ILPB2/415-1040/10-4/WS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-1040/10-4/WS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2010 r. (data wpływu 13 września 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2010 r. (data wpływu 9 grudnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów otrzymywanych przez zastępcę zawieszonego komornika sądowego jest:

* prawidłowe - w części dotyczącej zakwalifikowania uzyskiwanego przychodu do źródła określonego w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* nieprawidłowe - w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów otrzymywanych przez zastępcę zawieszonego komornika sądowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 30 listopada 2010 r. nr ILPB2/415-1040/10-2/WS, wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 30 listopada 2010 r., skutecznie doręczono dnia 2 grudnia 2010 r., zaś w dniu 9 grudnia 2010 r. (data nadania 8 grudnia 2010 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od dnia 21 grudnia 2009 r., na mocy zarządzenia prezesa sądu apelacyjnego Wnioskodawczyni została wyznaczona zastępcą zawieszonego komornika sądowego przy sądzie rejonowym. Ponadto jest Ona zatrudniona w kancelarii komorniczej, w której zastępuje zawieszonego komornika, na podstawie umowy o pracę na etacie asesora komorniczego (tak jak i przed powołaniem na stanowisko zastępcy).

Zawieszony komornik nie wykonuje czynności komorniczych, jedyną osobą, która czynności takie wykonuje w kancelarii jest Wnioskodawczyni. Zgodnie z zapisem art. 61 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zastępcy komornika należy się część wynagrodzenia zawieszonego komornika, odpowiednio w pierwszym miesiącu sprawowania zastępstwa 25%, w następnych miesiącach 50%, a po upływie jednego roku od dnia zawieszenia komornika 100%.

Metodyka podziału dochodu zastosowana przez Zainteresowaną jest następująca: wynikający z zapisów w podatkowej księdze przychodów rozchodów dochód kancelarii za dany miesiąc, po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (podatek liniowy 19%) i potrąceniu opłaconej za zawieszonego komornika zaliczki na poczet podatku dochodowego, składek ZUS, FGSP i ubezpieczenia zdrowotnego dzielony jest w odpowiedniej proporcji (aktualnie 50% komornik i 50% zastępca). Należna komornikowi część jest przelewana na wskazany rachunek bankowy, natomiast część należna zastępcy opodatkowana jest w sposób właściwy dla przychodów określonych w art. 13 pkt 6 przywołanej ustawy o p.d.o.f., tj. po potrąceniu zryczałtowanych, równych 20% kosztów uzyskania przychodu do podstawy opodatkowania zastosowana zostaje stawka podatku w wysokości 18%. Zaliczka podatku odprowadzana jest przez Wnioskodawczynię na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Zainteresowana wskazała, iż postępowanie takie wdrożone zostało po analizie występujących w Polsce podobnych przypadków i metodyki postępowania innych podmiotów gospodarczych. Jednocześnie Wnioskodawczyni zaznaczyła, że wynagrodzenie otrzymywane przez Nią z tytułu wykonywania czynności jako zastępca zawieszonego komornika pochodzi z kwot stanowiących przychód z działalności gospodarczej zawieszonego komornika i nie pochodzi z kwot wypłaconych przez sąd, które dla zawieszonego komornika stanowiłyby przychód z art. 13 pkt 6 ustawy o p.d.o.f.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy właściwe jest zaliczenie osiąganych przez zastępcę zawieszonego komornika przychodów do przychodów określonych w art. 13 pkt 6 ustawy o p.d.o.f.

2.

Czy właściwy jest przyjęty sposób opodatkowania dochodów kancelarii (tekst jedn.: cały dochód miesięczny opodatkowany podatkiem liniowym 19%, a następnie część dochodu należna zastępcy opodatkowana po raz drugi, przy zastosowaniu zryczałtowanych, 20% kosztów uzyskania przychodu).

3.

Jeżeli odpowiedz na pytanie 2 będzie twierdząca to czy istnieje obowiązek wystawienia dla zastępcy zawieszonego komornika informacji rocznej PlT-11 i kto taką informację powinien wystawić.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zakresie pytania 1, osiągane przez zastępcę komornika przychody zaliczają się do przychodów o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o p.d.o.f.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zakresie pytania 2, stosowana metodyka podziału dochodu i obliczania podatku jest nieprawidłowa, ponieważ ten sam dochód opodatkowywany jest podwójnie. Zainteresowana uważa, iż dochód wynikający z zapisów w pkpr, po opodatkowaniu go podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tu w wersji liniowej, wg stawki 19%) i potrąceniu zaliczki na p.d.o.f. oraz należności ZUS podzielić należy w odpowiedniej proporcji pomiędzy zawieszonego komornika i zastępcę, przy czym część należna zastępcy nie powinna podlegać opodatkowaniu, gdyż dochód ten był już raz opodatkowany - wg stawki 19%.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zakresie pytania 3, w przypadku gdy odpowiedź na pytanie 2 jest twierdząca nie ma konieczności wystawiania dla zastępcy komornika informacji PIT-11, gdyż pobór i wpłata zaliczek nie odbywa się za pośrednictwem płatnika - dochód i należne zaliczki Zainteresowana wylicza i odprowadza samodzielnie, prowadzi także ewidencję umożliwiającą sprawdzenie prawidłowości tych obliczeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

* prawidłowe - w części dotyczącej zakwalifikowania uzyskiwanego przychodu do źródła określonego w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* nieprawidłowe - w pozostałej części.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 6 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na mocy zarządzenia prezesa sądu apelacyjnego Wnioskodawczyni została wyznaczona zastępcą zawieszonego komornika sądowego przy sądzie rejonowym.

Stwierdzić zatem należy, iż sąd, na podstawie właściwych przepisów, zlecił Zainteresowanej wykonywanie czynności zastępowanego komornika sądowego.

Dlatego też, przychody Wnioskodawczyni uzyskane z tytułu wykonywania czynności zastępcy komornika zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w cyt. wyżej art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni wskazała, że wynagrodzenie otrzymywane przez Nią z tytułu wykonywania czynności jako zastępca zawieszonego komornika, pochodzi z kwot stanowiących przychód z działalności gospodarczej zawieszonego komornika.

W związku z powyższym to na zawieszonym komorniku, jako płatniku dokonującym wypłat z powyższego tytułu ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych m.in. w art. 13 pkt 6 określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Ponadto, stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1), są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

Należy również zaznaczyć, iż skoro należności wypłacane Wnioskodawczyni pochodzą z kwot stanowiących przychód z działalności gospodarczej zawieszonego komornika, to prawidłowo przychód zawieszonego komornika musiał być opodatkowany wcześniej jako przychód z działalności gospodarczej. Natomiast należności wypłacane Wnioskodawczyni stanowią Jej wynagrodzenie za wykonywane przez Nią czynności zawieszonego komornika i jako Jej dochód (a nie ponownie dochód zawieszonego komornika) podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, przychody Wnioskodawczyni uzyskane z tytułu wykonywania czynności zastępcy komornika zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. w związku z tym podlegają one opodatkowaniu w sposób określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie wskazać należy, iż zawieszony komornik jako płatnik, obowiązany jest odprowadzić z tytułu wypłat ww. świadczeń zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także przesłać Wnioskodawczyni oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca Jej zamieszkania imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-11).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl