ILPB1/4511-1-477/16-3/SŚ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB1/4511-1-477/16-3/SŚ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/4511-1-477/16-3/SŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2016 r. (wg daty wpływu), uzupełnionym w dniu 25 kwietnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* skutków podatkowych dotyczących przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w przypadku niewystępowania Niewypłaconych zysków - jest prawidłowe,

* skutków podatkowych dotyczących przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w przypadku występowania Niewypłaconych zysków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w przypadku niewystępowania Niewypłaconych zysków oraz w zakresie skutków podatkowych dotyczących przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w przypadku występowania Niewypłaconych zysków.

Wniosek uzupełniono w dniu 25 kwietnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (dalej: "Wnioskodawca"). Wnioskodawca stanie się udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka") z siedzibą w Polsce i podlegającą na terenie Polski obowiązkowi podatkowemu od całości osiąganych przez nią dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania. Możliwym jest, że Spółka (już po tym jak Wnioskodawca stanie się jej wspólnikiem) zostanie w przyszłości przekształcona w spółkę komandytową (dalej: "Spółka komandytowa"). W powstałej z przekształcenia Spółce komandytowej Wnioskodawca będzie posiadał status komandytariusza. Wspólnicy Spółki komandytowej, zgodnie z ogólnymi zasadami, będą mogli na bieżąco wpłacać zaliczki na podatek dochodowy i będą opodatkowywać bieżący dochód z działalności gospodarczej. Na moment przekształcenia, w Spółce mogą, ale nie muszą znajdować się niepodzielone zyski z lat ubiegłych lub zyski nieprzeznaczone do wypłaty, a przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy. Dodatkowo na moment przekształcenia, w Spółce mogą, ale nie muszą znajdować się zyski z roku bieżącego (dalej łącznie: "Niewypłacone zyski"). Po przekształceniu Spółka komandytowa będzie kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę komandytową, w przypadku, w którym nie będzie miała ona Niewypłaconych zysków, powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym.

2. Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę komandytową, w przypadku, w którym będzie ona miała Niewypłacone zyski, powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym tylko w wysokości procentowego udziału przypadającego Wnioskodawcy w zysku Spółki w relacji do wysokości tych Niewypłaconych zysków.

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 1, przekształcenie Spółki w Spółkę komandytową nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy w sytuacji, gdy w Spółce w chwili przekształcenia nie będą istniały Niewypłacone zyski.

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 2, w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę komandytową, w przypadku w którym będzie ona miała Niewypłacone zyski, powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym tylko w wysokości procentowego udziału przypadającego Wnioskodawcy w Spółce, w relacji do wysokości Niewypłaconych zysków.

UZASADNIENIE

Ad. 1 Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm., dalej: "k.s.h."). Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 k.s.h. spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Na podstawie art. 553 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów k.s.h. powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Nie dochodzi przy tym do likwidacji spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany jej formy prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Przepisy Ustawy PIT zawierają szczególne regulacje dotyczące skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej (spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) w spółkę osobową (inną niż spółka komandytowo-akcyjna). Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału. Z kolei zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PIT "Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: (...) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia". Jednocześnie w sytuacji, gdy w Spółce na moment przekształcenia nie wystąpią Niewypłacone zyski, czyli nie będzie w Spółce: niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, zysków nieprzeznaczonych do wypłaty, a przekazanych na kapitał zapasowy lub rezerwowy oraz zysków bieżących, przekształcenie Spółki w Spółkę komandytową nie będzie się wiązało z powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

Ad 2. W sytuacji, gdy w Spółce będą Niewypłacone zyski, przekształcenie Spółki w Spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT. W takiej sytuacji, dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien być ustalony w wysokości wielkości udziału przypadającego Wnioskodawcy w Spółce w relacji do wysokości Niewypłaconych zysków występujących w Spółce na moment przekształcenia. Tak ustalony dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem według ryczałtowej stawki w wysokości 19% zgodnie z przepisem art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:

* skutków podatkowych dotyczących przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w przypadku niewystępowania Niewypłaconych zysków - jest prawidłowe,

* skutków podatkowych dotyczących przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową w przypadku występowania Niewypłaconych zysków - jest prawidłowe.

Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 § 1 ww. Kodeksu, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Na mocy art. 552 Kodeksu spółek handlowych, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 § 1 ww. Kodeksu, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w osobową spółkę handlową (przez którą w niniejszej sprawie należy rozumieć spółkę komandytową) nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej.

Analizując w niniejszej sprawie skutki podatkowe przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Zgodnie zaś z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Przy czym w myśl art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

a.

spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b.

spółkę kapitałową w organizacji,

c.

spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d.

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Ponadto, w myśl art. 5a pkt 29 i 31 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o:

* udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;

* udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c i d.

Natomiast zgodnie z art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Z cytowanego art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy wynika, że dochód (przychód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków oraz wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu.

Pod pojęciem "niepodzielonych zysków", użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niepodzielonych przed datą przekształcenia w spółki niebędące osobami prawnymi. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę niebędącą osobą prawną zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu.

Opodatkowaniu będą podlegały także wszelkie zyski zgromadzone na kapitałach innych niż zakładowy, a więc np. na kapitale zapasowym i rezerwowym.

Podsumowując, powstanie po stronie wspólnika spółki kapitałowej dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną uzależnione jest od istnienia, na moment przekształcenia, niepodzielonych zysków spółki kapitałowej oraz zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy takiej spółki. Wszelkie zyski, które nie zostały podzielone odpowiadają pojęciu "niepodzielone zyski" użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną. Opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną podlegają również zyski spółki kapitałowej przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy w tej spółce jako spółce przekształcanej.

Z przedstawionych informacji wynika, że Wnioskodawca stanie się udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Możliwym jest, że Spółka zostanie w przyszłości przekształcona w spółkę komandytową. W powstałej z przekształcenia Spółce komandytowej Wnioskodawca będzie posiadał status komandytariusza. Na moment przekształcenia, w Spółce mogą, ale nie muszą znajdować się niepodzielone zyski z lat ubiegłych lub zyski nieprzeznaczone do wypłaty, a przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy. Dodatkowo na moment przekształcenia, w Spółce mogą, ale nie muszą znajdować się zyski z roku bieżącego.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego, należy wskazać, że w związku z planowanym przekształceniem Spółki kapitałowej w Spółkę komandytową Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy. Oznacza to, że na moment przekształcenia opodatkowaniu podlegać mogą tylko niepodzielone zyski oraz zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.

Wielkość tego dochodu stanowiąca podstawę opodatkowania powinna zostać obliczona z uwzględnieniem procentowego udziału przypadającego Wnioskodawcy w zysku w Spółce kapitałowej w relacji do wysokości niepodzielonego zysku z roku bieżącego występującego w Spółce kapitałowej na moment przekształcenia. Natomiast w przypadku, gdy na dzień przekształcenia nie będą istniały niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz z roku bieżącego, ani zyski zgromadzone na kapitałach innych niż zakładowy u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę komandytową, w przypadku, w którym nie będzie miała ona Niewypłaconych zysków, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym. W związku z przekształceniem Spółki w Spółkę komandytową, w przypadku, w którym będzie ona miała Niewypłacone zyski, powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym tylko w wysokości procentowego udziału przypadającego Wnioskodawcy w zysku Spółki w relacji do wysokości Niewypłaconych zysków.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl