Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-259/09-2/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2009 r. (data wpływu 6 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest firmą zajmującą się budową obiektów mieszkaniowych z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na sprzedaż. W 2004 r. Spółka zakupiła nieruchomość za kwotę 983 100 zł, na której zamierzała realizować inwestycję mieszkaniową. W związku z tymi planami, Spółka poniosła dodatkowe nakłady związane z przygotowaniem inwestycji, a zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę, w szczególności zostały poniesione koszty prac projektowych. Łączne nakłady na planowaną inwestycję, nie licząc gruntu, na dzień dzisiejszy zamykają się kwotą 503 393 zł.

W chwili obecnej, Spółka nie jest jednak w stanie samodzielnie zrealizować przedmiotowej inwestycji, co jest spowodowane sytuacją na rynku mieszkaniowym i możliwościami samej Spółki, praktycznie nie jest możliwe zrealizowanie inwestycji z przedpłat klientów, pozyskanie finansowania z banku wymaga udziału własnego, którego Spółka nie posiada, itp. W związku z tą sytuacją, Spółka poszukała inwestora, z którym omówiła warunki współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia. Uzgodniono, że inwestycja zostanie zrealizowana w ramach spółki celowej, której wspólnikami będzie Wnioskodawca oraz inne osoby, z którymi nawiązano współpracę.

Przyjęto, że wspomniana spółka celowa będzie spółką osobową, a dokładnie spółką komandytową, do której Wnioskodawca wniesie jako wkład niepieniężny posiadaną nieruchomość wraz z poniesionymi do tej pory nakładami na tą inwestycję. Przy czym, obecna wartość rynkowa nieruchomości wraz z poniesionymi nakładami jest znacznie wyższa niż wartość księgowa. Zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę w dniu 29 maja 2008 r. wartość rynkowa nieruchomości wynosi 6 613 200 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie nieruchomości wraz z poniesionymi nakładami na inwestycję jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej będzie skutkować powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci posiadanej nieruchomości oraz poniesionych nakładów w związku z przygotowaniem inwestycji na tej nieruchomości przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowej, z punktu widzenia podatku dochodowego jest neutralne podatkowo i nie rodzi przychodu do opodatkowania, zarówno u wnoszącego ten wkład, jak również po stronie spółki osobowej, do której ten wkład zostanie wniesiony.

W analizowanym stanie faktycznym, nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który za przychód przyjmuje nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, natomiast do spółek osobowych zalicza się: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo - akcyjną.

W rozpatrywanym przypadku, wkłady będą wnoszone do spółki komandytowej, czyli do spółki osobowej. Literalne brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyklucza więc jego zastosowanie w przypadku wnoszenia wkładów do spółek osobowych. W rozpatrywanej sprawie nie ma również zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ponieważ w wyniku podejmowanych działań opisanych we wniosku nie występuje sytuacja podziału spółki.

Podsumowując, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (spółki komandytowej) przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie skutkuje powstaniem na dzień wniesienia wkładu przychodu opodatkowanego tym podatkiem, pomimo występującej różnicy pomiędzy wartością księgową wnoszonego majątku, a jego wartością rynkową przyjmowaną jako wartość wkładu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio.

Z kolei stosownie do art. 12 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:

1.

zarejestrowania spółki kapitałowej albo

2.

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo

3.

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

W myśl art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, natomiast do spółek osobowych zalicza się: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo - akcyjną (art. 4 § 1 pkt 1 tej ustawy).

Na podstawie art. 102 tej ustawy, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Stosownie natomiast do brzmienia art. 8 § 1 ww. ustawy, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Ma zatem zdolność do czynności prawnej, ale nie posiada osobowości prawnej.

Z treści powołanego art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednoznacznie wynika, że dotyczy on jedynie określenia przychodu stanowiącego nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Natomiast zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową w ramach spółki celowej (spółki komandytowej), której wspólnikami będą: Spółka oraz inne osoby, z którymi nawiązano współpracę. Jako wkład do nowo zawiązanej spółki osobowej Wnioskodawca zamierza wnieść nieruchomość wraz z poniesionymi nakładami na tę inwestycję.

Wobec powyższego, powołany art. 12 ust. 1 pkt 7 w związku z ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W świetle powyższego, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości wraz z poniesionymi nakładami na inwestycję nie spowoduje przysporzenia po Jego stronie, a w związku z tym przychodu jako elementu kształtującego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl