Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-918/09-4/JG
Umowa użyczenia nieruchomości a powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii Rzymskokatolickiej, przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2009 r. (data wpływu 13 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych z tytułu zawarcia umowy bezpłatnego użyczenia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2009 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 9 grudnia 2009 r. (data wpływu 10 grudnia 2009 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych z tytułu zawarcia umowy bezpłatnego użyczenia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Gmina zamierza zawrzeć bezpłatną umowę użyczenia z Parafią Rzymskokatolicką. Przedmiotem użyczenia mają być nieruchomości będące własnością Parafii. Na użyczonym terenie Gmina planuje utworzyć teren rekreacyjno - kulturalny dla mieszkańców Gminy (plac zabaw, muszla koncertowa, boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, ławki, nasadzenia zieleni itp.). Czas trwania umowy to 30 lat.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku z dnia 9 grudnia 2009 r. (data wpływu 10 grudnia 2009 r.) wskazał dodatkowo w opisie zdarzenia przyszłego, że grunty stanowiące przedmiot interpretacji były własnością Parafii od momentu jej powstania, tj. od 1819 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy w związku z mającą zaistnieć sytuacją (zawarcie umowy użyczenia), Parafia zostanie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 4a lit. a) i lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) i żaden inny przepis ustawy nie będzie stanowił podstawy do naliczenia ww. podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Umowa użyczenia jest umową zobowiązaniową. Biorący do używania ponosi zwykle koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Ponadto, w przypadku tej umowy nie następuje uszczuplenie majątku użyczającego. Rzecz użyczona stanowi cały czas jego własność.

Na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), treść umowy użyczenia oceniana była na podstawie art. 13 ust. 1, który - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r. -stanowił, że za przychód z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 3, uważa się równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, ustaloną na podstawie przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości przy najmie lub dzierżawie nieruchomości tego samego rodzaju.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został uchylony.

Mając zatem na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że nieodpłatne użyczenie nieruchomości nie spowoduje powstania przychodu po stronie użyczającego.

Wobec powyższego, tut. Organ pragnie wskazać, iż powołany przez Wnioskodawcę przepis art. 17 ust. 4a lit. a) i lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Reasumując, w związku z tym, iż nieodpłatne użyczenie nieruchomości nie skutkuje powstaniem przychodu u Wnioskodawcy, nie będzie On zobowiązany do uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie dodaje się, że w zakresie opisu zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl