ILPB2/415-1220/09-2/AJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 8 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-1220/09-2/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2009 r. (data wpływu 15 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 8 października 2003 r. Wnioskodawca wraz z żoną - w trybie przetargu nieograniczonego - nabyli działkę budowlaną.

W kolejnym etapie Zainteresowany i Jego żona uruchomili procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, którą uzyskali decyzją Starosty Powiatowego z dnia 13 sierpnia 2004 r.

W dniu 17 lutego 2005 r. złożono stosowne zawiadomienie o rozpoczęciu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, informujące o rozpoczęciu z dniem 1 marca 2005 r. prac budowlanych.

Od tego momentu Wnioskodawca i Jego żona przystąpili jako inwestorzy do budowy domu jednorodzinnego.

W trakcie budowy domu w dniu 19 czerwca 2006 r. Zainteresowany i Jego żona wystąpili z wnioskiem o wydanie wszystkich pozwoleń i uzgodnień na budową przyłącza gazu płynnego. Mimo uzyskania pozytywnych uzgodnień z poszczególnymi organami w gminie i w starostwie Zainteresowany i Jego żona uzyskali decyzję starosty wnoszącą sprzeciw na budowę przyłącza gazu.

Jak wynika z treści wydanej decyzji, 15 grudnia 2005 r. został zmieniony plan zagospodarowana przestrzennego dla gminy, gdzie przewidywało się poszerzenie drogi, na której znajdowała się planowana lokalizacja zbiornika z gazem.

W tym czasie Zainteresowany wraz z żoną wystąpili z wnioskiem do burmistrza o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ ww. uchwała wstrzymała dalsze prace i uniemożliwiała złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz zamieszkanie w domu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ww. pismo zostało przyjęte, na co Wnioskodawca wraz z żoną otrzymali - dnia 18 maja 2006 r. - odpowiedź.

Od tego momentu dalsze prace związane z wykończeniem domu oraz cała procedura zostały opóźnione z uwagi na wyżej cytowaną uchwałę oraz czasochłonne prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Z informacji jaką Zainteresowany uzyskał w gminie i jak wynika z pisma, mimo iż budynek w stanie surowym już był postawiony to nowa droga miała przebiegać przez schody wejściowe do budynku. Dopiero po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego i oczekiwaniu na dalszy obieg sprawy decyzją z dnia 16 lipca 2007 r. starosta zmienił decyzję z dnia 13 sierpnia 2004 r. zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę w części dotyczącej prac w zakresie instalacji gazowej.

Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Od tego momentu zostały poczynione kolejne prace mające na celu zakończenie prac budowlanych i wykończenie budynku mieszkalnego.

W dniu 27 marca 2008 r. zastało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy, na które otrzymali zaświadczenie od Powiatowego Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania.

Jednocześnie Zainteresowany nadmienił, iż w 2005 r. zaciągnęli z żoną kredyt hipoteczny na budowę domu z myślą o częściowym zwrocie odsetek od udzielonego na ten cel kredytu, które przeznaczone miały być na spłatę kolejnych rat kredytu.

Biorąc pod uwagę stan prawny, odliczenie odsetek stosuje się jeżeli: budowa budynku mieszkalnego, na cele mieszkalne, w wyniku której powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego, której zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego.

W przedstawionym przez Zainteresowanego przypadku wydane są dwie decyzje w 2004 r. i 2007 r. Chcą zamieszkać i zawiadomić właściwe organa o zakończeniu budowy przed 2007 r., mając na uwadze decyzję z 2004 r., nie było to realne z uwagi na fakt ograniczenia czasowego, a tym samym z przysługującego prawa do odliczenia odsetek od udzielonego kredytu. Natomiast opierając się na decyzji z 2007 r. jako na ostatecznej dotyczącej tego samego pozwolenia na budowę, nie ma wątpliwości co do zasadności skorzystania z odliczenia odsetek od udzielonego kredytu.

Ponadto:

* odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego zostały zapłacone i w dalszym ciągu są płacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane wyciągami bankowymi,

* odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i nie zostały zwrócone w innej formie,

* odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

* Zainteresowany nie korzysta z odliczenia od dochodów wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe,

* przyznany kredyt nie był przeznaczony na nabycie gruntu, prawa wieczystego użytkowania gruntu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawioną sytuacją Wnioskodawcy przysługuje na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje Mu prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego ponieważ zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Zainteresowany uważa, iż decyzja z 16 lipca 2007 r. jest decyzją ostateczną i od daty jej wydania rozpoczyna się czas na zakończenie budowy, który uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).

W wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), ustawodawca w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw w art. 9 nadał nowe brzmienie ust. 1, w myśl którego podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej "kredytem mieszkaniowym", przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek:

1.

od kredytu mieszkaniowego,

2.

od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,

3.

od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2.

- do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Tym samym korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych zagwarantowano osobom, którym bank udzielił kredytu mieszkaniowego w latach 2002-2006 i spełniają one warunki określone w przepisach art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z art. 26b ust. 1 ww. ustawy od podstawy obliczenia podatku ustalonej na podstawie regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1.

budową budynku mieszkalnego, albo

2.

wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3.

zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4.

nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Stosownie do art. 26b ust. 2, odliczenie o którym mowa wyżej, stosuje się jeżeli:

1.

kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,

2.

kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,

3.

inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,

4.

inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym, uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne i zostało potwierdzone określonym w przepisie prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,

5.

do zeznania o którym mowa w art. 45, składanego za rok w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie na formularzu PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,

6.

odsetki o których mowa w ust. 1:

a.

zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,

b.

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększały podstawę obliczenia podatku,

c.

nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

7.

podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych między innymi na:

a.

zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

b.

budowę budynku mieszkalnego,

c.

wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,

d.

zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

e.

nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

f.

przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

g.

systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przyznany kredyt wykorzystywany jest na inwestycję mieszkaniową oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach mieszkaniowych.

W przepisie art. 26b ust. 4 pkt 1-2 cytowanej ustawy ustawodawca zawarł ograniczenie odliczania do odsetek naliczonych za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłaconych do tego dnia i tylko od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także terminy dokonywania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki).

Zgodnie z art. 26b ust. 5 cytowanej ustawy, odliczenia z tytułu omawianej ulgi można dokonać najwcześniej za rok podatkowy, w którym zostanie zakończona dana inwestycja. Jeżeli odsetki, o których mowa zostały zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji sfinansowanej kredytem, wówczas - zgodnie z przepisem art. 26b ust. 6 - mogą być one odliczone od podstawy obliczenia podatku również za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki.

Stosownie zaś do przepisu art. 26b ust. 7 ww. ustawy, przedmiotowe odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki - w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym dokonano pierwszego odliczenia.

W oparciu o powyższe stwierdzić należy, iż jednym z warunków uprawniających do skorzystania z przedmiotowego odliczenia jest zakończenie inwestycji w ściśle określonym czasie. Bowiem jak stanowi przepis art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy, odliczenie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, stosuje się, jeżeli inwestycja wymieniona w ust. 1 (budowa budynku mieszkalnego) została zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę w rozumieniu prawa budowlanego, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie wcześniej niż w 2002 r., przy czym zakończenie inwestycji musi być potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku.

W praktyce mogą wystąpić sytuacje gdy realizowana inwestycja, z przyczyn niezależnych od podatnika bądź od inwestora nie zostanie zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę, w rozumieniu prawa budowlanego. Jednakże należy uznać, że wstrzymanie rozpoczęcia budowy lub jej kontynuacji, nie wstrzymuje biegu terminu, o którym mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a ww. ustawy.

Uprawnienie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, jakie przysługuje od 1 stycznia 2002 r., jest bowiem przywilejem, z którego podatnicy mogą skorzystać jedynie w określonych warunkach.

Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych przez ustawodawcę powoduje, że podatnik traci możliwość skorzystania z przedmiotowego odliczenia. Termin określony w art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy jest terminem prawa materialnego, od którego przepisy ustawy nie przewidują żadnego wyjątku. Zatem jego bieg trwa nieprzerwanie od momentu, w którym dana inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę w rozumieniu prawa budowlanego.

Kwestie związane z budową obiektów budowlanych reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 12 ww. ustawy pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Otrzymanie pozwolenia na budowę nie wystarcza do rozpoczęcia robót budowlanych. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Natomiast w myśl art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) ostateczne są decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji.

Stosownie do treści art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedyne po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

W świetle powyższego uznać należy, iż otrzymana przez Wnioskodawcę w dniu 13 sierpnia 2004 r. decyzja o pozwoleniu na budowę była decyzją ostateczną, której zmiana nie spowodowała konsekwencji w postaci utraty przez nią mocy obowiązującej.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, iż trzyletni okres trwania inwestycji, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku Wnioskodawcy należy liczyć od końca 2004 r., tj. roku w którym uzyskał pozwolenie na budowę udzielone decyzją z dnia 13 sierpnia 2004 r., która zgodnie z powołanym art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane uprawniała Zainteresowanego do rozpoczęcia prac budowlanych.

Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do dokonania odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego, gdyż zakończenie inwestycji nastąpiło po upływie trzech lat od uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), został złożony przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla żony Wnioskodawcy.

Żona Zainteresowanego, chcąc uzyskać interpretację indywidualną, powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl