ILPB2/4511-1-620/16-4/NK, PIT w zakresie opodatkowania renty wypadkowej otrzymywanej z Niemiec. - Pismo wydane przez: Izba... - OpenLEX

ILPB2/4511-1-620/16-4/NK - PIT w zakresie opodatkowania renty wypadkowej otrzymywanej z Niemiec.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/4511-1-620/16-4/NK PIT w zakresie opodatkowania renty wypadkowej otrzymywanej z Niemiec.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 4 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty wypadkowej otrzymywanej z Niemiec jest:

* nieprawidłowe - w odniesieniu do świadczeń otrzymywanych do 31 grudnia 2004 r.,

* prawidłowe - w odniesieniu do świadczeń otrzymywanych od 1 stycznia 2005 r.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty wypadkowej otrzymywanej z Niemiec.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 12 maja 2016 r. nr ILPB2/4511-1-620/16-2/NK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 12 maja 2016 r. W dniu 23 maja 2016 r. (z datą nadania 18 maja 2016 r.) wpłynęła do tut. Organu odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 30 sierpnia 1998 r. w Niemczech, na terenie zakładu pracy Wnioskodawczyni uległa poważnemu wypadkowi. Zainteresowana była operowana i po około dwóch tygodniach została poddana rehabilitacji. Zdiagnozowano u Wnioskodawczyni złamany kręgosłup z niedowładem kończyn dolnych.

W grudniu 1998 r. Zainteresowana wróciła do domu. Jej miejsce zamieszkania jest w Polsce.

Od 1 kwietnia 1999 r. Wnioskodawczyni przyznano rentę zagraniczną. Renta ta jest wypłacana z obowiązkowego niemieckiego systemu ubezpieczeń socjalnych. Zainteresowana posiada konto walutowe w Banku, na które wpływa waluta niemiecka. W związku z tym Bank przysyłał co roku informację PIT-11, celem rozliczenia renty we właściwym urzędzie skarbowym. Wnioskodawczyni co roku w zeznaniu podatkowym PIT-36 rozliczała się z renty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy z renty wypadkowej niemieckiej słusznie pobierany był podatek w Polsce.

2. Czy Wnioskodawczyni powinna złożyć korektę zeznania podatkowego PIT-36 za 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 rok.

3. Czy w przyszłych latach Zainteresowana powinna składać zeznania podatkowe PIT-36 z tytułu pobierania renty niemieckiej wypłacanej z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, jako, że jest osobą niepełnosprawną z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym na stałe, mieszka sama, zwrot potrąconego do tej pory podatku bardzo by ułatwił Jej życie i rehabilitację. Zabiegi rehabilitacyjne są drogie, a na skierowanie z NFZ czeka się kilka miesięcy.

Obecnie Wnioskodawczyni pomaga Jej rodzina, która jest dla Niej wsparciem i pomocą.

Zainteresowana uważa, że nie powinna płacić podatku dochodowego od renty wypadkowej wypłacanej przez obowiązkowy system ubezpieczeń socjalnych, powinna natomiast zrobić korektę PIT-36 za ubiegłe lata i dostać zwrot niesłusznie potrąconych składek i podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

* nieprawidłowe - w odniesieniu do świadczeń otrzymywanych do 31 grudnia 2004 r.,

* prawidłowe - w odniesieniu do świadczeń otrzymywanych od 1 stycznia 2005 r.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do zapisów art. 3 ust. 1a ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1999 r. przyznano Zainteresowanej rentę wypadkową, która wypłacana jest z obowiązkowego niemieckiego systemu ubezpieczeń socjalnych.

W tym miejscu należy wskazać, że umowa z dnia 18 grudnia 1972 r. zawarta między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1975 r. Nr 31, poz. 163), obowiązująca do 18 grudnia 2004 r., nie zawierała szczególnych regulacji które należałoby stosować w przypadku opodatkowania rent i emerytur.

Zgodnie z art. 19 tej umowy dochody nie wymienione wyraźnie w poprzednich artykułach osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Państwie Umawiającym się mogą być opodatkowane tylko w tym państwie.

Zgodnie z powyższym emerytury i renty wypłacane przez Republikę Federalną Niemiec, a otrzymywane przez osobę mająca miejsce zamieszkania w Polsce w okresie obowiązywania umowy z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Wobec powyższego, od renty wypadkowej otrzymywanej przez Wnioskodawczynię w okresie od przyznania ww. świadczenia do końca 2004 r., słusznie pobierany był podatek dochodowy.

Inne natomiast zasady opodatkowania ww. świadczenia obowiązują od 1 stycznia 2005 r., bowiem z dniem 19 grudnia 2004 r. weszła w życie nowa, zawarta w dniu 14 maja 2003 r. umowa międzynarodowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), mająca zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2005 r.

I tak w myśl art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ww. umowy bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że emerytury i podobne świadczenia lub renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy świadczenia są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Biorąc powyższe uregulowania pod uwagę należy uznać, że wypłacana Zainteresowanej od 1 stycznia 2005 r. renta wypadkowa z obowiązkowego sytemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, podlega opodatkowaniu - zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 ww. umowy - tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji nie podlega również wykazaniu w zeznaniu podatkowym. Zasadne jest zatem złożenie korekt zeznań podatkowych za wskazane we wniosku lata podatkowe. W odniesieniu natomiast do przyszłych lat, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni nie ma obowiązku wykazywania dochodów uzyskiwanych z tytułu pobierania renty powypadkowej w zeznaniach podatkowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl