ILPB3/423-614/10-4/MM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 października 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-614/10-4/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2010 r. (data wpływu 12 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 27 września 2010 r. (data wpływu 4 października 2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka produkuje profesjonalne uszczelki i produkty pochodne dla branży motoryzacyjnej, AGD i budowlanej. Spółka prowadzi działalność w tym zakresie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej: SSE) i osiąga przychody zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Podatnik nabywa od unijnego dostawcy surowce wykorzystywane do produkcji wyrobów. W Spółce mają miejsce sytuacje, w których dostawca dostarcza surowiec nieprawidłowej jakości, który wykorzystany w procesie produkcji powoduje wytworzenie wyrobu niezdatnego do dalszego wykorzystania (odpad produkcyjny). W związku z brakiem dostarczenia materiałów odpowiedniej jakości, Podatnik ponosi dodatkowe koszty związane z odpadem produkcyjnym, przestojem maszyn oraz dodatkowe koszty pracownicze. Na podstawie zawartej umowy handlowej z dostawcą, Podatnik jest uprawniony do obciążenia dostawcy przedmiotowymi kosztami (poprzez wystawienie obciążeniowej noty księgowej). Przychody z tego tytułu Spółka zalicza do przychodów strefowych podlegających zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Pismem z dnia 27 września 2010 r. (data wpływu 4 października 2010 r.) Spółka poinformowała, iż zgodnie z zezwoleniem udzielonym na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przedmiot działalności Spółki obejmuje następujące pozycje Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

SEKCJA D Produkty Przetwórstwa Przemysłowego

Podsekcja DG Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne

Dział 24 Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne

Grupa 24.3 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska i gotowe sykatywy

24.30 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska i gotowe sykatywy

24.30.2 Farby i pokosty pozostałe oraz związane z nimi wyroby: farby do celów artystycznych i farba drukarska

24.30.22-53 Kity szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy

24.30.22-53.20 Kity budowlane uszczelniające

24.30.22-53.90 Kity szklarskie, kity ogrodnicze, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy, pozostałe

Podsekcja DH Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

Dział 25 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

Grupa 25.1 Wyroby z gumy

25.13 Wyroby z gumy, pozostałe

25.13.1 Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub w taśmach

25 13 10 R regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub w taśmach

25.13.10-00.00 Regenerat gumowy w formach podstawowych lub płytach, arkuszach lub w taśmach

25.13.2 Kauczuk niezwulkanizowany i wyroby z niego: guma z wyłączeniem ebonitu, w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili

25.13.20 Kauczuk niezwulkanizowany i wyroby z niego: guma z wyłączeniem ebonitu, w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili

25.13.20-13.00 Mieszanki kauczukowe (gumowe) niezwulkanizowane napełnione sadzą lub krzemionką

25.13.20-15.00 Roztwory mieszanek kauczuku: dyspersje, niezwulkanizowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

25.13.20-19.00 Mieszanki kauczukowe niezwulkanizowane, pozostałe

25.13.20-30.00 Pręty, rury, kształtowniki pozostałe wyroby z kauczuku niezwulkanizowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem taśm bieżnikowych do bieżnikowania opon

25.13.20-50.00 Nić i sznurek z gumy

25.13.20-70.00 Płyty, arkusze i taśmy z gumy

25.13.20-83.00 Pręty i kształtowniki z gumy komórkowej, gdzie indziej niesklasyfikowane

25.13.20-85.00 Płyty, arkusze i taśmy z gumy niekomórkowej, na pokrycia podłogowe

25.13.20-87.00 Pręty i profile z gumy niekomórkowej, wytłaczane

25.13.3 Przewody, rury i węże z gumy, z wyłączeniem ebonitowych

25.13.30 Przewody, rury i węże z gumy, niewzmocnione

25.13.30-55.00 Przewody giętkie z gumy, wzmocnione metalem

25.13.30-57.00 Przewody giętkie z gumy, wzmocnione materiałami włókienniczymi

25.13.30-59.00 Przewody giętkie z gumy, wzmocnione lub połączone z innymi materiałami

25.13.30-70.00 Przewody giętkie z gumy z wyposażeniem

25.13.5 Tkaniny gumowane z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony

25.13.50 Tkaniny gumowane z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony

25.13.50-50.00 Taśmy przylepne z materiałów włókienniczych gumowanych o szerokości 20cm

25.13.50-70.00 Gumowane materiały włókiennicze płaskie, pozostałe

25.13.7 Wyroby z gumy, pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane: ebonit i wyroby z niego

25.13.72 Pokrycia podłogowe i maty z gumy

25.13.72-00.00 Pokrycia podłogowe i maty z gumy niekomórkowej

25.13.73 Wyroby z gumy, pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane: ebonit w każdej postaci i wyroby z niego

25.13.73-10.00 Wyroby z gumy komórkowej do użytku technicznego

25.13.73-23.00 Uszczelki, podkładki i pozostałe uszczelniacze z gumy

25.13.73-25.00 Odbijacze łódkowe lub dokowe z gumy

25.13.73-30.00 Wyroby z gumy, do użytku technicznego w rodzaju stosowanych w lotnictwie cywilnym, pozostałe

25.13.73-43.00 Złącza kompensacyjne do rur

25.13.73-45.00 Wyroby z gumy połączonej materiałem, do traktorów i pojazdów mechanicznych

25.13.73-47.00 Wyroby z wyprofilowanej gumy, do użytku w traktorach i pojazdach mechanicznych

25.13.73-49.00 Wyroby z gumy połączonej z metalem, do innych zastosowań niż do traktorów i pojazdów mechanicznych

25.13.73-60.00 Wyroby z gumy pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podsekcja DK Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 29 Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupa 29.2 Maszyny ogólnego przeznaczenia pozostałe

29.24 Maszyny ogólnego przeznaczenia pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

29.24.2 Urządzenia mechaniczne do mycia butelek, pakowania i ważenia: urządzenia mechaniczne do rozpylania i natryskiwania: uszczelki z cienkiej blachy

29.24.25 Uszczelki i podobne przekładki z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem, z dwoma lub więcej warstwami metalu: uszczelnienia mechaniczne

29.24.25-20.00 Uszczelki i podobne przekładki, w zestawach lub kompletach, różniące się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania do stosowania w cywilnych statkach powietrznych

29.24.25-90.00 Uszczelki i podobne przekładki w zestawach lub kompletach różniące się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Ponadto, Spółka poinformowała, że koszty złomowania wyprodukowanych wyrobów oraz odpadów, koszty przestoju maszyn oraz inne dodatkowe koszty związane z wyprodukowaniem odpadów, Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów objętych zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody z tytułu obciążania dostawców surowca:

a.

kosztami złomowania wyprodukowanych wyrobów / odpadów (wyrób wadliwy wskutek dostarczenia surowca złej jakości),

b.

kosztami przestoju maszyny i innymi kosztami związanymi z wyprodukowaniem odpadu (które zostały poniesione wskutek złej jakości surowca)

należy zakwalifikować do przychodów z działalności strefowej, które są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana od dostawcy rekompensata stanowi przychód z działalności wykonywanej na terenie SSE w ramach otrzymanego przez Spółkę Zezwolenia podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Do katalogu dochodów zwolnionych z opodatkowania, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zalicza się dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie otrzymanego zezwolenia, przy czym zgodnie z art. 17 ust. 4 tej ustawy, zwolnieniu podlegają wyłącznie dochody osiągnięte z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

W opinii Spółki, rekompensata, która może zostać nałożona na dostawcę w związku z niewywiązaniem się z ustaleń umownych stanowi element umowy handlowej dotyczącej dostaw surowca. Wpływy z tego tytułu stanowią przychód w rozumieniu wskazanego powyżej art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki, przychody z tytułu rekompensaty bezpośrednio wiążą się z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Spółkę.

W konsekwencji, otrzymanie przez Spółkę środków z tytułu rekompensaty wynikającej z umowy będzie stanowić przychód z działalności prowadzonej na terenie SSE objętej Zezwoleniem. Przychód ten powinien być zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tym bardziej, że w przypadku braku podstaw do rekompensaty, czyli dostarczenia w pełni wartościowego surowca, Spółka osiągnęłaby przychód w pełni zakwalifikowany do działalności objętej Zezwoleniem, a tym samym zwolniony z opodatkowania.

W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach indywidualnych z dnia 31 grudnia 2008 r. (nr IBPBI/2/423-913/08/MO oraz IBPBI/2/423-1214/08/MO) oraz z dnia 4 lutego 2008 r. (nr IBPB3/423-263/07/AM). Stanowisko przedstawione powyżej znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej (postanowienie z 30 listopada 2006 r. nr PD/423-96/06/76604).

Zdaniem Spółki, otrzymana rekompensata będzie wykazywać bezpośredni związek z działalnością prowadzoną na terenie SSE oraz będzie dotyczyć wyłącznie działalności określonej w Zezwoleniu. W związku z tym, rozstrzygnięcie w zakresie podatkowego traktowania przychodów z tytułu rekompensaty wynikającej z Umowy powinno być analogiczne do wskazanego powyżej stanowiska wyrażonego przez Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego. Zaprezentowane powyżej stanowisko znajduje także odzwierciedlenie w opiniach wyrażanych przez władze podatkowe w interpretacjach udzielanych w zakresie podobnych kategorii przychodów osiąganych w związku z działalnością w strefie. Przykładowo w postanowieniu wydanym 14 października 2003 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu (nr 11/423-6/03) dla podatnika prowadzącego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalność obejmującą produkcję i sprzedaż wyrobów z PCV stwierdzono, że: "zwolniony jest od podatku dochodowego dochód uzyskany przez spółkę z działalności ściśle związanej z działalnością określoną w zezwoleniu, niezbędnej do wyprodukowania i sprzedaży wyrobów z PCV, bądź będącej wynikiem tej produkcji, a zatem wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany z odszkodowań otrzymanych od ubezpieczycieli dotyczących składników majątkowych użytkowanych przez Spółkę w działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej".

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż otrzymane od dostawcy surowca złej jakości wpływy z tytułu rekompensaty (wynikającej z Umowy zawartej z dostawcą) stanowią przychód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach otrzymanego Zezwolenia. W związku z tym, Spółka uważa, iż przychód ten podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl