Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/4510-1-55/15-2/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 4 lutego 2015 r.r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany roku podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany roku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostarczania komponentów do przemysłu samochodowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz produkcji filtrów powietrza. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. od całości swoich światowych dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Do końca roku 2013, rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywał się z rokiem kalendarzowym, tj. obejmował okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

W trakcie roku 2013 w Grupie, do której należy Wnioskodawca (dalej: Grupa), podjęto decyzję o zmianie okresu obrachunkowego na okres trwający od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.

W związku z podjętą w Grupie decyzją, celem dostosowania okresu rozliczeniowego Spółki do wymogów grupowych, w dniu 19 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o zmianie treści umowy Spółki w zakresie zmiany roku obrotowego (dalej: uchwała). Zgodnie z uchwałą, odpowiedni zapis umowy Spółki otrzymał brzmienie: "rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku kolejnego".

Uchwała dotycząca powyższej zmiany umowy Spółki została dokonana w formie aktu notarialnego w dniu 19 grudnia 2013 r., a następnie - tego samego dnia - zgłoszona do Sądu Rejonowego (...).

Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy wpisał w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmianę umowy Spółki dotyczącą zmiany roku obrotowego.

W dniu 24 stycznia 2014 r. Spółka zawiadomiła Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie roku podatkowego poprzez nadanie przesyłki poleconej za pośrednictwem Poczty. Zawiadomienie zostało odebrane przez organ podatkowy w dniu 27 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że pierwszym po zmianie rokiem podatkowym Spółki jest okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, pierwszym po zmianie rokiem podatkowym Spółki jest okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

Pojęcie roku podatkowego.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych".

Z perspektywy stanu faktycznego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, przepisy art. 8 ust. 2, 2a i 6 nie powinny mieć, w ocenie Wnioskodawcy, istotnego znaczenia dla oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy.

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe".

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 4 ww. ustawy "zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego".

Mając na względzie treść powyższych przepisów, rok podatkowy - co do zasady - pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Odmienne ustalenie roku podatkowego przez podatnika wymaga kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek:

i. podatnik musi określić inny rok podatkowy niż kalendarzowy w umowie spółki lub statucie, lub w innym dokumencie regulującym ustrój podmiotu innego niż spółka oraz

ii. podatnik powinien zawiadomić o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Możliwość zmiany roku podatkowego.

Należy podkreślić, że w świetle powołanego art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca dopuścił możliwość zmiany roku podatkowego przez podatnika kontynuującego działalność podlegającą opodatkowaniu, pod warunkiem, że zmiana zostanie dokonana z zachowaniem wskazanych powyżej wymogów. Ustawodawca wprowadził zatem pewną elastyczność w zakresie ustalania roku podatkowego przez podatników, pozostawiając w gestii podatnika nie tylko możliwość dokonania wyboru roku podatkowego, ale również zmiany wcześniej ustalonego roku podatkowego.

W kontekście analizowanego zagadnienia należy zauważyć, że tak interpretowane ratio legis przepisów dotyczących zasad ustalania roku podatkowego znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przykładowo w wyroku z 1 grudnia 2010 r. sygn. II FSK 1336/09, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż: "podatnik podatku dochodowego od osób prawnych ma możliwość wyboru sposobu obliczania roku podatkowego jako roku kalendarzowego lub okresu 12 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych. Podatnik ten ma również możliwość zmiany raz dokonanego wyboru roku podatkowego. Z tym jednak, że musi zachować określone warunki, a więc musi wprowadzić odpowiednie postanowienia do statutu albo umowy spółki, albo do innego dokumentu regulującego zasady ustrojowe i zawiadomić o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego".

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednoznacznie odwołują się więc do woli podatnika jako jednego z dwóch czynników (poza obowiązkiem zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego) rozstrzygających o skuteczności zmiany roku podatkowego. W ocenie Spółki, sformułowanie zawarte w art. 8 ust. 1 ww. ustawy - "podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki" - należy rozumieć jako podjęcie przez podatnika decyzji w formie stosownej uchwały o zmianie umowy Spółki stanowiącej o przyjętym przez jednostkę okresie obrachunkowym. Treść ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uzależnia skuteczności przedmiotowej zmiany od rejestracji podjętej uchwały przez właściwy sąd rejestrowy.

Przyjęcie odmiennego założenia, zgodnie z którym dopiero od chwili wpisu przedmiotowej zmiany w rejestrze można mówić o skutecznie wyrażonej woli podatnika co do trwania przyjętego przez niego roku podatkowego, byłoby niezgodne zarówno z wykładnią literalną, jak i funkcjonalną przepisów dotyczących zasad ustalania roku podatkowego i w konsekwencji w sposób nieuprawniony ograniczałoby swobodę podatnika w zakresie możliwości decydowania o zmianie roku podatkowego.

Skuteczność zmiany roku podatkowego przez Spółkę.

Mając powyższe na uwadze, kwestią wymagającą oceny prawnej jest zatem skuteczność dokonanych przez Spółkę czynności dotyczących zmiany roku podatkowego oraz możliwość uznania, że pierwszy po zmianie rok podatkowy Spółki obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt analizowanego stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca "postanowił" o zmianie roku podatkowego w dniu 19 grudnia 2013 r. Jak bowiem wskazano w stanie faktycznym, w dniu 19 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wnioskodawcy dokonało zmiany umowy Spółki w drodze uchwały podjętej w formie aktu notarialnego. Przedmiotem zmiany był artykuł umowy Spółki regulujący okres obrachunkowy Spółki. Zgodnie z intencją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, okres ten został na nowo określony jako 12-miesięczny okres trwający od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku kolejnego.

Mając na uwadze brzmienie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy uznać, że już w chwili podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o zmianie umowy Spółki, zgodnie z która rok obrotowy Spółki obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku kolejnego, Spółka postanowiła o przyjęciu innego roku podatkowego niż rok kalendarzowy. W konsekwencji wola Spółki - wyrażona w tejże uchwale - przesądziła o skutecznie dokonanej zmianie roku podatkowego dla celów podatku dochodowego.

Późniejsza rejestracja przez sąd zmiany umowy Spółki, dokonana w dniu 16 stycznia 2014 r., potwierdziła jedynie, iż zachowane zostały wymogi formalne podjętej uchwały, a zatem zmiana umowy Spółki nie została dokonana z naruszeniem prawa. Należy jednocześnie zauważyć, że Wnioskodawca nie miał wpływu na termin, w jakim został rozpatrzony przez sąd wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze. Z perspektywy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zdaniem Wnioskodawcy, istotna jest okoliczność, że Wnioskodawca podjął stosowną uchwałę dotycząca treści umowy Spółki oraz dokonał odpowiedniego zgłoszenia do sądu rejestrowego do końca poprzedniego roku podatkowego, tj. do 31 grudnia 2013 r. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie wprowadza bowiem dodatkowych wymogów decydujących o skuteczności zmiany przyjętego przez podatnika roku podatkowego, poza warunkami wskazanymi powyżej.

W tym kontekście należy podkreślić, że jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawca w ramach Grupy zobowiązany został do jak najszybszego dostosowania swojego okresu obrachunkowego do okresu obrachunkowego Grupy, celem umożliwienia spójnego raportowania finansowego oraz konsolidacji sprawozdań finansowych w ramach Grupy. Tym samym, pogląd uzależniający skuteczność zmiany roku podatkowego od wpisu uchwały o tej zmianie do rejestru, jest w ocenie Wnioskodawcy nie do zaakceptowania, gdyż takie podejście wyłączałoby możliwość odpowiedniego wpływu podatnika na przyjęty przez niego okres raportowania i nakładałoby na podatnika dodatkowe obciążenia administracyjne i trudności w zakresie jego funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej.

Ponadto, w dniu 24 stycznia 2014 r., zatem już po rejestracji zmiany umowy Spółki w rejestrze sądowym, Wnioskodawca dokonał zawiadomienia o przedmiotowej zmianie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zachowując tym samym 30-dniowy termin od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Zatem w momencie dokonywania zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego, poprawność prawna dokonanej czynności zmiany roku obrotowego poprzez zmianę umowy Spółki została potwierdzona stosownym postanowieniem właściwego sądu rejonowego.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, wszystkie wskazane przez ustawodawcę warunki decydujące o skuteczności zmiany roku podatkowego, zgodnie z przepisami art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zostały spełnione w terminie określonym w tej ustawie.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, pierwszy po zmianie rok podatkowy Spółki, rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. powinien trwać do końca roku nowo przyjętego, nie krócej jednak niż dwanaście i nie dłużej niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Zgodnie z treścią zmienionej umowy Spółki, rok przejściowy, po zmianie uprzednio zakończonego roku podatkowego, powinien zakończyć się 31 marca 2015 r., tj. będzie on trwał 15 miesięcy kalendarzowych. Dopiero kolejny rok podatkowy trwać będzie od 1 kwietnia do 31 marca (tekst jedn.: obejmie okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.).

Powyższe konkluzje znajdują potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych. Spółka jest przy tym świadoma, że interpretacje te nie stanowią źródła prawa i zostały wydane w indywidualnych stanach faktycznych innych podatników, niemniej Wnioskodawca jest zdania, że fakt, iż sytuacja Spółki jest typologicznie tożsama ze stanami faktycznymi dotyczącymi adresatów przedmiotowych interpretacji pozwała na włączenia ich treści do argumentacji Spółki oraz powinien mieć znaczenie w procesie wydawania interpretacji w stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 3 czerwca 2013 r. sygn. ILPB3/423-100/13-2/JG, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w odniesieniu do analogicznego stanu faktycznego (uchwała o zmianie umowy spółki została podjęta w grudniu 2012 r., zaś rejestracja nastąpiła w styczniu 2013 r.) w pełni zaaprobował stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym "skuteczna jest także zmiana roku podatkowego dokonana przez Spółkę, co oznacza, że obecny rok podatkowy Spółki obejmuje okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., a kolejne lata podatkowe będą trwały od 1 lutego do 31 stycznia".

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 18 czerwca 2012 r. sygn. IBPBI/2/423-295/12/CzP (w stanie faktycznym uchwała o zmianie umowy spółki została podjęta w grudniu 2011 r., zaś rejestracja nastąpiła już w 2012 r., a zatem w kolejnym roku podatkowym). Organ podatkowy wskazał, iż "poprzedni rok podatkowy w przypadku Spółki zakończył się 31 grudnia 2011 r. Spółka określiła więc "rok przejściowy" na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Spółka dokonała stosownych zmian w umowie, następnie sąd dokonał wpisu przedmiotowej zmiany do rejestru sądowego przed powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego, któremu następnie złożono zawiadomienie o dokonanej zmianie roku podatkowego w terminie 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego (tekst jedn.: do dnia 30 stycznia 2012 r.). W świetle powyższego, działania podjęte przez Spółkę skutkują na gruncie u.p.d.o.p. zmianą roku podatkowego, a następny po "przejściowym roku podatkowym" rok podatkowy będzie trwał od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ogólną definicję roku podatkowego zawiera art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), który stanowi, iż rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Przepisy regulujące kwestię roku podatkowego dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych zostały zawarte w art. 8 ust. 1-7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.). Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych daje podatnikom możliwość wyboru roku podatkowego innego niż kalendarzowy, a także zawiera określenie roku podatkowego w sytuacjach szczególnych.

Zgodnie z generalną zasadą, wyrażoną w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Natomiast art. 8 ust. 3 powyższej ustawy stanowi, że w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Z powyższych regulacji wynika więc, że istnieje możliwość zmiany roku podatkowego po rozpoczęciu działalności, przy zachowaniu następujących zasad:

1.

przyjęcie roku podatkowego innego niż kalendarzowy musi wynikać z postanowienia zamieszczonego w statucie, albo w umowie spółki, albo innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników,

2.

o zmianie roku podatkowego trzeba powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego,

3.

początkiem pierwszego roku podatkowego po zmianie będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego i rok ten kończy się w ostatnim dniu nowo przyjętego roku podatkowego,

4.

pierwszy rok podatkowy po zmianie ("rok przejściowy") nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Podkreślić należy, że w celu zachowania wskazanego terminu 30 dni, od zakończenia ostatniego roku podatkowego należy odpowiednio wcześniej podjąć decyzję i uchwałę o zmianie roku podatkowego. Decyzja o zmianie może być podjęta nawet kilka miesięcy wcześniej, ponieważ trzydziestodniowy termin do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego nie odnosi się do dnia zaistnienia zmiany, lecz jest liczony od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że rok podatkowy Spółki pokrywał się z rokiem kalendarzowym, tj. obejmował okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W dniu 19 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o zmianie treści umowy Spółki w zakresie zmiany roku podatkowego. Zgodnie z uchwałą, odpowiedni zapis umowy spółki otrzymał brzmienie: "rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku kolejnego". Uchwała dotycząca powyższej zmiany umowy Spółki została dokonana w formie aktu notarialnego w dniu 19 grudnia 2013 r., a następnie - tego samego dnia - zgłoszona do Sądu Rejonowego. Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy wpisał w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmianę umowy Spółki dotyczącą zmiany roku obrotowego. W dniu 24 stycznia 2014 r. Spółka zawiadomiła Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie roku podatkowego poprzez nadanie przesyłki poleconej za pośrednictwem Poczty. Zawiadomienie zostało odebrane przez organ podatkowy w dniu 27 stycznia 2014 r.

Dokonując rozstrzygnięcia na gruncie analizowanej sprawy w kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy podkreślić, że zmiana roku podatkowego jest skuteczna dopiero w dniu dokonania jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

Zgodnie bowiem z treścią art. 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Natomiast w myśl art. 256 § 1 ww. ustawy, zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.

W doktrynie utrwaliło się jednolite stanowisko co do pojęcia "zmiany umowy spółki". Przyjmuje się, że chodzi tu o najszersze rozumienie tego pojęcia. Jest to więc każda zmiana dotychczasowego tekstu umowy spółki. Zauważyć należy, że każda zmiana umowy spółki powinna być wpisana do rejestru. Wtedy dopiero w stosunkach między spółką a osobami trzecimi (stosunek zewnętrzny) wywołuje ona skutki prawne. Z powyższego wynika więc, że wpis zmian umowy spółki do KRS ma charakter konstytutywny. Wobec osób trzecich wywołuje skutek prawny dopiero od chwili wpisu zmiany do rejestru. Natomiast do czasu rejestracji skuteczność takiej uchwały ograniczona jest wyłącznie w stosunkach wewnętrznych, tj. między spółką a wspólnikami, w stosunku do których skutki prawne powstają już w momencie podjęcia uchwały.

Odnosząc zatem powyższe do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że Spółka dokonała skutecznej zmiany roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym na okres obejmujący dwanaście kolejnych miesięcy, tj. od 1 kwietnia do 31 marca. Poprzedni rok podatkowy w przypadku Spółki zakończył się 31 grudnia 2013 r. Spółka określiła "rok przejściowy" na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r. oraz dokonała stosownych zmian w umowie. Następnie sąd wpisał przedmiotową zmianę do rejestru sądowego przed powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego, któremu złożono zawiadomienie o dokonanej zmianie roku podatkowego w terminie 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Podsumowując, pomimo tego, że tut. Organ nie zgadza się z częścią argumentów Wnioskodawcy dotyczących wpływu wpisu do KRS na skuteczność zmiany umowy, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym pierwszym po zmianie rokiem podatkowym Spółki jest okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r. - należało uznać za prawidłowe.

Ustosunkowując się natomiast do powołanego w treści wniosku orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego należy stwierdzić, że nie może ono wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Z kolei, w odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl