Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-626/08-2/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2008 r. (data wpływu 29 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa X w Y w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie umowy o pracę z dnia 12 lutego 2008 r. zawartej na czas nieokreślony na stanowisku inspektora w wymiarze pełnego etatu, ze stawką miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 2.400 zł brutto plus 12% dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 288 zł brutto. Zainteresowana podaje, że Jej wynagrodzenie z umowy o pracę, jako pracownika wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jest finansowanew 75% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do obowiązków Wnioskodawczyni, jako pracownika Instytucji Wdrażającej, należy wykonywanie zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zainteresowana nadmienia, że od całości wynagrodzenia co miesiąc zostaje naliczanyi odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dochód otrzymywany przez Wnioskodawczynię z tytułu umowy o pracę, na podstawie której jest zatrudniona przy wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymywany przez Nią dochód z tytułu umowy o pracę, na podstawie której zatrudniona jest przy wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zainteresowana stoi na stanowisku, że na podstawie umowy o pracę bezpośrednio realizuje bowiem cel programu, na który przeznaczone zostały środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Na potwierdzenie stanowiska Wnioskodawczyni przywołuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2008 r. (sygn. akt III SA/WA 2165/07). Zdaniem Zainteresowanej, wystarczy, że w ostatecznym rozrachunku wydatki są refundowane z publicznych środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Wnioskodawczyni wskazuje, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje zarówno źródła pochodzenia środków, jak i podatnika korzystającego ze zwolnienia. Przedmiotowe zwolnienie może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie obie wskazane w przepisie przesłanki. Zainteresowana podaje, że Jej dochody finansowane są w 75% z Unii Europejskiej, czyli z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W Jej opinii, zgodnie z ww. artykułem, dochody te są zwolnione z podatku dochodowego. Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, aby dla skorzystania ze zwolnienia konieczne było bezpośrednie finansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej. Zdaniem Wnioskodawczyni, przedmiotowe przepisy przewidują jedynie wymóg pochodzenia dotacji z funduszy unijnych. Dlatego też Zainteresowana wyraża pogląd, że również refundacja spełnia warunek umożliwiający skorzystanie ze zwolnienia, ponieważ przemawia za tym cel zwolnienia. Zdaniem Zainteresowanej, można stwierdzić, iż z punktu widzenia wskazanego zwolnienia przedmiotowego istotne jest źródło pochodzenia środków, ich bezzwrotny charakter, podstawa przyznania oraz fakt, iż podatnik bezpośrednio realizuje cel programu na jaki zostały przyznane. Wskazana regulacja odsyła w ogólny sposób do "pochodzenia" środków bezzwrotnej pomocy. Stąd Zainteresowana wywodzi wniosek, iż uzasadnione wydaje się stanowisko, że w istocie chodzi tu o pierwotne źródło, z którego pochodzi dochód. Bez znaczenia wydaje się być okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania. Ponadto, zdaniem Wnioskodawczyni, bez znaczenia wydaje się również okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio beneficjentom, czy też pośrednio jako refundacja wcześniej poniesionych kosztów. Dla poparcia swego stanowiska, Zainteresowana wskazuje, na analogiczne - Jej zdaniem - stanowisko sądu zaprezentowane we wskazanym wyżej wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Podkreślić przy tym należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna - nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W opisanym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawczyni, będąc zatrudniona w urzędzie marszałkowskim w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - instytucji wdrażającej, realizuje projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do Jej obowiązków należy wykonywanie zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą w zakresie ww. programu.

Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie te działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków krajowych.

Ramy prawne oraz szczegółowe warunki i zasady stosowane do finansowania z budżetu wspólnotowego wydatków na wspólną politykę rolną, w tym wydatków na rozwój obszarów wiejskich, w latach 2007-2013 określone zostały w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. Ww. rozporządzenie było podstawą do stworzenia Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), którego środki są przeznaczone na finansowanie wkładu Wspólnoty w programy rozwoju obszarów wiejskich, wdrażane zgodnie z odrębnym ustawodawstwem wspólnotowym dotyczącym wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków tego funduszu.

Właściwość organów w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich ustanowionego na podstawie ww. rozporządzenia Rady (WE), zasady uruchamiania tych środków w zakresie nieuregulowanym w tym rozporządzeniu oraz zasady uruchamiania krajowych środków publicznych przeznaczonych na prefinansowanie i współfinansowanie wspólnej polityki rolnej określa ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1381). Warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej tych środków szczegółowo określa natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 87).

W realizację Programu zaangażowane są następujące jednostki: Instytucja Zarządzająca, Agencja Płatnicza oraz jednostki, którym delegowane są zadania. Instytucją zarządzającą Programem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolę Agencji Płatniczej pełni Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie uzyskanej akredytacji (tymczasowej).

Od 2007 r. status prawny środków pomocowych reguluje natomiast ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r.

W świetle przepisu art. 200 ust. 4 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochody tego budżetu. Stosownie natomiast do art. 212 ustawy o finansach publicznych środki budżetu państwa przeznaczone na realizację Wspólnej Polityki Rolnej są wydatkowane przez agencje płatnicze, o których mowa w odrębnych przepisach, zgodnie z ustalonymi procedurami. Przy tym, rozliczanie tych środków jest analogiczne jak dotacji z budżetu państwa.

W świetle powyższego zatem, źródłem finansowania wynagrodzenia Wnioskodawczyni będą niewątpliwie wyłącznie środki krajowe, a nie środki bezzwrotnej pomocy, o których stanowi art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie nie zostanie więc spełnione kryterium pochodzenia środków pieniężnych (źródło finansowania), o którym mowa w tym przepisie.

Reasumując stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie tutejszy organ podkreśla, że przywołany przez Wnioskodawczynię wyrok sądu został wydany w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl