ILPB2/415-322/07-2/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-322/07-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 28 czerwca 1996 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła w ramach wspólnoty majątkowej nieruchomość. Dnia 3 czerwca 2005 r. zawarli oni umowę rozdzielności majątkowej, na mocy której Wnioskodawczyni nabyła na wyłączną własność nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym z działką o powierzchni 802 m 2. Mąż natomiast nabył nieruchomość stanowiąca niezabudowaną działkę o powierzchni 2691 m 2 oraz działkę o powierzchni 340 m 2. Następnie aktem notarialnym w dniu 22 grudnia 2006 r. małżonkowie ponownie przywrócili do stanu pierwotnego wspólnotę majątkową. W tej sytuacji poprzez akt notarialny z dnia 22 grudnia 2006 r. dokonali rozszerzenia wspólności ustawowej na nieruchomości dotychczas podzielonej. W dniu 24 września 2007 r. całą nieruchomość sprzedali jako wspólnotę majątkową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zakup w dniu 28 czerwca1996 r. i sprzedaż w dniu 24 września 2007 r. tej nieruchomości oznacza uzyskanie przychodów przed upływem 5 lat od nabycia.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przedmiotowej sprawie nie może występować podatek dochodowy, gdyż czynności prawne podjęte w ramach podanych aktów notarialnych miały wyłącznie charakter organizacyjny. Nie występowały pomiędzy nimi sytuacje, które uzasadniałyby dokonanie całkowitego podziału majątku wspólnego. Małżonkowie cały czas zamieszkiwali razem, korzystali ze wspólnych sprzętów gospodarstwa domowego, płacili wspólne rachunki itd. W dniu 22 grudnia 2006 r. aktem notarialnym dokonali rozszerzenia wspólności ustawowej na nieruchomości dotychczas podzielonej. Wnioskodawczyni uważa, że przez umowę rozszerzającą wspólnotę ustawową, nie nastąpiło ponownie nabycie przez męża nieruchomości tj. działki zabudowanej domem mieszkalnym, a przez Zainteresowaną dwóch pozostałych działek o powierzchni. 2691 m 2 i 340 m 2, gdyż miało to wyłącznie charakter organizacyjny. Z powodu braku czasu i znacznej odległości przyznaje, że nie dokonali w księgach wieczystych stosownych zmian po zawarciu umowy rozszerzającej wspólność. Stan wynikający z ksiąg wieczystych, dla tej transakcji został powzięty przez pośrednika sprzedaży nieruchomości. Według przepisu art. 196 § 1 kodeksu cywilnego, na który to wskazuje zainteresowana we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego wynika, że w dniu zawierania umowy sprzedaży trzech nieruchomości istniała współwłasność łączna. Reasumując uważa, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jej zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Dokonując analizy powołanego wyżej przepisu należy stwierdzić, iż dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy istotna będzie kwestia ustalenia, czy włączenie nieruchomości do majątku wspólnego małżonków stanowi jej nabycie w rozumieniu tegoż przepisu.

Umowa rozszerzająca wspólność majątkową małżeńską uregulowana została w art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Jest to umowa, której celem jest ustanowienie ustroju majątkowego między małżonkami w sposób odmienny od przewidzianego w przepisach o wspólności ustawowej. Umowa ta jest czynnością prawną organizacyjną, która reguluje stosunki majątkowe małżonków przez czas trwania ich związku małżeńskiego.

Włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

U małżonka, który stał się współwłaścicielem zbytej nieruchomości w drodze rozszerzenia ustawowej wspólności majątkowej, nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży.

Wobec powyższego u Wnioskodawczyni, która w wyniku zawarcia w 2006 r. umowy rozszerzającej wspólność ustawową i stała się współwłaścicielem nieruchomości, nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia w 2007 r. (wspólnie z małżonkiem) przedmiotowej nieruchomości, stanowiącej majątek wspólny.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego został złożony przez jednego z małżonków zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla męża Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl