ILPB2/415-4/08-4/AJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-4/08-4/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2007 r. (data wpływu: 13 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie przedmiotu opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie przedmiotu opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni - jest jedną spośród dwudziestu trzech spadkobierców pierwotnych właścicieli nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana była młynem i na mocy Orzeczenia Nr 8 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 grudnia 1949 r., wydanego z naruszeniem ówcześnie obowiązującego prawa, doszło do przejęcia na własność Państwa przedsiębiorstwa: X Młyn X. Mienie przedsiębiorstwa zostało zinwentaryzowane i na mocy protokołu zdawczo - odbiorczego przejęte na własność Skarbu Państwa.

Nieruchomość była przez lata gospodarczo użytkowana przez Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o., które jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa (...) w G.

Na mocy decyzji Wojewody Poznańskiego z dnia 10 stycznia 1992 r., przedmiotowa nieruchomość od 1992 r. do 1997 r. była użytkowana wieczyście przez ww. Przedsiębiorstwo.

Na mocy decyzji Wojewody Poznańskiego z dnia 13 czerwca 1997 r. została uchylona decyzja z dnia 10 stycznia 1992 r. i ww. przedsiębiorstwo przestało być użytkownikiem wieczystym, jednak do wykreślenia wpisu w księdze wieczystej nie doszło. Żadna z uprawnionych stron nie wystąpiła bowiem z takim wnioskiem.

Nie doszło też do przejęcia przez Miasto G mienia Przedsiębiorstwa (...) na mocy decyzji Wojewody Poznańskiego z dnia 14 maja 1992 r., bowiem nie został spełniony wymóg w postaci przeprowadzenia postępowania inwentaryzacyjnego nieruchomości użytkowanej przez ww. przedsiębiorstwo, stanowiącego podstawę do wydania odrębnych decyzji o nabyciu składników przez Miasto G na własność.

Tak więc własność nieruchomości nadal przysługiwała Skarbowi Państwa.

Na mocy decyzji Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r., doszło do stwierdzenia nieważności Orzeczenia Nr 8 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 grudnia 1949 r. o przejęciu na własność Państwa w części dotyczącej przedsiębiorstwa: X Młyn X.

Z kolei decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r., stwierdzono nieważność orzeczenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 3 lutego 1958 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotowego przedsiębiorstwa.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 11 stycznia 2007 r. utrzymał w mocy ww. decyzję jako ostateczną.

Syndyk Masy upadłości Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. ujął przedmiotową nieruchomość w spisie inwentarza i tym samym włączył ją do masy upadłości. Dopiero po procesie Sędzia Komisarz wyłączył przedmiotową nieruchomość z masy upadłości.

Faktyczne przejęcie nieruchomości, tj. wejście w posiadanie i uzyskanie możliwości rozrządzania nieruchomością nastąpiło po protokolarnym przekazaniu nieruchomości od Syndyka w dniu 1 marca 2007 r.

Wydane przez Ministra Gospodarki Pracy oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzje stwierdzające nieważność aktów prawnych przywróciły prawo własności prawowitym właścicielom. Jest to przywrócenie stanu poprzedniego ze skutkiem wstecznym, tj. ex tunc, istniejącego przed wydaniem poprzednich decyzji.

X.

jest spadkobiercą jako brat po Y. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w G. I Wydział Cywilny z dnia XXX r.

Z kolei spadkobiercami po zmarłym X. byli: na podstawie testamentu - konkubina oraz na podstawie ustawy zstępni rodzeństwa spadkodawcy w tym Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy istnieje po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w zakresie uiszczenia podatku od odziedziczonego spadku w zakresie odzyskanej nieruchomości.

2.

Z jaką datą w skład masy spadkowej weszła odzyskana nieruchomość, a więc z jaką datą powstał obowiązek w zakresie podatku od spadków i darowizn, należnego od tej nieruchomości w myśl przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawczyni, skoro doszło do unieważnienia aktów nacjonalizacyjnych ze skutkiem ex tunc, to należy przyjąć, iż M. X. nigdy nie została pozbawiona własności przedmiotowych nieruchomości, a tym samym jej spadkobierca W. X. W związku z tym, w chwili śmierci spadkodawcy w skład masy spadkowej po nim wchodziła również przedmiotowa nieruchomość, a obowiązek podatkowy wobec spadkobierców, który powstał w tej samej dacie uległ przedawnieniu.

Wnioskodawczyni wskazała dodatkowo, iż w ugodzie sądowej z 1996 r. zostało wymienione mienie masy spadkowej i został od niego zapłacony podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku.

Artykuł 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) stanowi, że do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 zd. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Jednakże na podstawie art. 21 § 1 pkt 2 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Według art. 68 § 1 i § 2 ww. ustawy zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast, gdy podatnik:

1.

nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2.

w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w przedmiotowej sprawie powstał z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w G z dnia 26 marca 1996 r. W związku z powyższym uznać należy, że skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawczynię spadku powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczenia sądu, w myśl powołanych wyżej przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl