ILPB3/423-721/10-6/MM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-721/10-6/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2010 r. (data wpływu 27 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* skutków podatkowych wypłaty zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego na podstawie podjętej przez wspólników uchwały oraz wypłaty zaliczek na poczet przyszłych zysków (pytania oznaczone we wniosku nr 5 oraz nr 6) - jest prawidłowe,

* dokumentowania powstałych w spółce komandytowej i otrzymanych przez Spółkę zysków oraz zabezpieczenia dokumentacji stanowiącej własność spółki komandytowej istotnej dla kalkulacji wyniku Spółki (pytania oznaczone we wniosku nr 7 oraz nr 8) - jest bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dniu 25 listopada 2010 r. o brakującą opłatę - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

1.

skutków podatkowych zwrotu wkładu wniesionego przez Spółkę do spółki komandytowej, częściowego wycofania wkładu ze spółki komandytowej, całkowitego wycofania wkładów poprzez likwidację bądź wystąpienie ze spółki komandytowej oraz obowiązku poboru podatku przez spółkę komandytową jako płatnika (pytania oznaczone we wniosku nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4),

2.

skutków podatkowych wypłaty zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego na podstawie podjętej przez wspólników uchwały oraz wypłaty zaliczek na poczet przyszłych zysków (pytania oznaczone we wniosku nr 5 oraz nr 6),

3.

dokumentowania powstałych w spółce komandytowej i otrzymanych przez Spółkę zysków oraz zabezpieczenia dokumentacji stanowiącej własność spółki komandytowej istotnej dla kalkulacji wyniku Spółki (pytania oznaczone we wniosku nr 7 oraz nr 8),

4.

skutków podatkowych zwrotu wypłaconych przez spółkę komandytową zaliczek na poczet zysku wynikający z podjęcia uchwały o braku wypłaty zysku, podjęcia uchwały o podziale zysku w kwocie mniejszej, aniżeli wcześniej wypłacone zaliczki, zatrzymania zysku w spółce komandytowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 9).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest komplementariuszem spółki komandytowej (X Sp. z o.o. Sp. k. - dalej: X), która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów handlowych poprzez sieć sklepów na terenie całej Polski. X jest komandytariuszem w innej spółce komandytowej (Y Sp. z o.o. Sp.k. - dalej: Y) i uzyskuje z tytułu tego udziału dochody.

W związku z faktem, że ani Y ani X nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu uzyskiwanych przez X dochodów jest w konsekwencji stroną zainteresowaną w uzyskaniu pisemnej interpretacji przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z treścią art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 05.8.60 z późn. zm.).

Zgodnie z umową spółki X, w jej punkcie 14 określone zostały zasady przeznaczenia wyniku finansowego i pokrycia straty w następującym brzmieniu:

"14.1. Wspólnicy mają prawo do zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego i podlegającego wypłacie, zgodnie z uchwałą wspólników. Do dnia podjęcia uchwały wspólników zysk pozostaje w spółce. Nie narusza to postanowień ust. 5. Zysk może być wypłacony wspólnikom również wówczas, gdy udziały kapitałowe wspólników zostały zmniejszone w wyniku strat poniesionych przez spółkę.

14.2. Wspólnicy podejmują uchwałę o przeznaczeniu zysku za dany rok obrotowy. Podział wyniku bilansowego za dany rok obrotowy następuje w stosunku do wysokości wkładów wspólników, zgodnie z podjętymi przez nich uchwałami (w przypadku zmiany stosunku wkładów w trakcie roku zmienione stosunki podziału dotyczą okresu od dnia podjęcia odpowiedniej uchwały włącznie).

14.3. W uchwale o przeznaczeniu zysku wspólnicy mogą wykluczyć w części lub w całości wypłatę czystego zysku wspólnikom. Zysk wyłączony z podziału może być przeznaczony na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe.

14.4. Poniesione straty przenoszone są na kolejne lata i mogą być pokrywane z zysków za przyszłe lata obrotowe.

14.5. Spółka może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy również wówczas, gdy udziały kapitałowe wspólników zostały zmniejszone w wyniku strat poniesionych przez spółkę".

Rozliczenie wspólników w przypadku likwidacji spółki komandytowej zostało określone w następujący sposób:

"15.1. W przypadku, gdy zaistnieje przyczyna likwidacji spółki ze względu na następujące okoliczności:

a.

śmierć wspólnika albo rozpoczęcie jego likwidacji,

b.

ogłoszenie upadłości wspólnikaspółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami. Wspólnik, do którego odnosi się przyczyna likwidacji, lub osoba posiadająca jego prawa, powinien wystąpić ze spółki, jeżeli zażądają tego pozostali wspólnicy i nic innego nie wynika z niniejszej umowy.

15.2. W przypadku, gdy wspólnik powinien wystąpić ze spółki, spółka wypłaca mu kwotę z tytułu wystąpienia (kwotę spłaty) obliczoną zgodnie z treścią punktu 15 ust. 3-4 poniżej. Gdy ogłoszona została upadłość wspólnika, a syndyk nie wyraża zgody na wystąpienie tego wspólnika ze spółki, pozostali wspólnicy zobowiązują się wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie tego wspólnika ze spółki.

15.3. Jeżeli następuje spłata udziału wspólnika zgodnie z niniejszą umową, na kwotę do wypłaty z tego tytułu powinny się składać następujące elementy:

a.

udział kapitałowy wspólnika oraz

b.

zysk lub strata, która przypada na wspólnika z tytułu powyższego udziału kapitałowego.

15.4. Kwota do wypłaty (kwota spłaty) powinna być ustalona na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na koniec miesiąca, w którym zaistniała przyczyna rozwiązania. kwota do wypłaty w związku z rozwiązaniem podlega wypłacie w terminie 1 (jednego) miesiąca, licząc od daty sporządzenia sprawozdania finansowego, na podstawie którego kwota do wypłaty została obliczona. Przy rozwiązaniu uregulowane zostaną wszelkie wierzytelności i zobowiązania wychodzącego wspólnika w stosunku do spółki.

15.5. Wspólnik nie może być wyłączony ze spółki, jeżeli w spółce uczestniczy tylko dwóch wspólników".

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zwrócenie przez X kwot udziału kapitałowego wniesionych tytułem wkładów (dalej: zwrot wkładów) do wysokości nie przekraczającej wartości wniesionego wcześniej przez Spółkę do X wkładu (określonego w umowie spółki X) będzie skutkowało powstaniem zobowiązania podatkowego po stronie Spółki - obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego przez Spółkę, bądź obowiązkiem pobrania podatku przez X lub Y jako płatnika.

2.

Czy zwrócenie przez X kwot udziału kapitałowego wniesionych tytułem wkładów (dalej: zwrot wkładów) w wysokości przekraczającej wartość wcześniej wniesionych przez Spółkę do X wkładów będzie skutkowało powstaniem zobowiązania podatkowego po stronie Spółki - obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego przez Spółkę, bądź obowiązkiem pobrania podatku przez X jako płatnika.

3.

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pyt. 2 co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, tj. co stanowi przychód, koszty uzyskania przychodów, koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, przychody zwolnione.

4.

Czy dla ustalenia ewentualnej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych ma znaczenie fakt, czy Spółka dokona:

* częściowego wycofania wkładów ze spółki X lub

* całkowitego wycofania wkładów poprzez likwidację bądź wystąpienie ze spółki X.

5.

Czy wypłata, na podstawie podjętej przez wspólników uchwały, zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego będzie skutkowała powstaniem zobowiązania podatkowego po stronie Spółki - obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych przez Spółkę.

6.

Czy wypłata zaliczek na poczet dywidendy, o których mowa w pkt 14.5. cytowanej w stanie faktycznym niniejszego zapytania umowy spółki X będzie skutkowała powstaniem zobowiązania podatkowego po stronie Spółki - obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych przez Spółkę.

7.

W jaki sposób Spółka ma udowodnić i udokumentować (jeśli jest to konieczne), w stosunku do otrzymanych z X tytułem wypłat kwot zysków, fakt ich wcześniejszego powstania w X, bądź Y.

8.

Jak długo Spółka jest zobowiązana do zabezpieczenia dostępności (ewentualnie przechowywania) dokumentacji źródłowej (o ile jest to niezbędne), stanowiącej własność X, bądź Y, a mogącej być istotną z punktu widzenia kalkulacji wyniku X, w związku z posiadaniem przez Spółkę udziałów w X oraz X w Y.

9.

Czy zwrot wypłaconych przez X zaliczek na poczet zysku, wynikający z:

* podjęcia uchwały o braku wypłaty zysku;

* podjęcia uchwały o podziale zysku w kwocie mniejszej, aniżeli wypłacone wcześniej zaliczki,

* przejściowego zatrzymania zysku w X bądź w Y, spowoduje obowiązek korekty wcześniejszych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, czy też będzie uprawniał Spółkę do wykazania wcześniej zapłaconego podatku w momencie tego zwrotu.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 5 i nr 6 oraz pytanie nr 7 i nr 8. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB3/423-721/10-3/MM w dniu 26 listopada 2010 r., natomiast w zakresie pytania nr 9 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną w dniu 3 grudnia 2010 r.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5 i nr 6.

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacone Spółce przez X kwoty stanowiące jej zysk księgowy (wynikający zarówno z działalności operacyjnej, jak i z tytułu zysków wypracowanych przez Y) nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, niezależnie od ewentualnych różnic pomiędzy wynikiem księgowym a podatkowym.

Różnice takie mogłyby wynikać z różnic przejściowych (np. innego okresu amortyzacji poszczególnych środków trwałych dla celów księgowych i dla celów podatkowych), czy trwałych (koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, np. odsetki karne, wpłaty na PFRON).

W przypadku bowiem różnic przejściowych, różnica z jednego roku będzie "odwrócona" (tekst jedn.: uwzględniona w wyniku podatkowym) w roku kolejnym (latach kolejnych) i jej opodatkowanie w roku jej wykazywania prowadziłoby do podwójnego opodatkowania takiej kwoty (w roku wykazania takiej różnicy, opodatkowaniu podlegałaby wypłata zysku, a w roku jej "odwrócenia", poprzez uwzględnienie jej w kalkulacji bieżącego zobowiązania podatkowego Spółki).

Różnice trwałe wynikają natomiast z faktu, iż ustawodawca celowo uznał, że określone rodzaje przychodów / kosztów księgowych nie stanowią przychodów / kosztów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Biorąc zatem pod uwagę "przejrzystość podatkową" X oraz "jedność podatkową" X i Spółki, skoro np. określone przychody księgowe nie zostały wzięte pod uwagę przy kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, to ich wypłata Spółce nie powinna podlegać podatkowi dochodowemu od osób prawnych (gdyby Spółka otrzymała taki przychód bezpośrednio, to nie uznałaby go za przychód podatkowy). Stanowisko Spółki znajduje poparcie w interpretacjach wydanych w ostatnim czasie przez organy podatkowe (dotyczyły przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co jednak nie powinno mieć wpływu na interpretację w zakresie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych), m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 maja 2009 r. (sygn. IPPB1/415-226/09-2/AG), w której Dyrektor Izby zgodził się z podatnikiem, że " (...) sama wypłata na rzecz wspólnika środków z tytułu podziału zysku spółki komandytowej na podstawie odrębnych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy o rachunkowości nie skutkuje powstaniem obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych". Analogiczne stanowisko zajął także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 9 czerwca 2009 r. (sygn. ITPB1/415-291/09/HD).

Zdaniem Spółki, proporcjonalna (tekst jedn.: zgodnie z posiadanym przez Spółkę udziałem w X) wypłata zysku przez X (także w formie zaliczki), będzie neutralna z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z cytowanymi w pkt 1 przepisami art. 5 ust. 1 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody oraz koszty z udziału w spółce nie będącej osobą prawną łączy się z przychodami wspólnika, proporcjonalnie do posiadanego udziału.

Spółka pragnie wskazać, iż uzyskiwane przez Nią dochody z tytułu udziału w X będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na bieżąco przez Spółkę i przez pozostałych wspólników X, a w konsekwencji opodatkowanie tych samych dochodów w momencie ich faktycznego przekazania właścicielowi (czyli Spółce) oznaczałoby ich podwójne opodatkowanie.

Stanowisko Spółki znajduje oparcie w szeregu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydawanych przez Ministra Finansów, w których zajęto spójne stanowisko:

* w interpretacji z 9 sierpnia 2008 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IP-PB3-423-960/08-2/MS) stwierdzono: "Jako że dochody uzyskiwane w trakcie działalności operacyjnej przez SK są opodatkowywane u wspólników, w tym u spółki jako jej komandytariusza (...) dochody te nie powinny być wliczane do podlegającej opodatkowaniu nadwyżki majątku otrzymywanego przez wspólników nad kosztem objęcia udziału w SK ustalonej w związku z likwidacją / rozwiązaniem SK, Opodatkowanie tych dochodów w trakcie bieżącej działalności Spółki, jak i na moment jaj likwidacji / rozwiązania doprowadziłoby do podwójnego opodatkowania tych samych dochodów."

* w interpretacjach z 20 marca 2009 r. wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-1224/08/BG oraz IBPBI/2/423-1221/08/PH) uznano, iż: "Opodatkowanie dotyczyć zatem może jedynie kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy (i) kwotą wypłaconą Spółce w związku z likwidacją podmiotu, a (ii) wartością wkładu Spółki do spółki komandytowej ustaloną przez wspólników na dzień jego wniesienia, wynikającą z umowy spółki, powiększoną o już opodatkowany udział w zysku związany z działalnością spółki komandytowej. Kwota taka, co do zasady, nie powinna w praktyce wystąpić (w związku z wcześniejszym opodatkowaniem zysków spółki komandytowej na poziomie wspólników)", a także "opodatkowanie dotyczyć zatem może jedynie kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą spółce w związku z likwidacją podmiotu, a wartością wkładu spółki do spółki komandytowej z dnia jego wniesienia, powiększoną o opodatkowany udział w zyskach osób prawnych (związany z działalnością spółki komandytowej)."

Spółka pragnie również wskazać, iż prezentowany przez Nią pogląd znajduje uznanie w doktrynie prawa podatkowego, gdzie w szeregu publikacji ich autorzy przedstawiali stanowisko, iż opodatkowaniu nie powinna podlegać wartość wypłacana wspólnikom i odpowiadająca zyskom już opodatkowanym na poziomie wspólników spółki osobowej. W publikacji "Opodatkowanie rynku nieruchomości" autorzy (M. Thedy oraz T. Krasowski, Warszawa 2007) stwierdzili, że " (...) opodatkowaniu nie powinna podlegać wartość odpowiadająca zyskom już opodatkowanym w trakcie działalności operacyjnej lub w związku z transakcją sprzedaży aktywów, ale dotąd nie wypłaconych wspólnikom (...)", z kolei w publikacji B. Jasiołka i P. Woźniakiewicza "Skutki w podatkach dochodowych "wyjścia" wspólnika ze spółki osobowej" (Prawo i Podatki, 3/2008) autorzy stwierdzają, iż " (...) od wartości uzyskanej w związku z wycofaniem się ze spółki należy odjąć wartość wniesionego wkładu oraz wartość dochodu, która była już opodatkowana podatkiem dochodowym".

Odnośnie kwestii opodatkowania wypłacanych przez X kwot, które stanowić będą zaliczki na poczet przyszłych zysków, Spółka chciałaby zaznaczyć, iż wskazany przez Nią zapis w umowie spółki X, który w pkt 14.5 zezwala na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, należy rozumieć jako uprawnienie do zaliczkowej wypłaty wypracowanego przez X zysku, proporcjonalnie do wniesionego przez Spółkę wkładu. Zgodnie bowiem z przepisami w przypadku spółek nie posiadających osobowości prawnej, wypłacany zysk nie jest dywidendą, rozumianą jako udział w zysku wypracowanym przez podmiot posiadający osobowość prawną (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych). Wskazują na to m.in. przepisy art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mówiące, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji, a wyraźnie wyłączone z zakresu opodatkowania są spółki nie mające osobowości prawnej. W konsekwencji, wypłacany w trakcie roku obrotowego przez X zysk bądź zaliczka na poczet takiego zysku nie stanowi dywidendy w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dywidenda zgodnie z ww. przepisem podlega opodatkowaniu u podmiotu taki dochód otrzymującego, ze względu na fakt, iż stanowi udział w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP).

W opinii Spółki, powyższe argumenty pozwalają uznać, iż w przypadku wypłaty przez X kwoty zysku bądź zaliczki na poczet takiego zysku (zgodnie z brzmieniem umowy spółki X) nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 7 i nr 8.

Zdaniem Wnioskodawcy, wysokość opodatkowanych uprzednio przez Spółkę kwot zysków uzyskiwanych z tytułu udziału w X winna być dokumentowana na podstawie złożonych rocznych sprawozdań finansowych X, w których wykazane są wartości wypracowanych zysków księgowych X oraz proporcjonalnie do zysków wypracowanych przez Y.

W stosunku natomiast do zabezpieczenia dostępności (ew. przechowywania) dokumentacji istotnej z punktu widzenia kalkulacji wysokości podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, Spółka stoi na stanowisku, iż z uwagi na fakt, iż Spółka na terytorium Polski nie prowadzi ksiąg rachunkowych, a wszelkie dokumenty źródłowe (np. ewidencje środków trwałych, faktury, umowy, itp.) są w posiadaniu X i Y, Spółka jako wspólnik X powinna przechowywać jedynie kopie zatwierdzonych sprawozdań finansowych X oraz Y (podlegających trwałemu przechowywaniu przez X i Y, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości).

W sytuacji bowiem, gdyby X bądź Y nie przechowywały dokumentów (nie mając obowiązku dłuższego ich przechowywania niż okres wskazany przepisami) Spółka, jako podatnik nie będzie w stanie uzyskać informacji źródłowych mogących mieć wpływ na kalkulację wyniku finansowego X.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, iż udokumentowanie uprzedniego wypracowania zysków X oraz Y, będących przedmiotem wypłaty przez X na rzecz Spółki winno następować na podstawie sprawozdań finansowych X oraz Y za poszczególne lata podatkowe.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 5 i nr 6.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Ponieważ spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba prawna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe.

Stosownie do art. 5 ust. 2 ww. ustawy, analogiczne zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Uczestniczenie przez osoby prawne w spółkach niebędących osobami prawnymi sprawia, że sposób ustalania przychodów i kosztów osiągniętych w spółce osobowej musi odbywać się na zasadach ogólnych. Stąd też dla ustalenia przychodów oraz kosztów, o których mowa w art. 5. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych konieczne jest przyjęcie przesłanek wynikających z art. 12, 14, 15 i 16 ww. ustawy.

Stosownie do postanowień zawartych w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą (...), osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Literalna wykładnia powołanych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii kosztów uzyskania przychodów, wskazać należy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Zatem za koszty uzyskania przychodów należy uznać wszelkie wydatki - po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, tj. wymienionych w negatywnym katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów - o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami. Mowa tu zarówno o kosztach bezpośrednio związanych z uzyskiwanym przychodem, jak i o kosztach dotyczących całokształtu działalności podatnika, czyli związanych z funkcjonowaniem firmy.

W przypadku kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, poniesionych w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, koszty te są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c (art. 15 ust. 4 ww. ustawy). Natomiast, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d ww. ustawy). Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Należy przy tym zaznaczyć, iż podstawę ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Spółki z tytułu Jej udziału w spółce komandytowej stanowić będą księgi rachunkowe, prowadzone przez tę osobową spółkę prawa handlowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Zatem, przychody i koszty związane z działalnością spółki komandytowej powinny być uwzględniane przez Spółkę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, z uwagi na fakt, że na taki dzień jest rozliczany podatkowo dany miesiąc. Tym samym więc środki stanowiące przychody spółki osobowej co do zasady stanowią już w momencie ich powstania przychody wspólników i u nich też są opodatkowane z zachowaniem proporcji określonej przepisem art. 5 ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji wypłaty z zysku spółki komandytowej dla Wnioskodawcy dokonywane zgodnie z Kodeksem spółek handlowych będą neutralne podatkowo, ponieważ będą podlegały opodatkowaniu po stronie wspólnika na etapie ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym za dany rok podatkowy.

Reasumując powyższe, w przypadku wypłaty przez X (zgodnie z podjętą przez wspólników uchwałą) kwoty zysku bądź zaliczki na poczet takiego zysku (zgodnie z brzmieniem pkt 14.5 cytowanej umowy spółki X) nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Podobnie jak powołane we wniosku publikacje.

Ponadto, dotyczą zagadnień związanych z likwidacją spółki komandytowej oraz wycofaniem z niej wkładów, które były przedmiotem odrębnej interpretacji stwierdzającej, iż stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 7 i nr 8.

Mając na uwadze stwierdzenie zawarte w przedmiotowej interpretacji, iż w przypadku wypłaty przez X (zgodnie z podjętą przez wspólników uchwałą) kwoty zysku bądź zaliczki na poczet takiego zysku (zgodnie z pkt 14.5 cytowanej umowy spółki X) nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zagadnienia dotyczące pytań nr 7 i nr 8 stały się bezprzedmiotowe.

Jak zaznaczono powyżej, podstawę ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Spółki z tytułu Jej udziału w spółce komandytowej stanowić będą księgi rachunkowe, prowadzone przez tę osobową spółkę prawa handlowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl