Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-304/08-4/KS
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka w roku 2007 podjęła decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji oraz wprowadzenie akcji do obrotu na publicznym rynku giełdowym w Polsce. Gdy emisja akcji dojdzie do skutku Spółka otrzyma środki pieniężne, które zamierza sukcesywnie inwestować w rzeczowy majątek trwały firmy, w rozbudowę sieci handlowych itp. Doprowadzi to do zwiększenia obrotów, a co za tym idzie również przychodów ze sprzedaży.

Publicznej emisji akcji towarzyszy wprowadzenie akcji do obrotu regulowanego. Koszty emisji akcji nie przekładają się wyłącznie na zwiększenie kapitału zakładowego w rozumieniu sumy wartości nominalnej akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego pociąga za sobą przyrost wartości Spółki we wszystkich jej aspektach. Wyższy kapitał zakładowy generuje wzrost aktywów Spółki, w większym stopniu zabezpiecza prawa jej wierzycieli, potęguje zdolność kredytową, gwarantuje spłatę kredytów już zaciągniętych, co bezsprzecznie tworzy bazę do uzyskania zwiększonych przychodów.

W związku z realizacją projektu, którego celem jest dopuszczenie Spółki do publicznego obrotu, a następnie publicznej emisji nowych akcji, Spółka ponosi określone wydatki związane z uzyskaniem statusu spółki publicznej oraz pozyskaniem kapitału w drodze publicznej emisji akcji.

Realizując niniejszy projekt Spółka poniosła (comiesięczne fakturowanie usług związane z postępem wykonywanych prac) lub poniesie określone rodzaje wydatków związane z następującymi usługami: doradztwa finansowego, doradztwa prawnego, doradztwa strategicznego, księgowego, PR, a w szczególności usług związanych z doradztwem w zakresie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do publicznego obrotu na rynku regulowanym w tym przygotowanie prospektu emisyjnego oraz przeprowadzenie oferty publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (organizacja i nadzór nad procesem, przygotowanie prospektu emisyjnego, przygotowanie założeń i analizy wartości firmy, nadzór nad formalną treścią dokumentów i materiałów itp.). Do wydatków związanych z tym przedsięwzięciem zaliczyć należy również: usługi domu maklerskiego polegające na zaoferowaniu akcji oraz podjęcie działań mających na celu ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, na promocję, reklamę i budowanie pozytywnego wizerunku Spółki w mediach, na organizację spotkań roboczych z doradcami oraz koszty związane z emisją publiczną akcji, druk i dystrybucja prospektu emisyjnego, opłata wpisowa zapłacona na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na badanie sprawozdania finansowego na potrzeby prospektu emisyjnego, na podwyższenie kapitału zakładowego (koszty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych) itp.

Efektem tego projektu ma być otrzymanie postanowienia o nadaniu Spółce statusu spółki publicznej.

Poniesienie wyżej wymienionych wydatków jest niezbędne, a niektóre prawnie wymagalne by osiągnąć cel projektu Spółki, tj. podwyższenie kapitału zakładowego.

Wydatki poniesione na powyższy cel są na pewno gospodarczo uzasadnione i związane z prowadzoną działalnością. Wydatki te mają charakter ogólny, związane są z podwyższeniem kapitału poprzez emisję akcji i w konsekwencji udziału Spółki jako spółki publicznej w obrocie zdematerializowanymi papierami wartościowymi.

Przedmiotowe wydatki są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z której przychody podlegają opodatkowaniu, wobec czego wydatki te ponoszone są w celu osiągnięcia przychodów. Wydatki te wpływają na osiągnięcie przychodów w sposób pośredni, podobnie jak inne wydatki niezbędne do właściwego funkcjonowania Spółki, takie jak: koszty ogólnego zarządu, obsługi prawnej, itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ponoszone wydatki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowią koszty podatkowe osoby prawnej z chwilą ich faktycznego poniesienia, co jest zgodne z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Taki zapis, zdaniem Spółki oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy i zabezpieczeniem źródła przychodów.

Wnioskodawca ma zatem możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich racjonalnie poniesionych kosztów, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź zabezpieczenie źródła przychodu oraz, że nie zostały one enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 i 16b ww. ustawy jako podlegające amortyzacji.

Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek - poza wyraźnie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego i pośredniego związku z uzyskanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, w tym dla zagwarantowania źródła przychodów. Niezmiernie ważnym warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest jego prawidłowe udokumentowanie, udowodnienie zgodnie z wymogami przepisów.

Biorąc więc pod uwagę ww. przepisy Wnioskodawca uznaje, iż wymienione przez Spółkę w zapytaniu poniesione koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty oraz sporządzeniem prospektu emisyjnego, niezbędne koszty doradztwa prawnego i finansowego, a także stosowne opłaty notarialne, sądowe i giełdowe ściśle związane z emisją akcji będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w momencie ich faktycznego poniesienia, pod warunkiem racjonalnego i właściwego ich udokumentowania.

W świetle art. 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej nowych akcji. Takie podwyższenie wymaga zawsze zmiany umowy spółki.

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest bezpośredniego odniesienia do tematyki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego, a ściślej rzecz ujmując jego wpływu na koszt uzyskania przychodów, przez co Spółka sądzi i jest o tym przekonana, że ustawodawca odnosi powyższy problem do ogólnych unormowań zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z treścią ww. przepisu podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków mających wpływ na osiągnięcie przychodu, w tym również służących zachowaniu źródła przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów między tym kosztem, a przychodem musi istnieć określony związek. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.

W omawianym stanie faktycznym taki związek jest bezsporny, bowiem pozyskanie kapitału skutkować będzie środkami finansowymi na dalszy rozwój firmy.

Emisja akcji jest jednym ze sposobów na pozyskanie nowego kapitału, zdaniem Spółki, najbardziej efektywnym w odróżnieniu od np. kredytu bankowego (którego koszty pozyskania są na pewno kosztem podatkowym), będącego źródłem droższym, a ponadto uzależniającym podmiot od różnego rodzaju czynników zewnętrznych.

W tej sytuacji brak jest podstaw, w ocenie Spółki, do przyjęcia odmiennego stanowiska zakładającego, że koszty emisji akcji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, zwłaszcza w sytuacji braku wyłączenia tychże kosztów w negatywnym katalogu kosztów, zamieszczonych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując należy przyjąć, że odpowiednio udokumentowane wydatki związane z emisją akcji stanowić będą koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Dostępne postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego potwierdzają zdanie Spółki.

Wnioskodawca wymienia następujące postanowienia: Lubelski Urząd Skarbowy sygnatura PD.423-44/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r., Lubelski Urząd Skarbowy sygnatura PD.423-39/07 z dnia 2 sierpnia 2007 r. oraz Łódzki Urząd Skarbowy sygnatura ŁUS-II-2-423/256/07/AG z dnia 16 sierpnia 2007 r. publikowane w systemie informacji podatkowej Ministerstwa Finansów RP.

Zdaniem Wnioskodawcy, prezentowane przez niego stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 7 marca 2007 r., sygn. akt I SA/Lu 82/07, w którym to sąd nie podzielił stanowiska organów skarbowych utrzymujących, że skoro do przychodów nie zalicza się przychodów uzyskanych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej, to poniesione koszty związane z doradztwem prawnym, finansowym, itp. nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów o jakim mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Z powołanego przepisu wynika, że podatnik ma możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, pod tym jednak warunkiem, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów. Ponadto zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych uzależnione jest od tego, czy nie mieści się on w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, który zawiera art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Jak stanowi art. 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), podwyższenie kapitału zakładowego spółek akcyjnych wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Przy czym emisja nowych akcji sama w sobie nie prowadzi do podwyższenia kapitału zakładowego, niezbędne jest objęcie akcji nowej emisji.

Powyższe oznacza, iż przychód uzyskany przez Spółkę z emisji akcji jest bezpośrednio przeznaczony na powiększenie kapitału zakładowego. Należy zatem uznać, że wszelkie wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z podwyższeniem kapitału w drodze publicznej emisji akcji pozostają w bezpośrednim związku z przychodem otrzymanym na podwyższenie kapitału zakładowego.

W tym miejscu należy również podkreślić, iż w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nieistotny jest cel, ani konsekwencje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przepisy tej ustawy nie różnicują bowiem sytuacji podatkowej podatników ze względu na cel w jakim kapitał zakładowy ma być podwyższony, czy konsekwencje jego podwyższenia.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Powyższe oznacza, iż wartość wkładów pieniężnych jak i niepieniężnych, wnoszona na pokrycie kapitału zakładowego w związku z utworzeniem Spółki, jak również z jego powiększeniem nie jest zaliczana do przychodów podatkowych Spółki.

Skoro więc, przychód otrzymany na powiększenie kapitału zakładowego nie stanowi przychodu dla celów podatkowych, to koszty jego uzyskania, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z tym przepisem, nie stanowią kosztów podatkowych wydatki, co prawda nie wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, ale związane z przysporzeniami nie uważanymi za przychód przez ustawodawcę (art. 12 ust. 4 pkt 4 tej ustawy).

Ponadto z dyspozycji zawartej w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy wynika, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Związane z tymi przychodami koszty nie mogą, stosownie do pkt 3 tego przepisu, pomniejszać przychodów uzyskiwanych z innych źródeł.

W świetle ww. wymienionych przepisów przedmiotowe wydatki nie stanowią w Spółce kosztów o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż są związane z przychodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego, stwierdzić należy, że wymienione wydatki, związane z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji oraz wprowadzeniem akcji do obrotu regulowanego nie stanowią w Spółce kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę orzeczeń organów podatkowych oraz sądów administracyjnych stwierdzić należy, że orzeczenia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie nadmienia się, iż w zakresie zdarzenia przyszłego, została wydana odrębna interpretacja w dniu 19 sierpnia 2008 r. znak ILPB3/423-304/08-5/KS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl