ILPB3/423-1135/09-6/MC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-1135/09-6/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2009 r. (data wpływu 10 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży roboczej i umundurowanie pracowników zakładu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 5 stycznia 2010 r. (data wpływu 8 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na:

* wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

* składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

* wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży roboczej i umundurowanie pracowników zakładu.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.

1.

Wnioskodawca jest samorządowym zakładem budżetowym. Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.), zakład dokonuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zakładu. Zgodnie z art. 5 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zakład wynagrodzenie roczne wypłaca z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Zakład za 2009 rok wypłaci więc pracownikom zakładu dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą do dnia 31 marca 2010 r. (tekst jedn.: w 2010 r.).

2.

Wnioskodawca Zarządzeniem nr x Dyrektora X z dnia x 1998 r. w sprawie zasad przydziału oraz tabeli norm czasookresu używania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz umundurowania służbowego ustalił wykaz stanowisk pracy, na których dopuszcza się używanie własnej odzieży roboczej i umundurowania w zamian za ekwiwalent pieniężny dla kierowcy autobusu i motorniczego tramwaju. Podstawa prawna Zarządzenia: art. 237 (6) i 237 (7) Kodeksu pracy oraz Uchwały Rady Ministrów Nr 44 z dnia 27 marca 1990 r. zam. w MP Nr 14 z dnia 19 kwietnia 1990 r. Ekwiwalent pieniężny zgodnie z 3 Zarządzenia wypłaca się za okresy półroczne w terminie: za I półrocze - do 30 września, za II półrocze - do 28 lutego. Zakład zgodnie z Zarządzeniem za II półrocze 2009 r. wypłaci ekwiwalent do 28 lutego 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy wypłata pracownikom zakładu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. w roku następnym tj. w 2010 (zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym) w terminie do 31 marca 2010 r. stanowi koszt uzyskania przychodu w 2009 r.

2.

Kiedy zaliczyć do kosztów podatkowych od wypłaconego w terminie do 31 marca 2010 r. pracownikom zakładu dodatkowego wynagrodzenia rocznego składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - do kosztów podatkowych roku 2009 czy roku 2010.

3.

Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży roboczej i umundurowania pracownikom zakładu za II półrocze 2009 r. w terminie (zgodnie z Zarządzeniem nr x) do 28 lutego 2010 r. stanowi koszt uzyskania przychodu w roku 2009 czy też w roku 2010.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie trzecie.

Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami, i tak:

* w zakresie pytania pierwszego w dniu 10 marca 2010 r. nr ILPB3/423-1135/09-4/MC,

* w zakresie pytania drugiego w dniu 10 marca 2010 r. nr ILPB3/423-1135/09-5/MC.

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży roboczej i umundurowania pracownikom zakładu za II półrocze 2009 r. w terminie do 28 lutego 2010 r. stanowi koszt uzyskania przychodu w miesiącu grudniu 2009 r., tj. w miesiącu, za który są należne pod warunkiem, że zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie do 28 lutego 2010 r. Należności te mieszczą się bowiem według zakładu w katalogu tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zatem, aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, winien pozostawać w związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika oraz nie może być wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy, jako wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów.

Do kosztów uzyskania przychodów można również zaliczyć tzw. koszty pracownicze. Pojęcie to obejmuje przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie oraz inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz pracownika.

W myśl art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi, do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g.

Z treści cytowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że wynagrodzenia, premie i nagrody i inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz pracownika mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w miesiącu, za który są należne, jednak pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy o pracę lub wewnętrznych regulaminów.

Ponadto ustawodawca przewidział dwa możliwe momenty potrącalności kosztów uzyskania przychodów w postaci składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z tytułu m.in. nagród dla pracowników:

* w przypadku, gdy spełnione są przesłanki, określone w art. 15 ust. 4h, stanowią one koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należne są nagrody,

* w pozostałych przypadkach, stanowią koszty uzyskania przychodów, gdy zostaną opłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a contrario).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, będący samorządowym zakładem budżetowym, Zarządzeniem nr 18/98 Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad przydziału oraz tabeli norm czasookresu używania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz umundurowania służbowego ustalił wykaz stanowisk pracy, na których dopuszcza się używanie własnej odzieży roboczej i umundurowania w zamian za ekwiwalent pieniężny dla kierowcy autobusu i motorniczego tramwaju. Ekwiwalent pieniężny zgodnie z 3 Zarządzenia wypłaca się za okresy półroczne w terminie: za I półrocze - do 30 września, za II półrocze - do 28 lutego. Zakład zgodnie z Zarządzeniem za II półrocze 2009 r. wypłaci ekwiwalent do 28 lutego 2010 r.

W oparciu o przywołane przepisy stwierdzić należy, iż ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej i umundurowanie pracowników zakładu za II półrocze 2009 r., wypłacony w terminie (zgodnie z Zarządzeniem nr 18/98) do 28 lutego 2010 r. stanowi koszt uzyskania przychodu roku 2009.

Jeżeli jednak pracodawca uchybi temu terminowi, to wówczas ww. wydatki zaliczy do kosztów podatkowych w miesiącu ich faktycznej wypłaty.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl