ILPB2/4511-1-354/16-6/BC, Ustalenie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym. - Pismo wydane przez: Izba... - OpenLEX

ILPB2/4511-1-354/16-6/BC - Ustalenie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/4511-1-354/16-6/BC Ustalenie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 16 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym oraz podatku od spadków i darowizn.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z 27 kwietnia 2016 r. nr ILPB2/4511-1-354/16-3/BC, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - braków formalnych wniosku.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano 27 kwietnia 2016 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło 10 maja 2016 r.), zaś 20 maja 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - 17 maja 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik (dalej zwany "Podatnikiem" albo."Wnioskodawcą") pełni funkcję prezesa zarządu w spółce akcyjnej (dalej zwanej: "Spółką"). Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z uchwałą warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji akcji, które będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych przez Spółkę.

Warranty subskrypcyjne będą obejmowane przez osoby wskazane w uchwale walnego zgromadzenia Spółki, przy czym nie jest wykluczone, że warranty subskrypcyjne obejmie również Wnioskodawca.

Warranty subskrypcyjne będą obejmowane nieodpłatnie i nie w zamian za świadczenie wzajemne. Każdy poszczególny warrant będzie uprawniać do objęcia jednej akcji na okaziciela Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

Warranty będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności, a inkorporowane w warrantach prawo objęcia akcji będzie przysługiwało uprawnionemu po wniesieniu wkładu pieniężnego - zapłacie ceny emisyjnej akcji.

Na dzień wyemitowania warrantów subskrypcyjnych Spółka nie określi ceny emisyjnej przyszłych akcji ani tym bardziej nie będzie znana wartość rynkowa akcji. Dlatego też nie będzie możliwe określenie wartości warrantów subskrypcyjnych na dzień ich otrzymania. Warrant będzie bowiem tylko przyrzeczeniem ze strony Spółki, że posiadacz warrantów będzie miał prawo do objęcia akcji w przyszłości, po cenie ustalonej w przyszłej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki lub w uchwale Zarządu (ale za zgodą Rady Nadzorczej).

Przed emisją warrantów Rada Nadzorcza Spółki przyjmie uchwałą Program Motywacyjny. Do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą uprawnieni wytypowani przez Radę Nadzorczą członkowie kadry zarządzającej oraz ewentualnie dodatkowi kluczowi współpracownicy Spółki, którzy zawrą ze Spółką pisemną umową o przystąpieniu do Programu Motywacyjnego ("Uprawnieni").

Program Motywacyjny będzie polegał na przyznaniu Uprawnionym prawa objęcia nieodpłatnie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w Spółce po upływie określonego okresu czasu oraz po spełnieniu się warunku podwyższenia kapitału. Dodatkowo (poza prawem poboru akcji po cenie emisyjnej, zgodnie z prawem inkorporowanym w warrancie subskrypcyjnym), uczestnicy Programu Motywacyjnego otrzymają prawo żądania od Spółki wykupu posiadanych przez nich warrantów subskrypcyjnych w razie ziszczenia się przesłanek określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego lub też sprzedaży warrantów na rzecz osoby trzeciej za zgodą Rady Nadzorczej.

Zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego oraz umową subskrypcyjną, w niektórych przypadkach uczestnicy Programu Motywacyjnego będą zobowiązani do zbycia warrantów subskrypcyjnych Spółce (np. odwołanie z pełnionej funkcji, rozwiązanie umowy o pracę lub zgłoszenie żądania przez Spółkę).

Cena wykupu każdego warrantu będzie zależna od wyników osiąganych przez Spółkę oraz wartości akcji Spółki. Wartość akcji Spółki na potrzeby Programu Motywacyjnego zostanie ustalona w ten sposób, że wartość kapitałów własnych ujawniona w ostatnim sprawozdaniu finansowym Spółki zostanie podzielona przez ilość akcji Spółki wyemitowanych do czasu przyjęcia Programu Motywacyjnego.

W razie ziszczenia się przesłanek przewidzianych w Programie Motywacyjnym Uprawnionym będzie przysługiwać prawo żądania wykupu części warrantów lub też ich sprzedaży na rzecz osoby trzeciej za zgodą Rady Nadzorczej. Warranty będą wykupywane po cenie zależnej od wyników Spółki. Prawo żądania wykupu, określonej w uchwale Rady Nadzorczej liczby warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę będzie przysługiwało Uprawnionemu wyłącznie w przypadku, gdy w danym kwartale roku kalendarzowego:

a.

przychód netto Spółki ze sprzedaży przekroczy kwotę określoną w Regulaminie Motywacyjnym,

b.

przychód netto Spółki ze sprzedaży pomniejszony o koszt podatku akcyzowego oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów będzie wartością dodatnią.

W zależności od tego, jaką wartość przyjmie wskaźnik wskazany pod lit. b, Uprawnionym będzie przysługiwało prawo żądania wykupu warrantów po cenie za jeden warrant odpowiadającej wartości kapitałów własnych podzielonych przez ilość akcji Spółki lub cenie wyższej.

Weryfikacja poziomów realizacji wyników będzie oparta o dane ujawnione w sprawozdaniach finansowych Spółki (rocznych, półrocznych lub kwartalnych), przygotowanych przez Zarząd, ale akceptowanych przez Radę Nadzorczą (tekst jedn.: bez akceptacji Rady Nadzorczej sprawozdanie nie może służyć jako wskaźnik realizacji wyników).

Nabyte przez Spółkę warranty subskrypcyjne będą mogły być ponownie oferowane w ramach Programu Motywacyjnego lub będą umarzane albo sprzedawane osobom trzecim.

Może zaistnieć sytuacja, w której jako uprawniony z warrantów Wnioskodawca zdecyduje się przed objęciem akcji odpłatnie zbyć warranty na rzecz Spółki zgodnie z prawem wynikającym z Programu Motywacyjnego i uchwałą Rady Nadzorczej, która na podstawie wyników Spółki określi ilość akcji, które będę mogły zostać objęte przez Uprawnionego lub cenę po jakiej warranty będą mogły być wykupione przez Spółkę lub osobę trzecią.

Konsekwencje podatkowe takiej sprzedaży, a wcześniej objęcia warrantów, są przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację indywidualną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

1. Jakie jest źródło przychodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem warrantów subskrypcyjnych i w konsekwencji jakie są m.in. zasady obliczania kosztów jego uzyskania, a także ostatecznej kwoty podatku.

2. Jaki jest moment osiągnięcia przychodu w związku z odpłatnym zbyciem warrantów subskrypcyjnych.

3. Jaka jest podstawa opodatkowania i stawka podatku od dochodu osiągniętego w związku ze zbyciem warrantów subskrypcyjnych.

4. Kto jest płatnikiem podatku od dochodu osiągniętego w związku ze zbyciem warrantów subskrypcyjnych.

5. Czy objęcie warrantów subskrypcyjnych podlega opodatkowaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne. Z kolei według art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Papierami wartościowymi - w rozumieniu art. 5a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W myśl art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to:

* akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

* inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

W świetle przywołanych przepisów warranty subskrypcyjne stanowią więc papiery wartościowe w rozumieniu zarówno ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istotę warrantów subskrypcyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Według art. 453 § 2 k.s.h - w celu podwyższenia kapitału zakładowego w trybie warunkowego podwyższenia kapitału spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Zgodnie z art. 453 § 3 k.s.h. uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać:

* uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych,

* cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie,

* liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny,

* termin wykonania prawa z warrantu, z tym że nie może on być dłuższy niż 10 lat.

Regulacja dotycząca warrantów subskrypcyjnych w Kodeksie spółek handlowych nie jest więc rozbudowana. Jednak bezspornie w doktrynie przyjmuje się, że warranty subskrypcyjne są zbywalne, a nawet, że niedopuszczalne jest ustanawianie zakazu ich zbywalności. Możliwe jest więc zbycie warrantów, w tym zbycie odpłatne, np. w drodze umowy sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie odpłatnego zbycia warrantów subskrypcyjnych na rzecz Spółki powstaje zatem przychód z kapitałów pieniężnych, określony w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę tytułu odpłatnego zbycia Warrantów na rzecz Spółki powinien być uznany za dochód, o którym mowa w art. 30b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z dalszymi skutkami określonymi w tym przepisie, w szczególności w odniesieniu do stawki podatku i kosztów uzyskania przychodu (o tym więcej w punkcie 3 poniżej).

Ad 2.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód uważa się przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. W ocenie Wnioskodawcy literalnie wynika z tego, że przychód z odpłatnego zbycia powstanie z chwilą zawarcia umowy sprzedaży warrantów subskrypcyjnych.

Ad 3.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od osób fizycznych przy ustalaniu wartości przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a in fine) stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy.

Przepis art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Jak wykazano w pkt 1 w odniesieniu do dochodu z odpłatnego zbycia warrantów subskrypcyjnych zastosowanie ma art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten w ust. 2 pkt 1 stanowi, że dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Z powyższego wynika, że w razie zaistnienia przedstawionego w niniejszym wniosku zdarzenia, tj. gdy Wnioskodawca nabędzie warranty subskrypcyjne nieodpłatnie, w przypadku ich odpłatnego zbycia brak będzie kosztów uzyskania tego przychodu.

Zatem dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży Warrantów będzie równy przychodowi, czyli cenie po jakiej zostaną one przez niego zbyte (np. określonej w umowie sprzedaży).

Skoro dochód ten będzie opodatkowany w sposób określony w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stawka tego podatku wyniesie 19% (art. 30b ust. 1).

Ad 4.

Dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych - zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (podatek według skali) oraz art. 30c (podatek liniowy).

Zgodnie natomiast z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Oznacza to, że na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy).

W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2).

W ocenie Wnioskodawcy z powyższego wynika, że obowiązek wykazania dochodu ze sprzedaży warrantów będzie ciążył na samym Wnioskodawcy, który będzie w takiej sytuacji podatnikiem, a także płatnikiem podatku od tego dochodu.

Ad 5.

Kwestia potencjalnego powstania obowiązku podatkowego w momencie objęcia warrantów subskrypcyjnych wymaga rozważenia na gruncie dwóch ustaw:

* ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

* ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Warrant subskrypcyjny, zgodnie ze swoim charakterem, nie rodzi prawa do dywidendy, udziału w majątku spółki po jej likwidacji czy innych praw majątkowych. Warranty subskrypcyjne mogą być przyznane Uprawnionym, w tym Wnioskodawcy, nieodpłatnie, a inkorporowane prawo objęcia akcji będzie przysługiwało dopiero po wniesieniu wkładu pieniężnego (tekst jedn.: po zapłacie ceny emisyjnej).

Wnioskodawca otrzyma co prawda warranty subskrypcyjne nieodpłatnie, jednakże w momencie ich otrzymania nie będzie możliwe określenie ich rzeczywistej wartości, która mogłaby stanowić podstawę do oszacowania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tymi przepisami - przychodami (z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

* jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

* jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;

* jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

* w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Ustalenie wartości warrantów nie będzie możliwe na podstawie cytowanych przepisów. Realną wartość warrantu stanowi bowiem nadwyżka wartości rynkowej akcji, do których objęcia uprawniony jest posiadacz warrantu, ponad cenę emisyjną, po jakiej osoba uprawniona może objąć akcje. Wartości tej nie da się przy tym wycenić na dzień otrzymania warrantu uprawniającego do objęcia akcji po cenie emisyjnej. Warrant uprawnia bowiem do objęcia akcji w przyszłości, z natury rzeczy więc na dzień otrzymania warrantu nie jest znana przyszła wartość akcji. W momencie objęcia warrantu nie wiadomo, czy cena akcji (w chwili konwersji warrantu na akcje) będzie wyższa czy niższa od ceny emisyjnej określonej w przyszłej uchwale zarządu o emisji akcji (tzn. czy warrant w ostatecznym rozrachunku przyniesie jego posiadaczowi jakąkolwiek korzyść). W przypadku warrantów, których dotyczy niniejszy wniosek, w momencie ich przydzielania nie będzie jeszcze znana wartość nominalna i cena emisyjna akcji.

Jeśli zaś chodzi o ustalenie wartości warrantów na podstawie postanowień Programu Motywacyjnego, to wartość ta będzie miała charakter hipotetyczny (przyszły, warunkowy). Spółka będzie bowiem zobowiązana do wykupu warrantów po cenie ustalonej w Programie Motywacyjnym tylko w przypadku osiągnięcia przez Spółkę zakładanych wyników finansowych, co może się nigdy nie ziścić, a co za tym idzie prawo żądania wykupu warrantów przez Spółkę nigdy się nie zaktualizuje. Dopiero w przypadku zrealizowania się postanowień Programu Motywacyjnego i zawarcia przez Wnioskodawcę ze Spółką umowy sprzedaży warrantów na rzecz Spółki, możliwe będzie określenie faktycznej wartości warrantów.

Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 tejże ustawy. Objęcie przez Wnioskodawcę warrantów będzie więc neutralne podatkowo z punktu widzenia podatku od osób fizycznych, tzn. w chwili ich objęcia po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych - jest prawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków uczestnictwa w programie motywacyjnym. Natomiast w zakresie podatku od spadków i darowizn, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody:

a.

z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,

b.

z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi - w rozumieniu art. 5a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94).

W myśl przepisu art. 3 pkt 1 ustawy z o obrocie instrumentami finansowymi - ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to:

a.

akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

b.

inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

W świetle przywołanego powyżej przepisu warranty subskrypcyjne, co do zasady, stanowią papiery wartościowe, przy czym zgodnie z podaną definicją warranty subskrypcyjne, o których mowa są papierami zbywalnymi i mają być emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Istotę warrantów subskrypcyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

W myśl art. 453 § 2 Kodeksu - w celu podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

Natomiast stosownie do art. 453 § 3 Kodeksu - uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać:

1.

uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych;

2.

cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie;

3.

liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny;

4.

termin wykonania prawa z warrantu, z tym że nie może on być dłuższy niż 10 lat.

Regulacja dotycząca warrantów subskrypcyjnych w Kodeksie spółek handlowych nie jest rozbudowana. Milczy w temacie zbywalności warrantów subskrypcyjnych. Dlatego w doktrynie podkreśla się, że z regulacji o walorze generalnym należy wywieść niedopuszczalność bezwzględnego zakazu zbywalności warrantów subskrypcyjnych dopuszczając jednakże zastrzeżenia ograniczeń zbywalności warrantów subskrypcyjnych imiennych.

Należy zatem stwierdzić, że w sytuacji sprzedaży warrantów na rzecz Spółki powstaje przychód z kapitałów pieniężnych, określony w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Z kolei odnośnie do ustalenia momentu powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu ze zbycia warrantów subskrypcyjnych na rzecz Spółki należy zauważyć, że określając ten moment, należy kierować się literalnym brzmieniem art. 11 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy - przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia m.in. papierów wartościowych, do których zaliczamy warranty subskrypcyjne.

Artykuł ten wyraźnie odróżnia przychód należny od jego "faktycznego otrzymania", czyli "zapłaty". Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy prawa podatkowego nie wprowadzają definicji legalnej pojęcia "przychody należne".

Realizując zatem założenia wykładni prawa nakazującej poszukiwanie znaczenia interpretowanego terminu w powszechnym języku polskim, należy wskazać na rozumienie znaczeniowe pojęcia "należny" według "Słownika języka polskiego" pod redakcją prof. M. Szymczaka (Wydawnictwo Naukowe PWN - 1998 r., wydanie I, tom II, str. 253), który wskazuje znaczenie wyrazu "należny" jako "przysługujący, należący się komuś lub czemuś". Tak więc "przychód należny" oznacza przychód przysługujący, który się należy i nie ma znaczenia, że nie został otrzymany.

W momencie zbycia papierów wartościowych (warrantów subskrypcyjnych) następuje przeniesienie praw i obowiązków wynikających z ich posiadania na nabywcę. Zatem w przypadku odpłatnego zbycia warrantów w drodze zawarcia umowy sprzedaży przychód należny powstaje w dacie zawarcia umowy sprzedaży papierów wartościowych (warrantów subskrypcyjnych).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie natomiast do odpowiedzi na pytanie nr 3 należy zauważyć, że zbycie warrantów subskrypcyjnych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki należy zakwalifikować - zgodnie z ww. art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Sposób opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych określa art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. papierów wartościowych, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W tym miejscu należy zauważyć, że - zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy - przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7, 9 i 10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

Zatem w myśl wskazanej w zdaniu poprzednim regulacji - zasady określenia dochodów zawarte w art. 19 ww. ustawy znajdują zastosowanie do opodatkowania następujących przychodów z kapitałów pieniężnych:

* przychodów z majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

* przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,

* przychodów z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,

* przychodów z odpłatnego zbycia praw poboru,

* przychodów w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni,

* przychodów z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Przepis art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi - przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Tym samym w omawianej sytuacji zastosowanie znajduje więc art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w przywołanym powyżej art. 17 ust. 2 wyraźnie wskazano, że art. 19 odnosi się do przychodów z tytułu zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Stosownie do treści art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy - dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca nabędzie warranty subskrypcyjne nieodpłatnie zatem w przypadku ich sprzedaży brak będzie kosztów uzyskania tego przychodu.

Podsumowując - dochodem Wnioskodawcy ze sprzedaży warrantów subskrypcyjnych będzie przychód, czyli cena ich sprzedaży określona w umowie sprzedaży (o ile odpowiadać będzie cenie rynkowej), ponieważ Wnioskodawca warranty nabędzie nieodpłatnie, a tym samym nie poniesie żadnych kosztów uzyskania przychodów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie do odpowiedzi na pytanie nr 4 należy zauważyć, że dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych - zgodnie z art. 30b ust. 5 ww. ustawy - nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Zgodnie natomiast z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Oznacza to, że na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy).

W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2).

Podsumowując - obowiązek wykazania dochodu ze sprzedaży warrantów subskrypcyjnych będzie ciążył na Wnioskodawcy będącym podatnikiem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 należało uznać za prawidłowe.

Z kolei odnośnie do odpowiedzi na pytanie nr 5 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych należy zauważyć, że zgodnie z przywołanym na wstępie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosowne natomiast do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami - z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Sposób ustalania wartości pieniężnej wyżej określonych świadczeń regulują dalsze przepisy przywołanego artykułu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a ustawy - wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1.

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,

2.

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,

3.

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,

4.

w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca pełni funkcję prezesa zarządu w spółce akcyjnej, która planuje wdrożenie programu motywacyjnego skierowanego do kadry zarządzającej i kluczowych pracowników opartego na przyznaniu Uprawnionym prawa objęcia nieodpłatnie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w Spółce po upływie określonego okresu czasu oraz po spełnieniu się warunku podwyższenia kapitału.

Odnosząc powyższe zdarzenie do przywołanych powyżej przepisów należy wskazać, że uczestnicy programu motywacyjnego otrzymają co prawda warranty subskrypcyjne nieodpłatnie, jednakże na moment ich otrzymania nie będzie możliwe określenie ich rzeczywistej wartości, która mogłaby stanowić podstawę do oszacowania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Realną wartość warrantu stanowi bowiem nadwyżka wartości rynkowej akcji, do których objęcia uprawniony jest posiadacz warrantu, ponad cenę emisyjną po jakiej osoba uprawniona może objąć akcje w ramach programu motywacyjnego. Wartości tej nie da się przy tym wycenić na dzień otrzymania warrantu uprawniającego do objęcia akcji po cenie emisyjnej. Warrant uprawnia bowiem do objęcia akcji w przyszłości, z natury rzeczy więc na dzień otrzymania warrantu nie jest znana przyszła wartość akcji. W momencie objęcia warrantu nie wiadomo czy cena rynkowa akcji (w chwili konwersji warrantu na akcje) będzie wyższa czy niższa od ceny emisyjnej określonej w programie motywacyjnym (tzn. czy warrant w ostatecznym rozrachunku przyniesie jego posiadaczowi jakąkolwiek korzyść).

Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 tejże ustawy. W związku z powyższym wyjaśnieniem należy uznać, że otrzymanie przez Wnioskodawcę warrantów w ramach programu motywacyjnego będzie neutralne podatkowo, tzn. w chwili objęcia warrantów po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując - stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 5 we wniosku dotyczące podatku dochodowym od osób fizycznych należało uznać za prawidłowe. Objęcie przez Wnioskodawcę warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego nie podlega opodatkowaniu, dlatego że w momencie ich przyznania osobom uprawnionym nie będzie możliwe określenie ich rzeczywistej wartości, która mogłaby stanowić podstawę do oszacowania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl