Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 kwietnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-67/09-4/HS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2009 r. (data wpływu 12 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości dokonania korekty zeznań podatkowych za lata 2005 - 2006 w związku z zapłaceniem w 2007 r. w Niemczech podatku od przychodów uzyskanych w tych latach przez Spółkę z tytułu udziału w "spółce cichej" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 1 kwietnia 2009 r. (data wpływu 2 kwietnia 2009 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* sposobu rozliczenia za rok 2007 zapłaconego w Niemczech podatku od przychodów uzyskanych przez Spółkę z tytułu udziału i rozwiązania "spółki cichej",

* możliwości dokonania korekty zeznań podatkowych za lata 2005 - 2006 w związku z zapłaceniem w 2007 r. w Niemczech podatku od przychodów uzyskanych w tych latach przez Spółkę z tytułu udziału w "spółce cichej".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka w grudniu 2005 r. podpisała z firmą S (Niemcy) umowę cichej spółki. Kwota udziału Spółki wynosił 500.000,00 euro.

Udział był oprocentowany w stosunku rocznym w wysokości 8% oraz dodatkowo Spółka posiadała 7% - owy udział w wypracowanym zysku.

Spółka otrzymała z tytułu udziału w "cichej spółce" w latach 2005 i 2006 przychód w wysokości ok. 450.000,00 zł oraz w 2007 r. przychód w wysokości 223.000,00 zł.

Przychody zostały wykazane w CIT-8 za poszczególne lata i opodatkowane w wysokości 19%.

W roku 2007 Urząd Skarbowy (Niemcy) wymierzył Spółce decyzją podatek od otrzymanych kwot za 2005 r. i 2006 r. w kwocie płatnej jednorazowo oraz decyzją na 2007 r. podatek w kwocie płatnej zaliczkowo w 4-ch równych ratach.

W grudniu 2007 r. "cicha spółka" została rozwiązana, a kwota 500.000,00 euro w całości zwrócona Spółce.

Za rok 2007 Spółka dodatkowo otrzymała przychód z tytułu odprawy w związku z rozwiązaniem cichej spółki. Po zgłoszeniu rozwiązania cichej spółki do Urzędu Skarbowego, została wydana decyzja anulująca 4-tą wpłatę zaliczki za rok 2007.

W roku 2007 Spółka wpłaciła do Urzędu Skarbowego (Niemcy) podatek dochodowy za rok 2005, 2006 oraz zaliczkę za rok 2007.

W 2007 r. Spółka wykazała przychody uzyskane z tytułu udziału w cichej spółce w deklaracji CIT-8 i opodatkowała stawką 19%. Od wyliczonego podatku potrąciła kwotę podatku zapłaconego w Niemczech (w wysokości nie przekraczającej 19% od kwoty podlegającej opodatkowaniu) za rok 2007, ale nie rozliczyła kwoty zapłaconej w roku 2007 - dotyczącej roku 2005, 2006. Przychody uzyskiwane w latach 2005 - 2006 z tytułu udziału w cichej spółce były wykazywane w deklaracjach CIT-8 odpowiednio za lata 2005 - 2006 i opodatkowane wg stawki 19%.

W piśmie z dnia 1 kwietnia 2009 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego Spółka wskazała, iż przychody uzyskane na terenie Niemiec z tytułu udziału w "cichej spółce" powstały z:

1.

oprocentowania wniesionego udziału w wysokości 8% w stosunku rocznym (§ 3 pkt 2 umowy dotyczącej stworzenia nietypowej cichej spółki - rocznie kwota 40.000,00 euro),

2.

udziału w zysku firmy S - oprocentowanie w wysokości 7% od wniesionego wkładu (§ 7 pkt 1 umowy dotyczącej stworzenia nietypowej cichej spółki - rocznie kwota 35.000,00 euro).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Spółka postąpiła prawidłowo wykazując przychody uzyskane z tytułu udziału i rozwiązania cichej spółki oraz potrąciła kwotę podatku zapłaconego w roku 2007 i dotyczącego zaliczki za rok 2007.

2.

Czy można dokonać korekty podatku (CIT-8) za lata 2005 - 2006 i potrącić zapłacony podatek dotyczący tych lat, ale zapłacony w 2007 r....

Stanowisko Wnioskodawcy jest następujące.

Stanowisko w zakresie pytania nr 1.

Spółka uważa, ze postąpiła prawidłowo rozliczając w deklaracji CIT-8 uzyskane w roku 2007 przychody z tytułu udziału w "cichej spółce" oraz potrącając podatek zapłacony w Niemczech w kwocie nieprzekraczającej 19% od przychodu.

Stanowisko w zakresie pytania nr 2.

Spółka uważa, że ma prawo do korekty deklaracji CIT-8 za lata 2005 i 2006 w zakresie rozliczenia podatku zapłaconego w roku 2007 dotyczącego odpowiednio roku 2005 i 2006.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie możliwości dokonania korekty zeznań podatkowych za lata 2005 - 2006 w związku z zapłaceniem w 2007 r. w Niemczech podatku od przychodów uzyskanych w tych latach przez Spółkę z tytułu udziału w "spółce cichej" (pytanie nr 2), w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 § 2 ww. ustawy).

Wobec powyższego, w obowiązującym stanie prawnym zasadą jest, że podatnik ma prawo skorygować deklarację, o ile nie zabrania tego przepis szczególny. Zatem podatnik nie musi wykazywać swojego szczególnego prawa do korekty, gdyż uprawnienie do korekty jest obecnie zasadą. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Możliwość składania korekt deklaracji dotyczy jedynie zobowiązań podatkowych powstających z mocy samego prawa, czyli m.in. deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych. z ww. regulacji wynika również, że możliwość złożenia korekty deklaracji istnieje, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. w tym miejscu należy stwierdzić, iż przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) takich zastrzeżeń nie wprowadzają.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepis art. 3 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa, który stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka w roku 2005 zawarła ze spółką niemiecką umowę "spółki cichej" wnosząc do niej stosowny kapitał. Udział ten był oprocentowany w stosunku rocznym w wysokości 8%. Dodatkowo Spółka posiadała udział w wypracowanym zysku oprocentowany w wysokości 7% wniesionego wkładu. w związku z tym, Spółka otrzymywała z tytułu udziału w ww. "spółce cichej" przychody, które ujmowała w zeznaniach rocznych i opodatkowywała stawką 19%. w roku 2007 Urząd Skarbowy w Niemczech wymierzył Spółce decyzją podatek od otrzymanych w latach 2005 - 2007 przychodów. Podatek za cały ten okres Spółka zapłaciła w 2007 r.

Spółka jako podmiot mający siedzibę na terytorium Polski posiada nieograniczony obowiązek podatkowy (art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). w związku z tym, obowiązana jest wykazywać w składanych deklaracjach wszelkie swoje przychody, zarówno uzyskane na terytorium Polski, jak i zagranicą. Jako "przychody uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" należy wskazać te przychody, które zgodnie z przepisami innych krajów i z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą podlegać opodatkowaniu w innym państwie.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, iż w związku wydaną na Spółkę decyzją wymierzającą za lata 2005 - 2006 podatek od przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w spółce cichej, przychody te są opodatkowane w Niemczech (co potwierdza również umowa z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90)) i dlatego należy uznać je za "przychody uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". Zatem w przedmiotowym przypadku znajdują zastosowanie przepisy art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 24 ust. 2 pkt b ww. umowy.

Reasumując, Spółka ma prawo do złożenia skorygowanych zeznań podatkowych za rok 2005 i 2006 uwzględniających odliczenie od podatku obliczonego od łącznej sumy swoich dochodów podatku zapłaconego w 2007 r. w Niemczech, ale dotyczącego odpowiednio wskazanych lat podatkowych, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich warunków co do wielkości tego odliczenia.

Ponadto informuje się, iż prawidłowość skorygowanych zeznań podatkowych podlega weryfikacji przez właściwy organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie nadmienia się, iż wniosek Spółki w zakresie sposobu rozliczenia za rok 2007 zapłaconego w Niemczech podatku od przychodów uzyskanych przez Spółkę z tytułu udziału i rozwiązania "spółki cichej" (pytanie nr 1), został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 3 kwietnia 2009 r. nr ILPB3/423-57/09-3/HS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl