ILPB2/415-405/07-2/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-405/07-2/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie udziału w zyskach osób prawnych, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - jest:

* w części dotyczącej opodatkowania przychodów z udziału w zyskach osób prawnych w momencie przekształcenia spółki - prawidłowe,

* w pozostałej części - nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie udziału w zyskach osób prawnych, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca informuje, iż jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zarazem reprezentuje jednoosobowy zarząd tej spółki. Przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi. Spółka z o.o. posiada znaczny kapitał zapasowy, ponieważ znaczna część zysków za lata działalności przeznaczona była na jej rozwój. Wnioskodawca zamierza przekształcić spółkę z o.o. w spółkę jawną. Wspólnikami spółki jawnej byliby Wnioskodawca i jego małżonka. Małżonkowie posiadają wspólność majątkową. W momencie przekształcenia majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się majątkiem spółki jawnej, która będzie prowadziła działalność tożsamą co do rodzaju i rozmiarów. Dla uszczegółowienia tematu Wnioskodawca dodatkowo podaje:

1.

przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną będzie przekształceniem w myśl art. 551 ustawy z dnia 15 września 2000 r. k.s.h., czyli nie nastąpi likwidacja spółki z o.o.,

2.

na dzień przekształcenia: zysk za bieżący okres podatkowy zostanie w całości przeznaczony na dywidendę dla wspólnika spółki z o.o. i w momencie wypłaty będzie opodatkowany zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast suma kapitałów spółki z o.o., na którą składają się kapitał zakładowy i kapitał zapasowy, wejdzie do powstałej z przekształcenia spółki jawnej w niezmienionej wysokości, czyli zostanie zachowana tożsamość wartości wniesionych wkładów,

3.

w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną nie dojdzie do zwiększenia majątku spółki ani podwyższenia kapitału zakładowego. Bilans zamknięcia spółki z o.o. będzie równy bilansowi otwarcia spółki jawnej,

4.

żona Wnioskodawcy przystąpi do spółki po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę jawną,

5.

w momencie zawarcia z żoną umowy spółki jawnej, żona odkupi od Wnioskodawca część udziałów, w związku z czym wysokość kapitału spółki pozostanie bez zmian.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w wyniku przekształcenia jednoosobowej spółki z o.o. w spółkę jawną, w rezultacie, którego zyski z lat ubiegłych skumulowane w kapitale zapasowym staną się częścią majątku spółki jawnej, powstanie u Wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych tytułem udziału w zyskach osób prawnych.

2.

Czy małżonka Wnioskodawcy, która stanie się wspólnikiem spółki jawnej utworzonej w wyniku przekształcenia spółki z o.o. zobowiązana będzie do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu objęcia udziałów w spółce jawnej, czy tylko podatek p.c.c. od zmiany umowy spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 552 i 553 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 93a § 1 i 2 Ordynacji podatkowej spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, w tym również wynikające z prawa podatkowego. Przekazanie skumulowanych zysków w kapitale zapasowym spółki z. o.o. do majątku spółki jawnej w wyniku przekształcenia nie stanowi przychodów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 9 jak również w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie następuje likwidacja spółki z o.o. a tylko zmiana formy prawnej, czyli pozostaje zasada tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu. Ponieważ majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej i nie zostaje wycofany z działalności, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od skumulowanych zysków na kapitale zapasowym.

Określenie wartości udziałów w umowie spółki jawnej powstałej z przekształcenia, które obejmie żona Wnioskodawcy, spowoduje konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazał, iż na pytania zawarte we wniosku ORD-IN z dnia 11 grudnia 2007 r. zostały wydane interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB1/415-44/07-2/AP z dnia 31 października 2007 r., ILPB2/415-52/07-4/JK z dnia 30 listopada 2007 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w części dotyczącej opodatkowania przychodów z udziału w zyskach osób prawnych w momencie przekształcenia spółki uznaje się za prawidłowe, natomiast w pozostałej części za nieprawidłowe.

Podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) zwanej dalej k.s.h. Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana), może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia). Wpis ten wywołuje skutek w postaci wykreślenia przez sąd rejestrowy z urzędu spółki przekształcanej, a spółka przekształcona, jako następca prawny, wstępuje z tym dniem we wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W szczególności spółka przekształcona pozostaje przedmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem (chyba, że ustawa lub decyzja o przyznaniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowią inaczej). Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej na podstawie przepisów art. 552 i 553 k.s.h. Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów k.s.h. powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Przekształcenie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w osobową spółkę handlową (spółkę jawną), nie jest więc tożsame z likwidacją działalności gospodarczej, lecz jest jej dalszą kontynuacją w innej formie prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 k.s.h.). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 80, poz. 60 z późn. zm.). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93 § 1, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej, przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Przewidziana w ordynacji zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty). Wskutek dokonanego przekształcenia, kwoty zysków stają się składową częścią majątku spółki jawnej. Powstaje zatem pytanie, czy zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które na skutek przekształcenia w spółkę jawną stają się składową częścią jej majątku, będą u wspólnika (ów) spółki jawnej stanowiły przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.d.o.f.

Kwestie przychodów z kapitałów pieniężnych uregulowane zostały w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.f. W pkt 4 i 9 tego przepisu, jako przychody z kapitałów pieniężnych, wymienione zostały: dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni. Natomiast pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 5 u.p.d.o.f. W myśl tego artykułu dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

1.

dochód z umorzenia udziałów (akcji),

2.

dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji),

3.

wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,

4.

dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,

5.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

6.

w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,

7.

w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f.; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Podstawowym kryterium uznania przychodu (dochodu) z udziału w zyskach osób prawnych jest jego faktyczne uzyskanie. Za dochód faktycznie otrzymany (uzyskany) należy zaś uważać taki dochód, którym Wnioskodawca może sam rozporządzać, a więc dochód rzeczywiście mu wypłacony lub pozostawiony do dyspozycji.

Skoro niepodzielone zyski spółki z o.o. staną się własnością spółki jawnej, w której nadal zostaną zatrzymane, to w świetle przytoczonych przepisów, nie sposób uznać, że zostaną faktycznie otrzymane w formie udziału w zysku osoby prawnej przez wspólników, będących uprzednio udziałowcami przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku, gdy pozostałe w spółce kapitałowej na dzień przekształcenia nieopodatkowane środki, podwyższą wartość wkładów w spółce osobowej w stosunku do wartości udziałów w spółce kapitałowej, to różnica tych wartości stanowić będzie przychód, z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Powstanie on w dacie wykreślenia spółki kapitałowej z krajowego rejestru sądowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący udziałowcem spółki przekształcanej nie uzyska dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albowiem majątek spółki przekształconej, w tym również niepodzielone zyski osoby prawnej, nie ulegnie likwidacji i zwrotowi wspólnikom, lecz stanie się majątkiem przekształconej spółki jawnej i w tej spółce pozostanie. Zachowana zostanie również tożsamość wartości wkładów w spółce osobowej w stosunku do wartości udziałów w spółce kapitałowej.

Tutejszy organ nie komentuje zasadności i zgodności prawem przekształceń planowanych przez Wnioskodawcę, ani stwierdzenia, że nie nastąpi podwyższenie wartości wkładów w spółce jawnej w stosunku do wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tylko przyjmuje je jako element stanu faktycznego zaistniałego w przedmiotowej sprawie.

Reasumując, omawiane przekształcenie zarówno z punktu widzenia prawa spółek handlowych, jak i prawa podatkowego nie jest traktowane jako likwidacja spółki kapitałowej, bowiem likwidacja nie jest w żadnym momencie częścią procedury przekształceniowej. Przekształcenie spółki prawa handlowego w inną spółkę prawa handlowego to proces zmierzający do zmiany formy prawnej organizacji.

Tym samym u udziałowca przekształcanej spółki kapitałowej nie powstanie w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od niepodzielonych zysków, a zakumulowanych na kapitale zapasowym.

Środki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które staną się z chwilą przekształcenia majątkiem spółki jawnej przypadające na wspólnika, będą zaś podlegały opodatkowaniu w momencie wyjścia tego wspólnika ze spółki osobowej, jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych.

Od dnia 1 stycznia 2001 r. instytucję spółki jawnej regulują przepisy k.s.h. Termin "udział" występuje w kilku przepisach dotyczących spółki jawnej lecz nie został przez ustawodawcę zdefiniowany. I tak w art. 51 § 2 i § 3 k.s.h mówi się o udziale wspólnika w zyskach i stratach, natomiast w art. 50, 52 § 2 i 53 k.s.h. pojawia się pojęcie "udział kapitałowy", przez, który rozumie się "wyrażoną w złotych i zapisaną na koncie danego wspólnika w księgach handlowych spółki pewną umowną wartość (sumę), będącą sui generis ekwiwalentem wkładu wniesionego przez tego wspólnika do spółki. Jak stanowi art. 50 k.s.h. udział kapitałowy wspólnika jest równy wartości wkładu określonej w umowie spółki. Tak więc określenie udział należy uznać za synonim wkładu.

Jednak najczęściej za udział w spółce osobowej rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika takiej spółki o charakterze nadrzędnym w stosunku do poszczególnych uprawnień spółki, takich jak np. udział w majątku spółki, prawo do zysku, do odsetek od udziału kapitałowego, uprawnienia organizacyjnoprawne. Tak pojmowany udział może objąć inna osoba, która wniesie wkład. Operacja taka winna być potwierdzona podpisaniem lub zmianą umowy spółki.

Przepisy art. 31 do 54 ustawy z dnia 25 lutego 1954 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) określają sytuację prawną małżonków, w odniesieniu do ich majątku, nabytego zarówno przez każdego z nich przed zawarciem małżeństwa, jak i nabytego przez oboje i każdego z nich w czasie trwania związku małżeńskiego. Jeżeli między małżonkami istnieje wspólność ustawowa - to na majątek małżonków składają się trzy masy majątkowe:

* majątek wspólny (dorobek),

* ewentualnie majątek osobisty żony,

* ewentualnie majątek osobisty męża.

Przepis art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż do majątku osobistego każdego z małżonków należą między innymi:

* przedmioty nabyte przez małżonków przed powstaniem wspólności ustawowej,

* przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis, darowiznę, chyba, że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej,

* wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

* prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej między innymi przepisom k.s.h.

*

Skoro więc udziały w spółce jawnej - jako prawa majątkowe - należą do majątku osobistego małżonków może dojść do ich zbycia między małżonkami nawet w sytuacji, gdy istnieje między nimi wspólność majątkowa.

Dla małżonka zbywającego swoje udziały przychód uzyskany z tego tytułu będzie przychodem z praw majątkowych.

Zgodnie z art. 18 u.p.d.o.f. za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W piśmiennictwie prawo majątkowe jest definiowane jako prawo podmiotowe pozostające w ścisłym związku ekonomicznym z interesem uprawnionego. Jest to określone uprawnienie podmiotu, które związane jest z jego majątkiem. Z uwagi więc na to, że katalog przychodów z praw majątkowych ma charakter otwarty zasadne jest zaliczenie do niego również innych praw majątkowych, nie wymienionych wprost ww. artykule, w tym również sprzedaż osobom trzecim przez wspólnika spółki jawnej udziałów z tytułu uczestnictwa w spółce.

Tak więc, jeżeli Wnioskodawca odsprzeda żonie udziały w spółce jawnej (a nie w spółce przychód ograniczoną odpowiedzialnością) przychód z ich sprzedaży stanowił będzie dla niego przychód z praw majątkowych.

Dochodem z tego tytułu będzie różnica pomiędzy przychodem osiągniętym z tytułu odpłatnego zbycia udziału w spółce, a kosztami uzyskania przychodów. Dochód uzyskany z tego źródła podlega kumulacji z dochodami z innych źródeł, uzyskanymi w ciągu roku podatkowego opodatkowanymi według skali podatkowej.

W stosunku do żony przychód w związku z odkupieniem udziałów męża w spółce jawnej nie powstanie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) zwanej dalej upcc, podatkowi podlegają umowy spółki (akty założycielskie) oraz zmiany tych umów jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 5 upcc podatkowi podlegają ww. umowy jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

1.

w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki;

2.

w przypadku spółki kapitałowej:

a)

rzeczywisty ośrodek zarządzania albo

b)

siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium żadnego z państw członkowskich (t.j. zgodnie z art. 1a państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), a jeżeli ośrodek znajduje się na terytorium takiego państwa, gdy umowa spółki nie podlega podatkowi kapitałowemu w tym państwie.

Za zmianę umowy spółki osobowej na gruncie upcc uważa się przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Z treści opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w związku z przekształceniem spółki Wnioskodawca zbędzie na rzecz żony część udziałów w spółce. W wyniku ww. transakcji wysokość kapitału i wartość majątku spółki pozostaną bez zmian, dlatego stwierdzić należy, iż nie wystąpi unormowana przepisami upcc zmiana umowy spółki.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 upcc podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży praw majątkowych.

Stawka podatku od umowy sprzedaży innych praw majątkowych, niż nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, została określona w przepisie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) upcc i wynosi 1%. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych.

Mając powyższe na uwadze transakcję sprzedaży udziałów pomiędzy małżonkami należy opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie - interpretacja indywidualna nr ILPB1/415-270/07-2/AA z dnia 17 marca 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl