ILPB2/415-75/11-2/WM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-75/11-2/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana., przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2011 r. (data wpływu 17 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W listopadzie 2003 r. Wnioskodawca wspólnie z małżonką nabył nieruchomość do majątku dorobkowego objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Następnie, po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, małżonkowie dokonali umownego podziału majątku, w wyniku czego Zainteresowany zobowiązał się przekazać swój udział w nieruchomości małżonce w zamian za określoną kwotę pieniężną.

Dnia 15 grudnia 2008 r. Wnioskodawca w drodze aktu notarialnego sprzedał przysługujący Mu udział, w ten sposób, że #188; wartości nabyła była żona, zaś #188; - rodzice byłej żony.

Zainteresowany podaje, iż dzięki powyższej transakcji zostały wyczerpane wzajemne roszczenia związana z majątkiem wspólnym. Uzyskany z tego tytułu przychód w kwocie 262 919,48 zł mieści się w przysługującym Wnioskodawcy udziale w majątku dorobkowym i jest ekwiwalentny.

Końcowo, Zainteresowany zaznacza, iż sprzedaż udziału w nieruchomości nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy powyższa kwota, otrzymana tytułem wyrównania udziałów stron w majątku wspólnym, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też podlega wyłączeniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota otrzymana tytułem wyrównania udziałów stron w majątku wspólnym nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zastosowanie znajdzie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. w opinii Zainteresowanego, nie ma przy tym znaczenia fakt, iż #188; wartości otrzymał od rodziców byłej żony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Podkreślić należy, iż cytowany wyżej przepis ma zastosowanie do opodatkowania, a dokładnie braku opodatkowania nabycia majątku otrzymanego w wyniku podziału wspólnego majątku małżonków. Chodzi tu o brak opodatkowania w momencie, kiedy małżonkowie dokonują podziału majątku. Wskazuje na to jednoznacznie treść przepisu, z którego wynika, że nie podlega opodatkowaniu "przychód z podziału wspólnego majątku (...)". Natomiast przepis ten nie ma już zastosowania do zbycia majątku nabytego w wyniku podziału majątku małżonków.

Tak więc przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z nich z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W treści wniosku Zainteresowany wskazał, że po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód dokonano umownego podziału majątku. Następnie dnia 15 grudnia 2008 r. Wnioskodawca sprzedał na rzecz byłej żony i jej rodziców przysługujący Mu udział w nieruchomości.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż skutki prawno-podatkowe ww. przeniesienia prawa własności udziału w przedmiotowej nieruchomości nie są wyłączone spod działania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie ww. art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy. Podkreślenia bowiem wymaga fakt, iż w analizowanej sprawie mamy do czynienia ze zbyciem majątku już nabytego w wyniku podziału majątku objętego wspólnością małżeńską. Tym samym, na gruncie przedmiotowej sprawy zastosowanie znajdą wskazane niżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy stanu faktycznego wynika, że Zainteresowany nabył wraz z żoną nieruchomość w 2003 r.

Zatem, w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie bowiem z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w tej ustawie w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Na mocy art. 28 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada ta nie ma zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania zbycia złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e.

Z analizy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Zainteresowany w 2008 r. dokonał sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w 2003 r. Transakcja przedmiotowego zbycia nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przestawiony we wniosku stan faktyczny oraz wyżej przytoczone przepisy prawa, stwierdzić należy, iż stypizowane w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączenie stosowania ustawy nie będzie miało zastosowania. Stwierdzić bowiem należy, iż w treści wniosku wyraźnie wskazano, że przeniesienie prawa do przedmiotowego udziału w nieruchomości nastąpiło w drodze sprzedaży, a nie w ramach podziału wspólnego majątku małżonków. Ww. zbycie stanowi zatem czynność następczą w stosunku do podziału majątkowego małżeńskiego.

Zatem dokonana w 2008 r. sprzedaż stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na fakt, iż nastąpiła ona przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tj. w 2003 r.

W konsekwencji, po stronie Zainteresowanego wystąpi obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Tutejszy Organ pragnie nadmienić, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl