ILPB2/415-917/11-6/AJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 grudnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-917/11-6/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2011 r. (data wpływu 7 września 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2011 r. (data wpływu 5 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania nabytego w drodze zamiany - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania nabytego w drodze zamiany.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 28 listopada 2011 r. nr ILPB2/415-917/11-2/AJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Zainteresowanego do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, iż nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Pouczono również Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 28 listopada 2011 r. Natomiast w dniu 5 grudnia 2011 r. do tut. Organu wpłynęło pismo wraz potwierdzeniem przelewu - na konto Izby Skarbowej w Poznaniu - brakującej kwoty w wysokości 40 zł.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Na podstawie postanowienia sądu rejonowego z dnia 17 lutego 2011 r. Wnioskodawca nabył spadek po zmarłym - dniu 3 grudnia 2010 r. - ojcu. W skład spadku udział w wysokości 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 48 m2.

W dniu 8 kwietnia 2011 r. dokonano działu spadku po ojcu i zniesienia współwłasności prawa do lokalu, w ten sposób Zainteresowany nabył na wyłączną własność spółdzielcze prawo do ww. lokalu mieszkalnego.

W dniu 30 maja 2011 r. Wnioskodawca dokonał zamiany własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na lokal własnościowy. Strony określiły wartość samodzielnego lokalu mieszkalnego na kwotę 80.000 zł, natomiast spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na kwotę 110.000 zł.

Następnie w dniu 30 sierpnia 2011 r. Zainteresowany dokonał sprzedaży własności lokalu za kwotę 75.000 zł W związku z powyższym do 30 kwietnia 2012 r. Wnioskodawca powinien złożyć zeznanie PIT-39, w którym wykaże:

I transakcja:

1.

Przychód 110.000 zł

2.

Koszty uzyskania przychodu 0 zł

3.

Dochód 110.000 zł

4.

Kwota dochodu zwolnionego z art. 21 ust. 1 pkt 131 - 80.000 zł.

II transakcja:

1.

Przychód 75.000 zł

2.

Koszty uzyskania 80.000 zł.

3.

Strata 5.000 zł.

4.

Podstawa obliczenia podatku 30.000 zł.

Podatek należny 5.700 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w wyniku zamiany mieszkania otrzymanego w spadku można zastosować kwotę wydatków dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 80.000 zł (1 transakcja) oraz kwoty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 6c -w kwocie 80.000 zł (2 transakcja).

Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania nabytego w drodze zamiany. Natomiast w części dotyczącej zwolnienia przedmiotowego w dniu 9 grudnia 2011 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-917/11-5/AJ.

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawodawca nie wyklucza w opisanej sytuacji, że kwota 80.000 zł może stanowić jednocześnie wydatek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 6c. Dlatego podstawę obliczenia podatku winna być kwota 30.000 zł, a należny podatek 5.700 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okres ten odnosi się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W przypadku zbycia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla określenia właściwej podstawy prawnej normującej zasady opodatkowania przychodu (dochodu) uzyskanego z jego zbycia, istotne jest z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalenie daty nabycia prawa.

Przez pojęcie "nabycie" należy rozumieć nie tylko zakup, ale również każdą inną czynność prawną, w wyniku której dochodzi do przeniesienia prawa własności a zatem m.in. zamianę.

W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że rezultatem umowy zamiany nieruchomości lub prawa jest nabycie na własność innej nieruchomości lub prawa. Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa nabytego uprzednio w drodze zamiany, datą, od której należy liczyć okres pięcioletni, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 jest rok, w którym dokonano zamiany nieruchomości lub praw.

W związku z powyższym, sprzedaż w 2011 r. własnościowego prawa do lokalu stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, ponieważ ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze zamiany.

Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sprawie Zainteresowany dokonał zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu w dniu 30 maja 2011 r., przy sprzedaży lokalu zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

* dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

* dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 30e ust. 3 ustawy podatkowej, w przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) dochód ustala się u każdej ze stron umowy na zasadach, o których mowa w ust. 2.

Biorąc powyższe pod uwagę, przychodem z odpłatnego zbycia (sprzedaży) jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, o ile odpowiada wartości rynkowej, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

W myśl przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

Artykuł 22 ust. 6c ww. ustawy stanowi, iż koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Przepis art. 22 ust. 6c ustawy w sposób jednoznaczny stanowi co w przypadku sprzedaży nieruchomości może być uznane za koszt uzyskania przychodu. Przepis ten posługuje się m.in. pojęciem kosztu nabycia. W przypadku podatników zbywających nieruchomość nabytą w drodze zamiany kosztem tym bezspornie jest koszt nabycia zbywanej w drodze zamiany nieruchomości. Zatem w przypadku sprzedaży mieszkania nabytego w drodze zamiany, kosztem nabycia będzie określona w umowie zamiany wartość mieszkania przekazanego na rzecz kontrahenta w zamian za mieszkanie będące przedmiotem sprzedaży.

Reasumując mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawne, należy stwierdzić, iż dochód ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze zamiany w 2011 r. będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, wskazać należy, iż w przypadku Wnioskodawcy do kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6c ww. ustawy z tytułu sprzedaży własnościowego prawa do lokalu, można zaliczyć wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zbytego w drodze zamiany (w przedmiotowej sytuacji będzie to kwota 110.000 zł). Aby bowiem nabyć własnościowe prawo do lokalu Wnioskodawca oddał w zamian spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. I to wartość tego oddanego mieszkania stanowić będzie koszt nabycia nowego, które następnie Zainteresowany sprzedał, nie zaś - jak twierdzi Wnioskodawca - wartość nabytego w drodze zamiany mieszkania o wartości 80.000 zł.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl