ILPB2/415-444/13-4/ES

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 sierpnia 2013 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-444/13-4/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2013 r. (data wpływu 30 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2013 r. (data wpływu 5 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, w związku z czym pismem z dnia 17 lipca 2013 r. nr ILPB2/415-444/13-2/ES, wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 17 lipca 2013 r., skutecznie doręczono w dniu 30 lipca 2013 r., natomiast pismo stanowiące uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. Organu w dniu 5 sierpnia 2013 r. (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego 3 sierpnia 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 25 października 2004 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zakupili mieszkanie, o wartości 250 000 zł, które objęte było wspólnością majątkową.

W dniu 8 października 2011 r. została podpisana umowa o częściowym podziale majątku (rozdzielczość majątkowa). Jednocześnie małżonek przekazał Jej jego połowę mieszkania w formie darowizny.

W dniu 13 lutego 2012 r. Wnioskodawczyni sprzedała ww. mieszkanie za kwotę 270 000 zł, z czego - Jej zdaniem - opodatkowaniu podlega 1/2, tzn. wartości darowanej części mieszkania - 135 000 zł.

Postanowieniem sądu z dnia 2 marca 2012 r. zostaje orzeczona separacja.

W dniu 21 lutego 2012 r. Zainteresowana zakupiła mieszkanie za kwotę 231 000 zł, a więc do rozliczenia przyjęła 1/2 tej wartości, czyli 115 500 zł.

Wnioskodawczyni nadmieniła, iż opłaty notarialne (bez wypisów) dotyczące zakupionego mieszkania wyniosły 5 542,50 zł - do rozliczenia - 1/2, tzn. 2 771,25 zł, natomiast wydatki poniesione na zakupy zwiane z remontem zakupionego mieszkania wyniosły 18 951, 43 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy interpretacja przez Wnioskodawczynię przepisów podatkowych jest prawidłowa odnośnie kwestii, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega połowa zakupionego w 2004 r., a sprzedanego w 2012 r. (wartości mieszkania).

Zdaniem Wnioskodawczyni, część mieszkania (druga połowa), która została Jej darowana w 2011 r., a sprzedana w 2012 r. stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast część mieszkania stanowiąca Jej własność (nabycie w 2004 r.) nie stanowi źródła przychodu do opodatkowania tym podatkiem, bowiem sprzedana została po upływie 5 lat od zakupu.

Ponadto Zainteresowana przedstawiając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego dokonała wyliczenia dochodu zwolnionego, co wskazano poniżej.

Przychód ze sprzedaży 135 000,-

Koszty uzyskania przychodu 0,-

- --------------------------

Dochód 135 000,-

Wydatki:

zakup mieszkania - 1/2 115 500,-

opłaty notarialne - 1/2 2 771,25,-

materiały remontowe 18 951,43,-

- --------------------------

137 222,68,-

Obliczenie dochodu zwolnionego:

(135 000,- x 137 222,68,-) / 135 000,- = 137 222,68,-

W związku z powyższym Wnioskodawczyni wypełniając PIT-39 za 2012 r. w pozycji: "podstawa opodatkowania" oraz "podatek należny" wpisała - 0 (zero).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, iż przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W celu prawidłowego ustalenia sposobu opodatkowania przychodu, jaki Wnioskodawczyni osiągnęła ze zbycia przedmiotowego mieszkania należy ustalić moment i sposób jej nabycia.

Z analizy opisu stanu faktycznego wynika, iż w 2004 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zakupili mieszkanie, które objęte było wspólnością majątkową. Natomiast w 2011 r. została podpisana umowa o częściowym podziale majątku (rozdzielczość majątkowa). Jednocześnie małżonek przekazał Jej jego połowę mieszkania w formie darowizny. W 2012 r. Wnioskodawczyni sprzedała przedmiotowe mieszkanie.

Zatem stwierdzić należy, iż własność przedmiotowego mieszkania Zainteresowana nabyła w dwóch datach, tj.:

* w 2004 r. - w drodze kupna, w odniesieniu do 1/2 części mieszkania (na zasadzie współwłasności małżeńskiej),

* w 2011 r. - w drodze darowizny, w odniesieniu do 1/2 części tego mieszkania.

Zatem, zbycie przedmiotowego mieszkania w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze kupna przez małżonków w 2004 r. - nie stanowi źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Natomiast do opodatkowania przychodu z tytułu zbycia ww. mieszkania w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze darowizny od małżonka, w 2011 r. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

1.

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2.

dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Do kosztów odpłatnego zbycia, pomniejszających wartość nieruchomości wyrażoną w cenie określonej w umowie, zaliczyć można wydatki, które są niezbędne, aby transakcja zbycia doszła do skutku.

W myśl art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Reasumując, stwierdzić należy, iż sprzedaż przedmiotowego mieszkania, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu, w drodze darowizny (2011 r.), stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, iż nastąpiła przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału w mieszkaniu.

Zatem ww. przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż z uwagi na fakt, że przepis art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - to kompetencji tut. Organu nie podlega ustalenie (wyliczenie) wysokości dochodu zwolnionego, bądź potwierdzenie poprawności jego obliczenia, bowiem wykraczałoby to poza zakres interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, to na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu - zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez właściwy rzeczowo organ podatkowy, względnie organ kontroli skarbowej, w toku postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego, czy czynności sprawdzających. Inaczej mówiąc, interpretacja nie dotyczy oceny przedstawionego we wniosku wyliczenia (obliczenia).

Ponadto tutejszy Organ pragnie nadmienić, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawczynię do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Końcowo tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji odniósł się wprost do zadanego we wniosku pytania i nie ustosunkował się do innych kwestii poruszanych przez Wnioskodawczynię w opisie własnego stanowiska w sprawie, albowiem zagadnienia te nie były przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowaną i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl