Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 marca 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-1171/09-6/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2009 r. (data wpływu 4 grudnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 marca 2010 r. (data wpływu 8 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, pismem z dnia 15 lutego 2010 r. nr ILPB2/415-1171/09-2/WM, na podstawie art. 169 § 1 ww. ustawy, wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Ww. piśmie tut. Organ wskazał, iż w przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia w odniesieniu do pytania trzeciego. Natomiast w odniesieniu do pytań pierwszego i drugiego wniosek - stosownie do art. 14d ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzony zostanie bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego otrzymania.

Wezwanie wysłano w dniu 15 lutego 2010 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 26 lutego 2010 r.), zaś w dniu 8 marca 2010 r. (data nadania odpowiedzi na wezwanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - 5 marca 2010 r.) Zainteresowany uzupełnił ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce (dalej: Wnioskodawca), posiadającą 100% udziałów w x (dalej CPR) oraz będącą komandytariuszem w x spółka komandytowa (dalej: SpK).

Zainteresowany podaje, iż planowane jest dokonanie następującej restrukturyzacji:

A. połączenie SpK z CPR,

B. zawiązanie nowej spółki komandytowej przez CPR,

C. przekształcenie CPR w spółkę komandytową.

Wnioskodawca podaje, iż połączenie SpK z CPR nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej k.s.h.), tj. w ten sposób, że CPR (spółka przejmująca) dokona przejęcia SpK (spółka przejmowana). W konsekwencji nastąpi przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. SpK na spółkę przejmującą, tj. CPR.

Zainteresowany wskazuje, iż w wyniku planowanego połączenia SpK przestanie istnieć, natomiast wspólnicy SpK (w tym Wnioskodawca) otrzymają udziały w spółce przejmującej, tj. CPR.

Po przeprowadzonym połączeniu SpK z CPR, Wnioskodawca pozostanie przedsiębiorcą i będzie kontynuował działalność gospodarczą jako wspólnik w innych spółkach komandytowych.

Następnie planowane jest zawiązanie przez CPR spółki osobowej prawa handlowego, np. komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (dalej SO).

CPR zamierza wnieść wybrane składniki majątkowe (które mogą obejmować m.in. grunty niezabudowane, budynki, w tym budynki związane z budownictwem mieszkaniowym, budowle - dalej Nieruchomości) w formie wkładu niepieniężnego do SO. Wnioskodawca wskazuje, iż wartość Nieruchomości wnoszonych przez spółkę określona zostanie w umowie spółki SO.

CPR przewiduje przy tym, że wartość rynkowa Nieruchomości określona na dzień wniesienia ich do SO będzie wyższa od wartości księgowej Nieruchomości ujawnionej w księgach CPR.

Po przeprowadzeniu wniesienia aportem Nieruchomości do SO, planowane jest przekształcenie CPR w spółkę komandytową na podstawie art. 551-557 k.s.h. Z chwilą przekształcenia Wnioskodawca stanie się wspólnikiem spółki komandytowej.

W momencie przekształcenia kapitał zakładowy CPR zostanie przekształcony we wkłady wnoszone do spółki komandytowej (nominalna wartość udziałów CPR będzie po zmianie formy prawnej odpowiadać sumie nominalnej wartości wkładów wspólników), natomiast pozostałe pozycje aktywów i pasywów zostaną przejęte w identycznej formie i pozycjach bilansowych z CPR przez spółkę komandytową, a zatem z uwzględnieniem wkładów objętych przez CPR w SO w zamian za aport Nieruchomości.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż poprzez zachowanie tożsamości wkładów rozumie sytuację, w której w wyniku przekształcenia wspólnicy spółki nie pobiorą dywidendy, jak również nie zostaną zobowiązani do wniesienia dodatkowych wkładów, natomiast kapitały przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą w 100% odzwierciedlone w kapitałach spółki przekształconej. Ponadto, Wnioskodawca zwraca uwagę na brzmienie art. 553 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej natomiast wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Mając na uwadze powyższe, Zainteresowany stoi na stanowisku, iż w wyniku przekształcenia spółek tak rozumiana tożsamość wkładów wspólników w stosunku do ich wkładów do spółki przekształcanej zostanie zachowana.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w związku z połączeniem polegającym na przejęciu przez CPR spółki SpK Wnioskodawca jako wspólnik przejmowanej SpK będzie zobowiązany do rozpoznania jakiegokolwiek przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy w wyniku przejęcia SpK przez CPR Zainteresowany będzie zobowiązany do ustalenia dochodu z likwidacji działalności gospodarczej.

3.

Czy w związku z planowanym przekształceniem CPR Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez CPR przed zmianą formy prawnej.

Tutejszy Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie trzecie. W odniesieniu do pytań pierwszego i drugiego w dniu 25 lutego 2010 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia odpowiednio nr ILPB2/415-1171/09-3/WM oraz ILPB2/415-1171/09-4/WM.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania trzeciego - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje w art. 24 ust. 5 pkt 8 powstanie obowiązku podatkowego w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową jedynie w odniesieniu do zysków niepodzielonych. W konsekwencji, w opinii Zainteresowanego, w przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm., dalej: UstRach) przekształcana spółka kapitałowa nie wykazuje zysków niepodzielonych, operacja przekształcenie będzie dla wspólnika spółki przekształcanej neutralna podatkowo.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z kapitałów pieniężnych wymienione zostały dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Wnioskodawca wskazuje, iż pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 5 pkt 8 wyżej cytowanej ustawy. W myśl tego artykułu dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe, przy czym przychód określa się na dzień przekształcenia.

Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, zdaniem Wnioskodawcy, jedyną kategorią podlegającą u wspólnika spółki kapitałowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową jest kwota zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej.

Zainteresowany wskazuje, iż pojęcie zysków niepodzielonych nie zostało zdefiniowane ani w przepisach podatkowych ani rachunkowych. Niemniej jednak, w opinii Wnioskodawcy, zasadne jest twierdzenie, iż termin "zysk niepodzielony" użyty przez ustawodawcę w art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy odnosi się do instytucji podziału zysku spółki kapitałowej, uregulowanej w art. 191-193, 347 i 348 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym, zdaniem Zainteresowanego, określając zakres pojęcia zysków niepodzielonych należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi zysk niepodzielony można zdefiniować jako zysk, który nie został podzielony zgodnie z umową spółki lub uchwałą podjętą przez odpowiednie organy spółki, niezależnie od tego, czy zysk ten został rozdysponowany pomiędzy wspólników, czy też został przekazany na kapitały spółki (np. fundusze rezerwowe lub kapitał zapasowy w części utworzonej z zysku).

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w poglądach doktryny. Zostało wyrażone m.in. przez (...) w artykule opublikowanym w "Gazecie Prawnej" (nr 5, z dnia 8 stycznia 2009 r.), w którym autor stwierdził, iż "dla sposobu interpretacji znowelizowanych przepisów konieczne będzie ustalenie definicji zysków niepodzielonych. Wydaje się, że należy odwołać się do przepisów Kodeksu spółek handlowych i uznać, że zyskiem niepodzielonym jest zysk, który nie został podzielony zgodnie z umową spółki lub uchwałą podjętą przez odpowiednie organy spółki, niezależnie od sposobu podziału zysku, tj. przekazania na kapitały spółki, czy też do wspólników".

Mając na uwadze powyższe, w opinii Zainteresowanego, należy stwierdzić, że czynność przekształcenia CPR w spółkę komandytową spowoduje powstanie u Wnioskodawcy, jako udziałowca spółki przekształcanej, obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącznie w zakresie, w jakim przekształcana CPR wykaże zyski niepodzielone na dzień tego przekształcenia. W szczególności, Zainteresowany pragnie wskazać, iż opodatkowaniu nie będzie podlegał wzrost wartości Nieruchomości wniesionych przez CPR do SO, jako iż nie będzie on stanowił zysków niepodzielonych w rozumieniu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem CPR, nie będzie zobowiązany On do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jakichkolwiek innych wartości aniżeli zyski niepodzielone wypracowane przez CPR przed zmianą formy prawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl