ILPB3/423-774/10-4/EK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-774/10-4/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2010 r. (data wpływu 20 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2010 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 6 grudnia 2010 r. (data wpływu 10 grudnia 2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na zarobkowym zarządzaniu nieruchomościami oraz świadczącym usługi tzw. zastępstwa inwestorskiego na rzecz wspólnot mieszkaniowych prowadzących remonty budynków.

Na podstawie uchwały Zarządu Spółki, utworzono oddział rejestrowy Spółki (zwany dalej oddziałem). Następnie, odrębną uchwałą zarządu oddział został wyposażony w majątek w postaci wyposażenia biurowego (meble, telefony, komputery wraz z oprogramowaniem). Oddział przejął też prawa i obowiązki Spółki wynikające z części umów o zarządzenie oraz zastępstwo inwestorskie zawartych z kontrahentami (wspólnotami mieszkaniowymi) wskazanych szczegółowo w uchwale zarządu. Kryterium podziału kontrahentów pomiędzy Spółkę a oddział stanowiły wyodrębnione terytorialnie rejony.

Oddział rejestrowy został zarejestrowany w dniu 12 sierpnia 2010 r. postanowieniem sądu rejestrowego. Od miesiąca września 2010 r. utworzony oddział - w oparciu o posiadany majątek - wykonuje umowy przejęte na podstawie uchwał zarządu w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania oddziału. Zobowiązania te oddział wykonuje w zakresie eksploatacyjnym, technicznym i księgowym, tj. w pełnym zakresie obowiązków wynikających z zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi umów o zarządzanie nieruchomościami.

Spółka zawarła też umowę najmu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę oddziału odrębną od siedziby Spółki. Zgodnie z uchwałą zarządu Spółki, określającą zasady funkcjonowania oddziału, prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy najmu stanowią majątek oddziału rejestrowego. Majątek oddziału będą stanowić również wierzytelności Spółki.

Zgodnie z przyjętymi na mocy uchwały zarządu Spółki zasadami rachunkowości, utworzony oddział rejestrowy od dnia 1 października 2010 r. prowadzić będzie księgi rachunkowe oddziału, samodzielnie sporządzać sprawozdania finansowe, a Spółka zobowiązana będzie do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego w rozumieniu art. 51 ustawy o rachunkowości.

Od dnia 1 października 2010 r. oddział będzie też we własnym imieniu wystawiał faktury VAT dotyczące należności wobec kontrahentów Spółki obsługiwanych przez oddział. Należności wynikające z tych faktur począwszy od miesiąca października 2010 r. będą wpłacane na odrębny rachunek bankowy oddziału, który oddział założył we wrześniu 2010 r.

W okresie pomiędzy utworzeniem oddziału a rozpoczęciem prowadzenia ksiąg rachunkowych przez oddział rejestrowy, koszty i przychody wynikające z działalności oddziału księgowane są na utworzonych w tym celu kontach analitycznych.

Od dnia 1 października 2010 r. oddział faktycznie będzie posiadał samodzielną siedzibę odrębną od siedziby Spółki. Z tą samą datą oddział - na podstawie porozumień zawartych z pracownikami Spółki - stanie się pracodawcą dla części pracowników Spółki zatrudnionych dotychczas przy wykonywaniu umów, które przejął oddział.

Do dnia 1 października 2010 r. oddział wykonuje usługi na rzecz kontrahentów Spółki przy pomocy pracowników Spółki przydzielonych do tego celu, którzy staną się pracownikami oddziału po podpisaniu porozumień.

W strukturze oddziału rejestrowego utworzono stanowisko kierownika oddziału, który kieruje jego bieżącą działalnością, a w zakresie reprezentacji dokonuje w imieniu oddziału czynności z zakresu prawa pracy na zasadzie art. 31 § 1 Kodeksu pracy.

Jednocześnie Spółka świadczy i będzie świadczyć w przyszłości dotychczasowe usługi na rzecz tej części kontrahentów Spółki, którzy nie są i nie będą obsługiwani przez oddział, tj. na podstawie umów o zarządzanie nieruchomościami, co do których nie postanowiono, iż będą one stanowić majątek oddziału. Usługi te Spółka wykonuje i będzie wykonywać w oparciu o majątek (umowy z kontrahentami, wyposażenie biurowe, komputery z oprogramowaniem, umowa najmu lokalu siedziby rejestrowej Spółki) nieprzekazany do oddziału. Usługi te będą świadczone przy pomocy pracowników, którzy nie zostali przydzieleni do pracy na rzecz oddziału rejestrowego i nie staną się z dniem 1 października 2010 r. pracownikami oddziału. Usługi powyższe Spółka wykonuje w zakresie eksploatacyjnym, technicznym i księgowym, tj. w pełnym zakresie obowiązków wynikających z zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi umów o zarządzanie nieruchomościami.

Spółka posiada czteroosobowy zarząd i zgodnie z przyjętą uchwałą zarządu, dwaj członkowie zarządu będą prowadzić sprawy Spółki w zakresie dotyczącym oddziału, a dwaj w zakresie działalności przedsiębiorstwa Spółki. Wszyscy członkowie zarządu Spółki pozostają Jej pracownikami na podstawie umów o pracę; żaden nie będzie pracownikiem oddziału.

Powyższy stan rzeczy będzie istniał aż do prawomocnego dokonania podziału Spółki w sposób opisany poniżej.

Wnioskodawca zamierza dokonać podziału Spółki w trybie przepisów art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną. Na spółkę nowo zawiązaną zostanie przeniesiona całość majątku oddziału, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami Spółki, na rzecz których usługi świadczy oddział. Przenoszone na spółkę nowo zawiązaną prawa i obowiązki zostaną wyszczególnione w przyjętym uchwałą Zgromadzenia Wspólników planie podziału. Pracownicy oddziału staną się pracownikami spółki nowo zawiązanej, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

Kapitał zakładowy nowo zawiązanej spółki pokryty zostanie w całości częścią majątku wydzielonego ze spółki dzielonej, a stanowiącej majątek oddziału. Odpowiadające mu udziały w kapitale zakładowym Spółki, należące do dwojga z czterech wspólników (odpowiadające 50% kapitału zakładowego) zostaną unicestwione i o taką też kwotę zostanie obniżony Jej kapitał zakładowy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki nowo zawiązanej, objęte zostaną przez wspólników, których udziały w spółce dzielonej ulegają unicestwieniu z zachowaniem parytetu wymiany 1 do 1.

Wspólnicy nie otrzymają jakichkolwiek dopłat lub innych świadczeń w związku z podziałem i objęciem udziałów w spółce nowo zawiązanej.

W spółce dzielonej pozostanie ta część majątku, która nie została przypisana do oddziału, tj. wyposażenie biurowe, prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu siedziby rejestrowej Spółki oraz prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów o zarządzanie nieruchomościami, które przed podziałem nie będą wykonywane przez oddział. W spółce dzielonej pozostaną też pracownicy zatrudnieni w niej w chwili podziału za wyjątkiem dwóch członków zarządu, którym powierzono zajmowanie się sprawami oddziału, ich stosunki pracy ulegną rozwiązaniu z chwilą prawomocnego dokonania podziału Spółki na podstawie zawartego ze Spółką porozumienia.

W piśmie z dnia 6 grudnia 2010 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, iż:

* oprócz praw i obowiązków wymienionych we wniosku, Oddziałowi przysługują prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów licencyjnych na oprogramowanie komputerowe potrzebne do funkcjonowania Oddziału, tj. prowadzenia rozliczeń wspólnot i oprogramowanie biurowe, umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetu, umowy o prowadzenie rachunku bankowego, umowy dot. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; jak wskazano we wniosku, na majątek Oddziału składają się też prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy;

* wyodrębniony przez Spółkę zespół składników materialnych i niematerialnych, na moment jego wydzielenia obejmować będzie tytuł prawny do nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby prowadzenia Oddziału;

* zespół składników majątkowych przypisanych do Oddziału obejmować będzie również zobowiązania związane z tą częścią przedsiębiorstwa;

* w toku działalności Oddziału powstają wierzytelności wynikające z umów o zarobkowe zarządzanie nieruchomościami wykonywanych przez Oddział - będą one stanowić majątek Oddziału; nadto Oddział wyposażono w aktywa w postaci części wierzytelności pieniężnych powstałych w okresie przed utworzeniem Oddziału przysługujących Spółce, a wynikających z działalności gospodarczej Spółki; w planie podziału przewidziano, że na spółkę nowo zawiązaną przejdą wszystkie prawa i obowiązki majątkowe Oddziału;

* przedstawiony we wniosku zespół składników majątkowych jest wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań, a prowadzenie działalności przez wyodrębnioną część przedsiębiorstwa (tekst jedn.: Oddział) nie wymaga udziału pozostałych struktur Spółki, jednakże do dnia zarejestrowania podziału siłą rzeczy, zarządzanie przedsiębiorstwem Oddziału (reprezentacja i prowadzenie spraw Spółki w tym zakresie) leży w kompetencjach Zarządu Spółki; uchwałą Zarządu powierzono czynności polegające na zarobkowym zarządzaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, których obsługę wykonuje Oddział dwojgu z czterech członków zarządu; nadto część kosztów ogólnych zarządu (w szczególności koszty obsługi procesu podziałowego) jest przypisywana Oddziałowi, czynności te nie są jednak związane z bieżącą działalnością gospodarczą Oddziału jako wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, który czynności zarobkowego zarządzania nieruchomościami i zastępstwa inwestorskiego wykonuje samodzielnie;

* na majątek pozostający w spółce podlegającej podziałowi oprócz wymienionych składników będą składały się prawa i obowiązki ze stosunków pracy, umów licencyjnych na oprogramowanie komputerowe, umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetu, umowy o prowadzenie rachunku bankowego, umowy dot. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wierzytelności;

* majątek pozostający w spółce podlegającej podziałowi obejmować będzie również zobowiązania związane z działalnością tej części przedsiębiorstwa;

* majątek pozostający w spółce podlegającej podziałowi będzie wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań;

* masa majątkowa pozostająca w Spółce stanowić będzie potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze;

* utworzenie Oddziału stanowiło etap przejściowy dla planowanego podziału Spółki; celem takiego sposobu organizacji podziału było zapewnienie, że obie powstałe w wyniku podziału spółki będą przygotowane i zdolne do prowadzenia niezależnej i samodzielnej działalności gospodarczej bezpośrednio po dokonaniu podziału, gdyż z czworga wspólników dwoje stanie się wspólnikami spółki nowo zawiązanej, a dwoje pozostanie w spółce dzielonej;

* dla wyodrębnienia Oddziału ze struktur Spółki zastosowano kryterium terytorialne; cały obszar działalności Spółki podzielono na cztery rejony z uwagi na położenie nieruchomości (wspólnot mieszkaniowych) zarządzanych przez Spółkę, dwa rejony przypadły Oddziałowi, dwa Spółce; pozostały majątek, w który wyposażono Oddział jest potrzebny do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego zarządzania nieruchomościami i zastępstwa inwestorskiego;

* przedmiot działalności Oddziału jest tożsamy z przedmiotem działalności Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy dokonane w ramach planowanej procedury podziału Spółki poprzez wydzielenie przeniesienie części majątku spółki na spółkę nowo zawiązaną będzie stanowić o powstaniu po stronie spółki dzielonej przychodu, o jakim mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie części majątku Spółki w związku z planowanym podziałem Spółki poprzez wydzielenie na spółkę nowo zawiązaną, nie będzie stanowić o powstaniu po stronie spółki dzielonej przychodu określonego w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 ustawy, są w szczególności - w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Kosztem uzyskania tego przychodu są, zgodnie z art. 15 ust. 1ł ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumieć należy organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W ocenie Wnioskodawcy, nie budzi wątpliwości, iż wobec dosłownej identyczności definicji ustawowych sformułowanych w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pełną aktualność zachowują przedstawione powyżej wywody uzasadniające twierdzenie, iż w realiach planowanego przez Wnioskodawcę podziału spółki zarówno majątek przeniesiony na spółkę nowo zawiązaną, jak i majątek pozostały w spółce dzielonej stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu powyższych przepisów.

Konsekwencją takiego stanu rzeczy w zakresie opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym jest uznanie, iż w związku z opisanym we wniosku podziałem spółki nie powstanie po stronie spółki podlegającej podziałowi przychód, o jakim mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wyjaśnił WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie I SA/Kr 31/10 (LEX nr 576040): "W zakresie wydzielenia zespołu składników materialnych i niematerialnych w istniejącym przedsiębiorstwie istotne jest, aby zachodziło ono na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa".

Tak ujęte wydzielenie składników majątkowych istnieć musi rzecz jasna w dacie jego zbycia (tak wyrok WSA w Lublinie z dnia 12 października 2007 r., I SA/Lu 403/07), co z kolei nie budzi wątpliwości w świetle przedstawionych we wniosku okoliczności przyszłego stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca planuje dokonać wydzielenia Oddziału ze Spółki poprzez przeniesienie go do nowo zawiązanej spółki. Wydzielenie Oddziału nastąpi w ramach procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 ww. ustawy, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 tejże ustawy, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych).

W związku z powyższym, w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych uregulowane zostały skutki podatkowe podziału spółek. Skutki te zależne są od faktu, czy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce - stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czy też nie.

W myśl bowiem art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Powyższa regulacja znajdzie więc zastosowanie w następujących sytuacjach:

* gdy na każdą ze spółek przejmujących lub nowo zawiązanych nie przechodzi zorganizowana część przedsiębiorstwa (przy podziale przez przejęcie) lub

* gdy na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną przeniesione zostają składniki majątku nie stanowiące zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub na spółkę tę zostaną przeniesione składniki majątkowe stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, lecz składniki majątkowe pozostałe w spółce dzielonej nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa (przy podziale przez wydzielenie).

Na mocy art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem, zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, iż najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy wydzielany majątek, a także majątek pozostający w spółce stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na zarobkowym zarządzaniu nieruchomościami oraz świadczącym usługi tzw. zastępstwa inwestorskiego. Na podstawie uchwały Zarządu Spółki, utworzono oddział, który zarejestrowany został w dniu 12 sierpnia 2010 r. postanowieniem sądu rejestrowego. Dla wyodrębnienia Oddziału ze struktur Spółki zastosowano kryterium terytorialne, tzn. obszar działalności Spółki podzielono na cztery rejony z uwagi na położenie nieruchomości zarządzanych przez Spółkę.

Następnie, odrębną uchwałą zarządu, Oddział został wyposażony w majątek w postaci wyposażenia biurowego (meble, telefony, komputery wraz z oprogramowaniem). Oddział przejął też prawa i obowiązki Spółki wynikające z części umów o zarządzenie oraz zastępstwo inwestorskie zawartych z kontrahentami. Oddziałowi przysługują również prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów licencyjnych na oprogramowanie komputerowe potrzebne do funkcjonowania Oddziału, umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetu, umów o prowadzenie rachunku bankowego, umów dot. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zespół składników majątkowych przypisanych do Oddziału obejmuje również zobowiązania związane z tą częścią przedsiębiorstwa.

Od września 2010 r. utworzony Oddział - w oparciu o posiadany majątek - wykonuje umowy przejęte na podstawie uchwał Zarządu w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania Oddziału. Zobowiązania te Oddział wykonuje w zakresie eksploatacyjnym, technicznym i księgowym, tj. w pełnym zakresie obowiązków wynikających z zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi umów o zarządzenia nieruchomościami.

Zgodnie przyjętymi na mocy uchwały Zarządu Spółki zasadami rachunkowości, utworzony oddział rejestrowy od dnia 1 października 2010 r. prowadzić będzie księgi rachunkowe oddziału, samodzielnie sporządzać sprawozdania finansowe, a Spółka zobowiązana będzie do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego. W okresie pomiędzy utworzeniem Oddziału a rozpoczęciem prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Oddział, koszty i przychody wynikające z działalności Oddziału księgowane są na utworzonych w tym celu kontach analitycznych.

Od dnia 1 października 2010 r. Oddział faktycznie będzie posiadał samodzielną siedzibę odrębną od siedziby Spółki. Z tą samą datą Oddział - na podstawie porozumień zawartych z pracownikami Spółki - stanie się pracodawcą dla części pracowników Spółki zatrudnionych dotychczas przy wykonywaniu umów, które przejął Oddział.

Powyższe stanowi o tym, że wskazana powyżej część przedsiębiorstwa wyodrębniona została pod względem:

* organizacyjnym (samodzielny Oddział w strukturze organizacyjnej Spółki),

* finansowym (w okresie pomiędzy utworzeniem Oddziału a rozpoczęciem prowadzenia ksiąg rachunkowych koszty i przychody wynikające z działalności Oddziału księgowane są na utworzonych w tym celu kontach analitycznych, od dnia 1 października 2010 r. Oddział prowadzić będzie księgi rachunkowe, od września 2010 r. Oddział posiada odrębny rachunek bankowy),

* funkcjonalnym (świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz zastępstwa inwestorskiego).

W świetle przedstawionego przez Spółkę opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że przedmiotowy Oddział wydzielony jest w ramach Spółki w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny oraz stanowi zespół składników majątkowych, w tym zobowiązań, przeznaczony do realizacji ściśle określonych zadań gospodarczych. Tym samym, opisany we wniosku Oddział odpowiada definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka świadczy i będzie świadczyć w przyszłości dotychczasowe usługi na rzecz tej części kontrahentów Spółki, którzy nie są i nie będą obsługiwani przez Oddział, tj. na podstawie umów o zarządzanie nieruchomościami, co do których nie postanowiono, iż będą one stanowić majątek Oddziału. Usługi te Spółka wykonuje i będzie wykonywać w oparciu o majątek (umowy z kontrahentami, wyposażenie biurowe, komputery z oprogramowaniem, umowa najmu lokalu siedziby rejestrowej Spółki) nieprzekazany do Oddziału. Na majątek pozostający w Spółce będą składały się również prawa i obowiązki ze stosunków pracy, umów licencyjnych na oprogramowanie komputerowe, umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetu, umów o prowadzenie rachunku bankowego, umów dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wierzytelności i zobowiązania. Usługi będą świadczone przez Spółkę przy pomocy pracowników, którzy nie zostali przydzieleni do pracy na rzecz oddziału rejestrowego i nie staną się z dniem 1 października 2010 r. pracownikami Oddziału. Usługi te Spółka wykonuje w zakresie eksploatacyjnym, technicznym i księgowym, tj. w pełnym zakresie obowiązków wynikających z zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi umów o zarządzenia nieruchomościami.

Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, iż majątek pozostający w spółce dzielonej spełnia warunki określone w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z podziałem Spółki przez wydzielenie. Zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej, jak i majątek przenoszony na spółkę nowo zawiązaną stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż na skutek podziału Spółki przez wydzielenie, u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym stanowi art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie należy zauważyć, że powołane przez Wnioskodawcę orzeczenia sądów administracyjnych są rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają waloru wykładni powszechnie obowiązującej.

Ponadto nadmienia się, iż wniosek Spółki w części dotyczącej podatku od towarów i usług został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną nr ILPP1/443-1028/10-4/AW, wydaną w dniu 21 grudnia 2010 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl