Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-179/14-3/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 9 kwietnia 2014 r. (data wpływu 14 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 1 lipca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca") prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Wnioskodawca planuje nabyć 100% udziałów w innej spółce kapitałowej (dalej: Spółka Zbywana). Udziały te zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w drodze aportu, tj. zostaną wniesione w postaci wkładu niepieniężnego przez inną spółkę kapitałową (spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), będącą 100%-owym udziałowcem Spółki Zbywanej (dalej: "Spółka Zbywająca") w zamian za wydane przez Wnioskodawcę udziały.

W wyniku dokonanego aportu udziałów Spółki Zbywanej, Wnioskodawca wyemituje udziały w drodze podwyższenia swojego kapitału zakładowego, które zostaną objęte przez Spółkę Zbywającą, przy czym nominalna wartość wyemitowanych przez Wnioskodawcę udziałów będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów Spółki Zbywanej, nabytych przez Wnioskodawcę w drodze aportu.

Wnioskodawca wskazuje, iż opisana powyżej transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d i ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), w ramach której Wnioskodawca otrzyma udziały Spółki Zbywanej w zamian za wydanie własnych udziałów, wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego (dalej: "Transakcja Wymiany Udziałów").

W opisanym bowiem przypadku:

* w wyniku dokonanej transakcji spółka nabywająca (Wnioskodawca) uzyska bezwzględną większość praw głosu (100%) w spółce, której udziały są nabywane (Spółce Zbywanej),

* w wyniku dokonanej transakcji Wnioskodawca wyda Spółce Zbywającej wyłącznie własne udziały wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego (nie będzie miała miejsca częściowa zapłata w gotówce),

* zarówno spółka nabywająca (Wnioskodawca) jak i spółka, której udziały są nabywane (Spółka Zbywana) są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością).

Wnioskodawca, w toku swojej dalszej działalności, planuje dokonać sprzedaży udziałów w Spółce Zbywanej nabytych w ramach Transakcji Wymiany Udziałów na rzecz podmiotu trzeciego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Zbywanej, nabytych w drodze Transakcji Wymiany Udziałów, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości wyemitowanych udziałów własnych Wnioskodawcy, które zostaną wydane Spółce Zbywającej w ramach Transakcji Wymiany Udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Zbywanej, nabytych w drodze Transakcji Wymiany Udziałów w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej wyemitowanych udziałów Wnioskodawcy, objętych przez Spółkę Zbywającą w wyniku Transakcji Wymiany Udziałów.

Powyższe stanowisko wynika z następujących przesłanek:

* celem zbycia udziałów Spółki Zbywanej nabytych w drodze Transakcji Wymiany Udziałów będzie uzyskanie przychodu z tytułu ich odpłatnego zbycia (w rezultacie zostanie spełniona przesłanka wskazana w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozwalająca na uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów);

* wydatki te nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 ww. ustawy;

* sposób ustalania kosztu uzyskania przychodu w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku został wprost określony w art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z którego treści należy wnioskować, iż za koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Zbywanej należy uznać wartość nominalną udziałów Wnioskodawcy wydanych Spółce Zbywającej w ramach Transakcji Wymiany Udziałów.

Na wstępie Wnioskodawca pragnie stwierdzić, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym spełniona zostanie podstawowa przesłanka pozwalająca zakwalifikować wydatki na nabycie udziałów w Spółce Zbywanej do kosztów uzyskania przychodu. Przesłanka ta została określona w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Wskazać bowiem należy, iż celem sprzedaży udziałów, nabytych w ramach Transakcji Wymiany Udziałów będzie uzyskanie przez Wnioskodawcę przychodów.

W związku z powyższym, uzasadnione jest twierdzenie, iż w związku z uzyskanym przychodem Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu jego uzyskania - w tym przypadku w wartości wydatków poniesionych na nabycie zbywanych udziałów. Uprawnienie w powyższym zakresie wynika w szczególności z faktu, iż tego rodzaju wydatki (rozpoznawane jednak dopiero w momencie zbycia udziałów) nie zostały wykazane w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wskazanym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest natomiast określenie, w jakiej wysokości wyżej wskazany koszt powinien zostać określony.

1. Wykładnia literalna art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tym zakresie Wnioskodawca wskazuje, iż sposób, w jaki powinny zostać ustalone koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów, które zostały nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku Transakcji Wymiany Udziałów, został określony w art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z tym przepisem, za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów (w niniejszej sprawie spółką nabywającą jest Wnioskodawca). Wydatki te stanowią jednakże koszty uzyskania przychodu spółki nabywającej z odpłatnego zbycia tych udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych wspólnikom (tutaj: Spółce Zbywającej) spółki, której udziały są nabywane (tutaj: Spółki Zbywanej) - a więc w niniejszej sprawie w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów wyemitowanych w ramach Transakcji Wymiany Udziałów przez Wnioskodawcę.

Z wykładni literalnej analizowanego przepisu wynika więc wprost, iż za wydatki poniesione przez Wnioskodawcę (który w ramach Transakcji Wymiany Udziałów będzie występował jako spółka nabywająca udziały Spółki Zbywanej) w celu nabycia udziałów Spółki Zbywanej w drodze Transakcji Wymiany Udziałów, należy uznać kwotę odpowiadającą wartości nominalnej udziałów wyemitowanych przez Wnioskodawcę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie wydanych wspólnikowi Spółki Zbywanej, tj. Spółce Zbywającej. Oznacza to, iż w przypadku zbycia udziałów nabytych przez Wnioskodawcę w drodze Transakcji Wymiany Udziałów koszt uzyskania przychodów będzie stanowiła wartość nominalna własnych udziałów Wnioskodawcy, wyemitowanych w związku z nabyciem udziałów Spółki Zbywanej w ramach Transakcji Wymiany Udziałów.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe, w tym m.in. w:

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 stycznia 2014 r. o sygn. IBPBI/2/423-1444/13/JD,

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 stycznia 2014 r. o sygn. ILPB3/423-475/13-2/PR,

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 maja 2013 r. o sygn. ITPB3/423-70/13/PST.

2. Wykładnia autentyczna art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż wskazana powyżej interpretacja przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustalona na podstawie jego wykładni literalnej, w myśl której kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów Spółki Zbywanej jest wartość nominalna przekazanych Spółce Zbywającej przez Wnioskodawcę udziałów własnych, wyemitowanych w ramach Transakcji Wymiany Udziałów, jest zgodna z wykładnią autentyczną wynikającą w szczególności z:

* treści uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy której wprowadzony został art. 16 ust. 1 pkt 8e;

* treści założeń Ministra Finansów do projektu powyższej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy wprowadzony został do tej ustawy na mocy ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniającej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

W uzasadnieniu do projektu powyższej ustawy nowelizującej czytamy, iż; "Obowiązująca regulacja dotycząca kosztów uzyskania przychodów, obecnie zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy CIT, dotyczy jedynie ustalania kosztów spółki w przypadku, gdy odpłatnie zbywa ona otrzymane akcje (udziały) spółki nabywającej. (...) Wątpliwości budzi natomiast sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów przez spółkę nabywającą, która w zamian za otrzymane udziały (akcje) wydaje swoje udziały (...). W dodawanym przepisie art. 16 ust. 1 pkt 8e wskazano, że koszty te będą ustalane w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) wydanych przez spółkę nabywającą (...). Koszty te będą uwzględnianie przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji)".

Zgodnie natomiast z treścią założeń Ministerstwa Finansów z dnia 19 maja 2010 r. do projektu ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych: "Należy (...) wprowadzić przepis określający wysokość kosztów uzyskania przychodu u spółki nabywającej udziały (akcje), w drodze wymiany udziałów, na poziomie wartości nominalnej wydanych przez nią udziałów (akcji) skorygowanej o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce. Koszty te będą uwzględnianie przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji). Dokonując zmiany redakcji przepisów należy uwzględnić terminologię, która zostanie wprowadzona w zakresie definicji wymiany udziałów".

Z treści przytoczonych powyżej dokumentów wynika, iż przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu wyeliminowania wątpliwości podatników dotyczących sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w drodze transakcji wymiany udziałów w zamian za udziały własne. W ocenie Wnioskodawcy, w powyższym uzasadnieniu wyraźnie zostało wskazane, iż:

* kosztem poniesionym w celu nabycia udziałów przez spółkę nabywającą (tekst jedn.: w rozpatrywanym stanie faktycznym Wnioskodawcę) w drodze transakcji wymiany udziałów jest wartość nominalna udziałów wydanych przez spółkę nabywającą;

* koszt ten będzie uwzględniony dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów nabytych przez spółkę nabywającą w drodze transakcji wymiany udziałów.

Interpretacja art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wynikająca z przywołanych dokumentów zachowuje aktualność, gdyż treść merytoryczna tego przepisu od momentu jego wprowadzenia do powyższej ustawy nie uległa zmianie. Przepis ten został znowelizowany z dniem 1 stycznia 2014 r. jedynie w celu ujednolicenia stosowanej terminologii, poprzez zastąpienie słów "udziałowcom (akcjonariuszom)" słowem "wspólnikom".

3. Ekonomiczny sens Transakcji Wymiany Udziałów.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, iż interpretacja przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustalona powyżej na podstawie jego wykładni literalnej i autentycznej, znajduje również potwierdzenie w ekonomicznym sensie dokonania Transakcji Wymiany Udziałów przez Wnioskodawcę oraz Spółkę Zbywającą.

W wyniku przeprowadzenia Transakcji Wymiany Udziałów, Spółka Zbywająca przekaże Wnioskodawcy udziały Spółki Zbywanej w postaci wkładu niepieniężnego, natomiast Wnioskodawca przekaże Spółce Zbywającej udziały własne wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego. Wynika stąd, iż wydatek, który poniesie Wnioskodawca w celu nabycia udziałów w Spółce Zbywanej będzie związany z faktem wydania na rzecz Spółki Zbywającej wyemitowanych udziałów własnych. W przypadku, gdy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zamierza wyemitować i wydać Spółce Zbywającej udziały, których wartość nominalna będzie równa wartości rynkowej udziałów Spółki Zbywanej, faktycznym wydatkiem, który poniesie Wnioskodawca na nabycie udziałów Spółki Zbywanej, będzie kwota odpowiadająca wartości nominalnej wydanych przez Wnioskodawcę udziałów.

Dokonując odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Zbywanej, Wnioskodawca powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki, które poniósł na nabycie tych udziałów. Skoro więc faktycznym wydatkiem na nabycie udziałów w Spółce Zbywanej jest kwota odpowiadająca wartości nominalnej przekazanych Spółce Zbywającej przez Wnioskodawcę udziałów własnych, to kwota ta powinna stanowić koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Zbywanej.

Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 2 grudnia 2011 r. o sygn. IPPB3/423-801/11-2/AG, w której organ potwierdził stanowisko podatnika, iż: "wprowadzona przez ustawodawcę regulacja jednoznacznie potwierdza ekonomiczny charakter wydania udziałów własnych Spółki Udziałowcom (w zamian za udziały w Spółce Zbywanej) (...). Wskazać bowiem należy, że faktycznym wydatkiem ponoszonym przez Spółkę w celu uzyskania przedmiotowego wkładu niepieniężnego będzie wydanie nowych udziałów w podwyższonym kapitale Spółki. W konsekwencji, kosztem uzyskania przychodu ze zbycia udziałów objętych w Spółce Zbywanej będzie wartość nominalna udziałów własnych wydanych przez Spółkę Udziałowcom w zamian za otrzymany uprzednio wkład niepieniężny w postaci zbywanych udziałów".

4. Podsumowanie.

Podsumowując, w świetle przedstawionych powyżej argumentów, w oparciu o treść przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e w zw. z art. 12 ust. 4d i ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów nabytych w Spółce Zbywanej będzie kwota odpowiadająca wartości nominalnej wyemitowanych przez Wnioskodawcę udziałów, objętych przez Spółkę Zbywającą w drodze Transakcji Wymiany Udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ pragnie jednocześnie podkreślić, że przedstawiając we wniosku opis zdarzenia przyszłego, adekwatnie do zadanego pytania dotyczącego sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia nabytych udziałów, Wnioskodawca wskazał, że nabędzie udziały w wyniku transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d i ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). W związku z powyższym, w analizowanej sprawie okoliczność, że mamy do czynienia z wymianą udziałów przyjęto za element opisanego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Z kolei, w odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl