Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-1079/14-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. nr ILPB2/415-1079/14-2/JK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Ponadto, pouczono Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłane w dniu 27 stycznia 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 29 stycznia 2015 r., natomiast w dniu 5 lutego 2015 r. (data nadania 4 lutego 2015 r.) wpłynęło pismo stanowiące uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Zainteresowany nie prowadzi oraz nie planuje prowadzić działalności gospodarczej w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

Wnioskodawca na podstawie umowy sprzedaży (dalej: Umowa sprzedaży) nabędzie akcje (dalej: Akcje) spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka zależna), od innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: Wspólnik). Należność w zakresie ceny za Akcje zostanie uregulowana.

W przyszłości możliwe jest, że Wnioskodawca dokona zbycia całości lub części posiadanych Akcji na rzecz Spółki zależnej celem ich umorzenia (umorzenie Akcji nastąpi za wynagrodzeniem, z zastosowaniem procedury umorzenia dobrowolnego, przewidzianej w art. 359 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030). Zbycie Akcji w celu umorzenia nastąpi po 1 stycznia 2015 r.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że należność w zakresie ceny za Akcje zostanie uregulowana częściowo w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności i częściowo w formie przekazania środków pieniężnych.

Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnia i wnosi o uwzględnienie przez Dyrektora Izby skarbowej w Poznaniu, że intencją Zainteresowanego nie jest uzyskanie odpowiedzi w zakresie wpływu potrącenia na możliwość zaliczenia przedmiotowych wydatków, w szczególności w kontekście zastosowania regulacji zawartych w art. 24d ustawy o p.d.o.f. w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego - w tym zakresie zostało złożone przez Wnioskodawcę odrębne zapytanie we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2014 r.

Wnioskodawca podkreśla, że Jego intencją w ramach niniejszego wniosku jest wyłącznie uzyskanie rozstrzygnięcia w zakresie określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia Akcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia Akcji w celu umorzenia będzie cena nabycia przedmiotowych Akcji wynikająca z Umowy sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu w przypadku umorzenia Akcji za wynagrodzeniem będzie dla Zainteresowanego cena nabycia przedmiotowych Akcji wynikająca z Umowy sprzedaży.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają przychody ze źródła, jakim są kapitały pieniężne, do których zalicza się m.in. przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Wnioskodawca wskazuje, że od dnia 1 stycznia 2011 r., na skutek nowelizacji ustawy o p.d.o.f. z katalogu przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych zostały wyłączone przychody ze zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia.

W konsekwencji powyższego, przychody ze zbycia akcji w celu umorzenia podlegają opodatkowaniu jako dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 30b ustawy o p.d.o.f.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustaw o p.d.o.f. dochodem z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym koszt uzyskania przychodu ze zbycia Akcji w celu ich umorzenia powinien być kalkulowany w oparciu o przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o p.d.o.f. Przepis art. 22 ust. 1f ustawy o p.d.o.f. nie będzie miał zastosowania, ponieważ, zbywane w celu umorzenia Akcje nie będą objęte przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny (będą nabyte na podstawie umowy sprzedaży).

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

W celu dokonania oceny, czy kosztem uzyskania przychodu w przypadku umorzenia Akcji za wynagrodzeniem będzie dla Wnioskodawcy cena nabycia przedmiotowych Akcji wynikająca z Umowy sprzedaży, istotne jest określenie znaczenia używanego przez ustawodawcę na gruncie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o p.d.o.f.,pojęcia "wydatków na nabycie udziałów (akcji)" w spółce.

Wnioskodawca podkreśla, że pojęcie "wydatków na nabycie udziałów (akcji)" w spółce nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę na gruncie p.d.o.f. Należy zatem dokonać wykładni tegoż pojęcia w oparciu o wskazywane zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie reguły wykładni.

Z uwagi na powyższe, odnosząc się do zasad wykładni literalnej, jak powszechnie przyjmuje się zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie, w przypadku, w którym brak jest legalnej definicji określonego pojęcia należy przede wszystkim przypisać mu takie znaczenie, jakie ma ono w języku potocznym, o ile nie jest zdefiniowane na gruncie innej gałęzi prawa.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca chciałby wskazuje, że za koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia Akcji w celu umorzenia należy uznać wydatki Wnioskodawcy przeznaczone na nabycie Akcji, do których należy w szczególności cena nabycia Akcji wynikająca z Umowy sprzedaży Akcji.

Zdaniem Wnioskodawcy bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że przy zakupie Akcji Wnioskodawca dokonał zapłaty ceny za Akcje w formie potrącenia, gdyż Zainteresowany poniósł faktyczny (ekonomiczny) koszt zakupu Akcji, który skutkuje uszczupleniem majątku Wnioskodawcy o wartość odpowiadającą cenie zakupu Akcji.

Reasumując, w oparciu o przedstawione powyżej argumenty, należy zdaniem Wnioskodawcy uznać, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia Akcji przez Zainteresowanego w celu umorzenia, będzie cena zakupu przedmiotowych Akcji określona w Umowie sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl