Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 maja 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-171/14-4/TR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2014 r. (data wpływu 11 lutego 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 kwietnia 2014 r. (data wpływu 30 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tłumaczeń - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tłumaczeń.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 22 kwietnia 2014 r. nr ILPB2/415-171/14-2/TR Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 22 kwietnia 2014 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2014 r.), zaś w dniu 30 kwietnia 2014 r. (data nadania 29 kwietnia 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 2009 r. oprócz przychodów z tytułu umowy o pracę Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu tłumaczeń tekstów z języka polskiego na język angielski. Są to tłumaczenia specjalistyczne dotyczące ulotek informacyjnych dołączanych do leków. Zlecenia te nie są stałe lecz okresowe w zależności od potrzeb zleceniodawców i wyboru tłumacza oraz w zależności od możliwości czasowych Zainteresowanego związanych z wykonaniem zlecenia. Zleceniodawcami są firmy zagraniczne. Procedura jest następująca: w internecie firmy zlecają tłumaczenie tekstów niezawodowym tłumaczom (freelance) i zbierają oferty w jakim terminie, i za jaką cenę zostanie wykonana usługa.

W przypadku wygrania takiego "przetargu" przesłany zostaje tekst do tłumaczenia i Wnioskodawca tłumaczy go. Następnie przesyła przetłumaczony tekst do zleceniodawcy i po weryfikacji dostaje zgodę na wystawienie rachunku (invoice) - rachunek jest wystawiony przez Zainteresowanego (druk jest pobrany ze strony internetowej zleceniodawcy i zleceniodawca nadaje mu kolejny numer). Po pewnym czasie (do dwóch miesięcy po wystawieniu rachunku) Zainteresowany otrzymuje zapłatę na konto (P. lub konto osobiste). Z kwoty zazwyczaj zleceniodawca potrąca kwoty opłaty bankowej z tytułu dokonanego przelewu - kwota otrzymana jest niższa od kwoty na wystawionym rachunku.

W rocznych rozliczeniach podatkowych od 2009 r. do 2012 r. przychody z tytułu wykonanych tłumaczeń zostały wykazane w pozycji "Inne źródła" (kwotę otrzymaną w walucie przeliczono według właściwego kursu NBP) - nie potrącano kosztów uzyskania przychodu.

Zainteresowany podał, że przed rozliczeniem deklaracji podatkowej za 2009 r. pytał zarówno w Krajowej Informacji Podatkowej i we właściwym urzędzie skarbowym do jakich źródeł przychodu należy zaliczyć tłumaczenia na rzecz podmiotów zagranicznych. Czy do przychodów z samodzielnej działalności z tytułu wykonywanych usług na podstawie umowy zlecenia, czy do przychodów z innych źródeł. Nie otrzymał jednoznacznej odpowiedzi. Ostatecznie po rozmowach w urzędzie skarbowym przychody zostały ujęte w pozycji "Inne źródła".

W uzupełnieniu opisanego we wniosku stanu faktycznego Zainteresowany podał nw. informacje.

Rezultaty tłumaczenia ulotek dołączonych do leków nie są utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W związku z wykonywaniem tłumaczeń ulotek Wnioskodawca nie jestem twórcą w rozumieniu ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opisane we wniosku "zlecenia" w sensie prawnym stanowią umowy zlecenia. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia tekstu. Czynność ta jest odpłatna. Jest to umowa starannego działania. Brak jest ścisłego podporządkowania zleceniobiorcy, który jednak wskazuje sposób wykonania zlecenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychody z tłumaczenia tekstów dla podmiotów zagranicznych winny być zaliczone do przychodów z samodzielnie wykonywanej działalności z tytułu wykonywanych usług czy do przychodów z innych źródeł.

Zdaniem Wnioskodawcy w zaistniałej sytuacji właściwym rozwiązaniem jest ujęcie przychodów z tłumaczenia tekstów dla podmiotów zagranicznych do przychodów z samodzielnie wykonywanej działalności z tytułu wykonywanych usług i przychód pomniejszanie o zryczałtowane 20% koszty uzyskania przychodów. W samym zleceniu wykonania usługi tłumaczenia pomiędzy podmiotem krajowym i zagranicznym nie ma żadnej różnicy. Różnica jest jedynie w sposobie opłacania zaliczek na podatek dochodowy - w przypadku zleceń krajowych płatnikiem podatku jest zleceniobiorca, który po zakończeniu roku wystawia informację o dochodach i zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, a w przypadku zleceń zagranicznych - Zainteresowany byłby płatnikiem podatku i sam powinien obliczać, i opłacać zaliczki za każdy miesiąc w którym uzyskał przychód z tłumaczenia tekstów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

W art. 10 ww. ustawy określone zostały źródła przychodów, wśród których w ust. 1 pkt 2 wymieniono działalność wykonywaną osobiście.

Ponadto, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jak wskazał Zainteresowany w uzupełnieniu analizowanego wniosku, opisane we wniosku "zlecenia" w sensie prawnym stanowią umowy zlecenia.

Przychody uzyskane z umowy zlecenia zostały natomiast zakwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 13 pkt 8 lit. a cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Na podstawie z kolei art. 44 ust. 1a ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:

1.

ze stosunku pracy z zagranicy,

2.

z emerytur i rent z zagranicy,

3.

z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

Natomiast stosownie do art. 44 ust. 3a ww. ustawy, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl zaś art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Reasumując: na gruncie opisanego stanu faktycznego oraz na podstawie przedstawionych przepisów prawa, skoro przedmiotowe czynności są w sensie prawnym wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umów zlecenia, to dochody osiągnięte na ich podstawie Zainteresowany winien rozliczyć jako dochody ze źródła przychodów, o którym mowa w przepisach art. 10 ust. 1 pkt w zw. z art. 13 pkt 8 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z działalności wykonywanej osobiście, uwzględniając przy tym obowiązek wpłacania zaliczek na podatek wynikający z art. 44 ust. 1a tejże ustawy.

W odniesieniu do rzeczonych przychodów Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 20% kosztów uzyskania przychodów, stosownie do uregulowania art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl