ILPB2/415-903/09-4/AJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-903/09-4/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2009 r. (data wpływu 16 września 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2009 r. (data wpływu 30 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych jest:

* nieprawidłowe - w części dotyczącej opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości gruntowej,

* prawidłowe - w części dotyczącej opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia budynku mieszkalnego.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości gruntowej, gruntu rolnego oraz budynku mieszkalnego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych o których mowa w art. 14b § 3, w związku z czym pismem z dnia 23 października 2009 r. znak ILPB2/415-903/09-2/AJ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 23 października 2009 r., skutecznie doręczono w dniu26 października 2009 r. Natomiast odpowiedź na nie została nadana w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w dniu 28 października 2009 r. (data wpływu 30 października 2009 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Postanowieniem sądu rejonowego Wnioskodawca nabył spadek w wysokości 2/6 udziału po zmarłej - dnia 6 sierpnia 2008 r. - mamie.

W skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 3300 m 2 oraz druga nieruchomość o powierzchni 1758 m 2 wraz z budynkiem mieszkalnym o powierzchni 83 m 2 posadowionym na tej działce. Obydwie nieruchomości stanowią własność spadkodawcy.

W dniu 24 lipca 2009 r. Zainteresowany zbył odpłatnie w dziale spadku na rzecz bratanka i bratanicy (jako współudziałowców tego spadku) ww. spadek (2/6 udziału) w wysokości29 100 zł.

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 3300 m 2 jest odrębnym gruntem rolnym zgodnym z wypisem z rejestru gruntów, nieużytkowana od kilku lat.

Wnioskodawca jako nabywca nie prowadzi gospodarstwa rolnego. Wartość tego gruntu w wysokości 2/6 udziału wynosi 1430 zł (wg druku SD-Z2 wykazanego do urzędu skarbowego).

Druga nieruchomość - czyli działka z budynkiem mieszkalnym również własność spadkodawcy wynosi w udziale 2/6 - 26 670 zł, w tym wartość budynku 10 000 zł.

Zainteresowany wskazał, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej. W momencie sprzedaży przedmiotowe grunty nie stanowiły całości ani też części gospodarstwa rolnego, ponieważ powierzchnia gruntów wynosiła 0,5058 ha. Aby gospodarstwo było gospodarstwem rolnym powierzchnia jego gruntów musi przekraczać 1 ha. W związku ze sprzedażą grunty nie utraciły charakteru rolnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy grunt rolny opisany przez Wnioskodawcę powinien zostać wykazany w zeznaniu rocznym za rok 2009 i opodatkowany w wysokości 19% z kwoty 1430 zł.

2.

Czy działka na której stoi budynek również podlega opodatkowaniu.

3.

Czy budynek jest wyłączony z opodatkowania.

Tutejszy organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 2 i nr 3 dotyczące opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki na której stoi budynek oraz budynku. Natomiast w zakresie pytania nr 1 w dniu 3 grudnia 2009 r. zostało wydane postanowienie bez rozpatrzenia nr ILPB2/415-903/09-5/AJ, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie przedstawił własnego stanowiska w sprawie w odniesieniu do tego pytania.

Zdaniem Wnioskodawcy, druga nieruchomość czyli działka wraz z budynkiem mieszkalnym nie podlega opodatkowaniu.

Budynek mieszkalny stanowi integralną część całości i powinien być wyłączony z opodatkowania, ponieważ Zainteresowany mieszkał i był zameldowany na pobyt stały u rodziców w latach 1951-1977 r.

Zainteresowany nie jest przekonany czy osobny grunt rolny opisany przez Niego, nie będący częścią gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

* nieprawidłowe - w części dotyczącej opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości gruntowej,

* prawidłowe - w części dotyczącej opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia budynku mieszkalnego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

nbspnbsp - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ww. ustawie w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Wobec wyżej powołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionym stanie faktycznym dla zastosowania zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości istotne znaczenie ma data nabycia udziału w przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia spadku przez Wnioskodawcę jest data śmierci spadkodawcy.

W związku z tym, że przedmiotową nieruchomość Wnioskodawca nabył w drodze spadku w 2008 r. do ustalenia skutków podatkowych sprzedaży tej części nieruchomości, zgodnie z treścią zacytowanego przepisu przejściowego, należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi - 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

nbspnbsp - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a) - d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy zmieniającej (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatników uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którzy złożą w terminie zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy, za rok podatkowy w którym nastąpiło odpłatne zbycie, oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 cyt. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r. (oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej).

Wobec powyższego, zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków:

* okres zameldowania na pobyt stały nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia,

* złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy tj. do 30 kwietnia roku podatkowego.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że został spełniony warunek zameldowania na pobyt stały przez okres minimum 12 miesięcy przed datą zbycia, bowiem Wnioskodawca był zameldowany w przedmiotowym budynku w latach 1951-1977.

Podkreślić należy, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wyżej wskazany okres.

Należy również zaznaczyć, że zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy podlega m.in. przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego. Przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntu, na którym taki budynek jest posadowiony.

Reasumując stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca złoży we wskazanym wyżej terminie oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia przedmiotowego, we właściwym urzędzie skarbowym - to dochód uzyskany ze zbycia budynku mieszkalnego będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przychód ze sprzedaży gruntu związanego z tym budynkiem podlega opodatkowaniu na zasadach wymienionych w art. 30e ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl