Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-265/10-3/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2010 r. (data wpływu 19 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z odpłatnego zbycia akcji w sytuacji gdy przedmiotem działalności spółki komandytowej jest obrót papierami wartościowymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z odpłatnego zbycia akcji w sytuacji gdy przedmiotem działalności spółki komandytowej jest obrót papierami wartościowymi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki komandytowej. w przeszłości Zainteresowany wniósł do spółki w charakterze wkładu niepieniężnego akcje. Obecnie ponownie rozważa dokonanie operacji tego samego rodzaju.

Przedmiotem działalności spółki jest m.in. obrót papierami wartościowymi (w tym akcjami), na co wskazuje ujęta w umowie spółki klasyfikacja PKD (PKD 65.23.Z wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie polskiej klasyfikacji działalności - Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm. dalej jako: rozporządzenie). Omawiane grupowanie określone zostało w rozporządzeniu jako "pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" i obejmuje pozostałe rodzaje pośrednictwa finansowego związane głównie z dystrybucją środków finansowych w inny sposób niż udzielanie pożyczek; lokowanie w papiery wartościowe, np. akcje, obligacje, weksle, poręczenia; transakcje na własny rachunek dokonywane przez osoby obracające papierami wartościowymi, lokaty nieruchomościowe prowadzone przede wszystkim na potrzeby innych rodzajów pośrednictwa finansowego; wystawianie swapów, dokonywanie opcji oraz zawieranie transakcji zabezpieczających z wykorzystaniem papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych.

Również rejestrując spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym jej wspólnicy wskazali, iż przedmiotem działalności spółki jest m.in. działalność określona w PKD 65.23.Z. Obecnie w związku z przejściem z klasyfikacji PKD 2004 na PKD 2007, wpis przedmiotu działalności spółki w KRS obejmuje będące odpowiednikiem powyższego, grupowanie PKD 64.99.Z według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.).

W związku z działalnością w zakresie obrotu papierami wartościowymi, spółka zawarła odpowiednie umowy (np. umowę o prowadzenie rachunku inwestycyjnego, umowy o świadczenie usług brokerskich, umowę o świadczenie usług powierniczych). Na podstawie omawianych umów, spółka stosowała specjalne procedury (np. korzystanie z wzorów i procedur potwierdzania zleceń, dostarczanie podmiotowi świadczącemu usługi brokerskie lub powiernicze kart wzorów podpisów itd.). Dodatkowo rozliczenia związane z obrotem papierami wartościowymi księgowane były przez spółkę na odrębnych kontach.

Zgodnie z zamiarem wspólników, spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej faktycznie zbywała akcje oraz dokonywała obrotu innymi papierami wartościowymi (obligacje). w sumie spółka dokonała kilkunastu transakcji, których przedmiotem były papiery wartościowe, w szczególności spółka zbyła akcje wniesione do niej uprzednio przez Wnioskodawcę.

Środki pieniężne uzyskane ze zbycia przedmiotowych akcji spółka przeznaczyła na cele związane z obrotem papierami wartościowymi (dokonując zakupu i sprzedaży obligacji). Ostatecznie płynne środki finansowe uzyskane z obrotu papierami wartościowymi przez spółkę wykorzystywane były na cele finansowe związane z budową centrum handlowego (działalność gospodarcza). Wiodącym przedmiotem działalności spółki jest bowiem realizacja projektów budowlanych, wynajem nieruchomości na własny rachunek itp.

Obecnie Zainteresowany rozważa ponownie dokonanie transakcji polegającej na wniesieniu do spółki akcji. Akcje te mogą zostać zbyte przez spółkę celem uzyskania środków finansowych przeznaczonych m.in. do celów bieżącej jej działalności.

Wnioskodawca w przewidywanym przepisami trybie i terminie złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie 19% podatku liniowego).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody ze sprzedaży przez spółkę akcji oraz koszty uzyskania tych przychodów powinny być zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę - w przypadającej na niego części wynikającej z umowy spółki - jako przychody i koszty zaliczane do źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza, gdy akcje te zostały wniesione do spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego, przy czym przedmiotem działalności spółki jest m.in. obrót akcjami, co zostało potwierdzone formalnie odpowiednim wpisem PKD w umowie spółki.

Pytanie dotyczy stanu faktycznego już zaszłego (w zakresie akcji wniesionych już do spółki i przez nią sprzedanych) oraz zdarzenia przyszłego (w zakresie rozważanej operacji ponownego wniesienia akcji do spółki z możliwą ich sprzedażą w przyszłości).

Tutejszy organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest zdarzenie przyszłe w zakresie określenia źródła przychodów z odpłatnego zbycia akcji w sytuacji gdy przedmiotem działalności spółki komandytowej jest obrót papierami wartościowymi. Natomiast w zakresie stanu faktycznego dotyczącego określenia źródła przychodów z odpłatnego zbycia akcji w sytuacji gdy przedmiotem działalności spółki komandytowej jest obrót papierami wartościowymi w dniu 23 kwietnia 2010 r. wydano odrębne rozstrzygnięcie - interpretację indywidualną nr ILPB2/415-265/10-2/JK.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody ze sprzedaży akcji są dla Niego, w części odpowiadającej Jego udziałowi w zysku spółki komandytowej wynikającemu z umowy spółki przychodami zaliczanymi do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza.

W konsekwencji, koszty uzyskania tych przychodów, w powyżej wskazanej części, powiększają wartość kosztów uzyskania przychodów współkształtujących dochód Zainteresowanego ze źródła - pozarolnicza działalność gospodarcza.

1.

Status prawny spółki komandytowej.

Na gruncie podatków dochodowych spółka komandytowa (podobnie jak inne spółki osobowe) nie jest podatnikiem - podatnikami są natomiast jej wspólnicy. Jednakże, dla właściwej kwalifikacji przychodów i kosztów wspólników istotne znaczenie ma status prawny spółki komandytowej.

Na gruncie art. 8 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), spółka komandytowa posiada podmiotowość prawną, może bowiem we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

W obrocie gospodarczym spółka komandytowa występuje jako odrębny i autonomiczny podmiot; charakteryzuje się wyodrębnieniem organizacyjnym oraz majątkowym. Spółka komandytowa jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 43 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - prowadzi bowiem pod własną firmą przedsiębiorstwo.

Jest również odrębnym przedsiębiorcą na gruncie art. 2 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1055 z późn. zm.) - jest bowiem jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą.

Spółka komandytowa z mocy prawa jest więc odrębnym od wspólników podmiotem, powołanym w celu prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej.

W wyniku wniesienia akcji do spółki komandytowej właścicielem akcji staje się ta spółka i tylko z jej poziomu mogą one zostać zbyte. w konsekwencji należy uznać, że z prawnego punktu widzenia spółka komandytowa jako samodzielny podmiot gospodarczy dokonuje transakcji z zakresu obrotu papierami wartościowymi we własnym imieniu i na własny rachunek.

2.

Systematyka regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszących się do uzyskiwania przychodów ze spółek osobowych.

Omawiana wyżej charakterystyka spółki komandytowej (spółki osobowej prawa handlowego) znajduje swoje odbicie i kontynuację w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej (tekst jedn. także spółka komandytowa), przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tekst jedn. ze źródła - pozarolnicza działalność gospodarcza).

Cytowany powyżej przepis ustanawia zasadę, zgodnie z którą jeżeli spółka osobowa prowadzi działalność gospodarczą, to wszelkie przychody osoby fizycznej - wspólnika spółki osobowej z tytułu udziału w tej spółce są przychodami ze źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza.

Należy wskazać, że dyspozycja art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się do całości przychodów osiąganych przez spółkę, a przypadających na jej wspólnika ("przychody wspólnika z udziału w takiej spółce").

Tym samym, wszelkie czynności spółki komandytowej dokonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i generują przychody (oraz koszty) ze źródła - pozarolnicza działalność gospodarcza.

Powyższa teza znajduje potwierdzenie w dalszych przepisach ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przychody wspólników z udziału w spółce osobowej łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, z zastrzeżeniem ust. 1a. Jednocześnie w ust. 1a tego artykułu wskazano, że przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy) nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód opodatkowany jest według skali podatkowej zgodnie z ust. 2 pkt 1 omawianego artykułu. Powyższe zasady stosuje się także do kosztów uzyskania przychodów.

Przepis art. 8 ww. ustawy wprowadza więc dwie możliwości opodatkowania dochodów z udziału w spółce osobowej:

1.

według skali podatkowej lub

2.

podatkiem liniowym.

Treść przepisu nie przewiduje więc możliwości zastosowania innej formy opodatkowania tych dochodów.

Z kolei w art. 9a ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wskazał, że jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek osobowych albo jest wspólnikiem spółek osobowych, to wybór opodatkowania dochodów podatkiem liniowym dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Tym samym, zgodnie z powyższym przepisem, podatnik ma prawo opodatkować podatkiem liniowym dochody uzyskiwane z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej oraz dochody przypisywane podatnikowi z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej. Ważne jest, że jeśli podatnik wybierze opodatkowanie w formie podatku liniowego, wszelkie jego dochody z udziału w spółkach osobowych podlegają z mocy prawa opodatkowaniu tym podatkiem.

3.

Spełnienie przez spółkę warunków prowadzenia działalności gospodarczej zawartych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje działalność gospodarczą w art. 5a pkt 6 - jako działalność zarobkową, m.in. handlową, usługową, polegającą na wykorzystaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 tej ustawy.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku, zbywanie (obrót) przez spółkę papierów wartościowych dokonywany był i będzie w ramach i w wykonaniu przez nią działalności gospodarczej.

Sprzedaż papierów wartościowych przez spółkę spełnia warunki uznania działalności za gospodarczą - wymienione w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

A. dokonując obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności sprzedając akcje wniesione jako wkład przez wspólników, spółka działała w celu osiągnięcia zysku. w drodze tych działań spółka alokowała środki pieniężne w celu ich pomnażania, a tym samym optymalizowała wykorzystanie aktywów.

B. działalność spółki w tym zakresie ma charakter zorganizowany. Zawarła ona odpowiednie umowy - np. umowę o prowadzenie rachunku inwestycyjnego, umowy o świadczenie usług brokerskich, umowę o świadczenie usług powierniczych - umożliwiające wielokrotne i łatwe dokonywanie transakcji na rynku finansowym. Dodatkowo, rozliczenia związane z obrotem papierami wartościowymi księgowane były przez spółkę na odrębnych kontach (co stwarzało również możliwość analizowania celowości dalszych inwestycji w papiery wartościowe).

C. działalność spółki w tym zakresie ma charakter ciągły. Dokonywane przez nią transakcje, których przedmiotem były papiery wartościowe miały charakter powtarzalny. Dodatkowo treść umów zawartych przez spółkę w związku z dokonywaniem kupna i sprzedaży papierów wartościowych wskazuje na zamiar dokonywania takich transakcji również w przyszłości. w szczególności, umowy dotyczące czynności brokerskich i powierniczych zostały zawarte na czas nieokreślony i odnoszą się do obsługi wielokrotnych transakcji. Na ciągły charakter prowadzonej przez spółkę działalności w omawianym zakresie wskazują również stosowane przez nią procedury (np. korzystanie z wzorów procedur potwierdzania zleceń, dostarczanie podmiotowi świadczącemu usługi brokerskie lub powiernicze karty wzorów podpisów) - są one bowiem charakterystyczne dla podmiotu dokonującego transakcji regularnie i w dłuższym horyzoncie czasowym.

Ewentualna przyszła transakcja zbycia akcji, stanowiąca zdarzenie przyszłe zostanie również dokonana w powyższych warunkach.

W konsekwencji, należy uznać, że w przypadku spółki jest spełniona hipoteza przepisu art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.

Brak zastosowania dla spółki reżimu opodatkowania właściwego dla kapitałów pieniężnych.

Artykuł 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza z opodatkowania według reżimu właściwego dla zysków z kapitałów pieniężnych, przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, jeżeli zbycie to następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Ustawodawca przewidział zatem możliwość, że omawiane dochody nie będą kwalifikowane do źródła - przychody z kapitałów pieniężnych, lecz do źródła - przychody z działalności gospodarczej.

Wynika stąd, że przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych są uznawane za pochodzące ze źródła - kapitały pieniężne tylko w przypadku, gdy ich sprzedaż odbywa się poza działalnością gospodarczą (gdy nie jest dokonywana przez przedsiębiorcę). Jeżeli natomiast podmiot zbywa je w wykonaniu działalności gospodarczej, jego przychody pochodzą ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to przypadek spółki i jej wspólników.

W sytuacji spółki, rzeczywisty charakter działań - obrót papierami wartościowymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - nakazuje zakwalifikować przychody (i koszty) uzyskiwane z obrotu papierami wartościowymi do źródła - pozarolnicza działalność gospodarcza. Wskazaną klasyfikację przychodów potwierdza również zgłoszone przez spółkę grupowanie PKD (podklasa 65.23.Z "Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane obecnie 64.99.Z). Niewątpliwie podklasy te obejmują nabywanie i zbywanie papierów wartościowych (w tym akcji).

Wspólnicy spółki komandytowej poprzez zawarcie w umowie spółki postanowienia, iż przedmiotem jej działalności będzie działalność określona w PKD 65.23.Z jednoznacznie wskazali na swój zamiar wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie przez spółkę. Zamiar ten uzewnętrznił się także poprzez zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego działalności określonej w tym grupowaniu jako jednego z rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę.

W konsekwencji, należy uznać, że spółka zbywała i będzie zbywać akcje w wykonaniu działalności gospodarczej, a przychody Wnioskodawcy pochodzą ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo Zainteresowany wskazuje, że dokonywane przez spółkę czynności polegające na nabywaniu i zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych (papierów wartościowych) kwalifikowane są na gruncie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.; dalej jako ustawa o obrocie IF), jako działalność maklerska.

Tym samym, spółka prowadzi działalność zgodnie z przepisami tej ustawy. Jednocześnie należy zauważyć, że dokonywanie wspomnianych czynności przez spółkę nie wymaga zezwolenia.

Ustawa o obrocie IF wymaga bowiem zezwolenia tylko w przypadku prowadzenia działalności maklerskiej w określonych stanach faktycznych. w szczególności, ustawodawca nie wprowadził wymogu uzyskania zezwolenia dla podmiotów, których działalność w ramach obrotu instrumentami finansowymi nie rodzi ryzyka dla osób trzecich - nie wymaga się zezwolenia m.in. od podmiotów wykonujących wyłącznie czynności polegające na nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, o ile czynności te nie są wykonywane w ramach zadań związanych z organizacją rynku regulowanego ani nie polegają na nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych w sposób zorganizowany, częsty i systematyczny poprzez stworzenie systemu umożliwiającego zawieranie transakcji przez podmioty trzecie (art. 70 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 13 ustawy o obrocie IF).

5.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stwierdza, że Jego przychody (i koszty) jako wspólnika spółki ze zbycia przez nią papierów wartościowych winny być kwalifikowane jako pochodzące ze źródła - pozarolnicza działalność gospodarcza.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Zainteresowany powołuje szereg pism organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podatnikiem w myśl art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Zatem w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niemającej osobowości prawnej, podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka lecz jej wspólnicy.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.: dalej jako k.s.h.) spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 102 k.s.h. spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej. Opodatkowaniu podlegają dochody poszczególnych wspólników tejże spółki.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.

Opisaną wyżej zasadę proporcjonalnego udziału stosuje się analogicznie do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 8 ust. 2 cyt. ustawy.

W art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyszczególniono dwa odrębne źródła przychodów, tj:

* pozarolniczą działalność gospodarczą,

* kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Pozarolnicza działalność gospodarcza została zdefiniowana w przepisie art. 5a pkt 6 ww. ustawy, jako działalność zarobkowa:

a.

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b.

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przychody z działalności gospodarczej zostały zdefiniowane w art. 14 cyt. ustawy. Należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w ustępie 3 art. 14 ustawy.

W myśl natomiast art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Przy czym, w myśl art. 30b ust. 4 ww. ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Pojęcie kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, do których odwołuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest definiowane odpowiednio w art. 17 ust. 1 oraz w art. 18 ustawy. Jednakże nie wszystkie rodzaje dochodów z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy mogą stanowić przedmiot działalności gospodarczej, niemniej jednak przedmiotem takiej działalności może być nabywanie i zbywanie udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych. Naturalnie, aby działalność ta mogła być traktowana jako działalność gospodarcza, musi spełniać przesłanki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że musi być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Niezależnie już od tych warunków, w przypadku gdyby działalność miała obejmować handel papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), wówczas respektowane muszą być wymogi stawiane także i przez tę ustawę.

Powołana ustawa reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie.

Skutkiem wskazanego przepisu art. 30b ust. 4 jest konieczność wyłączenia ze źródła przychodów określonego jako kapitały pieniężne, przedmiotu związanego z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Z treści wniosku wynika, że przedmiotem działalności spółki komandytowej jest między innymi obrót papierami wartościowymi (w tym akcjami).

O ile zatem obrót instrumentami finansowymi (w tym akcjami) w świetle odrębnych (nie będących przepisami prawa podatkowego) przepisów stanowił będzie przedmiot działalności gospodarczej przedmiotowej spółki komandytowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem - opisane we wniosku działania będą podejmowane "w wykonywaniu działalności gospodarczej".

W konsekwencji dochody uzyskiwane w związku z dokonanym przez spółkę obrotem instrumentami finansowymi) spełniać będą warunek sformułowany w cyt. art. 30b ust. 4 ww. ustawy.

Mając na względzie powołane przepisy, przychody uzyskane z ww. tytułu podlegały będą opodatkowaniu według zasad ogólnych właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody i koszty uzyskania przychodów określane będą proporcjonalnie do udziału w zysku spółki komandytowej.

Reasumując w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest nabywanie i zbywanie papierów wartościowych przychody uzyskane ze sprzedaży przez spółkę akcji oraz koszty uzyskania tych przychodów powinny być klasyfikowane przez Zainteresowanego - w przypadającej na Niego części wynikającej z umowy spółki - jako przychody i koszty zaliczane do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu pragnie nadmienić, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl