Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 stycznia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-193/07-2/ŁM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów uzyskanych tytułem sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów uzyskanych tytułem sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "W" w oparciu o decyzję Izby Skarbowej w Poznaniu BP/423-6/07/Z z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych prowadzi dla celów podatkowych dwa rodzaje działalności: działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz gospodarkę zasobami mieszkaniowymi zwolnioną z opodatkowania.

W celu uporządkowania używanych gruntów Spółdzielnia sprzedała Miastu P. prawo użytkowania wieczystego gruntów. Grunty, które Spółdzielnia posiadała w użytkowaniu wieczystym wykorzystywano jako park - teren zielony ogólnie dostępny (teren niezabudowany) oraz jako grunty pod oświatę. Grunty pod oświatę dodatkowo zabudowane były szkołami i przedszkolami, gdzie właścicielem budynków było Miasto P.

SM "W" zamierza w najbliższym czasie sprzedać prawo użytkowania wieczystego pod drogę publiczną ul. S. w P.

Równocześnie Spółdzielnia wyjaśniła, że ujęte w aktywach prawo użytkowania wieczystego wg wartości stanowiącej podstawę do naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste Spółdzielnia nie amortyzowała.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy SM "W" postąpiła słusznie kwalifikując przychody tytułem sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów do gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolnionymi z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy wykorzystywane tereny nie przynosiły dochodu, były mieniem Spółdzielni i jej członków. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego SM "W" zakwalifikowano jako pozostałe przychody operacyjne gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolnionymi z podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Z powyższego wynika, iż dochody spółdzielni mieszkaniowych są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych, o ile zostały osiągnięte w ramach prowadzonej przez nie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a ponadto zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów mieszkaniowych.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będą natomiast dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, a także dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Cele i przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowych zostały określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Stosownie do treści art. 1 tej ustawy celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Przez "zasoby mieszkaniowe" należy rozumieć:

1.

budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,

2.

pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj. budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno - remontowe,

3.

urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki jak: zbiorniki-doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia).

Wyliczone wyżej obiekty służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców oraz mają istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej. Zatem związane z tymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Natomiast sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowi zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych. W myśl tego przepisu przychodem, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Biorąc pod uwagę fakt, że grunty nie wchodzą w zakres pojęcia zasobów mieszkaniowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, a działanie polegające na sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów wykracza poza podstawowe, nałożone ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, cele i przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowych, przychód ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu nie może być uznany za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W konsekwencji dochód uzyskany z tego tytułu nie spełniający warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 44, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W dniu 26 października 2007 r. na konto Izby Skarbowej w Poznaniu Spółdzielnia wniosła opłatę za wydanie pisemnej interpretacji w kwocie 225,00 zł W związku z faktem, iż przedstawiony stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, dotyczą tego samego artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu prosi Spółdzielnię o podanie numeru konta bankowego w celu dokonania zwrotu kwoty 150,00 zł.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl