ILPB3/423-210/08-5/HS - Przewalutowanie kredytu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-210/08-5/HS Przewalutowanie kredytu.

"(...) Czy powstałe w wyniku przewalutowania kredytu ujemne różnice kursowe stanowią koszt uzyskania przychodu?

(...) Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (art. 15a ust. 2 pkt 5 ww. ustawy), a ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (art. 15a ust. 3 pkt 5 ww. ustawy).

Z treści powyższych przepisów wynika, że różnice kursowe, mające wpływ na podstawę opodatkowania, mogą powstać w dacie spłaty kredytu, który został zaciągnięty i spłacony w walucie obcej. Co więcej, dla ich zaistnienia konieczny jest faktyczny transfer środków pieniężnych.

W opisanym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym powstała różnica pomiędzy wartością otrzymanej pożyczki, wyrażoną w CHF, w przeliczeniu na złote według kursu z dnia faktycznego otrzymania tej pożyczki a wartością tej pożyczki w przeliczeniu na złote według kursu z dnia jej przewalutowania. Ta różnica kursowa nie będzie miała związku ze spłatą zobowiązania. Nie wynika również z faktycznego transferu środków w walucie obcej. Nie może zostać wobec tego uznana za dodatnią różnicę kursową, powiększającą przychód, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Gdyby w dniu przewalutowania powstała ujemna różnica kursowa, również nie stanowiłaby ona kosztu uzyskania przychodów w myśl powyżej powołanego przepisu prawa podatkowego.

Reasumując powyższe wyjaśnienia, przewalutowanie kredytu jest neutralne pod względem podatkowym, tj. nie wywołuje skutków ani po stronie przychodów, ani po stronie kosztów ich uzyskania. Ewentualne powstanie dodatnich lub ujemnych różnic kursowych mieć będzie charakter wyłącznie rachunkowy - spowoduje zmianę wyrażonej w księgach rachunkowych kwoty pożyczki do spłaty w PLN. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2008/11/37-38