Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-987/13-2/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2013 r. (data wpływu 11 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 70 ha zarówno w zakresie produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej, na którą to produkcję składa się m.in. hodowla krów, koni, drobiu, uprawa rzepaku, kukurydzy, pszenicy.

Dnia 19 lutego 2010 r., na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości, Zainteresowany nabył udział wynoszący 1/3 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości rolnej, której sposób korzystania oznaczono w księdze wieczystej jako R - grunty orne o powierzchni 13,4 ha. Nadto, na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości z dnia 22 marca 2011 r. Wnioskodawca nabył udział wynoszący 1/3 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości rolnej, bezpośrednio przylegającej do ww. nieruchomości o powierzchni ok. 10,6 ha.

Nabycie od kombinatu rolniczego przedmiotowych nieruchomości rolnych, uprawnianych od wielu lat każdorazowo poprzedzone zostało zawarciem warunkowej umowy sprzedaży. Celem nabycia przez Zainteresowanego oraz pozostałych współwłaścicieli rzeczonych nieruchomości było powiększenie prowadzonych przez nich od ponad 13 lat gospodarstw rolnych. Zarówno pozostali współwłaściciele, jak i Wnioskodawca na przedmiotowych nieruchomościach, poza ich uprawianiem, zamierzali wybudować siedliska (domy mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi).

W celu uprawiania nabytych gruntów rolnych jeden ze współwłaścicieli zakupił dodatkowy sprzęt rolniczy oraz objęty został kilkuletnim programem realizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wymienione nieruchomości rolne leżą na terenie nie objętym aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dacie nabycia, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, nieruchomości przeznaczone były w całości pod tereny upraw rolniczych i chronionego krajobrazu. W następstwie zmiany studium, począwszy od miesiąca listopada 2011 r., przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały w części pod zalesienie oraz w części pod zabudowę mieszkaniową niską. W ewidencji gruntów rzeczone nieruchomości oznaczone są i były jako R - grunty orne.

Na przeszkodzie w realizacji pierwotnych planów stanął m.in. konflikt jaki pojawił się pomiędzy małżonkami pozostałych współwłaścicieli. Wobec zaistniałego konfliktu Zainteresowany wraz z pozostałymi współwłaścicielami zaniechali realizacji pierwotnego planu budowy siedliska, a także, za namową małżonek pozostałych współwłaścicieli, postanowili znieść istniejącą między nimi współwłasność nieruchomości poprzez ich sprzedaż.

Pomimo podjętych starań nie było chętnych na nabycie dwóch nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni około 24 ha. Zgłaszały się jedynie osoby, które były zainteresowane zakupem działek o znacznie mniejszej powierzchni. W związku z powyższym, a jednocześnie koniecznością zbycia nieruchomości wraz Wnioskodawca z pozostałymi współwłaścicielami podjęli starania zmierzające do wydzielenia działek o znacznie mniejszych areałach.

Z przedmiotowego gruntu wydzielonych zostało w tzw. trybie rolnym 21 działek o powierzchni powyżej 0,3 ha. Dla tych nieruchomości nie zostały wydane jakiekolwiek decyzje warunkach zabudowy. Począwszy od 2011 r. wraz z pozostałymi współwłaścicielami Zainteresowany dokonał zbycia pięciu - z przypadających faktycznie na jednego współwłaściciela - działek gruntu, tj. dotychczas Wnioskodawca zbył przysługujące mu udziały w 20 wydzielonych działkach.

Mimo sprzedaży wyżej wymienionych działek w dalszym ciągu są one aktywnie uprawiane oraz utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. W stosunku do tychże działek wypłacane są dopłaty bezpośrednie. Przedmiotowe uprawy pozostają pod kontrolą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kontrola obejmuje weryfikację danych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności (dotyczących rodzaju prowadzonych upraw, oraz areału gospodarstwa rolnego) ze stanem faktycznym.

Przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowych działek został przez Zainteresowanego wykazany w deklaracji PIT - 39.

Wnioskodawca nie prowadził i nie prowadzę działalności gospodarczej, której przedmiotem byłby obrót nieruchomościami, nie posiada w tym zakresie również jakichkolwiek uprawnień.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż przez wszystkich współwłaścicieli działek gruntu o pow. 0,3 ha podmiotom trzecim, które pomimo ich sprzedaży są w dalszym ciągu uprawiane, korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy wyżej opisana sprzedaż nieruchomości o pow. 0,3 ha korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż spełniony został warunek zawarty w tej normie prawnej, a mianowicie nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego w wyniku sprzedaży nie utraciły swego charakteru rolnego, bowiem w dalszym ciągu są one uprawiane, a zatem wykorzystywane na cele rolne.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy udział w nieruchomości rolnej został nabyty po dniu 1 stycznia 2009 r., w niniejszej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w ww. brzmieniu, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym, zgodnie z art. 2 ust. 4 tej ustawy, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Uszczegóławiając jakiego rodzaju grunty wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika Nr 6 tego rozporządzenia. Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwale, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy.

Wobec powyższego zwolnienie przychodów ze sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od podatku dochodowego uwarunkowane jest następującymi przesłankami:

* grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,

* muszą stanowić gospodarstwo rolne (tekst jedn.: będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,

* grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Utrata charakteru rolnego lub leśnego gruntu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia.

Aby można było zastosować przedmiotowe zwolnienie muszą zostać spełnione wszystkie powyżej wskazane warunki. Utrata charakteru rolnego lub leśnego gruntów, w rozumieniu ww. przepisu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Przekształcenie sposobu wykorzystania gruntów może nastąpić bezpośrednio po sprzedaży, może też być procesem rozłożonym w czasie. Dla możliwości skorzystania ze zwolnienia istotny jest sposób wykorzystania gruntów po sprzedaży.

Ustawodawca w powołanym przepisie zwalnia z opodatkowania tylko i wyłącznie te przychody, które uzyskane zostały w związku ze sprzedażą gospodarstwa rolnego lub też jego części. Zatem w sytuacji, gdy zbyte zostały przez Wnioskodawcę udziały w części gospodarstwa rolnego (wraz z pozostałymi współwłaścicielami), aby skorzystać z powyższego zwolnienia musiały zostać spełnione wszystkie powyżej przedstawione warunki.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca nabył udział w nieruchomości rolnej. Część nieruchomości Zainteresowany wraz z pozostałymi współwłaścicielami zbył podmiotom trzecim. Mimo sprzedaży przedmiotowych nieruchomości podmiotom trzecim nie utraciły one rolnego charakteru, gdyż po dziś dzień są one aktywnie uprawiane. W takiej sytuacji stwierdzić należy, że spełnione zostały przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawniające do skorzystania ze zwolnienia określonego w tym przepisie. Zatem przychód uzyskany przez Zainteresowanego oraz pozostałych współwłaścicieli ze sprzedaży części nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego podmiotom trzecim korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy ww. przepisu.

Powyższe stanowisko potwierdzają interpretacje indywidualne wydawane przez Ministra Finansów oraz orzeczenia sądów administracyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wskazać należy, że z uwagi na to, że wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został złożony przez Wnioskodawcę - jednego ze współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych współwłaścicieli.

Pozostali współwłaściciele, chcąc uzyskać interpretację indywidualną, powinni wystąpić z odrębnymi wnioskami o jej wydanie.

Natomiast w odniesieniu do interpretacji indywidualnych, które w ocenie Wnioskodawcy potwierdzają stanowisko Zainteresowanego, tut. Organ wskazuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

W nawiązaniu do orzeczeń sądów administracyjnych, do których odwołuje się Wnioskodawca, należy wskazać, że nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii, gdyż zapadły w innych sprawach i nie mają mocy wiążącej w omawianym przypadku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl