Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-448/13-2/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 16 września 2013 r. (data wpływu 23 września 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu składek członkowskich i wpisowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu składek członkowskich i wpisowego,

* zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczonego na cele statutowe Stowarzyszenia,

* uwzględniania kosztów związanych z uzyskiwaniem dochodów zwolnionych w zeznaniu CIT-8.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Stowarzyszenie "A" (dalej: Stowarzyszenie, Wnioskodawca) jest samorządną organizacją społeczną, zrzeszającą rzeczoznawców zajmujących się problematyką wyceny nieruchomości. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową i działalność gospodarczą.

Zgodnie z § 6 Statutu Stowarzyszenia, podstawowym celem Stowarzyszenia jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska rzeczoznawców majątkowych, dbanie o wizerunek środowiska i zawodu, a także występowanie w ich interesach i potrzebach wobec władz państwowych, samorządowych i organizacji społecznych, a także realizacja celów związanych z prowadzeniem działalności naukowej i oświatowej. Podstawowy cel Stowarzyszenie realizuje w szczególności następującymi środkami (cele statutowe Stowarzyszenia):

1. Dbałość o właściwy poziom etyki, o godność i solidarność zawodową swoich członków.

2. Ochrona praw zawodowych, jak również udzielanie członkom w razie uzasadnionej potrzeby pomocy prawnej i zawodowej.

3. Prowadzenie banku informacji dotyczących cen rynkowych nieruchomości, w tym również biblioteki.

4. Nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami mającymi w zakresie swej działalności problematykę wycen.

5. Opiniowanie i ocena operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych pod względem ich rzetelności i realizacji wymogów przewidzianych prawem.

6. Inspirowanie i wdrażanie różnorodnych form, popularyzujących działalność i cele SRM.

7. Upowszechnianie wiedzy na temat standardów obowiązujących rzeczoznawców majątkowych w środowiskach niezależnych.

8. Rozwój systemów kształcenia i szkolenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych - organizowanie kursów specjalistycznych, szkoleń i konferencji.

9. Upowszechnianie badań i osiągnięć nauki z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego - organizowanie kursów specjalistycznych, szkoleń i konferencji, piśmiennictwo specjalistyczne, wydawanie na wniosek organów władz publicznych lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, standardach zawodowych i standardach świadczenia usług i cenach usług wykonywanych przez zrzeszonych członków, tworzenie systemów baz danych i analiz rynku.

W ramach działalności statutowej osiągane są przychody m.in. z tytułu składek członkowskich i wpisowego członków Stowarzyszenia. Kosztami działalności statutowej są koszty wynajmu biura i wszelkie zakupy związane z obsługą biura, wynagrodzenie pracownika, zakupy wydawnictw, składki do Federacji Stowarzyszeń, materiały biurowe, opłaty itp. Na podstawie zapisów Statutu, Stowarzyszenie może także prowadzić działalność gospodarczą. Dochód osiągnięty z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność gospodarcza polega m.in. na organizowaniu obowiązkowych praktyk dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, prowadzeniu szkoleń dla członków Stowarzyszenia, wykonywaniu opinii dla różnych instytucji i osób fizycznych. Koszty bezpośrednio związane z przychodami z działalności gospodarczej są ewidencjonowane na osobnych kontach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie z tytułu składek członkowskich i wpisowego, w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą, a przeznaczonej na działalność statutową Stowarzyszenia (w tym na pokrycie kosztów administracyjnych) podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Czy dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (w tym w zakresie organizowania praktyk dla kandydatów na rzeczoznawców, organizowaniu szkoleń dla członków Stowarzyszenia czy sporządzaniu pisemnych opinii na rzecz instytucji jak i osób fizycznych) w części przeznaczonej na cele określone w Statucie Stowarzyszenia (ww. pkt 1-9) mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Czy koszty związane z uzyskiwaniem dochodów zwolnionych powinny być uwzględniane jako koszty uzyskania przychodów w zeznaniu CIT-8, czy też nie powinny być wykazywane w ww. zeznaniu.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 i pytania nr 3 został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi w dniu 23 grudnia 2013 r. nr ILPB3/423-448/13-3/JG i ILPB3/423-448/13-4/JG.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie z tytułu składek członkowskich i wpisowego, w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą, a tym samym przeznaczonej na działalność statutową Stowarzyszenia (w tym na pokrycie kosztów administracyjnych) podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.

Stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 4 pkt 15 tej ustawy) przez pojęcie organizacji zawodowych należy rozumieć utworzone, zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynności odpowiednio rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości. Skoro więc Wnioskodawca - jako stowarzyszenie utworzone zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach zrzesza osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego - stanowi organizację zawodową w świetle ww. definicji, to tym samym składki członkowskie i wpisowe w części tych składek nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), opodatkowaniem podatkiem dochodowym podlegają dochody osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej "podatnikami".

Wnioskodawca działający w formie stowarzyszenia posiada osobowość prawną, tak więc jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a w konsekwencji podlega ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wynika z kolei, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Tak ustalony dochód stanowi - co do zasady - przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, czyli innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.

Z powyższej normy prawnej wynika więc, że analizowany przepis art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy zwalnia od podatku dochodowego kwoty otrzymane przez organizacje polityczne, społeczne i zawodowe od zrzeszonych w nich podmiotów, wpłacone z tytułu członkowstwa w tych organizacjach, o ile nie są przeznaczane na działalność gospodarczą. Jednocześnie należy wskazać, że ww. regulacja nie przewiduje żadnych innych ograniczeń zarówno odnośnie przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków, jak i terminu ich wydatkowania.

Aby dokonać prawidłowej wykładni powyższego przepisu niezbędne jest określenie, co należy rozumieć pod pojęciem składki członkowskiej oraz jakie podmioty zaliczane są do ww. organizacji.

Zgodnie z definicją słownikową "składka członkowska" to "kwota pieniężna wpłacana, zwykle regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel, wkład jednej osoby we wspólny fundusz" - (Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003). Z powyższej definicji wynika, że składka członkowska nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym pomiędzy opłacającym składkę, a podmiotem pobierającym składkę.

Z kolei mając na uwadze fakt, że organizacje polityczne, społeczne i zawodowe zostały określone w analizowanym przepisie w sposób ogólny, zasadnym jest odwołanie się do kryterium celu powołania danej organizacji i przedmiotu jej działania. I tak:

* organizacje polityczne to organizacje działające w celu osiągnięcia założonych celów poprzez zdobycie władzy lub wywieranie na nią określonych wpływów, np. partie polityczne;

* organizacje społeczne - zrzeszają podmioty w celu realizacji określonych celów społecznych, działania na rzecz spraw społecznych;

* organizacje zawodowe to podmioty zrzeszające przedstawicieli danego zawodu lub grup zawodowych, reprezentujące ich interesy, np. związki zawodowe, samorządy zawodowe.

Odnosząc się zatem do kwestii związanej z zastosowaniem zwolnienia przedmiotowego, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy zauważyć, że jednym ze źródeł finansowania organizacji politycznych, społecznych i zawodowych (do których należy Stowarzyszenie), są składki członkowskie płacone przez członków tych organizacji. Składka członkowska wynika z faktu przystąpienia do niej i jest związana z pozostawaniem członkiem takiej organizacji. Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie przez organizację otrzymanych składek na dowolny cel, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Podsumowując, dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie z tytułu składek członkowskich i wpisowego, w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl