Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-423/08-2/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

W spółce kapitałowej planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego. Na podstawie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, Wnioskodawca będzie miał prawo do objęcia nowoutworzonych udziałów. Udziały w spółce kapitałowej zostaną objęte za cenę nominalną, która jest niższa od rynkowej wartości nabywanych udziałów, mierzonej na podstawie wartości netto aktywów spółki. Udziały objęte zostaną za wkład pieniężny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy objęcie przez Spółkę udziałów w spółce kapitałowej po cenie nominalnej, która jest niższa aniżeli wartość wynikająca z wyceny majątku spółki kapitałowej, spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu, w momencie objęcia udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie objęcia udziałów nie powstanie po stronie Spółki dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dochód związany z objętymi udziałami powstanie dopiero w momencie wypłaty dywidendy lub w momencie sprzedaży tych udziałów.

W ocenie Spółki, brak jest w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przepisu określającego wysokość przychodu w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład pieniężny. Istniejący przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 reguluje jedynie zasadę określenia przychodu w przypadku objęcia udziału w zamian za wkład niepieniężny.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 12 ust. 3 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód stanowiący różnicę pomiędzy uzyskanym przychodem oraz kosztem nabycia udziałów. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, należy dojść do wniosku, iż skoro ustawa nic nie mówi o sposobie określenia przychodu w przypadku objęcia udziałów za wkład pieniężny, a określa moment powstania przychodu ze zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, brak jest podstawy do przyjęcia, iż przychód podlegający opodatkowaniu powstaje w momencie nabycia udziałów w zamian za środki pieniężne. Również treść wspomnianego art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przemawia za uznaniem, iż powyższa interpretacja jest słuszna. Przepis ten stanowi bowiem, iż wydatek poniesiony na nabycie udziałów w spółce mającej osobowość prawną nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Wydatek ten stanie się jednak kosztem uzyskania przychodu podatnika w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja ustalania przychodów i kosztów dotyczących zbycia udziałów w spółkach kapitałowych, prowadzi do wniosku, iż przychód związany z udziałami powstaje dopiero w momencie ich zbycia (wcześniej w momencie wypłaty dywidendy). Cechą papierów wartościowych (w tym udziałów w spółkach kapitałowych) jest bowiem to, iż generują one przychód w przyszłości, a nie w momencie ich nabycia. Wobec tego nie ma podstawy do uznania, iż podatnik nabywający udział jest obowiązany do wykazania dla celów podatkowych przychodu już w momencie tej transakcji, także w sytuacji, gdy wartość nominalna objętych udziałów jest niższa od wartości majątku spółki przypadającego na udziałowca.

Powyższe wnioski znajdują oparcie w praktyce organów skarbowych. Powołane poniżej pisma wydane zostały na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże zawarte w nich tezy znajdują zastosowanie także w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacje te potwierdzają, iż przepisy z zakresu podatku dochodowego nie przewidują opodatkowania objęcia udziałów w zamian za wkład pieniężny, także w sytuacji, gdy nominalna wartość objętych udziałów jest niższa od ich wartości rynkowej.

Przykładowo, w piśmie z dnia 22 grudnia 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów (nr 1438/DF-1/415-195/313/06/AG) stwierdził wprost, iż nieodpłatne nabycie przez pracowników akcji nie prowadzi po stronie pracowników do powstania przychodu. Zdaniem Naczelnika, obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie zbycia tych papierów wartościowych. Jak zauważył Naczelnik: "cechą papierów wartościowych, jakimi są akcje jest to, iż generują dochód w przyszłości; w postaci dywidendy, czy też - w przypadku ich odpłatnego zbycia - w postaci różnicy pomiędzy ceną nabycia, a ceną rynkową". Analogiczny pogląd wyrażony został w piśmie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, z dnia 2 czerwca 2006 r. (nr 1471/DPF/415/31/06/PP), w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, z dnia 18 października 2005 r. (1432/PDL/415/96/05), w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola z dnia 28 sierpnia 2006 r., nr US40-DF2/415-51/VII/2006 oraz w piśmie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 4 kwietnia 2006 r., nr 1435/FO3/415-30/06/KSW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl