ILPB1/4511-1-23/16-4/AA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/4511-1-23/16-4/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 4 marca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia właściwej stawki ryczałtu z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia właściwej stawki ryczałtu z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 23 lutego 2016 r. znak ILPB1/4511-1-23/16-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 27 lutego 2016 r., natomiast w dniu 4 marca 2016 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 3 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie bieliźniarstwa, zakwalifikowaną wg klasyfikacji PKD do grupy 14.13.Z. Obecnie wykonuje usługi, jako podwykonawca, polegające na szyciu bielizny dziecięcej na podstawie umowy z producentem tejże bielizny. Wnioskodawca od zleceniodawcy otrzymuje pokrojone elementy danego wyrobu, wszelkie dodatki do wykonania wyrobu gotowego, nici, zamki, wszywki itp. Działalność Wnioskodawcy polega wyłącznie na usłudze szycia. Wykonane wyroby gotowe, zgodnie z umową, przekazuje do zleceniodawcy. W zakresie swojej działalności nie produkuje innych wyrobów, do wykonania których musiałby zakupić materiały podstawowe i dodatki krawieckie. Nie wykonuje też innych usług krawieckich na rzecz klientów indywidualnych.

Pismem z dnia 9 grudnia 2015 r., Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Statystycznego z zapytaniem do jakiej grupy wg PKD będzie zakwalifikowana działalność wyżej opisana.

Pismem z dnia 16 grudnia 2015 r. Urząd Statystyczny poinformował Wnioskodawcę, że działalność polegająca na szyciu odzieży dla dzieci mieści się w grupowaniu PKD 14.1 "Produkcja odzieży z wyłączeniem wyrobów futrzarskich".

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku wskazano, że podany symbol rodzaju działalności 14.13.Z jest zgodny z zaświadczeniem REGON wydanym przez GUS z dnia 10 lutego 2011 r. Wnioskodawca obecnie w CEIDG ma zgłoszoną działalność o symbolu PKD 14.1, 14.19.Z, 14.13.Z i 14.14.Z.

Symbolom tym wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) odpowiadają odpowiednio symbole 14.1, 14.19, 14.13, 14.14.

Aktualnie Wnioskodawca wykonuje tylko szycie wyrobów o symbolu wg PKWiU 14.19, tzn. szyje odzież dla niemowląt (śpiworki) jako podwykonawca, zgodnie z zawartą umową o szycie wyrobów, po otrzymaniu od zleceniodawcy pokrojonych elementów wyrobu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku, zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Wnioskodawca ma zastosować do opodatkowania przychodów uzyskanych w swojej działalności:

* 5,5% tj. stawka ryczałtu od przychodów uzyskanych z przychodów z działalności wytwórczej, czy

* 8,5% tj. stawka ryczałtu od przychodów uzyskanych z usług podwykonawstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien stosować stawkę 5,5%, ponieważ wykonuje działalność wytwórczą. Zgodnie z definicją działalności wytwórczej, zawartej w art. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne "działalność wytwórcza to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji prowadzona przez podatnika".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Przy czym, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

Wyjaśnić jednak należy, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje nr identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ww. ustawy, użyte w ustawie określenia oznaczają:

* działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

* działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Przychodem z działalności usługowej jest kwota należna za wykonanie usługi, która obejmuje wartość robocizny, materiałów, części i innych składników kalkulacyjnych ceny usługi.

Natomiast wyroby w myśl PKWiU to surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i ich części.

Jednocześnie wyjaśnić należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Podstawą do zakwalifikowania osiąganych przychodów do odpowiedniej stawki podatku jest określenie dla danej działalności symbolu PKWiU wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie bieliźniarstwa oznaczoną symbolami PKWiU: 14.1, 14.19, 14.13, 14.14.

Wnioskodawca jako podwykonawca wykonuje usługi polegające na szyciu bielizny dziecięcej na podstawie umowy z producentem tejże bielizny. Od zleceniodawcy Wnioskodawca otrzymuje pokrojone elementy danego wyrobu, wszelkie dodatki do wykonania wyrobu gotowego, nici, zamki, wszywki. Działalność Wnioskodawcy polega wyłącznie na usłudze szycia. W zakresie swojej działalności Wnioskodawca nie produkuje innych wyrobów do wykonania których musiałby zakupić materiały podstawowe i dodatki krawieckie. Nie wykonuje też innych usług krawieckich na rzecz klientów indywidualnych.

Żaden ze wskazanych przez Wnioskodawcę symbolów PKWiU nie jest wymieniony w załączniku nr 2 ww. ustawy, a zatem nie wyłącza to Wnioskodawcy z możliwości opodatkowania osiąganych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

* 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b tej ustawy);

* 8,5% przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f ww. ustawy);

* 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy).

Wnioskodawca wykonując usługi polegające na szyciu bielizny dziecięcej nie prowadzi działalności wytwórczej, ponieważ szyte przez niego wyroby są wykonane na zamówienie zleceniodawcy i z otrzymanych od zleceniodawcy pokrojonych elementów wyrobów.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że właściwą do opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, o których mowa we wniosku jest stawka 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f powołanej ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów z materiału powierzonego przez zamawiającego jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Do wniosku dołączono kserokopie dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl