ILPB2/415-599/12-5/TR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 października 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-599/12-5/TR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2012 r. (data wpływu: 25 czerwca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 września 2012 r. (data wpływu: 28 września 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika, odnośnie drugiego z zagadnień - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 11 września 2012 r., nr ILPB2/415-599/12-2/TR, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 11 września 2012 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 17 września 2012 r.), zaś w dniu 28 września 2012 r. (data nadania: 24 września 2012 r.) do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest drugie z zagadnień przedstawionych we wniosku, natomiast w przedmiocie pierwszego i trzeciego z przedstawionych we wniosku zagadnień, w dniu 4 października 2012 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia - odpowiednio - nr ILPB2/415-599/12-4/TR oraz nr ILPB2/415-599/12-6/TR.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny, odnośnie drugiego z przedstawionych we wniosku zagadnień.

Na podstawie art. 11 ust. 21 i ust. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, z późn. zm., w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, tj. niewniesiony wkład mieszkaniowy, nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na ten lokal oraz kwotę zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

Wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (ustanowionego w roku 1979) nastąpiło z dniem 24 listopada 2006 r. wskutek wykreślenia osoby z członkostwa spółdzielni z powodu zadłużenia w opłatach za mieszkanie. Były członek opróżnił i zdał do dyspozycji spółdzielni lokal mieszkalny w listopadzie 2011 r.

Wyliczony wkład mieszkaniowy na dzień wygaśnięcia prawa, tj. na dzień 24 listopada 2006 r. wyniósł 36 415,40 zł. Zadłużenie wobec Spółdzielni wynosiło 26 677,45 zł.

Koszty budowy lokalu w wysokości 18,30 zł zostały sfinansowane w następujący sposób:

* 1,83 zł (10% zaliczka na wkład mieszkaniowy),

* 11,03 zł (60,30% długoterminowy kredyt mieszkaniowy),

* 5,44 zł (29,70% dotacja budżetowa).

Członek spółdzielni wniósł zaliczkę w wysokości 1,83 zł oraz dokonał spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 11,03 zł.

Przed dokonaniem zwrotu wkładu byłemu członkowi - kwotę 26 677,45 zł. Wnioskodawca (Spółdzielnia Mieszkaniowa) skompensował w 2011 r. z zadłużeniem wobec Spółdzielni, natomiast pozostałą kwotę, tj. 9 737,95 zł, Zainteresowany wypłacił byłemu członkowi w 2012 r.

Uwzględniając art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w informacji PIT-8C należy ująć kwotę 36 402,54 zł przed potrąceniem zadłużenia (36 415,40 zł - 1,83 zł -11,03 zł), z czego 26 677,45 zł wykazał w informacji PIT-8C w 2011 r., a na pozostałą kwotę 9 725,09 zł wystawi PIT-8C w roku 2013.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie, odnośnie drugiego z przedstawionych we wniosku zagadnień.

Czy na podstawie opisanego stanu faktycznego Spółdzielnia postąpiła prawidłowo wystawiając informację PIT-8C na byłego członka w terminach i w kwotach przed potrąceniem zadłużenia z tytułu opłat za mieszkanie.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie drugiego z przedstawionych we wniosku zagadnień, zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z późn. zm. - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację - PIT-8C o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

W art. 20 ust. 1 ww. ustawy ustawodawca nie określił w sposób wyczerpujący zakresu przychodów zaliczanych do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy i wymienił tylko niektóre z nich. Zatem, katalog przychodów jest otwarty. Mając powyższe na uwadze, Spółdzielnia powinna wywiązać się z obowiązku nałożonego art. 42a ww. ustawy i w przypadku opisanego wyżej stanu faktycznego wystawić dla byłego członka PIT-8C w następujący sposób:

* w 2012 r. na kwotę potrąconego w 2011 r. wkładu na poczet zadłużenia 26 677,45 zł,

* w 2013 r. na pozostałą kwotę wkładu 9 737,95 zł wypłaconą w 2012 r., pomniejszoną o wniesiony uprzednio wkład 1,83 zł oraz o kwotę spłaconego kredytu 11,03 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej drugiego stanu faktycznego, odnośnie drugiego z przedstawionych we wniosku zagadnień, uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2011 r. stanowił, iż za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast zgodnie z ww. art. 20 ust. 1 cyt. ustawy podatkowej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r., za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie "w szczególności" wskazuje, iż zawiera on tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów, stanowią przychody objęte dyspozycją tego przepisu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (ustanowionego w roku 1979) nastąpiło z dniem 24 listopada 2006 r. wskutek wykreślenia osoby z członkostwa spółdzielni z powodu zadłużenia w opłatach za mieszkanie. Były członek opróżnił i zdał do dyspozycji spółdzielni lokal mieszkalny w listopadzie 2011 r. Wyliczony wkład mieszkaniowy na dzień wygaśnięcia prawa, tj. na dzień 24 listopada 2006 r. wyniósł 36 415,40 zł. Zadłużenie wobec Spółdzielni wynosiło 26 677,45 zł.

Koszty budowy lokalu w wysokości 18,30 zł zostały sfinansowane w następujący sposób:

* 1,83 zł (10% zaliczka na wkład mieszkaniowy),

* 11,03 zł (60,30% długoterminowy kredyt mieszkaniowy),

* 5,44 zł (29,70% dotacja budżetowa).

Członek spółdzielni wniósł zaliczkę w wysokości 1,83 zł oraz dokonał spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 11,03 zł.

Przed dokonaniem zwrotu wkładu byłemu członkowi - kwotę 26 677,45 zł. Wnioskodawca (Spółdzielnia Mieszkaniowa) skompensował w 2011 r. z zadłużeniem wobec Spółdzielni, natomiast pozostałą kwotę, tj. 9 737,95 zł, Zainteresowany wypłacił byłemu członkowi w 2012 r.

Kwestię zwrotu wniesionego wkładu mieszkaniowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.

Przyczynami wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mogą być (oprócz wykluczenia ze spółdzielni) m.in. śmierć uprawnionego i wykreślenie z rejestru członków, a także rezygnacja z członkostwa.

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu (art. 11 ust. 21 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu (art. 11 ust. 24 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Na podstawie zaś art. 11 ust. 22 cyt. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, iż kwota, do otrzymania której - w związku z wygaśnięciem lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego - uprawniony jest były członek spółdzielni mieszkaniowej stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Zakres przedmiotowego zwolnienia wyznacza niewątpliwie użyte w tym przepisie pojęcie "do wysokości wniesionych wkładów" ograniczając go tylko i wyłącznie do wkładów uprzednio wniesionych, a więc ich nominalnej wysokości. Jeżeli wartość wkładu ulega zwiększeniu na skutek waloryzacji lub innych czynników, wówczas zwolnienie obejmuje nie całą kwotę przychodu związanego ze zwrotem wkładu w spółdzielni, lecz wyłącznie tę część przychodu, która odpowiada kwocie wniesionego wkładu.

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, iż kwota określona w oparciu o wartość rynkową lokalu pomniejszoną o przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy oraz nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na ten lokal - do wysokości wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na mocy ww. art. 21 ust. 1 pkt 50 powyższej ustawy, natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem określonym w sposób powyżej wskazany w oparciu o wartość rynkową lokalu, a wniesionym wkładem stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych łącznie z innymi przychodami uzyskanymi w tym samym roku, w którym nastąpiło zarachowanie na poczet zaległości wobec Spółdzielni, a także fizyczna wypłata.

W konsekwencji, Wnioskodawca był obowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z ww. przepisem art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Reasumując, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca (Spółdzielnia Mieszkaniowa) winien - na podstawie cyt. art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - sporządzić dla byłego członka informację PIT-8C i w terminie - odpowiednio - do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, w której winien wykazać:

* kwotę potrąconego w 2011 r. wkładu na poczet zadłużenia,

* pozostałą kwotę wkładu wypłaconą w 2012 r., wyliczoną stosownie do uregulowań przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych.

W konsekwencji, stanowisko Zainteresowanego należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy jednak zaznaczyć, że na podstawie art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Treść art. 3 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Natomiast przez ustawy podatkowe, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, należy rozumieć rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Dlatego też tut. Organ w ramach przyznanych mu kompetencji nie może ocenić prawidłowości dokonanych przez Wnioskodawcę wyliczeń i tym samym potwierdzić jaka kwota powinna zostać umieszczona w informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, bowiem ewentualna poprawność takiego obliczenia podlegać może weryfikacji przez organ podatkowy wyłącznie w ramach postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl