Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-1120/14-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie objęcia udziałów w spółce - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania aportu działki niezabudowanej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie objęcia udziałów w spółce oraz w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz w art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 23 stycznia 2015 r. nr ILPP1/443-1036/14-2/AS, ILPB2/415-1120/14-2/JK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Ponadto, pouczono Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłane w dniu 23 stycznia 2015 r., zostało skutecznie doręczone w dniu 27 stycznia 2015 r. Natomiast w dniu 28 stycznia 2014 r. wniosek został uzupełniony poprzez wpłatę brakującej kwoty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą i jest rolnikiem ryczałtowym z tego tytułu. Wnioskodawca jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej wynajmuje lokale na tej podstawie ze względu na przekroczenie progu podatkowego jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (dalej jako podatek VAT) oraz wystawia faktury VAT. Jako wynajmujący płaci podatek dochodowy w formie ryczałtu.

Wnioskodawca jest również jedynym wspólnikiem w Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (dalej jako Spółka). Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 40, powierzchni 31,15 ha.

Działka znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka wchodzi w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy. Co do tej działki oraz innych trzech działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę fermy reprodukcyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi obejmującymi instalacje energetyczne, wodociągowe, sanitarne oraz place i drogi manewrowe z dwoma zjazdami z dróg gminnych. Decyzja jest ostateczna i na jej podstawie w dniu 30 września 2014 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Wskazać jednak należy, że planowana ferma reprodukcyjna ma być posadowiona jedynie na części działki obejmującej 2,7 ha. Pozostała jej część niezabudowana będzie dalej wykorzystywana na cele rolnicze (uprawa zbóż). Wskazać również należy, że decyzja o warunkach zabudowy wskazuje, że jedynie 45% działek może być zabudowanych. Wobec powyższego Wnioskodawca, po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie fermy reprodukcyjnej zamierza podzielić działkę o nr ewidencyjnym 40 na dwie działki, z których jedna z nich będzie działką, na której będzie posadowiona ferma kur reprodukcyjnych (dział specjalny produkcji rolnej), a na drugiej niezabudowane działce będzie kontynuowana uprawa zbóż. W konsekwencji podziału nowo powstałe działki będą miały zmienione numery ewidencyjne.

Po podziale działek Wnioskodawca zamierza wnieść działki powstałe po podziale do Spółki aportem na pokrycie zwiększonego kapitału Spółki, które nastąpi na podstawie uchwały zarządu Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki).

Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą i jest rolnikiem ryczałtowym z tego tytułu. Wnioskodawca jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej wynajmuje lokale i na tej podstawie ze względu na przekroczenie progu podatkowego jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (dalej jako podatek VAT) oraz wystawia faktury VAT. Jako wynajmujący płaci podatek dochodowy w formie ryczałtu.

Wnioskodawca zamierza nabyć nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni ogólnej 6.3100 stanowiącą grunty orne, położoną w, gmina, dla której Sąd Rejonowy, prowadzi księgę wieczystą o nr (dalej jako Nieruchomość).

Nieruchomość będzie sprzedawana przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Nabyta Nieruchomość powiększy gospodarstwo rolne Wnioskodawcy i będzie wykorzystywana do produkcji roślinnej, dokładnie do uprawy zbóż.

Wnioskodawca ma zamiar ubiegać się w stosunku do tej Nieruchomości o uzyskanie pozwolenia na budowę fermy odchowu kur reprodukcyjnych. Wnioskodawca po nabyciu Nieruchomości i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zamierza sprzedać ją spółce Sp. z o.o., która nabędzie ją w celu prowadzenia fermowego odchowu kur reprodukcyjnych (nieśnych), która to działalność będzie stanowiła dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

1. Czy nabycie udziałów przez Wnioskodawcę w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wniesienie aportem działek będzie objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2. Czy różnica pomiędzy ceną sprzedaży Nieruchomości Sp. z o.o., a ceną nabycia Nieruchomości przez Wnioskodawcę będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy Sp. z o.o. nabędzie Nieruchomość w celu prowadzenia fermowego chowu drobiu nieśnego, a dokładnie chowu kur reprodukcyjnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. W zakresie odpowiedzi na pytanie nr 2 w dniu 6 lutego 2015 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-1120/14-5/JK, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie w późniejszym terminie.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 1 - odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca. W opinii Wnioskodawcy, wniesienie aportem nieruchomości do spółki Sp. z o.o. będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej jako podatek dochodowy).

Zastosowanie znajdzie bowiem w takiej sytuacji art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określający przychód z kapitałów pieniężnych w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Natomiast dochodem z tytułu objęcia udziałów w spółce mającej osobowość prawną zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 wskazanej ustawy a kosztami uzyskania przychodów określonymi w art. 22 ust. 1e tej ustawy.

W przypadku natomiast, gdy wartość nominalna udziałów nabytych przez Wnioskodawcę w zamian za aport w postaci nieruchomości będzie równa wartości nieruchomości netto, to nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - w odniesieniu do pytania nr 1 - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Przy czym stosownie do art. 5a pkt 28 lit. a ustawy - ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę kapitałową, w tym także spółkę związaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10 listopada 2001, str. 1, ze zm; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4 str. 251).

W myśl art. 17 ust. 1a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychód, określony w ust. 1 pkt 9 tego artykułu, powstaje w dniu:

1.

zarejestrowania spółki, spółdzielni albo

2.

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

3.

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo

4.

podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo

5.

w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa m.in. w ust. 1 pkt 9 stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Z treści powyższych przepisów wynika, że ustawodawca wiąże określone skutki prawne w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie objęcia m.in. udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny (aport) po stronie podmiotów wnoszących wkład. Gdy podmiot wnosi do spółki z o.o. wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, osiąga w związku z tą operacją przychód. Jest nim nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy - dochodem z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1e pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości:

1.

wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;

2.

wartości:

a.

określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

b.

określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,

c.

określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni;

3.

faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowany - do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - dokona wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości wykorzystywanej w działalności rolniczej. Z treści wniosku wynika również, że przedmiotowa nieruchomość nie stanowi środka trwałego w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że z tytułu wniesienia aportem nieruchomości do spółki Wnioskodawca uzyska - podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy normującej ww. podatek. Dochodem z tytułu ww. transakcji - stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy - będzie różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie wskazanym art. 17 ust. 1 pkt 9, a kosztami uzyskania przychodów określonymi w art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdy wartość nominalna udziałów nabytych przez Wnioskodawcę w zamian za aport w postaci nieruchomości będzie równa wartości wydatków poniesionych na nabycie przedmiotu aportu (nieruchomości) to nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji powyższego stanowisko Zainteresowanego - zgodnie z którym, nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy wartość nominalna udziałów nabytych przez Wnioskodawcę w zamian za aport w postaci nieruchomości będzie równa wartości nieruchomości netto - należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl