ILPB2/415-1189/09-2/ES - Wniesienie aportu do spółki z o.o. a obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-1189/09-2/ES Wniesienie aportu do spółki z o.o. a obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2009 r. (data wpływu 7 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z mężem są współwłaścicielami, na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, nieruchomości gruntowej z której wydobywane jest kruszywo (piasek i żwir). Nieruchomość nie stanowi i nigdy nie stanowiła środka trwałego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - jest to osobisty majątek Zainteresowanej i małżonka. Wnioskodawczyni wraz z mężem rozważają zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i pokrycie jej kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci opisanej powyżej nieruchomości. Wartość aportu Zainteresowana ustalić zamierza na kwotę odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej nieruchomości, przy czym wartość nominalna kapitału zakładowego spółki z o.o. objętego w zamian za aport odpowiadać miałaby cenie za jaką Ona wraz z mężem zakupili nieruchomość kilka lat temu. Nadwyżka wartości aportu ponad wartość nominalną kapitału zakładowego (wartość nominalną udziałów objętych przez Wnioskodawczynię i małżonka), stanowiąca tzw. agio, przekazana miałaby zostać na kapitał zapasowy zawiązywanej spółki z o.o.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy skutkiem realizacji opisanego powyżej zdarzenia przyszłego byłoby osiągnięcie przez Wnioskodawczynię przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych odpowiadającego sumie wartości nominalnej udziałów objętych przez Nią w kapitale zakładowym zawiązywanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości, zaś kosztem uzyskania powyższego przychodu byłaby cena zapłacona za nieruchomość.

Zdaniem Wnioskodawczyni, realizacja opisanego zdarzenia przyszłego skutkowałaby osiągnięciem przez Nią przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych odpowiadającego sumie wartości nominalnej udziałów objętych przez Zainteresowaną w kapitale zakładowym spółki z o.o. pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci zabudowanej nieruchomości.

Koszt uzyskania powyższego przychodu stanowiłaby cena zapłacona za nieruchomość wnoszoną aportem. Wynika to z treści art. 17 ust. 1 pkt 9 (w odniesieniu do przychodu) i art. 22 ust. 1e pkt 3 (w odniesieniu do kosztu uzyskania przychodu) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nadwyżka wartości rynkowej aportu ponad wartość nominalną objętych w zamian udziałów w spółce z o.o. nie rodzi za sobą skutków podatkowych ani dla Wnioskodawczyni (jako wspólnika) ani dla spółki z o.o. Fakt zaistnienia agio jest neutralny podatkowo w momencie obejmowania udziałów w spółce z o.o. ale znajdzie on swe odzwierciedlenie w cenie sprzedaży tych udziałów przez Zainteresowaną, ewentualnie - w wysokości wynagrodzenia należnego Jej z tytułu umorzenia tak objętych udziałów.

Powyższy pogląd, w ocenie Wnioskodawczyni znajduje oparcie w licznych interpretacjach podatkowych wydanych przez organy podatkowe oraz orzeczeniach sądów administracyjnych.

Zainteresowana zaznaczyła, iż interpretacje dotyczące przedmiotowego zagadnienia wydane zostały w szczególności przez:

* Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce z dnia 7 września 2007 r. nr TD/415-57/07,

* Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 27 września 2007 r. nr 1473/1010/KDO/4232/95/07/EG,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2007 r. nr ITPB3/423-14/07/AT,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 marca 2008 r. nr IPPB2/415-501/07-4/IŚ,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lipca 2008 r. nr IPPB3/423-316/08-4/JG,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2008 r. nr ITB1/415-467/08/HD,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2009 r. nr IPPB3/423-346/07/09-5/S/JG i Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 marca 2009 r. nr IPPB2/415-1566/08-4/MG.

Z kolei wyroki dotyczące przedmiotowego zagadnienia potwierdzające stanowisko Wnioskodawczyni wydane zostały w szczególności przez:

* NSA w dniu 19 kwietnia 2006 r. w sprawie II FSK 558/2005,

* WSA w Krakowie w dniu 27 lutego 2008 r. w sprawie I SA/Kr 1326/06, i

* WSA w Gdańsku w dniu 22 kwietnia 2008 r. w sprawie I SA/Gd 917/07.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Tut. Organ wskazuje, iż na gruncie powszechnie obowiązującego prawa podatkowego nie występuje definicja wkładu niepieniężnego (aportu).

Również przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) nie zawierają definicji wkładu niepieniężnego, nie stanowią też wprost co może być przedmiotem tego wkładu. Wskazują jedynie w art. 14 § 1, że przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Zatem przedmiotem aportu mogą być nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe, które posiadają tzw. zdolność aportową. Należy ją rozumieć jako zespół cech, które powinny być łącznie spełnione przez dane prawo, aby można je było uznać za przedmiot aportu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód, określony w ust. 1 pkt 9 tego artykułu, powstaje w dniu:

1.

zarejestrowania spółki albo,

2.

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

3.

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

W świetle przedstawionych uwarunkowań prawnych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód podatkowy, w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za taki wkład.

Okoliczności powyższej nie zmieni fakt, że Wnioskodawczyni obejmie udziały o wartości nominalnej niższej od wartości wnoszonej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości, a wartość stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nominalną otrzymanych udziałów przekazana zostanie na kapitał zapasowy.

Dokonując wyceny należy mieć również na uwadze przepis art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, w przypadku, gdy wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej, organy podatkowe mogą na podstawie art. 19 tej ustawy oszacować przychód wspólnika wnoszącego wkład, dostosowując wielkość tego przychodu do wartości rynkowej przedmiotu wkładu.

Ponadto, wskazać należy, iż stosownie do art. 22 ust. 1e pkt 3 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodu, będzie cena odpowiadająca faktycznie poniesionym wydatkom na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

W odniesieniu do powołanych przez Zainteresowaną rozstrzygnięć organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl