ILPB3/423-617/13-2/KS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-617/13-2/KS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 20 grudnia 2013 r. (data wpływu 27 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność produkcyjną sklasyfikowaną wg PKD pod nr 2932Z polegającą na wytwarzaniu metalowych podzespołów karoserii samochodowych metodą zgrzewania i spawania. Działalność Spółki prowadzona jest terytorialnie na znacznym obszarze - klientami są zakłady koncernów branży motoryzacyjnej zlokalizowane w całej Europie (...).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie uzyskanego w dniu 21 maja 2008 r. zezwolenia. Na podstawie zezwolenia zwolnione od podatku są dochody z tytułu działalności sklasyfikowanej pod nr PKWiU dział 34, grupy 34.3.

Spółka nabywa od dostawców krajowych i unijnych komponenty, w tym wytłoczki metalowe, wykorzystywane do produkcji wyrobów gotowych.

W Spółce mają miejsce sytuacje, w których dostawca dostarcza komponenty nieprawidłowej jakości, których wykorzystanie w procesie produkcji powoduje wytworzenie wyrobu niezdatnego do dalszego wykorzystania, tzw. odpad produkcyjny.

W związku z tym Spółka ponosi dodatkowe koszty związane z tym faktem, tj. odpad produkcyjny, postoje maszyn, koszty sortowania wadliwej partii realizowane siłami własnych pracowników lub firm zewnętrznych w siedzibie Spółki lub w siedzibie klienta, w sytuacji, kiedy wada dostarczonych komponentów została zidentyfikowana po ukończeniu procesu produkcji i dostarczeniu wyrobu gotowego do klienta oraz koszty transportu specjalnego ze względu na opóźnienie terminu dostawy wyrobu gotowego. Na podstawie zawartych umów z dostawcami Spółka ma prawo do obciążenia dostawców tego typu kosztami (poprzez wystawienie noty księgowej). Przychody z tego tytułu Spółka zalicza do przychodów strefowych podlegających zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ww. koszty, jak i przychody powstałe na skutek ich przeniesienia na dostawców są imanentnie związane z procesem produkcyjnych oraz zasadami rządzącymi w łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej. Tego typu zdarzenia w ogóle nie byłyby możliwe do wystąpienia, jeżeli nie byłaby prowadzona działalność sklasyfikowana pod nr PKWiU dział 34, grupy 34.3, na podstawie zezwolenia SSE.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychody z tytułu obciążania dostawców komponentów:

1.

kosztami złomowania wyprodukowanych wyrobów gotowych na skutek dostarczenia komponentów złej jakości,

2.

kosztami postoju maszyn spowodowane dostarczeniem komponentów złej jakości,

3.

kosztami sortowania wadliwej partii realizowane siłami własnych pracowników lub firm zewnętrznych w siedzibie Spółki lub w siedzibie klienta, w sytuacji, kiedy wada dostarczonych komponentów została zidentyfikowana po ukończeniu procesu produkcji i dostarczeniu wyrobu gotowego do klienta,

4.

kosztami transportu specjalnego ze względu na opóźnienie terminu dostawy wyrobu gotowego

należy zakwalifikować do przychodów z działalności strefowej, które są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana od dostawców przez Spółkę rekompensata stanowi przychód z działalności wykonywanej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach otrzymanego przez Spółkę zezwolenia, podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i art. 17 ust. 4 tej ustawy. W przypadku braku podstaw do rekompensaty, czyli dostarczenia w pełni wartościowego komponentu, Spółka osiągnęłaby przychód w pełni zakwalifikowany do działalności objętej zezwoleniem, a tym samym zwolniony z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Podkreślenia wymaga fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Powyższe regulacje prawne ustanawiają fundamentalne warunki korzystania z ulgi podatkowej z tytułu prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności gospodarczej.

Zasadniczym elementem stosowania zwolnienia jest łączne wystąpienie dwóch warunków:

* prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,

* uzyskiwanie dochodu z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie uzyskanego w dniu 21 maja 2008 r. zezwolenia. Na podstawie zezwolenia zwolnione od podatku są dochody z tytułu działalności sklasyfikowanej pod nr PKWiU dział 34, grupy 34.3. Spółka nabywa od dostawców krajowych i unijnych komponenty, w tym wytłoczki metalowe, wykorzystywane do produkcji wyrobów gotowych. W Spółce mają miejsce sytuacje, w których dostawca dostarcza komponenty nieprawidłowej jakości, których wykorzystanie w procesie produkcji powoduje wytworzenie wyrobu niezdatnego do dalszego wykorzystania, tzw. odpad produkcyjny.

W związku z powyższym, Spółka ponosi dodatkowe koszty, tj. złomowania, postoju maszyn, sortowania wadliwej partii realizowane siłami własnych pracowników lub firm zewnętrznych w siedzibie Spółki lub w siedzibie klienta, w sytuacji, kiedy wada dostarczonych komponentów została zidentyfikowana po ukończeniu procesu produkcji i dostarczeniu wyrobu gotowego do klienta oraz koszty transportu specjalnego ze względu na opóźnienie terminu dostawy wyrobu gotowego. Na podstawie zawartych umów z dostawcami, Spółka ma prawo do obciążenia dostawców tego typu kosztami (poprzez wystawienie noty księgowej).

Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest ustalenie, czy przychody z tytułu obciążania dostawców komponentów ww. kosztami są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustosunkowując się do stanowiska Spółka, należy zwrócić uwagę, że z przywołanych powyżej przepisów wynika, iż zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody z działalności gospodarczej, która spełnia łącznie dwa zasadnicze warunki:

* jest określona w zezwoleniu;

* jest prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

A contrario, jeżeli działalność gospodarcza nie jest prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej to nie będzie ona podlegała zwolnieniu z opodatkowania.

Analogicznie, jeżeli dany rodzaj działalności gospodarczej nie jest wymieniony w treści zezwolenia, a także, jeżeli działalność taka nie jest działalnością pomocniczą, niezbędną do realizacji zakresu działalności gospodarczej wymienionej w zezwoleniu, to wynik na takiej działalności nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, jako wynikający z działalności odrębnej niż wskazana w zezwoleniu.

Należy wskazać, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy ma charakter przedmiotowy. Odnosi się ono bowiem do dochodów uzyskanych z określonego źródła (działalności gospodarczej), z zastrzeżeniem, że działalność ta jest prowadzona w określonym miejscu i na podstawie zezwolenia, a więc w jego ramach oraz w granicach zakreślonych przedmiotem działalności gospodarczej ujętym w zezwoleniu.

Oznacza to, że tylko i wyłącznie dochód z działalności gospodarczej Spółki określonej wyraźnie w zezwoleniu podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Dochód "uzyskany" z działalności to wyłącznie taki dochód, którego źródłem przychodów jest prowadzona działalność gospodarcza. Zwolnieniem podatkowym objęty jest zatem dochód wygenerowany bezpośrednio z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wymienionej wprost w zezwoleniu.

Zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje ono wszystkich dochodów podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, lecz tylko tych dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia, a więc działalności określonej w tym zezwoleniu.

W sprawie, Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, które obejmuje swym zakresem działalność sklasyfikowaną pod nr PKWiU dział 34, grupy 34.3, dodatkowo uzyskuje przychód z tytułu obciążenia dostawcę kosztami powstałymi w związku z dostarczeniem komponentów nieprawidłowej jakości, których wykorzystanie w procesie produkcji powoduje wytworzenie wyrobu niezdatnego do dalszego wykorzystywania, tzw. odpad poprodukcyjny.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że Spółka uzyska przychód z tytułu działalności niewymienionej w zezwoleniu.

Otrzymane przychody w postaci rekompensaty z tytułu obciążania dostawców komponentów kosztami złomowania wyprodukowanych wyrobów gotowych na skutek dostarczenia komponentów złej jakości, kosztami postoju maszyn spowodowane dostarczeniem komponentów złej jakości, kosztami sortowania wadliwej partii realizowane siłami własnych pracowników lub firm zewnętrznych w siedzibie Spółki lub w siedzibie klienta, w sytuacji, kiedy wada dostarczonych komponentów została zidentyfikowana po ukończeniu procesu produkcji i dostarczeniu wyrobu gotowego do klienta, kosztami transportu specjalnego ze względu na opóźnienie terminu dostawy wyrobu gotowego nie są wynikiem działalności produkcyjnej Spółki sklasyfikowanej pod nr PKWiU dział 34, grupy 34.3. Nie są to przychody z posiadanego przez Spółkę zezwolenia.

Na podstawie zawartych umów z dostawcami Spółka ma prawo do obciążenia dostawców tego typu kosztami (poprzez wystawienie noty księgowej) - Organ tej kwestii nie neguje, jednak nie można przyjąć za Spółką, że przychody powstałe z tego tytułu można zaliczyć do "przychodów strefowych podlegających zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych".

Uwzględniając zatem okoliczność, że zwolnienie Spółki na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie obejmuje swym zakresem rozpatrywanego przychodu, nie można uznać, by wchodził on w zakres działalności strefowej.

Dochodem uzyskiwanym bezpośrednio z działalności gospodarczej są dochody w postaci należności uzyskiwanych od kontrahentów, jeżeli zakres świadczonych w ramach umów czynności objęty jest zakresem zezwolenia.

W konsekwencji, dochód uzyskany przez Spółkę z tytułu obciążenia dostawców komponentów omawianymi kosztami nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy również wskazać, że zaproponowane przez Spółkę rozwiązanie prowadziłoby do sprzeczności z normami zawartymi w przepisach ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (w szczególności art. 12 i 16 tej ustawy) i w konsekwencji naruszałoby przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 tej ustawy).

Podsumowując, przychodów z tytułu obciążania dostawców komponentów:

1.

kosztami złomowania wyprodukowanych wyrobów gotowych na skutek dostarczenia komponentów złej jakości,

2.

kosztami postoju maszyn spowodowane dostarczeniem komponentów złej jakości,

3.

kosztami sortowania wadliwej partii realizowane siłami własnych pracowników lub firm zewnętrznych w siedzibie Spółki lub w siedzibie klienta, w sytuacji, kiedy wada dostarczonych komponentów została zidentyfikowana po ukończeniu procesu produkcji i dostarczeniu wyrobu gotowego do klienta,

4.

kosztami transportu specjalnego ze względu na opóźnienie terminu dostawy wyrobu gotowego

nie należy kwalifikować do przychodów z działalności strefowej, które są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych.

Przychód z ww. tytułów wpływa na działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl