Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 marca 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/436-336/12-4/WS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2012 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 24 grudnia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 25 marca 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania otrzymanych kwot - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania otrzymanych kwot.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14f § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 19 marca 2013 r., nr ILPB2/436-336/12-2/WS ILPB2/415-1166/12-2/WS, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 19 marca 2013 r., skutecznie doręczono w dniu 21 marca 2013 r., natomiast w dniu 25 marca 2013 r. przedmiotowy wniosek został uzupełniony.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od roku 1982 (styczeń), po prawomocnym Postanowieniu SR - w sprawie nabycia prawa do spadku po zmarłym rodzicu (XX), Wnioskodawca został współwłaścicielem (3/16) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (segment środkowy), składającym się z lokali na parterze i I piętrze zamieszkałych przez rodzeństwo i najemców (prowadzących rozliczenie finansowe z tym rodzeństwem), bez działu spadku oraz bez dostępu Zainteresowanego.

Od roku 2009 (styczeń), po prawomocnym Postanowieniu SR - w sprawie nabycia prawa do spadku po zmarłym rodzicu (YY), Wnioskodawca został współwłaścicielem (1/16) nieruchomości zabudowanej ww. budynkiem mieszkalnym, bez działu spadku oraz dostępu (zasiedlenie przez ww. rodzeństwo).

W roku 2011 (wrzesień), na mocy Aktu Notarialnego (Kancelaria Notarialna) Zainteresowany dokonał na rzecz Właściciela + Inni (skrajnego segmentu ww. budynku), nieodpłatnego przeniesienia praw do ww. nieruchomości (1/2 lokalu na parterze + grunt) oraz prawa dojazdu (z drogi publicznej) do obu segmentów ww. budynku.

W Postanowieniu SR z dnia 26 stycznia 2012 r., które stało się prawomocne dnia 15 czerwca 2012 r. - po oddaleniu apelacji współwłaścicieli lokalu na piętrze, zasądzono na rzecz Wnioskodawcy nw. kwoty tytułem:

a.

wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości (od współwłaścicieli lokalu na piętrze), w kwocie 7 336,00 i 7 000,00 zł (odpowiednio),

b.

kosztów postępowania w kwocie po 500,00 zł (od obu współwłaścicieli).

Ponadto SR zasądził od Wnioskodawcy na rzecz ww. osób kwoty w wysokości po 2 662,50 zł. tytułem zwrotu nakładów.

W miesiącu czerwcu br. Zainteresowany wystąpił do US z zapytaniem (pisemnym) dot. ustalenia katalogu (ewentualnych podatków/opłat), podania terminu ich wniesienia oraz wzoru druku informującego US o tym fakcie.

Naczelnik US pismem z dnia 2 sierpnia 2011 r., udzielił odpowiedzi, wymieniając katalog czynności skutkujących obowiązkiem podatkowym/wniesieniem opłat, stwierdzając przy tym, iż wskazane w ww. Postanowieniu SR czynności jak i kwoty wynagrodzenia (na rzecz mojej osoby) nie stanowią obowiązku podatkowego czy wniesienia opłat.

W miesiącu wrześniu br.... dokonała wpłaty na rachunek bankowy Wnioskodawcy kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy należnością na jej rzecz, a Jego zobowiązaniem.

W miesiącu listopadzie br. Zainteresowany złożył (przy udziale Kancelarii Adwokackiej) wniosek do Komornika Sądowego o wyegzekwowanie zasądzonej w ww. Postanowieniu należności pomniejszonej o zobowiązania Wnioskodawcy (w nim wskazane).

Od nabytego prawa do spadku Zainteresowany wniósł (w roku 2009) opłaty w wysokości ustalonej przez US.

Na bezpośrednie potrzeby procesu sądowego jak i postępowania egzekucyjnego Wnioskodawca poniósł wydatki (nie odliczone od podatku dochodowego w latach ich przebiegu), których koszt szacuje na kwotę (co najmniej) 7.652,15 zł W katalogu wydatków uwzględniono m.in.:

a.

opłaty na rzecz Kancelarii Prawnej i Adwokackiej Prawnej,

b.

koszty przejazdów środkami komunikacji (transport publiczny), w roku 1981 oraz w latach 2008-2012, (na posiedzenia sądowe, do US oraz Kancelarii Notarialnej),

c.

opłaty stanowiące zaliczkę na wydanie opinii przez trzech biegłych sądowych w wysokości wskazanej przez SR,

d.

opłatę za wniesienie odwołania od ww. apelacji (wraz z obsługą Kancelarii Adwokackiej),

e.

koszty kserokopii i druku odpowiedzi/zapytań, wydania aktualnego wypisu z KW, dla potrzeb przebiegu postępowania sądowego (przed SR i SO) jak i zgromadzenia wymaganych dokumentów,

f.

koszty podatku od nieruchomości (w latach 2010 i 2011) na rzecz Urzędy Gminy,

g.

inne opłaty, w tym za korespondencję, wydanie zaświadczeń, postanowienia, wypisu z KW, itp.

h.

dodatkowo - na potrzeby postępowania egzekucyjnego (przez Komornika Sądowego) Wnioskodawca wniósł w Kancelarii Adwokackiej opłatę w wysokości 500,00 zł.

Na potrzeby remontu więźby dachowej (nad ww. budynkiem) Zainteresowany wniósł w roku 1994 (w gotowce), zaliczkę w kwocie 10 000.000,00 zł.

W zestawieniu kosztów nie ujęto opłaty za wydanie przez Biuro Krajowej Informacji Podatkowej interpretacji indywidualnej (na wniosek z dnia 15 grudnia 2012 r.), w wysokości 40,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy od kwot zasądzonych na rzecz Wnioskodawcy od osób wskazanych w Postanowieniu SR zachodzi potrzeba zapłaty na rzecz US ewentualnego podatku dochodowego/opłaty, a jeśli tak to w jakiej formie, wysokości, terminie oraz na jakim druku należy złożyć informacje o tym fakcie, biorąc pod uwagę stanowisko Naczelnika US oraz opis stanu faktycznego przywołany w przedmiotowym wniosku.

2.

Czy przyjęty (za poradą Kancelarii Adwokackiej) tryb wzajemnej kompensacji należności wskazanych ww. Postanowieniu jest prawnie dopuszczalny..."

Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 w odniesieniu do podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast odpowiedź na pytanie nr 1 w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych, zawarta została w interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2013 r. nr ILPB2/415-1166/12-4/WS. Z kolei w zakresie pytania nr 2 w dniu 19 marca 2013 r. wydane zostało postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB2/436-336/12-3/WS ILPB2/415-1166/12-3/WS.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, w opisanym w przedmiotowym wniosku przypadku nie występuje obowiązek (w odniesieniu do Jego osoby) dokonania zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a.

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b.

umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c.

(uchylona),

d.

umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e.

umowy dożywocia,

f.

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g.

(uchylona),

h.

ustanowienie hipoteki,

i.

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j.

umowy depozytu nieprawidłowego,

k.

umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Dyspozycja zawarta w art. 1 ust. 2 przedmiotowej ustawy stanowi, że ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o czynnościach cywilnoprawnych, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do przedmiotów opodatkowania określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.

Z treści art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika zatem zasada, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne tam wymienione. Czynności te nie obejmują otrzymania wynagrodzenia i zwrotu kosztów postępowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

W związku z powyższym uzyskane przez Wnioskodawcę przedmiotowe wynagrodzenie oraz kwota zwrotu kosztów postępowania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl