ILPB3/423-1169/09-2/MC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-1169/09-2/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2009 r. (data wpływu 18 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty odsetek / dyskonta od dłużnych papierów wartościowych (obligacji) emitowanych przez Spółkę na rzecz zagranicznych osób prawnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty odsetek / dyskonta od dłużnych papierów wartościowych (obligacji) emitowanych przez Spółkę na rzecz zagranicznych osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: Spółka, Emitent), prowadzi działalność podstawową w zakresie wydobycia rud miedzi oraz produkcji i sprzedaży miedzi, metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka jest zainteresowana uzyskaniem środków finansowych, które zamierza przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności. W związku z powyższym, Spółka zamierza dokonać w Polsce emisji obligacji, które nie będą mieć formy dokumentu - do czego jest uprawniona na mocy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), przy czym Spółka przewiduje również możliwość obrotu ww. obligacjami na rynku wtórnym.

W tym celu Spółka zamierza zawrzeć z Bankami krajowymi (spółkami akcyjnymi) umowę na obsługę emisji obligacji (dalej Umowa). Banki na podstawie zawartej Umowy zamierzają przyjąć zobowiązanie do wykonania określonych obowiązków związanych z obsługą Programu emisji obligacji, a także z emisją obligacji emitowanych w ramach Programu (Program oznacza tryb przeprowadzania wielokrotnych emisji Obligacji w ramach Umowy).

Na podstawie Umowy, która ma być zawarta pomiędzy Emitentem a Bankami, Bank wykona na rzecz Spółki szereg czynności w zakresie obsługiwanego procesu - w szczególności Bank będzie: przekazywał potencjalnym nabywcom - w imieniu Emitenta - propozycje nabycia obligacji, przekazywał Spółce środki otrzymane z emisji obligacji danej serii, prowadził ewidencję osób uprawnionych z tych obligacji (obligatariuszy) zgodnie z wymogami art. 5a ust. 2 ww. ustawy o obligacjach, ustali wartość należnych obligatariuszom pożytków, tj. odsetek / dyskonta od obligacji oraz przekaże na rachunki bankowe poszczególnych obligatariuszy te pożytki, jak również kwoty należne z tytułu umorzenia obligacji - po uprzednim ich otrzymaniu od Emitenta.

Spółka przewiduje, że nabywcami emitowanych obligacji mogą być zagraniczne osoby prawne, które nie posiadają na terenie Polski siedziby bądź zarządu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku, gdy Bank dokonuje wypłaty odsetek / dyskonta od dłużnych papierów wartościowych (obligacji) emitowanych przez Spółkę na rzecz zagranicznych osób prawnych nie posiadających na terenie Polski siedziby / zarządu, to na Spółce - jako Emitencie obligacji - będą ciążyć obowiązki płatnika z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, czy też obowiązek płatnika w tym przypadku ciąży na Banku.

Zdaniem Wnioskodawcy, płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaty wartości pożytków, tj. odsetek (dyskonta) od emitowanych przez Spółkę obligacji, należnych poszczególnym obligatariuszom, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, nie jest Spółka, lecz Bank pośredniczący w obrocie papierami wartościowymi, który dokonuje wypłaty odsetek / dyskonta na rachunek obligatariusza.

Pojęcie płatnika zdefiniowane zostało w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W świetle jego treści, płatnikiem jest każdy podmiot obowiązany na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczania i pobierania od podatnika podatku i wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 tej ustawy przychodów z tytułu odsetek ustala się w wysokości 20% przychodów. Artykuł 26 ust. 1 ww. ustawy określa zaś, że osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Z literalnego brzmienia przywołanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że funkcja płatnika została przypisana podmiotowi dokonującemu wypłaty należności (stawiającemu należności z tytułu odsetek / dyskonta do dyspozycji podatnika). Ustawodawca, wskazując zatem podmiot, który w ww. przypadku zobowiązany jest pełnić rolę płatnika, położył nacisk na kwestię faktycznej wypłaty należności, a nie na kwestię zobowiązania prawnego do wypłaty należności. W konsekwencji prowadzi to do wniosku, iż w sytuacji odrębności podmiotu dokonującego wypłaty należności (agenta płatniczego zobowiązanego do obliczenia należnych obligatariuszom odsetek i wypłacenia ich ze środków przekazanych przez emitenta) od podmiotu zobowiązanego do świadczenia (emitenta obligacji) funkcja płatnika powinna być przypisana do podmiotu dokonującego fizycznej wypłaty odsetek.

W opisanej sytuacji Bank - zgodnie z Umową - zobowiązany będzie do dokonania wypłat należnych poszczególnym obligatariuszom kwot z tytułu odsetek / dyskonta od obligacji. W konsekwencji, czynności, które będą wykonywane przez Bank sprawiają, że to na nim jako podmiocie dokonującym wypłat odsetek / dyskonta będą ciążyły obowiązki płatnika, a nie na Wnioskodawcy (który jedynie przekazuje należne pożytki na rachunek Banku).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów m.in. z odsetek ustala się w wysokości 20% przychodów.

Stosownie natomiast do treści art. 26 ust. 1 omawianej ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Ponadto, w myśl ust. 3 tegoż artykułu, płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1 i 2 pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:

1.

art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku,

2.

art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku

- sporządzone według ustalonego wzoru.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują od tej zasady wyjątku.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Powyższy zapis wskazuje, iż płatnik jest swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem, jako podmiotami stosunków zobowiązaniowych, a jego rola sprowadza się głównie do ustalenia i odprowadzenia na rzecz wierzyciela podatkowego należności podatkowych obciążających podatnika, a więc bez uszczuplenia własnego majątku.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka planuje dokonać w Polsce emisji obligacji, które nie będą mieć formy dokumentu oraz przewiduje możliwość obrotu ww. obligacjami na rynku wtórnym.

W tym celu Spółka zamierza zawrzeć z Bankami krajowymi umowę na obsługę emisji obligacji. Banki na podstawie zawartej umowy przyjmą zobowiązanie do wykonania określonych obowiązków związanych z obsługą Programu emisji obligacji, a także z emisją obligacji emitowanych w ramach Programu.

Na podstawie umowy, która ma być zawarta pomiędzy Emitentem a Bankami, Bank wykona na rzecz Spółki szereg czynności w zakresie obsługiwanego procesu - w szczególności Bank będzie: przekazywał potencjalnym nabywcom - w imieniu Emitenta - propozycje nabycia obligacji, przekazywał Spółce środki otrzymane z emisji obligacji danej serii, prowadził ewidencję osób uprawnionych z tych obligacji (obligatariuszy), ustali wartość należnych obligatariuszom pożytków, tj. odsetek / dyskonta od obligacji oraz przekaże na rachunki bankowe poszczególnych obligatariuszy te pożytki, jak również kwoty należne z tytułu umorzenia obligacji - po uprzednim ich otrzymaniu od Emitenta.

Spółka przewiduje, że nabywcami emitowanych obligacji mogą być zagraniczne osoby prawne, które nie posiadają na terenie Polski siedziby bądź zarządu.

Brzmienie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, iż osobą prawną, z rachunku której dokonuje się wypłat odsetek / dyskonta od dłużnych papierów wartościowych (obligacji) jest w tym przypadku Spółka, która te obligacje emituje. Powyższe potwierdza użyty przez ustawodawcę zwrot "dokonywać wypłaty", który stanowi, że ustawodawca miał na myśli podmiot, który realizuje ciążące na nim zobowiązanie z tytułu emisji obligacji w celu ich umorzenia, nie zaś podmiot pośredniczący fizycznie tylko przekazujący należne obligatariuszom pożytki, tj. odsetki / dyskonta od obligacji oraz kwoty należne z tytułu umorzenia obligacji - po uprzednim ich otrzymaniu od Emitenta.

W tym miejscu stwierdzić również należy, że bank nie dokonuje wypłaty na własny rachunek (to nie on emituje obligacje w celu ich umorzenia). Zatem, to na Spółce spoczywa obowiązek pobrania podatku dochodowego i przekazania go do właściwego urzędu skarbowego.

Za płatnika nie można uznać banku. Bank - jako pośrednik - dokonuje jedynie rozliczenia wypłaty dokonywanej przez Spółkę w związku z emisją obligacji (przekazuje środki wypłacone przez Spółkę na rachunek bankowy poszczególnych obligatariuszy).

W kontekście tych rozważań, za nieprawidłowy uznać należy pogląd Spółki, iż ustawodawca wskazując podmiot, który w tej sytuacji zobowiązany jest pełnić rolę płatnika, położył nacisk na kwestię faktycznej wypłaty należności, a nie na kwestię zobowiązania prawnego do wypłaty należności.

W świetle powyższych wyjaśnień, zgodnie z powołanym wcześniej art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązki płatnika spoczywają na Spółce emitującej obligacje, na której ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego i przekazania go do właściwego urzędu skarbowego.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl