ILPB2/4511-1-228/15-4/JK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 czerwca 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/4511-1-228/15-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr ILPB2/4511-1-228/15-2/JK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Ponadto, pouczono Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłane w dniu 30 kwietnia 2015 r., zostało skutecznie doręczone w dniu 4 maja 2015 r. Natomiast w dniu 14 maja 2015 r. (data nadania 11 maja 2015 r.) wpłynęło pismo stanowiące uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Bank - Wnioskodawca zatrudnia pracowników, zajmujących kluczowe stanowiska menedżerskie na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z przyjętą przez Bank polityką wynagradzania, wynagrodzenie kluczowych pracowników składa się z części stałej i zmiennej.

Ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, wynagradzanie osób pełniących stanowiska kierownicze podlega reżimowi wynikającemu z uchwał Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r.: (i) nr 258/2011 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonania przeglądu procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku ("Uchwała KNF") oraz (ii) nr 259/2011 zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu.

Uchwała KNF nakłada na banki obowiązek wypłaty wynagrodzenia zmiennego osobom pełniącym funkcje kierownicze m.in. w formie akcji, lub związanych z nimi instrumentów finansowych.

W związku z powyższymi regulacjami Bank wprowadził Politykę zmiennych składników wynagradzania w stosunku do osób zajmujących kluczowe stanowiska menedżerskie ("Polityka").

Polityka ma zastosowanie do członków Zarządu Banku, najwyższej kadry kierowniczej Banku oraz podmiotów zależnych od Banku ("Osoby Uprawnione").

Osoby Uprawnione otrzymują wynagrodzenie zmienne, którego część wypłacana jest w gotówce, a część w formie instrumentu finansowego. Instrumentem finansowym stosowanym przez Bank jest akcja fantomowa, której wartość jest wyliczana raz w roku na podstawie wskaźników finansowych Banku (wg przyjętego wzoru).

Decyzja o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia zmiennego za dany rok kalendarzowy ("Decyzja") jest podejmowana na wniosek Komitetu ds. Wynagrodzeń przez Radę Nadzorczą (w stosunku do członków zarządu) lub Prezesa Zarządu Banku (w stosunku do pozostałych Osób Uprawnionych zajmujących kluczowe stanowiska menadżerskie).

Osoba Uprawniona, która otrzymała wynagrodzenie zmienne w formie akcji fantomowych, po spełnieniu pewnych warunków i upływie okresu retencyjnego, ma prawo otrzymać ekwiwalent pieniężny, którego wysokość jest obliczona poprzez przemnożenie liczby przyznanych akcji fantomowych przez ich aktualną wartość.

Bank planuje zmienić Politykę. Po wprowadzeniu planowanych zmian, Osoba Uprawniona, dla której została wydana Decyzja określająca konkretną wysokość należnego wynagrodzenia zmiennego nie będzie otrzymywać ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa powyżej.

Zamiast tego, zawierać będzie z Bankiem dodatkową umowę pochodnego instrumentu finansowego i będzie otrzymywać wypłatę z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych. Wypłata ta będzie jednak dodatkowo odroczona w czasie.

Umowa pochodnego instrumentu finansowego ("Umowa") będzie stanowić odrębny od umowy o pracę kontrakt pomiędzy Osobą Uprawnioną i Bankiem. Na podstawie Umowy, Osobom Uprawnionym przysługiwać będzie warunkowe prawo ("Prawo") do nabycia pochodnego instrumentu finansowego, którego wartość będzie uzależniona i ustalana w oparciu o zbiór wskaźników ("Wskaźniki") odzwierciedlających wartość akcji banku ("Instrumenty Finansowe" lub "Akcje Fantomowe"). Umowy będą zawierane z Osobami Uprawnionymi w terminie 21 dni roboczych od podjęcia Decyzji.

Realizacja Instrumentów Finansowych będzie uprawniała Osobę Uprawnioną do otrzymania od Banku, po upływie dodatkowego, określonego w Umowie, okresu retencyjnego wynoszącego 12 miesięcy od zawarcia Umowy ("Okres Retencyjny"), wypłaty kwoty pieniężnej ("Płatność z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych"). Jej wysokość uzależniona będzie od wartości Instrumentów Finansowych ustalonej zgodnie z dokumentem "Metodologia wyceny wartości Akcji fantomowych oraz zasady wydawania dokumentów potwierdzających fakt ich przyznania" ("Metodologia Wyceny").

Liczba Instrumentów Finansowych przysługująca danej Osobie Uprawnionej będzie określona w Umowach. Na podstawie Umowy zawartej w danym roku Osobie Uprawnionej mogą być przyznane Akcje Fantomowe z tytułu wynagrodzenia zmiennego za dany rok (nieodroczonego) oraz wynagrodzenia zmiennego odroczonego.

Realizacja Instrumentów Finansowych przez Osobę Uprawnioną będzie dokonywana poprzez wypłatę kwoty Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych przez Bank, co będzie następować w ciągu 21 dni roboczych od upływu Okresu Retencyjnego.

Wysokość Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych będzie ustalana według następującego wzoru:

Płatność z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych = L * Wartość Instrumentów Finansowych,

gdzie:

L - oznacza liczbę Instrumentów Finansowych przyznanych danej Osobie Uprawnionej;

Wartość Instrumentów Finansowych - oznacza wartość Akcji fantomowych ustalonych zgodnie z Metodologią Wyceny;

przy czym niecałkowitą kwotę Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Instrumenty Finansowe przyznane Osobom Uprawnionym nie będą podlegać realizacji do Końca Okresu Retencyjnego i będą niezbywalne w tym okresie.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

* według najlepszej wiedzy, akcje fantomowe i instrumenty finansowe - o których mowa we wniosku - stanowią pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

* Prawo - o którym mowa we wniosku - stanowi - według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy - pochodny instrument finansowy w rozumieniu wyżej wskazanych przepisów. W okresie pomiędzy zawarciem umowy instrumentu finansowego a upływem okresu retencyjnego prawo to jest niezbywalne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wynagrodzenia zmiennego w postaci Akcji Fantomowych, które będzie należne zgodnie ze zmienioną Polityką na podstawie Umów, podlegający opodatkowaniu przychód po stronie Osób Uprawnionych powstanie dopiero w momencie realizacji Instrumentu, tj. w momencie, gdy kwota Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych stanie się należna (a nie na żadnym wcześniejszym etapie) i czy przychód ten stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f., podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. i czy w związku z tym przychodem na Banku będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów u.p.d.o.f.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wynagrodzenia zmiennego w postaci Akcji Fantomowych, które będzie należne zgodnie ze zmienioną Polityką na podstawie Umów, podlegający opodatkowaniu przychód po stronie Osób Uprawnionych będzie powstawał dopiero w momencie realizacji Instrumentu, tj. w momencie, gdy kwota Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych stanie się należna (a nie na żadnym wcześniejszym etapie) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f., podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. W związku z tym na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jednak zobowiązany on będzie do sporządzenia i przesiania do urzędów skarbowych i Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) zgodnie z art. 39 ust. 3 u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W opinii Wnioskodawcy, przychód po stronie Osób Uprawnionych nie powstanie zatem w momencie nabycia przez nie Prawa, gdyż na tym etapie nie otrzymują oni jeszcze środków pieniężnych. Realizacja prawa jest zdeterminowana czasem wyznaczonym przez Okres Retencyjny.

Nabycie Prawa przez Osoby Uprawnione stanowić będzie zatem jedynie uzyskanie przez nie uprawnienia do otrzymania w przyszłości wypłat w formie Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych jeżeli zostaną spełnione warunki określone w Umowie. Ponadto, Osoby Uprawnione nie będą mogły rozporządzać nabytym Prawem aż do momentu jego realizacji.

"Przysporzenie", które Osoby Uprawnione otrzymają w chwili nabycia Prawa będzie więc tylko potencjalne, a do jego realizacji będzie mogło dojść (jeżeli zostaną spełnione warunki określone w Umowie) dopiero w przyszłości.

W rezultacie, po stronie Osób Uprawnionych nie będzie powstawał przychód w chwili nabycia przez nie Prawa, a tym samym Bank nie będzie miał w tym momencie obowiązków płatnika ani obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach u.p.d.o.f. Dopiero w momencie realizacji Prawa, możliwe będzie określenie konkretnej wielkości przysporzenia.

Stanowisko Wnioskodawcy wyrażone powyżej potwierdzają przytoczone poniżej interpretacje wydane w podobnych stanach faktycznych przez Dyrektorów Izb Skarbowych w imieniu Ministra Finansów:

a. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 lipca 2014 r., IPPB2/415- 250/14-2/PW, w której stwierdzono, że

Przyznanie Prezesowi Zarządu pochodnych instrumentów finansowych (Akcji Fantomowych) spowoduje powstanie po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikających z tychże instrumentów finansowych (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który to przychód stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f., podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. W konsekwencji na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika ani w momencie przyznania pochodnych instrumentów finansowych, ani też w chwili realizacji praw z nich wynikających.

b. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 sierpnia 2014 r., ITPB2/415-677/14/IB, w której stwierdzono, że:

W momencie nabywania akcji fantomowych stanowiących pochodne instrumenty finansowe pracownicy nie uzyskują przychodu w rozumieniu u.p.d.o.f. Natomiast z chwilą realizacji praw wynikających z ww. pochodnych instrumentów finansowych, powstaje przychód w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy i dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy.

c. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 września 2014 r., IPPB2/415-563/14-2/AS, w której stwierdzono, że

Przyznanie Wnioskodawcy (...) niezbywalnego, warunkowego prawa do otrzymania kwoty rozliczenia, uniemożliwia traktowanie przyznanego prawa w kategorii przychodu w rozumieniu u.p.d.o.f. (...) W momencie zawarcia kontraktu terminowego nie można stwierdzić, czy jego realizacja przyniesie pracownikowi wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Prawo Uczestnika do dysponowania przyznanym prawem jest ograniczone (...) Zatem, po stronie Wnioskodawcy, z tytułu rozliczenia kontraktu terminowego stanowiącego pochodny instrument finansowy w postaci prawa do otrzymania kwoty realizacji, powstał przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f., podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, przychód uzyskany w przyszłości z tytułu realizacji Prawa powinien zostać zaliczony do kategorii kapitałów pieniężnych.

Takie wnioski wynikają z analizy poniższych przepisów u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., źródłem przychodów są "kapitaly pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów".

Natomiast, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f., przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. "przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających".

Definicja pochodnych instrumentów finansowych została zawarta w art. 5a pkt 13 u.p.d.o.f.

Zgodnie z nią pochodnymi instrumentami finansowymi są "instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego" (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), dalej jako "uoif".

Według art. 2 ust. 1 pkt 2c uoif, instrumentami finansowymi są m.in. "niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne".

Ponadto, zgodnie z art. 3 pkt 28a uoif przez pochodne instrumenty finansowe należy rozumieć "opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego."

Należy podkreślić, że pojawiające się w uoif pojęcia "prawo", "umowa" i "instrument finansowy" to określenia mające w zasadzie to samo znaczenie.

W praktyce instrumenty finansowe mogą w sensie cywilnoprawnym stanowić wiązkę umów lub złożone konstrukcje umowne składające się z powiązanych ze sobą funkcjonalnie relacji kontraktowych (Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym, Aleksander Chłopecki, PPH 2009).

Powyższe oznacza, że umowy cywilnoprawne, w tym Umowy zawarte z Osobami Uprawnionymi, będą mogły być, po spełnieniu warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2c uoif, kwalifikowane jako instrumenty finansowe.

Z powyższego wynika zatem, że instrumentem bazowym dla pochodnych instrumentów finansowych mogą być również w szczególności wskaźniki finansowe. Przyjmuje się powszechnie, że wskaźniki finansowe to wskaźniki ilustrujące ekonomiczną sytuację przedsiębiorstwa (Słownik Języka Polskiego PWN).

Wysokość wskaźników finansowych, od których zależeć będzie Płatność z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych będzie uzależniona oraz ustalana w oparciu o zbiór wskaźników odzwierciedlających wartość akcji Banku - wartości Akcji fantomowych, ustalanej zgodnie z Metodologią Wyceny przyjętą przez Bank. Wskaźniki finansowe, od których w planach Banku ma zależeć wartość Akcji fantomowej to: średnia roczna średniomiesięcznych kapitałów własnych Banku z pominięciem wyniku bieżącego okresu, zysk Banku po opodatkowaniu za dany rok kalendarzowy, stopa zwrotu z kapitału własnego Banku za dany rok kalendarzowy, oraz założona stopa zwrotu wolna od ryzyka równa średniej rocznej ze średniomiesięcznych wartości stopy referencyjnej NBP (%).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Prawo do otrzymania Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych przez Osoby Uprawnione będzie mogło zostać uznane zarówno jako:

a.

instrument pochodny w rozumieniu art. 3 pkt 28a uoif, ze względu na to, że Prawo do otrzymania Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych będzie prawem majątkowym, którego cena (tekst jedn.: wartość Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych) zależy bezpośrednio od Wskaźników Banku; i tym samym jako

b.

instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2c uoif, gdyż Prawo do otrzymania Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych będzie (jak wskazano powyżej w punkcie a) instrumentem pochodnym, którego instrumentem bazowym będą definiowane powyżej wskaźniki finansowe Banku i będzie ono wykonywane przez wypłatę na rzecz Osób Uprawnionych.

Z Umów, które Bank planuje zawierać z Osobami Uprawnionymi będzie wynikać, że osoby te będą uprawnione z tytułu posiadanego Prawa do uzyskania świadczeń, zaś Bank będzie zobowiązany do realizacji zobowiązania, w określonym terminie i na określonych warunkach.

Jest to charakterystyczne dla (odpowiednio) nabywcy i wystawcy instrumentów finansowych.

Zgodnie z uoif, realizacja pochodnego instrumentu finansowego może nastąpić poprzez rozliczenie pieniężne.

W takiej właśnie formie (tekst jedn.: poprzez zapłatę Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych) będzie realizowane Prawo nabyte przez Osoby Uprawnione. W rezultacie, zgodnie z uoif, Prawo do żądania przez Osoby Uprawnione wypłat Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych po spełnieniu określonych warunków, należało będzie uznać za instrument finansowy, którego cena (kwota Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych) zależeć będzie bezpośrednio lub pośrednio od wartości wskaźnika finansowego.

W związku z tym wypełni ono definicję pochodnego instrumentu finansowego z art. 5a pkt 13 u.p.d.o.f.

Jak wynika z powyższego, realizacja Prawa dokonana przez Osoby Uprawnione stanowiła będzie realizację instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f., będąc przychodem z kapitałów pieniężnych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w treści interpretacji wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2014 r., (sygn. IPPB2/415-I10/14-2/AS), w dniu 21 maja 2013 r. (sygn. IPPB2/415-181/13-4/MK), w dniu 11 października 2013 r. (sygn. IPPB2/415-564/13-2/AK) oraz w dniu 18 marca 2014 r. (IPPB2/415-891/13-4/MG), a także w treści interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. (sygn. ILPB2/415-274/13-2/TR) oraz w dniu 5 grudnia 2013 r., (sygn. ILPB2/415-839/13-4/WM).

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 u.p.d.o.f., uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 u.p.d.o.f. po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, kwota Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych wynikająca z realizacji Prawa przez Osoby Uprawnione (w oparciu o wskaźniki finansowe Banku) stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f., podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. Zatem, również w chwili realizacji Prawa i dokonania na rzecz Osoby Uprawnione wypłaty Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych, Bank nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 u.p.d.o.f., Bank będzie zobligowany do sporządzenia dla Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesiania ich do Osób Uprawnionych i właściwych urzędów skarbowych.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód po stronie Osób Uprawnionych będzie powstawał dopiero w momencie realizacji Instrumentu, tj. w momencie, gdy kwota Płatności z Tytułu Realizacji Instrumentów Finansowych stanie się należna (a nie na żadnym wcześniejszym etapie) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f., podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. W rezultacie, na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jednak zobowiązany on będzie do sporządzenia i przesłania do urzędów skarbowych i Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) zgodnie z art. 39 ust. 3 u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że wydane one zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl