Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-577/08-3/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 11 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie objęcia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za zbycie na rzecz funduszu udziałów w spółce - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie objęcia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za zbycie na rzecz funduszu udziałów w spółce oraz w zakresie ustalenia kosztów nabycia certyfikatów inwestycyjnych objętych w zamian za udziały przeniesione na rzecz funduszu.

Wyżej wymieniony wniosek dotyczy dwóch zdarzeń przyszłych w podatku dochodowym od osób fizycznych, a uiszczona została opłata w kwocie 75 zł, tj. w wysokości nie odpowiadającej dwóm przedstawionym zdarzeniom przyszłym.

Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu pismem z dnia 31 października 2008 r. nr ILPB2/415-577/08-2/AJ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia opłaty o brakującą kwotę 75 zł.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że w przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek będzie podlegać rozpatrzeniu w zakresie jednego zdarzenia przyszłego wg kolejności w nim przedstawionej, tj. w zakresie objęcia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za zbycie na rzecz funduszu udziałów w spółce. Natomiast w pozostałej części, tj. dotyczącej ustalenia kosztów nabycia certyfikatów inwestycyjnych objętych w zamian za udziały przeniesione na rzecz funduszu, stosownie do przepisu art. 14g § 2 Ordynacji podatkowej - wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane w dniu 31 października 2008 r., zostało skutecznie doręczone w dniu 10 listopada 2008 r.

Do dnia dzisiejszego opłata nie została uzupełniona. W związku z tym wniosek podlega rozpatrzeniu jedynie w zakresie objęcia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za zbycie na rzecz funduszu udziałów w spółce. Natomiast w zakresie ustalenia kosztów nabycia certyfikatów inwestycyjnych objętych w zamian za udziały przeniesione na rzecz funduszu wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie - postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z dnia 3 grudnia 2008 r. nr ILPB2/415-577/08-4/AJ.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawczyni posiada prawa majątkowe (aktywa) w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zainteresowana zamierza wnieść posiadane udziały do funduszu inwestycyjnego zamkniętego zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546) i w ten sposób pokryć cenę obejmowanych certyfikatów inwestycyjnych w tymże funduszu.

Wnioskodawczyni traktuje inwestycję w fundusz jako inwestycję długoterminową, a nie spekulacyjną, ale dopuszcza zbycie certyfikatów w przyszłości. Także fundusz może w przyszłości zbyć udziały wniesione do niego na rzecz osób trzecich.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy objęcie certyfikatów inwestycyjnych w zamian za przeniesienie na fundusz (zbycie) udziałów powoduje powstanie przychodu dla Zainteresowanej, czy też przychód Wnioskodawczyni powstanie w momencie sprzedaży w przyszłości certyfikatów inwestycyjnych objętych w zamian za udziały.

2.

Jak ustalić dla celów podatkowych koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych objętych za udziały przeniesione (zbyte) na fundusz, które to udziały mogą zostać zbyte w przyszłości przez fundusz (a nie przez Wnioskodawczynię).

Mając na względzie uwagi przedstawione we wstępie, tut. organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pierwsze pytanie.

Zdaniem Wnioskodawczyni - w odniesieniu do pytania pierwszego - nabycie certyfikatów inwestycyjnych w zamian za zbycie na rzecz funduszu udziałów jest wydarzeniem neutralnym podatkowo dla Zainteresowanej. W szczególności, nie powstanie po Jej stronie przychód z tytułu objęcia certyfikatów w zamian za zbywane udziały. Przychód podatkowy powstanie natomiast w momencie sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.),dalej UFI, możliwe jest wniesienie do funduszu wpłat w postaci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, a także w przypadkach wskazanych w ustawie, papierów wartościowych niedopuszczonych do publicznego obrotu i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 UFI, w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w, innych niż zdematerializowane papierach wartościowych lub w udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów lub udziałów na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

Dokonywana na podstawie art. 28 ust. 2 UFI operacja wniesienia wpłaty do funduszu w formie papierów wartościowych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednocześnie elementem transakcji nabycia certyfikatów inwestycyjnych. W majątku wnoszącego dochodzi do substytucji przedmiotowej (np. w miejsce praw z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pojawiają się prawa z certyfikatów inwestycyjnych). Ta specyficzna operacja nie znajduje swojej definicji w innych ustawach, w tym w kodeksie cywilnym. Powyższa operacja nie jest rodzajem aportu, bowiem instytucja aportu jest swoistą instytucją prawa handlowego, gdzie aport (wkład niepieniężny) wnoszony jest na pokrycie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Co więcej w Kodeksie spółek handlowych znajduje się definicja legalna aportu ściśle wiążąca go ze spółkami prawa handlowego. Wniesienie aportu podlega ściśle określonej w ww. kodeksie procedurze, a wnoszący aport nabywa szereg regulowanych kodeksem uprawnień (z których tylko część ma charakter majątkowy). Wnoszący aport uzyskuje także uprawnienia korporacyjne, w tym nabywa prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników, jak też prawo wyboru innych władz spółki, zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników.

Nabycie certyfikatów inwestycyjnych - za wniesienie do funduszu udziałów - nie daje uczestnikowi funduszu uprawnień podobnych do powyższych.

W związku z powyższym, wniesienie papierów wartościowych (udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością) do funduszu przyjmuje swoistą dla ustawy o funduszach, inwestycyjnych formę wpłaty do funduszu nieuregulowaną bezpośrednio w innych aktach prawnych, jak np. kodeks cywilny.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że objęcie certyfikatów inwestycyjnych za udziały stanowi czynność specyficzną, nieporównywalną do innych transakcji dopuszczalnych zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nie stanowi również transakcji sprzedaży (kupna) akcji. Nie mieści się również w definicji aportu. Ze względu na brak przepisów podatkowych, które regulowałyby konsekwencje podatkowe takiej operacji, w szczególności sposób ustalenia dochodu na operacji objęcie certyfikatów inwestycyjnych za akcje oraz sposób ustalenia kosztu podatkowego z tytułu takiej transakcji, należy zdaniem Wnioskodawczyni przyjąć, że operacja taka jest dla Niej neutralna podatkowo. Zgodnie z zasadą zakazującą nakładania zobowiązań podatkowych w drodze rozszerzającej wykładni prawa.

W konsekwencji Wnioskodawczyni nie rozpoznaje przychodu w dacie objęcia certyfikatów w funduszu w zamian za wnoszone udziały. Przychód podatkowy powstanie natomiast w momencie sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych przez Zainteresowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wpłaty do funduszu inwestycyjnego dokonywane są w formie pieniężnej. Stosownie zaś do art. 7 ust. 2 ww. ustawy do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:

1.

zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi lub

2.

inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Przy czym, ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w ust. 2 (art. 7 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych).

Zgodnie natomiast z art. 28 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych lub w udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów lub udziałów na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

Zatem wniesienie papierów wartościowych lub udziałów w spółkach kapitałowych do funduszu inwestycyjnego jest równoznaczne z wpłatą do funduszu.

Analiza powyższych regulacji uprawnia do wnioskowania, iż w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym, w momencie dokonania wpłaty, w postaci udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, za certyfikaty inwestycyjne, następuje odpłatne przeniesienie tytułu własności tychże udziałów na rzecz funduszu.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Żaden z powoływanych wyżej przepisów ustawy nie zwalnia z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia udziałów, akcji w spółce kapitałowej oraz innych papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., do źródeł przychodów zalicza się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Wniesienie przedmiotowych udziałów, papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego powoduje zmianę ich właściciela - właścicielem staje się bowiem fundusz inwestycyjny - stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych udziałów.

Przychód z odpłatnego zbycia powstaje w momencie przeniesienia tytułu własności udziałów na ich nabywcę niezależnie od daty faktycznej zapłaty.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż wniesienie przez Wnioskodawczynię udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do funduszu inwestycyjnego zamkniętego będzie równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Nastąpi bowiem przeniesienie własności wnoszonych udziałów, a Zainteresowana otrzyma w zamian certyfikaty inwestycyjne określonej wartości.

Wartość wnoszonych przez Wnioskodawczynię udziałów stanowić będzie dla celów podatkowych podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f., od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Wskazanie co do sposobu obliczenia dochodu z odpłatnego zbycia akcji, udziałów, innych papierów wartościowych zawiera art. 30b ust. 2 u.p.d.o.f. Oblicza się go jako różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi w zależności od sposobu nabycia akcji (w zamian za aport lub za gotówkę) odpowiednio na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f.

Dochodów uzyskanych ze sprzedaży udziałów (papierów wartościowych) nie łączy się ani z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej (np. z emerytury lub renty, ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, itp.), ani z dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanymi 19% podatkiem liniowym (art. 30b ust. 5 u.p.d.o.f.).

Po zakończeniu roku dochody te należy wykazać w zeznaniu PIT-38 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty w roku podatkowym), które należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a u.p.d.o.f.). W tym terminie Wnioskodawczyni zobowiązana będzie również do zapłaty należnego podatku (art. 45 ust. 4 u.p.d.o.f.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl