ILPB4/423-153/10-4/DS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB4/423-153/10-4/DS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2010 r. (data wpływu 23 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 12 października 2010 r. (data wpływu 14 października 2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka nabywa stada prarodzicielskie w postaci jednodniowych piskląt. Stada te są nabywane trzy razy w roku. Okres życia stada to około 56 - 60 tygodni, z tymże pierwsze 24 tygodnie życia stada to okres wychowu.

W ostatnim czasie Spółka uzyskała informacje od Spółki X, która jest właścicielem Spółki, o tym, że powinna dostosować sposób rozliczania stad do polityki Grupy w tym zakresie i w związku z tym, Spółka zastanawia się nad zmianą polityki rachunkowości w Spółce. Polityka Grupy w tym zakresie jest następująca:

* w momencie zakupu stada prarodzicielskiego należy ustalić "wartość początkową" stada,

* w okresie wychowu, tj. do czasu rozpoczęcia produkcji i uzyskania pierwszych przychodów z danego stada należy powiększać "wartość początkową" stada o wszystkie koszty fermy, na której znajduje się stado (np. koszty zużytej paszy, gazu, oleju opałowego, materiałów, leków, wynagrodzeń, amortyzacji),

* w momencie rozpoczęcia okresu produkcji (mniej więcej w 25 tygodniu), kiedy stado zaczyna generować przychody należy rozpocząć dokonywanie odpisów aktualizujących "wartość początkową" stada. Odpisy aktualizujące wartość zapasów mogłyby być dokonywane np. proporcjonalnie do nieśności stada lub proporcjonalnie do okresu życia stada z uwzględnieniem upadków (martwe sztuki) i brakowań (sztuki niespełniające wymogów jakościowych),

* koszty bieżące związane ze stadem już w okresie produkcji tzn. koszty fermy, na której znajduje się stado są również odnoszone na "wartość początkową" stada, w efekcie czego są kosztem w momencie dokonywania odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W efekcie powyższego, zarówno wydatki na nabycie stada, jak i koszty fermy w okresie wychowu i produkcji nie byłyby bezpośrednio ujmowane w kosztach rachunkowych Spółki, tylko stanowiły koszty poprzez odpisy aktualizujące "wartość początkową" stada dokonywane od rozpoczęcia produkcji (około 25 tydzień życia stada) do zakończenia produkcji (56 - 60 tydzień życia stada).

Grupa opiera swoją politykę w tym zakresie na wytycznych francuskiej organizacji certyfikowanych księgowych.

Spółka rozważa możliwość dostosowania polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont do polityki Grupy w tym zakresie.

Pismem uzupełniającym z dnia 12 października 2010 r. (data wpływu 14 października 2010 r.) Spółka wskazała, iż posiada kilka ferm, w większości z nich koszty gazu, oleju opałowego, materiałów są ponoszone tylko na potrzeby stada i nie są związane z funkcjonowaniem Spółki, jako podmiotu gospodarczego.

Istnieją jednak przypadki, w których część kosztów, np. koszty energii elektrycznej, węgla są związane zarówno z danym stadem, jak i z kosztami administracyjnymi (np. utrzymaniem mieszkania (hotel pracowniczy) na jednej z ferm, którego utrzymanie jest związane z funkcjonowaniem Spółki, jako podmiotu gospodarczego).

Na podstawie powierzchni budynków związanych bezpośrednio ze stadem i budynków służących celom administracyjnym, szacujemy, że koszty ogrzewania i energii elektrycznej niezwiązane ze stadem, które znajduje się na takiej fermie nie przekraczają 2% kosztów ogrzewania i energii elektrycznej całej fermy. W związku z tym, że stosunkowy udział kosztów administracyjnych w kosztach fermy jest bardzo znikomy, Spółka rozważa dwa warianty postępowania:

1.

Koszty nie związane ze stadem Spółka postara się wyodrębnić z ogółu kosztów fermy przy pomocy oszacowania (np. ustalenia ich udziału na podstawie powierzchni budynków) i część dotyczącą stada Spółka przypisze do "wartości początkowej" stada, od której dokonywane będą odpisy aktualizacyjne, a część stanowiącą koszty administracyjne, Spółka będzie rozpoznawać jako koszt na zasadach ogólnych.

2.

Ponieważ oszacowanie kosztów niezwiązanych ze stadem byłoby bardzo pracochłonne, a wartościowo byłyby to kwoty znikome, Spółka zastanawia się nad uproszczeniem i nie wydzielaniem tych kosztów, czyli pozostawieniem ich w kosztach fermy dotyczących stada, które będą zwiększać "wartość początkową" stada, od której dokonywane będą odpisy aktualizacyjne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy do kosztów uzyskania przychodów Spółka powinna zaliczać odpisy aktualizujące "wartość początkową" stada.

2.

W przypadku odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie, w którym momencie należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów:

* wydatki na nabycie stada,

* koszty fermy w okresie wychowu,

* koszty fermy w okresie produkcji.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze stad prarodzicielskich Spółka uzyskuje następujące przychody w postaci:

* przychodów ze sprzedaży stad rodzicielskich w okresie produkcji,

* przychodów ze zbycia stad prarodzicielskich do ubojni po zakończeniu produkcji,

* przychodów ze sprzedaży jaj przemysłowych (jaj wyprodukowanych przez stado prarodzicielskie, które niespełniają wymogów jakościowych lub brak zamówień na stada rodzicielskie),

* przychodów ze sprzedaży "hybryd" - (produkcja uboczna - pisklęta nienadające się do dalszej reprodukcji).

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, kosztów związanych ze stadem prarodzicielskim (zakupu, okresu wychowu i produkcji) nie można powiązać bezpośrednio z konkretnym przychodem uzyskanym przez Spółkę. W związku z tym, należy uznać, że są to koszty pośrednie związane z osiąganymi przychodami. Zgodnie z art. 15 ust. 4d, koszty takie są potrącane w dacie ich poniesienia. Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, z wyjątkiem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jeżeli natomiast koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Wydatki na nabycie stad prarodzicielskich oraz bieżące koszty fermy w okresie wychowu i produkcji powiększają "wartość początkową" stada, tj. które Spółka ujmuje na koncie zapasów.

W związku z tym, zdaniem Spółki, nie dochodzi do poniesienia kosztu, w związku z tym, zdaniem Spółki, wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem Spółki, dopiero dokonywane comiesięczne "odpisy aktualizujące wartość zapasów" uwzględniające również "upadki i brakowania" będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Spółki, dostosowanie sposobu "prowadzenia stad" do polityki Grupy i uznanie "odpisu aktualizującego wartość zapasów" za koszt podatkowy pozwoliłoby na zachowanie współmierności przychodów i kosztów.

Powyższy pogląd w zakresie uzależnienia momentu rozpoznania w księgach kosztów podatkowych od przyjętego sposobu księgowania i polityki rachunkowości znajdują potwierdzenie w interpretacjach organów skarbowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 maja 2009 r. sygn. IBPBI/2/423-134/09/PC zostało uznane, że:

"ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa datę powstania kosztu podatkowego" oraz "jeśli Spółdzielnia, dla celów bilansowych koszty remontu hali rozlicza w czasie, to powinna je w tym samym czasie zaliczać do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Co do zasady, stanowi o tym art. 15 ust. 4e ustawy o p.d.o.p."

Podsumowując, w ocenie Spółki, koszt nabycia stada, koszty ponoszone w okresie wychowu i w okresie produkcji ujmowane na koncie zapasów powinny stanowić koszt uzyskania przychodów poprzez comiesięczne odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonywane od rozpoczęcia produkcji (około 25 tydzień życia stada) do zakończenia produkcji (około 56 - 60 tydzień życia stada).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Przy czym, odrębnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia ewidencji rachunkowej są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o rachunkowości, ilekroć w ustawie jest mowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości - rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, Spółka prowadząc działalność ponosi szereg kosztów związanych z nabyciem stada w postaci jednodniowych piskląt, a także koszty fermy w okresie wychowu i produkcji stad prarodzicielskich.

W związku z dostosowaniem sposobu rozliczania stad do polityki Grupy, Spółka rozważa możliwość dostosowania polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont do polityki Grupy w tym zakresie, która opiera swoją politykę na wytycznych francuskiej organizacji certyfikowanych księgowych.

Polityka ta polega na tym, iż w momencie zakupu stada prarodzicielskiego należy ustalić "wartość początkową" stada. Wartość ta zostanie zwiększona o koszty poniesione w okresie wychowu, a następnie o koszty związane ze stadem w okresie produkcji. W momencie rozpoczęcia okresu produkcji, Spółka rozpoczęłaby dokonywanie odpisów aktualizujących "wartość początkową".

Tak więc, zarówno wydatki na nabycie stada, jak i koszty fermy w okresie wychowu i produkcji nie byłyby bezpośrednio ujmowane w kosztach rachunkowych Spółki, tylko stanowiły koszty poprzez odpisy aktualizujące "wartość początkową" stada dokonywane od rozpoczęcia produkcji do zakończenia produkcji.

W związku z powyższym, wskazać należy, iż przyjęcie przedstawionej przez Spółkę polityki rachunkowej (zasad rachunkowości) nie może podlegać ocenie tut. Organu. Jeżeli ten sposób ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych Spółki zgodny będzie z ustawą o rachunkowości, to tut. Organ uznaje to jako element opisu zdarzenia przyszłego, który jednak nie podlega weryfikacji.

Jednakże wskazać należy, iż przyjęta przez Spółkę polityka rachunkowa dostosowana do polityki rachunkowości prowadzonej w Grupie, zgodnie z którą Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów aktualizujących od "wartości początkowej" stada, nie może decydować o sposobie ujęcia wydatków jako kosztów uzyskania przychodów z punktu widzenia podatkowego.

Ustawa o rachunkowości nie stanowi bowiem przepisów prawnopodatkowych. Zatem, przychodami i kosztami podatkowymi mającymi wpływ na wysokość podatku dochodowego, są tyko te przychody i koszty, które zostały wyraźnie określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

I tak, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy, stanowić mogą koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

Z dalszych regulacji art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż ustawodawca dokonał podziału kosztów podatkowych na:

* koszty bezpośrednio związane z przychodami (art. 15 ust. 4-4c) oraz

* koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (art. 15 ust. 4d, 4e).

Koszty bezpośrednie obejmują wydatki, które są ściśle (bezpośrednio) związane z konkretnymi przychodami, jakie osiąga podmiot gospodarczy. Zatem, kosztem takim będą wszelkie wydatki (koszty) poniesione na nabycie towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, na zakup surowców oraz inne koszty produkcji wyrobów, które również podlegają zbyciu przez podatnika.

Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Jest to wówczas koszt ogólny działalności gospodarczej.

Od charakteru powiązania kosztów z przychodem podatkowym zależy data ich potrącalności.

I tak, w myśl art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 4d ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Jak stanowi art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f - 4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka w ramach działalności gospodarczej ponosi następujące koszty: wydatki na nabycie stada prarodzicielskiego, koszty w okresie wychowu (np. koszty zużytej paszy, gazu, oleju opałowego, materiałów, leków, wynagrodzeń, amortyzacji) oraz koszty bieżące związane ze stadem ponoszone w okresie produkcji.

Spółka wskazała także, iż posiada kilka ferm, w większości z nich koszty gazu, oleju opałowego materiałów są ponoszone tylko na potrzeby stada i nie są związane z funkcjonowaniem Spółki, jako podmiotu gospodarczego.

Istnieją jednak przypadki, w których część kosztów, np. koszty energii elektrycznej, węgla są związane zarówno z danym stadem, jak i z kosztami administracyjnymi (np. utrzymaniem mieszkania (hotel pracowniczy) na jednej z ferm, którego utrzymanie jest związane z funkcjonowaniem Spółki, jako podmiotu gospodarczego).

Na podstawie powierzchni budynków związanych bezpośrednio ze stadem i budynków służących celom administracyjnym, Spółka szacuje, że koszty ogrzewania i energii elektrycznej niezwiązane ze stadem, które znajduje się na takiej fermie nie przekraczają 2% kosztów ogrzewania i energii elektrycznej całej fermy. W związku z tym, że stosunkowy udział kosztów administracyjnych w kosztach fermy jest bardzo znikomy, Spółka rozważa dwa warianty postępowania:

1.

koszty nie związane ze stadem Spółka postara się wyodrębnić z ogółu kosztów fermy przy pomocy oszacowania (np. ustalenia ich udziału na podstawie powierzchni budynków) i część dotyczącą stada Spółka przypisze do "wartości początkowej" stada, od której dokonywane będą odpisy aktualizacyjne, a część stanowiącą koszty administracyjne, Spółka będzie rozpoznawać jako koszt na zasadach ogólnych;

2.

ponieważ oszacowanie kosztów niezwiązanych ze stadem byłoby bardzo pracochłonne, a wartościowo byłyby to kwoty znikome, Spółka zastanawia się nad uproszczeniem i nie wydzielaniem tych kosztów, czyli pozostawieniem ich w kosztach fermy dotyczących stada, które będą zwiększać "wartość początkową" stada, od której dokonywane będą odpisy aktualizacyjne.

W związku z powyższym, kosztem bezpośrednim będą składniki kosztów poniesionych w momencie zakupu stada oraz w fazie wychowu (z wyjątkiem materiałów, leków, wynagrodzeń, amortyzacji) i produkcji, jako że można je ściśle odnieść na podstawie dokumentów źródłowych do uzyskiwanych:

* przychodów ze sprzedaży stad rodzicielskich w okresie produkcji,

* przychodów ze zbycia stad prarodzicielskich do ubojni po zakończeniu produkcji,

* przychodów ze sprzedaży "hybryd" - (produkcja uboczna - pisklęta nienadające się do dalszej reprodukcji).

Natomiast składnikami kosztów, których nie można ściśle odnieść do poszczególnych produktów (wyrobów) Spółki, tj. stanowiącymi koszty pośrednie będą: amortyzacja, leki oraz część kosztów węgla i energii elektrycznej w części stanowiącej koszty administracyjne w przypadku, gdy Spółka dokona wyboru wskazanego w piśmie z dnia 12 października 2010 r. wariantu 1.

Kosztami pośrednimi potrącanymi w dacie poniesienia będą również wydatki na zakup leków oraz koszty amortyzacji.

Reasumując, wydatki na nabycie stada, a także koszty fermy w okresie wychowu (takie jak: koszty zużytej paszy, gazu, oleju opałowego, materiałów wykorzystywane na potrzeby hodowli) i produkcji, stanowią koszty uzyskania przychodów, które wpływają bezpośrednio na uzyskany przychód ze sprzedaży. Zatem, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, winny zostać potrącane w momencie uzyskania przychodów ze sprzedaży stada rodzicielskiego, prarodzicielskiego lub "hybryd", bądź w momencie wystąpienia "upadków i brakowań".

Powyższe stanowisko dotyczy również ogólnej wartości kosztów energii elektrycznej i węgla, które związane są zarówno z danym stadem, jaki i kosztami administracyjnymi w przypadku, gdy Spółka wybierze wariant 2, jaki i tej części tych kosztów, które przypisane będą do fermy - w przypadku wariantu 1.

Natomiast pozostała część przedmiotowych kosztów (w przypadku wariantu 1) stanowić będzie koszty pośrednie potrącane - zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w dacie poniesienia.

Ostatnią grupą kosztów ponoszonych przez Spółkę są wynagrodzenia, które w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zostały uregulowane odrębnie w art. 15 ust. 4g-4 h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Regulacje te dodano przepisem art. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), w celu umożliwienia stosowania metody memoriałowej w stosunku do należności wypłacanych na rzecz pracowników oraz składek od nich odprowadzanych, przez te podmioty, które terminowo wykonują swoje obowiązki.

Zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 4h ww. ustawy, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1.

z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

2.

z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.

W konsekwencji, jeżeli wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacane są (lub postawione do dyspozycji) w miesiącu następnym, lecz w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony, a składki od wypłaconych wynagrodzeń za dany miesiąc uiszczane będą w terminie wynikającym z odrębnych przepisów (w przypadku gdy dotyczą wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu, za który są należne) - nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca (w przypadku gdy dotyczą wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu następnym), podatnicy będą mogli wydatki te zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne. W przypadku niedochowania ww. terminów zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 57 i pkt 57a ustawy.

Zatem w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca przewidział wyjątek od ogólnej zasady między innymi w zakresie sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów świadczeń wypłacanych na rzecz pracowników oraz składek od nich odprowadzanych.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, iż w skład kosztów fermy w okresie wychowu wchodzą m.in. koszty wynagrodzeń pracowników.

Wobec powyższego, zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki dotyczące kosztów fermy w części obejmującej wynagrodzenia pracowników, Wnioskodawca powinien mieć na uwadze treść art. 15 ust. 4g i ust. 4h oraz art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zaliczać tę część wydatków do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przeciwnym razie - w dacie wypłaty.

Ponadto, w odniesieniu do powołanego przez Spółkę pisma, stwierdzić należy, że zapadło ono w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl