ILPB2/415-722/09-3/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 października 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-722/09-3/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie oceny skutków podatkowych dokonania darowizny certyfikatów inwestycyjnych na rzecz spółki na gruncie przepisów z zakresu tzw. cen transferowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej:

* podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z dokonaniem darowizny certyfikatów inwestycyjnych na rzecz spółki, w której Zainteresowany posiada udziały,

* podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie oceny skutków podatkowych dokonania darowizny certyfikatów inwestycyjnych na rzecz spółki na gruncie przepisów z zakresu tzw. cen transferowych,

* podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z dokonaniem darowizny certyfikatów inwestycyjnych na rzecz spółki, w której Zainteresowany nie posiada udziałów,

* ordynacji podatkowej w zakresie oceny skutków podatkowych czynności darowizny na rzecz spółki w oparciu o przepis art. 199a ustawy - Ordynacja podatkowa.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest właścicielem certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez polski fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych, działający na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych (dalej "certyfikaty"). Powyższe certyfikaty nabyte zostały za cenę ustaloną na poziomie ich wartości rynkowej lub objęte w zamian za wkład gotówkowy odpowiadający ich wartości rynkowej.

W przyszłości Zainteresowany nie wyklucza nabycia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne mające siedzibę w innych państwach Unii Europejskiej.

Wnioskodawca rozważa dokonanie darowizny certyfikatów na rzecz spółki kapitałowej, mającej siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (dalej "spółka").

W przypadku darowizny certyfikatów na rzecz spółki możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której w momencie dokonania darowizny Zainteresowany posiadać będzie udziały/akcje w spółce, na rzecz której dokonana zostanie darowizna, jak i z sytuacją, w której nie będzie posiadał udziałów/akcji w spółce.

W żadnym z powyższych wariantów po dokonaniu darowizny Wnioskodawca nie przewiduje obejmowania nowych udziałów/akcji w spółce ani w bezpośrednim następstwie czasowym, ani w dającej się przewidzieć przyszłości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy przeniesienie certyfikatów w drodze darowizny na rzecz spółki, w sytuacji, w której Wnioskodawca posiada w Spółce udziały, spowoduje po Jego stronie powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy skutki podatkowe transakcji opisanej w pytaniu nr 1 mogą być oceniane przez organy podatkowe na gruncie przepisów z zakresu tzw. cen transferowych.

3.

Czy przeniesienie certyfikatów w drodze darowizny na rzecz spółki, w sytuacji, w której Zainteresowany nie posiada udziałów w spółce, spowoduje po Jego stronie powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.

Czy w przypadku darowizny certyfikatów na rzecz spółki organ podatkowy może, w oparciu o przepisy art. 199a Ordynacji Podatkowej, wywieźć skutki podatkowe dokonanego rozporządzenia majątkowego właściwe dla innej niż darowizna czynności prawnej.

Tutejszy organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na drugie pytanie przedstawione we wniosku, natomiast:

* w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 1 w dniu 6 października 2009 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-722/09-2/JK,

* w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 3 w dniu 6 października 2009 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-722/09-4/JK,

* w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 4 w dniu 6 października 2009 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-722/09-5/JK.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 2 przedstawionego we wniosku - brak jest podstaw prawnych, aby transakcja polegająca na darowaniu certyfikatów na rzecz spółki mogła być oceniana na gruncie przepisów z zakresu cen transferowych.

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Dochody, o których mowa powyżej, określa się, w drodze oszacowania, stosując następujące metody:

1.

porównywalnej ceny niekontrolowanej,

2.

ceny odprzedaży,

3.

rozsądnej marży ("koszt plus").

Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie powyższych metod, stosuje się metody zysku transakcyjnego. Innymi słowy, przyczynkiem do zastosowania regulacji z zakresu cen transferowych jest ustalenie przez podmioty powiązane takich warunków zawartej transakcji, które doprowadzają do niewykazania lub zaniżenia dochodu do opodatkowania, jaki zostałby wykazany, gdyby transakcja miała miejsce pomiędzy niezależnymi stronami. Oznacza to - zdaniem Zainteresowanego - że w przypadku transakcji nieodpłatnych, które z natury swojej i w świetle obowiązujących przepisów, nie skutkują w ogóle powstaniem dochodu do opodatkowania, przepisy art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogą mieć zastosowania. Trudno tu bowiem mówić o ustaleniu warunków transakcji odbiegających od rynkowych skoro czynność prawna dokonana została pod tytułem darmym. Aby zakwestionować rynkowy charakter takiej transakcji trzeba by stwierdzić, że w relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi właściwa byłaby inna, tj. odpłatna forma transakcji. Regulacje dotyczące cen transferowych nie dają jednak - w opinii Wnioskodawcy - organom skarbowym prawa do oceny stosowności przyjętej przez podatnika formy czynności prawnej, a jedynie oceny warunków, na jakich analizowana transakcja została zawarta. Zakwestionowanie formy czynności prawnej przyjętej przez strony dla realizacji ich celów gospodarczych i przyjęcie, że jako podmioty powiązane powinny były zawrzeć inny typ umowy stałoby w jawnej sprzeczności z sentencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2004 (OTK-A 2004/5/41).

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dają podstawy do oceny podatkowych skutków darowizny na gruncie regulacji z zakresu cen transferowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Stosownie do art. 25 ust. 2 ww. ustawy dochody, o których mowa powyżej, określa się, w drodze oszacowania, stosując następujące metody:

1.

porównywalnej ceny niekontrolowanej,

2.

ceny odprzedaży,

3.

rozsądnej marży ("koszt plus").

W myśl natomiast ustępu 3 ww. artykułu, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie powyższych metod, stosuje się metody zysku transakcyjnego. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż przesłanką do zastosowania regulacji z zakresu cen transferowych jest ustalenie przez podmioty powiązane takich warunków zawartej transakcji, które doprowadzają do niewykazania lub zaniżenia dochodu do opodatkowania, jaki zostałby wykazany, gdyby transakcja miała miejsce pomiędzy niezależnymi stronami.

Tutejszy organ pragnie zauważyć, że wyżej wskazane przepisy rangi ustawowej nadają kompetencje organom podatkowym. Są to uprawnienia nadane aktem normatywnym bezwzględnie obowiązującym.

Z uwagi na powyższe w trybie wskazanym w art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa niedopuszczalne jest na nowo kształtowanie kompetencji ww. organów, które zostały im przypisane przez ustawodawcę. Zatem każdorazowo to w gestii tych organów (a nie Ministra Finansów wydającego interpretację przepisów prawa podatkowego) - zobligowanych przepisami prawa zarówno materialnego, jak i procesowego - mieści się przeprowadzenie postępowania dowodowego i ocena, czy zachodzą przesłanki do skorzystania z uprawnień wynikających z art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl