Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 maja 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-179/10-3/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2010 r. (data wpływu 22 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powiązań rodzinnych między podmiotami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2010 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powiązań rodzinnych między podmiotami.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Spółka dokonuje transakcji z bratankiem Prezesa Spółki prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy istniejące pomiędzy podmiotami powiązania stanowią powiązania o charakterze rodzinnym, o których mowa w art. 11 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), podmioty krajowe uznaje się za powiązane, gdy:

1.

podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

2.

te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Stosownie do art. 11 ust. 5 i 6 ww. ustawy, przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach. Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 5, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje jednak co należy rozumieć przez pokrewieństwo drugiego stopnia.

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) problem pokrewieństwa został uregulowany w art. 61 § 1 i 2. Stosownie do tego przepisu, krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo.

Natomiast w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2003 r. sygn. III AUa 47/03 stwierdzono, iż: "Pokrewieństwo to stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka. Pokrewieństwo oblicza się w liniach (prostej i bocznej) oraz w stopniach. Pokrewieństwo to wspólne więzy krwi. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej (istota). Przy czym odróżnia się linię wstępną, do której należą rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd. (wstępni) oraz linię zstępną, do której należą dzieci (syn, córka), wnuki, prawnuki itd. (zstępni). Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, nie będąc ze sobą spokrewnione w linii prostej (istota). Pokrewieństwo w linii prostej oparte jest na pochodzeniu jednej osoby od drugiej. Pokrewieństwo w linii bocznej nie jest oparte na pochodzeniu jednej osoby od drugiej, lecz na posiadaniu co najmniej jednego wspólnego przodka. Stopień pokrewieństwa oznacza się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo (istota), tj. stopień pokrewieństwa oblicza się według liczby urodzeń od wspólnego przodka (tot gradus quot generationes - tyle stopni ile urodzeń). w linii prostej np. dzieci są krewnymi pierwszego stopnia swoich rodziców, zaś wnuki w stosunku do dziadków - drugiego stopnia. w linii bocznej krewnymi drugiego stopnia jest rodzeństwo między sobą (także przyrodnie); krewnymi trzeciego stopnia są wuj i siostrzeniec (bratanek) (wuj, stryj, ciotka, stryjenka - siostrzeniec, siostrzenica, bratanek, bratanica, tj. bratanka), a tzw. kuzynowie - krewnymi czwartego stopnia".

W związku z powyższym, istniejące pomiędzy podmiotami powiązania, zdaniem Spółki, nie stanowią powiązań rodzinnych, o których mowa w art. 11 ust. 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. w myśl bowiem cyt. przepisu, przez powiązania rodzinne rozumie się pokrewieństwo do drugiego stopnia. z przytoczonych zaś przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przywołanego orzeczenia sądu wynika, że bratanek jest krewnym trzeciego stopnia, przez co nie mają zastosowania w tym przypadku regulacje dotyczące powiązań rodzinnych, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy jednocześnie zauważyć, iż we własnym stanowisku zawartym we wniosku na stronie 4 wiersz 20, Wnioskodawca błędnie powołał "... art. 61 § 1 i 2..." Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podczas gdy powinno być "... art. 617 § 1 i 2...". Organ uznał to za oczywistą omyłkę nie mającą wpływu na rozstrzygnięcie w przedstawionej sprawie.

Ponadto należy wskazać, iż powołane w treści wniosku orzeczenie sądu nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa należy stwierdzić, iż zdaniem organu podatkowego teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie informuje się, że w zakresie zdarzenia przyszłego dot. podatku dochodowego od osób prawnych wydana została interpretacja indywidualna w dniu 11 maja 2010 r., nr ILPB3/423-179/10-4/MM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl