ILPB3/423-1102/09-5/MM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-1102/09-5/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2009 r. (data wpływu 3 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania kursów walutowych w celu wyliczenia tzw. transakcyjnych różnic kursowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* skutków podatkowych rozliczeń Spółki w związku z przelewami środków pieniężnych wykonywanymi w ramach Systemu,

* powstania różnic kursowych w związku z przelewami środków pieniężnych,

* powstania różnic kursowych w związku z uregulowaniem końcowego salda należności / zobowiązania Spółki wobec Agenta,

* zastosowania kursów walutowych w celu wyliczenia tzw. transakcyjnych różnic kursowych,

* poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych na rzecz Agenta,

* zastosowania przepisów dotyczących "niedostatecznej kapitalizacji" w odniesieniu do odsetek płaconych przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Systemu,

* poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat wynagrodzenia na rzecz Banku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

1. Funkcjonowanie Systemu.

Spółka jest polskim podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, posiadającym siedzibę na terytorium Polski. Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu, z główną siedzibą w Szwecji, zajmującego się sprzedażą środków higieny osobistej.

Spółka przystąpiła do istniejącego w ramach koncernu systemu zarządzania płynnością finansową (w nomenklaturze finansowej określanego jako tzw. "one way zero balancing cash - pool"), którego celem jest optymalizacja pozycji finansowej podmiotów należących do koncernu ("System"). System ten funkcjonuje na podstawie umowy z 24 maja 2004 r. zawartej pomiędzy:

* C... z siedzibą w Londynie ("Bank"),

* należącą do koncernu spółką A..., która pełni rolę Agenta Systemu ("Agent") - spółka ta ma w Szwecji siedzibę w rozumieniu Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193, "Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania"),

* oraz pozostałymi uczestnikami Systemu - spółkami należącymi do koncernu, które przystąpiły do Systemu ("Uczestnicy Systemu").

Umowa przystąpienia przez Spółkę do Systemu została zawarta przez Spółkę w 2009 r. Obie powyższe umowy podlegają prawu brytyjskiemu. Wszelkie spory i postępowania wynikające z / lub związane z tymi umowami będą wszczynane i prowadzone wyłącznie przed właściwymi sądami brytyjskimi.

W związku z przystąpieniem do Systemu, Spółka otworzyła w Banku dwa rachunki bankowe ("Rachunki") w walutach USD oraz EUR, które podlegają konsolidacji finansowej w ramach Systemu. Rachunki te są wykorzystywane również do obsługi bieżących zobowiązań i należności Spółki wyrażonych w USD oraz w EUR związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Konsolidacja finansowa Rachunków Spółki z rachunkami pozostałych Uczestników Systemu przebiega w następujący sposób:

1.

na koniec każdego dnia Bank dokonuje przelewów pomiędzy rachunkami Uczestników Systemu, w tym Rachunkami Spółki, a rachunkami konsolidacyjnymi Agenta Systemu ("Rachunki Konsolidacyjne"), które są prowadzone przez Bank;

2.

w przypadku, gdy któryś z Rachunków Spółki na koniec dnia:

a.

wykazuje saldo ujemne, Bank dokonuje przelewu środków pieniężnych z odpowiedniego Rachunku Konsolidacyjnego na ten Rachunek Spółki, tak, aby saldo Rachunku było zerowe;

b.

wykazuje saldo dodatnie, Bank dokonuje przelewu środków pieniężnych z tego Rachunku Spółki na odpowiedni Rachunek Konsolidacyjny, tak, aby saldo Rachunku było zerowe;

c.

wykazuje saldo zerowe, żadna czynność nie jest wykonana przez Bank w odniesieniu do tego Rachunku;

3.

powyższe czynności są wykonywane przez Bank automatycznie w stosunku do każdego rachunku podlegającego konsolidacji w Systemie;

4.

w rezultacie, każdego dnia następuje kompensowanie przejściowych nadwyżek środków pieniężnych na rachunkach Uczestników Systemu wykazujących saldo dodatnie z przejściowymi niedoborami środków pieniężnych na rachunkach Uczestników Systemu wykazujących saldo ujemne.

W ramach rozliczenia każdego dnia zostaje wyliczone przez Agenta aktualne saldo należności / zobowiązania Spółki wobec Agenta wynikające z przelewów dokonywanych pomiędzy Rachunkami Spółki oraz Rachunkami Konsolidacyjnymi. Codziennie, na podstawie takiego salda, naliczane są odsetki należne Agentowi od Spółki z tytułu wykonywanej na Jej rzecz usługi zarządzania płynnością, w tym z tytułu przekazywanych na Rachunki Spółki środków w przypadku wystąpienia przejściowego niedoboru na Rachunkach Spółki lub odsetki należne Spółce z tytułu udostępnienia przez Nią wolnych środków. w przypadku wystąpienia ujemnego salda na którymś z Rachunków Spółki, Spółka ani Agent, nie są w stanie określić, który uczestnik Systemu, ewentualnie Agent, efektywnie zniwelował niedobór środków pieniężnych na Rachunku Spółki (poza przypadkiem, w którym wszyscy uczestnicy Systemu wykazują saldo ujemne na konsolidowanych rachunkach i takie ujemne salda są niwelowane ze środków Agenta).

W przypadku, gdy suma sald rachunków Uczestników Systemu, podlegających konsolidacji finansowej razem z Rachunkami Spółki, skalkulowana danego dnia jest ujemna, takie ujemne saldo jest niwelowane przez Agenta z jego własnych środków bądź też z linii kredytowej Agenta w Banku lub innych bankach.

W przypadku, gdy suma sald rachunków Uczestników Systemu, podlegających konsolidacji finansowej razem z Rachunkami Spółki, skalkulowana danego dnia jest dodatnia, powstała nadwyżka środków pieniężnych na Rachunkach Konsolidacyjnych może zostać przekazana na rachunek bankowy Agenta prowadzony w Szwecji. Rachunek ten podlega dalszej konsolidacji finansowej z innymi rachunkami podmiotów należących do koncernu, w tym również z innymi rachunkami konsolidacyjnymi prowadzonymi w celu zarządzania płynnością finansową. Nadwyżka środków pieniężnych na Rachunkach Konsolidacyjnych może zostać również wykorzystana do uregulowania bieżących zobowiązań Agenta.

2. Rozliczenie operacji w ramach Systemu.

Faktyczne rozliczenie salda należności / zobowiązania wynikającego z przelewów dokonanych pomiędzy rachunkami Uczestników Systemu a Rachunkami Konsolidacyjnymi następuje raz w miesiącu w wybranym dniu przypadającym pomiędzy 23 a 27 dniem miesiąca (w zależności od decyzji Agenta) za okres od dnia następującego po ostatnim rozliczeniu do dnia danego rozliczenia włącznie. Spółka otrzymuje informację od Agenta dotyczącą terminów rozliczenia na początku każdego roku kalendarzowego na następnych 12 miesięcy.

Rozliczenie to przeprowadzane jest przez Agenta i obejmuje:

1.

wyliczenie (w EUR i USD) łącznego salda należności / zobowiązania Spółki wobec Agenta z tytułu przelewów wykonanych w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz odsetek należnych Spółce lub odsetek do zapłaty przez Spółkę naliczonych za dany okres rozliczeniowy,

2.

wskazanie łącznego salda należności / zobowiązania Spółki wobec Agenta oraz odsetek w PLN (wg aktualnych kursów wymiany walut stosowanych przez koncern dla wewnętrznych rozliczeń finansowych w dniu, w którym następuje rozliczenie).

Kwoty wynikające z rozliczenia są płatne w ciągu 2 dni od podania informacji o rozliczeniu od Agenta. Płatność taka obejmuje zapłatę salda należności / zobowiązania Spółki wobec Agenta (z tytułu przelewów wykonanych w trakcie danego okresu rozliczeniowego) oraz odsetek:

1.

w formie potrącenia z innymi należnościami / zobowiązaniami Spółki niewynikającymi z uczestnictwa w Systemie (wyrażonymi w PLN lub w walucie obcej), z tym że:

a.

w pierwszej kolejności potrąceniu podlegają należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej (tekst jedn.: odpowiednio EUR z EUR oraz USD z USD), a następnie,

b.

pozostająca do rozliczenia kwota wynikająca z uczestnictwa w Systemie jest potrącana z należnościami / zobowiązaniami Spółki wyrażonymi w PLN (po uprzednim przeliczeniu tych należności / zobowiązań na PLN przy zastosowaniu aktualnych kursów wymiany walut stosowanych przez koncern dla wewnętrznych rozliczeń finansowych w dniu, w którym następuje potrącenie);

2.

kwota pozostała po potrąceniu podlega zapłacie na oddzielny / z oddzielnego rachunku Spółki prowadzonego w PLN.

W rezultacie, po zakończeniu okresu rozliczeniowego następuje ostateczne rozliczenie się Spółki i Agenta z tytułu transakcji dokonanych w ciągu danego okresu rozliczeniowego, tj. saldo należności / zobowiązania Spółki wobec Agenta (z tytułu przelewów wykonanych w trakcie danego okresu rozliczeniowego) oraz saldo odsetek za dany okres zostają uregulowane.

3. Rola i wynagrodzenie Agenta (odsetki).

W związku z funkcjonowaniem Systemu, czynności wykonywane przez Agenta obejmują w szczególności:

1.

rozliczenie operacji realizowanych w ramach Systemu (patrz powyżej);

2.

przygotowanie codziennych wyciągów informujących o wysokości salda należności / zobowiązania Spółki wobec Agenta oraz o wysokości naliczonych odsetek;

3.

przygotowanie okresowej informacji na temat łącznej za dany okres rozliczeniowy kwoty salda należności / zobowiązania Spółki wobec Agenta oraz salda naliczonych odsetek, a także informację na temat kursów walutowych zastosowanych do przeliczenia powyższych kwot na PLN.

Z tytułu wykonywania powyższych czynności oraz z tytułu przekazania na Rachunki Spółki środków, Agentowi przysługują odsetki naliczane od dziennego salda zobowiązania Spółki wobec Agenta na podstawie stopy procentowej składającej się z elementu stałego (obecnie 0,8%; potencjalnie może ulec zmianie) oraz elementu zmiennego - rynkowej stopy procentowej. Odsetki te naliczane są tylko w przypadku salda zobowiązania Spółki wobec Agenta. w przypadku salda należności Spółki wobec Agenta, odsetki przysługują Spółce (z tytułu udostępnienia przez Nią wolnych środków) i są kalkulowane na podstawie stopy procentowej w wysokości sumy elementu stałego (obecnie 0,15%; potencjalnie może ulec zmianie) i rynkowej stopy procentowej.

Odsetki należne Agentowi lub odsetki należne Spółce są naliczane na bazie dziennej (codziennie od salda należności / zobowiązania Spółki na zamknięcie danego dnia), jednakże kalkulacja ich ostatecznej wysokości za dany okres rozliczeniowy następuje wraz z zamknięciem (rozliczeniem) danego okresu rozliczeniowego. Ostatecznie kwota wynagrodzenia Agenta za dany okres zostaje obliczona w drodze pomniejszenia kwoty odsetek należnych za dany okres Agentowi o kwotę odsetek należnych za ten okres Spółce. Okres rozliczeniowy w przypadku czynności wykonywanych przez Agenta pokrywa się z okresem rozliczeniowym operacji wykonywanych w ramach Systemu.

4. Rola i wynagrodzenie Banku.

W stosunku do Rachunków Spółki, czynności dokonywane przez Bank w ramach Systemu obejmują:

1.

codzienne przelewy pomiędzy Rachunkami Spółki oraz Rachunkami Konsolidacyjnymi w celu osiągnięcia zerowego salda na Rachunkach Spółki;

2.

wykonywanie standardowych przelewów wychodzących i przychodzących związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą;

3.

przygotowywanie wyciągów bankowych.

Bank pobiera od Spółki stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu prowadzenia Rachunków Spółki, które powiększane jest o opłaty za przelewy wykonywane w danym miesiącu z Rachunków Spółki na podstawie zleceń płatniczych Spółki. Bank nie pobiera od Spółki wynagrodzenia za codzienne przelewy wykonywane pomiędzy Rachunkami Spółki a Rachunkami Konsolidacyjnymi.

Okresem rozliczeniowym w przypadku czynności wykonywanych przez Bank jest miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie Banku z tytułu wykonywania czynności umożliwiających funkcjonowanie Systemu, w szczególności z tytułu dokonywania codziennych przelewów pomiędzy rachunkami Uczestników Systemu a Rachunkami Konsolidacyjnymi, jest płatne na rzecz Banku przez Agenta i jest pokrywane z wynagrodzenia pobieranego przez Agenta od uczestników Systemu.

5. Dodatkowe informacje dot. stanu faktycznego.

Bank nie podaje do wiadomości kursu stosowanego do przeliczenia USD na PLN oraz EUR na PLN (kursy nie są ujęte w wyciągach bankowych otrzymywanych przez Spółkę ani nie są upubliczniane przez Bank w oficjalnych tabelach zawierających kursy walutowe).

Spółka nie jest powiązana kapitałowo z Agentem ani z Bankiem, w sposób określony w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka stosuje tzw. "podatkową" metodę kalkulacji różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, tj. na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla celów rachunkowych, w celu wyceny historycznej wartości środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Spółka stosuje tzw. metodę FIFO ("pierwsze weszło, pierwsze wyszło") określoną w art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223).

W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

1.

Czy przelewy środków pieniężnych wykonywane w ramach Systemu pomiędzy Rachunkami Spółki a Rachunkami Konsolidacyjnymi Agenta oraz ich późniejszy zwrot (tzn. rozliczenie Spółki z Agentem) są neutralne z perspektywy rozliczeń Spółki w podatku dochodowego od osób prawnych, tj. nie stanowią przychodów podatkowych ani kosztów uzyskania przychodów Spółki.

2.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że Spółka jest zobowiązana do kalkulacji podatkowych różnic kursowych w związku z przelewami środków pieniężnych pomiędzy Rachunkami Spółki a Rachunkami Konsolidacyjnymi Agenta w celu wyrównania salda Rachunków Spółki do zera, jeżeli skutkuje to obniżeniem zobowiązania Spółki wobec Agenta lub należności Spółki wobec Agenta i może kalkulować te różnice kursowe zgodnie z metodologią przedstawioną w stanowisku Spółki.

3.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że uregulowanie końcowego salda należności / zobowiązania Spółki wobec Agenta (tekst jedn.: salda należności / zobowiązania pozostałego do zapłaty na koniec danego okresu rozliczeniowego):

a.

w części, która podlega potrąceniu z innymi należnościami / zobowiązaniami Spółki wyrażonymi w walucie obcej powoduje powstanie podatkowych różnic kursowych (które mogą być kalkulowane zgodnie z metodę wskazaną poniżej), a

b.

w części podlegającej zapłacie w PLN na oddzielny / z oddzielnego rachunku prowadzonego w PLN lub poprzez potrącenie z innymi należnościami / zobowiązaniami Spółki wyrażonymi w PLN nie powoduje powstania podatkowych różnic kursowych, z uwagi na jego zapłatę w PLN.

4.

Jakie kursy walutowe Spółka powinna stosować w celu wyliczenia tzw. transakcyjnych różnic kursowych powstających w związku z zapłatą przez kontrahentów należności na Rachunki Spółki oraz zapłatą przez Spółkę zobowiązań z Rachunków Spółki.

5.

Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych na rzecz Agenta.

6.

Czy odsetki od zobowiązań Spółki wobec Agenta wypłacane w związku z funkcjonowaniem Systemu mogą podlegać ograniczeniom tzw. cienkiej kapitalizacji zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7.

Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat wynagrodzenia na rzecz Banku z tytułu usług świadczonych w związku z funkcjonowaniem Systemu.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 4. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi w dniu 24 lutego 2010 r.: nr ILPB3/423-1102/09-2/MM, nr ILPB3/423-1102/09-3/MM, nr ILPB3/423-1102/09-4/MM, nr ILPB3/423-1102/09-6/MM, nr ILPB3/423-1102/09-7/MM, nr ILPB3/423-1102/09-8/MM.

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu wyliczenia tzw. transakcyjnych różnic kursowych powstających w związku z zapłatą przez kontrahentów należności na Rachunki Spółki oraz zapłatą przez Spółkę zobowiązań z Rachunków Spółki, Spółka powinna stosować kursy średnie ogłaszane przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego (i) dzień uzyskania przychodu / poniesienia kosztu oraz (ii) odpowiednio dzień faktycznej zapłaty należności przez kontrahenta lub dzień zapłaty zobowiązania przez Spółkę na rzecz kontrahenta.

Zdaniem Spółki, różnice kursowe (tzw. transakcyjne) będą powstawały w odniesieniu do przychodów oraz kosztów wyrażonych w USD oraz w EUR, które będą podlegały odpowiednio:

1.

zapłacie przez kontrahenta na Rachunki Spółki lub

2.

zapłacie przez Spółkę z Rachunków Spółki na rzecz kontrahenta.

Zdaniem Spółki, powyższe różnice kursowe powinny być kalkulowane w następujący sposób:

1.

w przypadku przychodów należnych, różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) powinny być liczone jako różnica pomiędzy (i) kursem średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu a (ii) kursem faktycznie zastosowanym w dniu otrzymania tego przychodu, tj. w dniu zapłaty należności przez kontrahenta na któryś z Rachunków Spółki (zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych);

2.

w przypadku ponoszonych kosztów, różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) powinny być liczone jako różnica pomiędzy (i) kursem średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu a (ii) kursem faktycznie zastosowanym w dniu jego zapłaty, tj. w dniu, w którym Spółka dokonuje zapłaty zobowiązania na rzecz kontrahenta z któregoś z Rachunków Spółki (zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zdaniem Spółki, z uwagi na fakt, że Bank nie podaje do wiadomości kursu walutowego do przeliczenia USD na PLN oraz EUR na PLN (kursy te nie są umieszczone w tabelach kursowych upublicznianych przez Bank oraz nie są ujęte w wyciągach bankowych otrzymywanych przez Spółkę), w analizowanej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten stanowi, że jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

W konsekwencji, powyższe różnice kursowe będą kalkulowane przy zastosowaniu kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego (i) dzień uzyskania przychodu / poniesienia kosztu oraz (ii) odpowiednio dzień faktycznej zapłaty należności przez kontrahenta lub dzień zapłaty zobowiązania przez Spółkę na rzecz kontrahenta.

Powyższe stanowisko Spółki, że w przypadku braku możliwości określenia kursu faktycznie zastosowanego, będzie Ona uprawniona do zastosowania kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, znajduje potwierdzenie w ugruntowanej praktyce organów podatkowych, np.:

1.

w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 r. (sygn. IPPB5/423-298/09-2/IŚ), w której organ podatkowy stwierdził, że: "Dopiero zatem, jeżeli nie byłoby możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty, ponieważ nie został on ustalony (np. w przypadku gdy podatnik korzysta z rachunku walutowego banku zagranicznego, w którym nie jest ogłaszany kurs waluty stosowany do przeliczenia złotego), wówczas możliwe jest zastosowanie kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie operacji na rachunku walutowym.";

2.

w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2009 r. (sygn. ITPB3/423-39/09/AM), w której organ podatkowy stwierdził, że: "Zastosowanie kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie operacji na rachunku walutowym możliwe jest tylko w sytuacji, gdy przy obliczaniu wartości różnic kursowych, nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty, ponieważ nie został on ustalony (np. w przypadku, gdy podatnik korzysta z rachunku walutowego banku zagranicznego, w którym nie jest ogłaszany kurs waluty stosowany do przeliczenia złotego) - art. 15a ust. 4 ustawy".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie nadmienia się, iż wniosek Spółki dotyczący:

* podatku od towarów i usług w zakresie importu usług finansowych został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 19 lutego 2010 r. nr ILPP2/443-1628/09-2/EWW,

* podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania usług finansowych został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 19 lutego 2010 r. nr ILPP2/443-1628/09-3/EWW,

* podatku od towarów i usług w zakresie braku podstawy opodatkowania został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 19 lutego 2010 r. nr ILPP2/443-1628/09-4/EWW,

* podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług finansowych został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 19 lutego 2010 r. nr ILPP2/443-1628/09-5/EWW,

* podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy cash poolingu został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 24 lutego 2010 r. nr ILPB2/436-272/09-2/AJ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl