ILPB2/415-639/10-4/JK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-639/10-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2010 r. (data wpływu 17 maja 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 lipca 2010 r. (data wpływu 20 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Austrii - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Austrii oraz dotyczącej ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie odsetek.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz w art. 14f § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa pismem z dnia 13 lipca 2010 r. nr ILPB2/415-639/10-2/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem przez Zainteresowanego nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 13 lipca 2010 r., natomiast zaś w dniu 20 lipca 2010 r. (data nadania 19 lipca 2010 r.) do tut. organu wpłynęła odpowiedź na wezwanie, w której Zainteresowany uzupełnił ww. wniosek.

Tutejszy organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest opodatkowanie renty otrzymywanej z Austrii, natomiast w zakresie odsetek, w dniu 12 sierpnia 2010 r. wydano odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-639/10-5/JK.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od stycznia 2009 r. jest na rencie, którą uzyskał w Austrii. Renta ta jest Jego jedynym źródłem dochodów.

Renta jest przesyłana na konto walutowe Zainteresowanego. Przez cały rok nie odciągano zaliczek na podatek dochodowy.

W dniu 22 stycznia 2009 r. Wnioskodawca wrócił do kraju.

W maju br. Zainteresowany udał się do właściwego urzędu skarbowego złożyć zeznanie roczne i został poinformowany, że od dnia 1 stycznia 2009 r. renty z Austrii nie są opodatkowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy renta otrzymywana z Austrii podlega opodatkowaniu w Polsce.

2.

Czy Zainteresowany jest zobowiązany do zapłaty karnych odsetek, oraz w jaki sposób będą one naliczane.

3.

Czy bank i pracownik urzędu skarbowego ponoszą jakąś winę.

Zdaniem Wnioskodawcy, stanowisko pracownika urzędu skarbowego, iż renty z Austrii od dnia 1 stycznia 2009 r. nie podlegają opodatkowaniu w Polsce jest prawidłowe i Zainteresowany w pełni się z nim zgadza.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a tej ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 4a tej ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Umowy te regulują kwestie zasad i miejsca opodatkowania dochodów rezydentów jednego kraju uzyskanych ze źródeł przychodów położonych na terytorium drugiego kraju, a więc sytuacje w których może mieć miejsce podwójne opodatkowanie, przede wszystkim z tego powodu, że źródło przychodów położone jest w innym państwie, niż państwo rezydencji podatnika osiągającego przychody.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca mieszkający od dnia 22 stycznia 2009 r. w Polsce otrzymuje rentę z Austrii.

Tak więc w niniejszej sprawie ma zastosowanie umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisana w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1921).

Stosownie do jej uregulowań zawartych w art. 18 ust. 1, emerytury i podobne płatności lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie.

Z powyższego zapisu jasno wynika, iż renta otrzymywana z Austrii wypłacana osobie mającej zamieszkanie w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, do źródeł przychodów określonych w tym przepisie należą stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, iż otrzymywana przez Zainteresowanego renta - od dnia w którym Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podlega opodatkowaniu w Polsce.

Po zakończeniu roku podatkowego uzyskana z zagranicy renta powinna być wykazana w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, łącznie z ewentualnymi dochodami uzyskanymi przez Wnioskodawcę w Polsce i opodatkowana według zasad określonych w art. 27 ust. 1 ustawy.

Końcowo tut. Organ pragnie zauważyć, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Natomiast, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, przez przepisy prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Na podstawie art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej przez ustawy podatkowe rozumie się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Tak więc organ wydając indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego odnosi się w niej do stanowiska Wnioskodawcy, dotyczącego prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego w kontekście zadanych pytań podatkowych.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie może się odnieść do pytań Wnioskodawcy dotyczących winy pracownika banku, czy urzędu skarbowego, gdyż nie mieści się to w ww. uregulowaniach prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl