Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-644/08-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2008 r. (data wpływu - 6 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 12 lutego 2005 r. zmarła matka Wnioskodawczyni. Postanowieniem sądu rejonowego z dnia 6 września 2005 r. stwierdzono, że spadek po zmarłej nabyła Zainteresowana oraz Jej ojciec po 1/2 części. W skład spadku wchodził udział we współwłasności mieszkania własnościowego spółdzielczego oraz inne rzeczy. Podatek od spadku zapłaciła Wnioskodawczyni z ojcem w całości w 2006 r. Korzystała Ona wyłącznie z ulgi podatkowej przewidzianej dla osób bliskich z I grupy podatkowej.

W dniu 10 lipca 2007 r. aktem notarialnym zawarła Ona z ojcem umowę o dział spadku. W wyniku działu stała się właścicielką przedmiotowego mieszkania w całości. Ponadto Zainteresowana wyjaśniła, iż od dnia 31 sierpnia 2007 r. jest w tym mieszkaniu zameldowana.

Zamierza sprzedać mieszkanie w grudniu 2008 r. lub styczniu 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku sprzedaży ww. mieszkania Wnioskodawczyni będzie obciążona obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawczyni, skoro nabyła spadek w 2005 r. i zapłaciła w całości podatek od spadku, to nie mają wobec Niej zastosowania obecne przepisy dot. obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od sprzedaży przedmiotu dziedziczenia.

W ocenie Zainteresowanej, nawet gdyby miały one zastosowanie, to obowiązek ten zostaje zniesiony w związku ze spełnieniem przesłanki 12-miesięcznego okresu zameldowania w przedmiotowym mieszkaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie tut. organ wskazuje, że przedstawiając zdarzenie przyszłe, Wnioskodawczyni w swoim stanowisku w poz. 52 wniosku ORD-IN podała, że skoro nabyła spadek w 2005 r. i zapłaciła w całości podatek od spadku, to nie mają wobec Niej zastosowania obecne przepisy dotyczące obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od sprzedaży przedmiotu dziedziczenia. Mając na uwadze merytoryczną treść przedmiotowego wniosku, tut. organ zrozumiał, iż Zainteresowana miała na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

nbspnbsp - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Oznacza to zarazem, iż nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 31 grudnia 2006 r.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w roku bieżącym bądź w 2009 r. Wnioskodawczyni zamierza dokonać zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Udział w wysokości 1/2 przedmiotowego lokalu nabyła Ona w drodze spadku po zmarłej matce w 2005 r. Następnie na podstawie umowy z ojcem o dział spadku w 2007 r. nabyła kolejny udział stając się właścicielką całości ww. lokalu.

Wartość otrzymanego przez Zainteresowaną w następstwie działu spadku majątku przekracza wartość udziału przysługującego Jej w masie spadkowej.

Przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy, w kontekście zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) oraz w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istotne jest ustalenie momentu nabycia przez Zainteresowaną przedmiotowego lokalu.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 926 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia przez Wnioskodawczynię 1/2 części nieruchomości otrzymanej w drodze spadku jest data śmierci spadkodawcy. Zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego prawomocne postanowienie sądu stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę.

Tak więc, nabycie udziałów w przedmiotowej nieruchomości w drodze spadku miało miejsce w dwóch datach, tj. w dacie śmierci matki Zainteresowanej (2005 r.) oraz w dacie zawarcia umowy z ojcem o dział spadku (2007 r.)

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku, poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami uprawnionymi wyłącznie względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu spadku przedmiot wspólności. Jest to jedna z form nabycia.

Zniesienie współwłasności (dział spadku) nie stanowi jednak nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej. Jeżeli natomiast wartość rzeczy otrzymanych w drodze działu spadku przekracza wartość udziału danego spadkobiercy w spadku - wówczas za datę nabycia rzeczy w tej części przyjmuje się datę działu spadku.

Mając na względzie przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powyższe przepisy stwierdzić należy, że do sprzedaży części prawa do lokalu mieszkalnego odpowiadającej udziałowi jaki Wnioskodawczyni nabyła w spadku w 2005 r., będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Natomiast sprzedaż drugiej części ww. prawa będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r..

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., przychód uzyskany z dokonanej w 2008 r. sprzedaży mieszkania w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez Zainteresowaną w drodze spadkobrania w 2005 r. nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż wolne - w całości - od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Natomiast w odniesieniu do drugiej części przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego, odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze działu spadku w 2007 r. stwierdzić należy co następuje.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

nbspnbsp - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a) - d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Treść art. 21 ust. 21 ww. ustawy stanowi, że zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Jeśli natomiast Wnioskodawczyni nie złoży, w powyższym terminie oświadczenia określonego w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest zobowiązana do jego złożenia w terminie do 30 kwietnia 2009 r., aby uzyskany dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w 2008 r. był zwolniony od podatku dochodowego.

Takie rozwiązanie wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 361).

Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje, że aby skorzystać ze zwolnienia w nim przewidzianego - okres zameldowania na pobyt stały ma być nie krótszy niż 12 miesięcy "przed datą zbycia". Zatem okres ten odnosi się wyłącznie do daty zbycia powyżej cyt. prawa, a nie np. do daty jego nabycia albo daty wejścia w życie wymienionego przepisu. Nie jest więc konieczne, by podatnik był właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego przez cały ww. okres. Istotny jest tylko fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu czy budynku, natomiast istniejące stosunki własnościowe przypadające na okres ww. 12 miesięcy pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni zamierza dokonać sprzedaży mieszkania, w którym jest zameldowana od sierpnia 2007 r., a więc przez okres przekraczający 12 miesięcy.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że jeżeli Zainteresowana złoży oświadczenie, iż spełnia warunki do zwolnienia przedmiotowego, we właściwym urzędzie skarbowym, w terminie, o którym mowa wyżej - dochód uzyskany przez Nią ze zbycia mieszkania będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże jak wskazano wcześniej, zwolnieniu z opodatkowania na mocy ww. przepisu podlega jedynie dochód w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2007 r. przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że Wnioskodawczyni była zameldowania na pobyt stały nie krótszy niż 12 miesięcy "przed datą zbycia" spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Natomiast przychód w części odpowiadającej udziałowi w zbywanym mieszkaniu, który Zainteresowana nabyła po spadkodawczyni zmarłej w 2005 r. podlega zwolnieniu z opodatkowania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Końcowo tut. organ pragnie poinformować, że z dniem 1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316), z wyjątkiem przepisów wskazanych w art. 15 tej ustawy. Zmiana dotyczy m.in. kwestii składania stosownego oświadczenia o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 8 ust. 3 ustawy zmieniającej z dnia 6 listopada 2008 r. stanowi, że "podatnicy, do których mają zastosowanie ust. 1 lub ust. 2, oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy zmienianej w art. 1. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania".

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl