Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 maja 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-215/10-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2010 r. (data wpływu 8 lutego 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest współwłaścicielem na zasadzie wspólności małżeńskiej, nieruchomości:

a.

o powierzchni 1,1616 ha nabytej w 1996 r., oraz

b.

o powierzchni 2 067 m 2 nabytej w 1998 r.

Obie ww. nieruchomości sklasyfikowane są w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Na gruntach tych nie jest prowadzona działalność inna niż rolnicza.

Zainteresowany w dniu 16 maja 2008 r. nabył w drodze darowizny własność niezabudowanej nieruchomości składającej się z dwóch działek o powierzchni:

* 20 arów 15 m 2,

* 11 arów 76 m 2 #178;,

stanowiących grunty orne.

Ww. nieruchomość weszła w skład majątku osobistego Wnioskodawcy. W ewidencji gruntów nieruchomości te sklasyfikowane są jako użytki rolne. Na gruntach tych nie jest prowadzona działalność inna niż rolnicza.

Ponadto Wnioskodawca poinformował, iż otrzymał od osoby fizycznej ofertę zakupu działki o powierzchni 20 arów 15 m 2, wchodzącej w skład Jego majątku odrębnego. Osoba ta oświadczyła, iż jest właścicielem gospodarstwa rolnego składającego się m.in. z działek sąsiadujących z działką, która ma zostać objęta umową sprzedaży oraz, że zakup działki od Zainteresowanego będzie służył powiększeniu obszaru użytków rolnych oferenta, a także że nabywca zamierza prowadzić na zakupionej od Niego nieruchomości działalność rolniczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym, w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości o powierzchni 20 arów 15 m 2, stanowiącej użytek rolny, wchodzącej w skład majątku odrębnego, Wnioskodawca uprawniony będzie do skorzystania ze zwolnienia przychodu z takiej transakcji z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości o powierzchni 20 arów 15 m 2, stanowiącej użytek rolny, wchodzącej w skład Jego majątku odrębnego, uprawniony będzie do skorzystania ze zwolnienia takiej transakcji z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: p.d.o.f.).

Zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w dniu nabycia nieruchomości, która ma zostać objęta umową sprzedaży - przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są wolne od podatku dochodowego. Zwolnienie nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Zainteresowany uważa, że w świetle tego przepisu dla zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży ww. nieruchomości od opodatkowania, konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1.

nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego,

2.

sprzedażą objęta jest całość lub część nieruchomości,

3.

na skutek sprzedaży całości lub części tej nieruchomości, grunty objęte sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego.

Wnioskodawca uważa, iż w sytuacji dojścia do skutku umowy sprzedaży na powyżej opisanych warunkach przesłanki zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 p.d.o.f. zostaną spełnione.

Ad. 1)

Dla potrzeb oceny spełnienia pierwszej z przesłanek należy wziąć pod uwagę definicję gospodarstwa rolnego zawartą w ustawie o podatku rolnym, a nie kodeksie cywilnym, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie I SA/GI 1017/08. Zgodnie z treścią przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (dalej: ustawa o podatku rolnym), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, nieruchomości, które mają stanowić przedmiot umowy sprzedaży wchodzą w skład Jego gospodarstwa rolnego. Definicja gospodarstwa rolnego wskazuje, iż gospodarstwo rolne stanowią odpowiednio sklasyfikowane grunty o powierzchni przekraczającej w sumie 1 ha. Grunty te nie muszą tworzyć zorganizowanej całości. Nie musi być z nich również uzyskiwany dochód. Do gospodarstwa rolnego zalicza się więc również te grunty, które nie są ze sobą związane ekonomicznie lub też, na których, np. czasowo ograniczono lub zaprzestano produkcji rolnej. Do uznania danego obszaru za gospodarstwo rolne wystarcza samo posiadanie przez dany podmiot odpowiednio sklasyfikowanych gruntów przekraczających w sumie powierzchnię 1 ha. Ponadto, na równi z własnością powinny być traktowane grunty znajdujące się we współwłasności, np. rolnika i innej osoby (por. EteI L., Komentarz do ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym).

W związku z tym należy uznać, że wszystkie grunty wskazane na wstępie tworzą gospodarstwo rolne Zainteresowanego, niezależnie od tego, że nie stanowią one zorganizowanej całości ani (częściowo) Jego wyłącznej własności. Definicja z ustawy o podatku rolnym wymaga jedynie odpowiednie> klasyfikacji gruntów w ewidencji gruntów i budynków oraz łącznego przekroczenia obszaru 1 ha. Nie wymaga nawet istnienia prawa własności tych gruntów aby uznać ich posiadacza za dysponującego gospodarstwem rolnym dla potrzeb podatkowych. Tym bardziej należy uznać, że współwłasność należy uznać za wystarczający tytuł do uznania danych gruntów za wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, co pozwala na wniosek, iż wskazane na wstępie nieruchomości (o powierzchniach odpowiednio 20 arów 15 m 2, 11 arów 76 m 2, 1,1616 ha i 2 076 m 2 wchodzą w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy (ponieważ są sklasyfikowane jako użytki rolne, a ich łączna powierzchnia przekracza 1 ha).

Ad. 2)

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 p.d.o.f. daje prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego przychodów uzyskanych ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W skład gospodarstwa rolnego Zainteresowanego wchodzą następujące nieruchomości o powierzchni:

1.

1,1616 ha,

2.

2 076 m 2,

3.

20 arów 15 m 2,

4.

11 arów 76 m 2.

Należy zatem uznać, że sprzedaż działki gruntu o powierzchni 20 arów 15 m#178;, stanowiącej część gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy, pozwoli na skorzystanie ze zwolnienia, przy spełnianiu pozostałych dwóch jego przesłanek.

Ad. 3)

Trzecią przesłankę, jaka musi zostać spełniona, aby przychód uzyskany ze sprzedaży był zwolniony od podatku, jest utrzymanie dotychczasowego rolnego charakteru gruntu

Pojęcie gruntu rolnego, podobnie jak pojęcie gospodarstwa rolnego, zdefiniowane zostało w ustawie o podatku rolnym. Zgodnie z treścią przepisu art. 1 tej ustawy, za grunty rolne uznać należy grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wszystkie ww. nieruchomości spełniają te przesłanki. Z treści tego przepisu wynika, iż do gruntów rolnych zalicza się każdą nieruchomość nawet o powierzchni mniejszej niż 1 ha sklasyfikowaną w ewidencji gruntów budynków jako użytek rolny lub jako grunt zadrzewiony i zakrzewiony na użytkach rolnych, na którym nie jest prowadzona działalność inna niż rolnicza. Zbycie gruntu, który w wyniku tej czynności utracił status części gospodarstwa rolnego nie stanowi w takich okolicznościach przesłanki utraty prawa do zwolnienia (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 202/08). Grunt traci charakter rolny tylko wtedy, gdy przestał być klasyfikowany jako użytek rolny lub jako grunt zadrzewiony i zakrzewiony na użytkach rolnych bądź został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Ponadto okoliczność utraty charakteru rolnego nieruchomości należy oceniać na dzień sprzedaży, a nie na podstawie ewentualnych działań nabywcy podejmowanych po zakupie, te bowiem mogą być uwarunkowane zupełnie innymi przyczynami niż związane z decyzją o zakupie, poza tym Wnioskodawca nie ma na nie (czy na termin ich podejmowania) żadnego wpływu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie II FSK 1494/07). Dodatkowo dla oceny utraty charakteru rolnego bądź leśnego gruntu znaczenie mają okoliczności faktyczne (związane z faktycznym sposobem użytkowania gruntu), a nie formalnoprawne (związane z charakterem gruntu wskazanym w ewidencji gruntów i budynków, por. m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lipca 2008 r., sygn. akt II FSK 732/07).

Z tych względów należy uznać, że w opisanej powyżej sytuacji Zainteresowany ma prawo działać w zaufaniu do zapewnień kupującego co do zamiaru przeznaczenia zakupionych gruntów na cele rolne i skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fakt ewentualnej późniejszej zmiany tego przeznaczenia nie będzie mógł mieć wpływu na Jego prawo do skorzystania ze zwolnienia, gdyż ocena ewentualnej utraty charakteru rolnego przez grunt powinna zostać dokonana na dzień sprzedaży, co wobec oświadczenia oferenta co do jego statusu oraz planów związanych z nieruchomością, uprawnia w przedstawionej powyżej sytuacji Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

Biorąc pod uwagę powyższe Zainteresowany stwierdził, że będzie uprawniony do skorzystania z przewidzianego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 p.d.o.f. zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, w związku z tym, że okoliczności faktyczne a ponadto oświadczenia przyszłego kupującego pozwalają na przyjęcie, iż przedmiotowa nieruchomość nie utraci charakteru rolnego na skutek transakcji sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl