ILPB2/415-895/10-3/TR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 października 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-895/10-3/TR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2010 r. (data wpływu: 22 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej, nabytych w drodze darowizny, w celu ich umorzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej, nabytych w drodze darowizny, w celu ich umorzenia oraz w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej, nabytych w drodze darowizny, w celu ich umorzenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki akcyjnej (dalej: "Spółka"). Ojciec i matka Wnioskodawcy są również akcjonariuszem Spółki. Rodzice Wnioskodawcy planują zmniejszenie swojego zaangażowania w Spółce i darowanie Wnioskodawcy większości posiadanych akcji. Po przeprowadzeniu darowizny Wnioskodawca nie wyklucza, iż akcje te zostaną w przyszłości umorzone. Umorzenie dotyczyłoby całości albo części akcji otrzymanych w drodze darowizny i nastąpiłoby w ramach tzw. umorzenia dobrowolnego, tj. w drodze odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia (identyfikacja umarzanych akcji będzie możliwa na podstawie numerów akcji). Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji. Podstawę umorzenia dobrowolnego będą stanowiły uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz odpowiednie dokumenty korporacyjne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% zostanie pobrany od nadwyżki przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem akcji nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości wartości akcji z dnia ich darowizny.

2.

Czy koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego umorzenia akcji będzie stanowiła wartość rynkowa akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny.

Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na drugie pytanie przedstawione we wniosku, natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie pierwsze w dniu 21 października 2010 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-895/10-2/TR.

Zdaniem Wnioskodawcy, w treści art. 24 ust. 5d ustawy o PT nie dokonano doprecyzowania, w jaki sposób należy ustalić wartość udziałów lub akcji z dnia nabycia spadku lub darowizny na potrzeby obliczenia kosztu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji). Według Wnioskodawcy, w przepisie tym jest mowa o wartości rynkowej akcji (udziałów) z dnia ich nabycia w drodze darowizny lub spadku.

Taka konkluzja wynika z faktu, iż wobec braku przedmiotowej definicji w ustawie o PIT należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.), dalej: ustawa o PSD. W konsekwencji określenie wartości akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny powinno zostać ustalone zgodnie z art. 8 ustawy o PSD. Przepis ten stanowi, iż wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona ich wartości rynkowej. Wartość rynkową praw majątkowych w świetle ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego (nabycie darowizny).

Analiza powyższych przepisów wskazuje, iż na potrzeby rozliczenia w zakresie podatku od spadków i darowizn należy uwzględnić ostatecznie wartość rynkową przedmiotu darowizny, ustaloną przez strony w umowie darowizny, jeżeli nie odbiega ona od wartości rynkowej akcji (udziałów).

Stąd, Wnioskodawca uważa, iż ustalenie kwoty wartości akcji z dnia darowizny, podlegającej odliczeniu od podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym na gruncie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT powinno nastąpić w oparciu o wartość rynkową akcji z dnia dokonania darowizny.

W konsekwencji, przy ustalaniu dochodu Wnioskodawcy z odpłatnego zbycia akcji w celu umorzenia na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT podstawę opodatkowania pomniejsza się o wartość rynkową akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny. Tak ustalony dochód Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym.

Wnioskodawca wskazuje także na praktykę organów podatkowych, która - w Jego ocenie - potwierdza Jego stanowisko w tym zakresie, na dowód czego przytacza On rozstrzygnięcia organów podatkowych.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa - zdaniem Zainteresowanego - należy uznać, iż w przypadku zbycia akcji na rzecz Spółki w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych akcji z dnia nabycia darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie, w odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę rozstrzygnięć organów podatkowych, tut. Organ informuje, że wydane zostały one w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl