ILPB2/415-737/10-5/WM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 września 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-737/10-5/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2010 r. (data wpływu 14 czerwca 2010 r.), uzupełnionym pismem 11 sierpnia 2010 r. (data wpływu: 11 sierpnia 2010 r. - za pośrednictwem faksu oraz 16 sierpnia 2010 r. - za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów/akcji w spółce mającej osobowość prawną za wynagrodzeniem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów/akcji w spółce mającej osobowość prawną za wynagrodzeniem.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskujący jest właścicielem akcji/udziałów w spółkach kapitałowych (dalej: Spółki). Akcje i udziały, których jest właścicielem, mają zostać umorzone. Umorzenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku akcji i art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku udziałów

Z cytowanych przepisów wynika, że za zgodą wspólników umorzenie akcji/udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia. Umorzenie może być też przeprowadzone za wypłatą wynagrodzenia, przy czym wartość ta może być niższa od rynkowej wartości umarzanych akcji/udziałów. Umorzenie przeprowadzone będzie jako umorzenie dobrowolne.

Proces umarzania należących do Wnioskującego akcji/udziałów w Spółkach może jednocześnie zbiec się w czasie z przystąpieniem do Spółek, których akcje/udziały będą umarzane:

* osoby prawnej z siedzibą w Unii Europejskiej, w której to osobie prawnej Wnioskodawca posiadać będzie znaczący pakiet udziałów/akcji i/lub

* spółki osobowej z siedzibą w Unii Europejskiej, w której to spółce osobowej Wnioskodawca będzie wspólnikiem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy umorzenie akcji/udziałów w Spółkach kontrolowanych przez Wnioskującego bez wynagrodzenia w trybie przewidzianym w art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku spółki akcyjnej i art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje po Jego stronie powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy umorzenie akcji/udziałów w Spółkach za wynagrodzeniem spowoduje po stronie Wnioskującego powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji/udziałów.

Tutejszy Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące skutków podatkowych umorzenia udziałów/akcji w spółce mającej osobowość prawną za wynagrodzeniem. W zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów/akcji w spółce mającej osobowość prawną bez wynagrodzenia w dniu 14 września 2010 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-737/10-4/WM.

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie akcji/udziałów w Spółkach za wynagrodzeniem, spowoduje powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem z tytułu umorzenia a kosztem nabycia umarzanych akcji/udziałów ustalonym zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38.

Przedstawiając uzasadnienie przyjętego stanowiska, Zainteresowany wskazał, iż zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji), jest dochodem z udziału w zyskach osób prawnych.

Na podstawie zaś art. 24 ust. 5d powołanej ustawy, dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38.

W opinii Wnioskodawcy, z powyższych przepisów wynika, iż w celu obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego związanego z umorzeniem akcji/udziałów otrzymany przychód należy pomniejszyć o koszt nabycia umarzanych akcji, obliczony na zasadach wskazanych w art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskującego, dla opisanych zasad określania wysokości dochodu nie ma znaczenia fakt, iż wynagrodzenie uzyskane w związku z umorzeniem będzie niższe niż rynkowa wartość akcji/udziałów zbywanych celem ich umorzenia. W odniesieniu do wynagrodzenia za umarzane akcje/udziały nie ma zastosowania art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo, Zainteresowany wskazuje, iż Jego zdaniem powyższe stanowisko znalazło poparcie m.in. w następujących pismach organów skarbowych:

* interpretacja Ministra Finansów z dnia 20 maja 2009 r. (sygn. lPPB2/415-141/09-2/MG),

* interpretacja Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2009 r. (sygn. IPPB2/415-258/09-3/MK),

* interpretacja Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2009 r. (sygn. IPPB2/415-260/09-3/MK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych organów podatkowych należy stwierdzić, iż wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl